Nr 233/17 marca 2022

Z życia uczelni

Tu wzrastają talenty – Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej

W dn. 21 i 22.03.2022 odbędą się Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej, podczas których będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni:

 • 21.03 – kampus Politechniki Gdańskiej; w programie m.in: prezentacje wydziałów, wykłady, warsztaty, zwiedzanie uczelni;
 • 22.03 – Wirtualny Dzień Otwarty PG; w programie m.in.: czat, warsztaty i webinaria (wymagana wcześniejsza rejestracja).

Szczegółowy program obu dni dostępny jest na stronie https://wirtualna.pg.edu.pl/.

Dn. 21.03.2022 o godz. 9.00 odbędzie się także uroczystość uhonorowania najlepszych szkół średnich w województwie pomorskim, czyli Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022. Politechnika, jako partner Fundacji Perspektywy, będzie gościć przedstawicieli wyróżnionych liceów i techników.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Od lewej: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz  prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. Paweł Sudara/GUMed

Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita. Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas rozmów były prezentacje dotychczasowych działań podjętych przez FarU, plany jego promocji w kolejnym roku, wyniki finansowe oraz planowane podpisanie umowy ramowej, która określać będzie przyszły obraz struktury Związku oraz założenia jego współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni członkowskich FarU: GUMed, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego na czele z rektorami: prof. Marcinem Gruchałą, prof. Krzysztofem Wilde oraz prof. Piotrem Stepnowskim oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita wraz z zastępcą Katarzyną Zygmunt. Obecni byli również przewodniczący rad uczelni: prof. Maciej Duszczyk (UG) i Sławomir Halbryt (PG). W spotkaniu uczestniczył także prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i pełnomocnik rektora GUMed ds. Związku Uczelni oraz prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG.

Omawiająca plan działań promocyjnych FarU na rok 2022 Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji PG przedstawiła plany dotyczące organizacji szeregu wydarzeń tematycznych. Wśród nich znalazły się m.in. juwenalia, piknik naukowy, Fahrenheit Welcome Week, a także uroczyste otwarcie roku akademickiego 2022/2023. Przewidziano także przygotowanie podcastów naukowych oraz konkursu dla studenckich kół naukowych.

Poświęcona finansom część spotkania dotyczyła przede wszystkim omówienia raportów za rok obrotowy 2020/2021. Wykazały one dobre wyniki finansowe FarU w omawianym okresie. Po ich prezentacji Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita podjęło z kolei decyzje dotyczące dalszych sposobów finansowania działalności organizacji z wykorzystaniem środków pochodzących z poszczególnych uczelni członkowskich.

Na zakończenie prof. Adriana Zaleska-Medynska przedstawiła dotychczasowe oraz planowane na najbliższą przyszłość inicjatywy, w które zaangażowane jest FarU:

 • stypendia Fahrenheita (we współpracy z Prezydent Miasta Gdańska),
 • system udostępniania informacji o kluczowej aparaturze badawczej,
 • konkurs „Kolej na Południe" (we współpracy z Pomorską Koleją Metropolitalną),
 • organizacja „Innovation Days" w latach 2022–2025,
 • powołanie Międzyuczelnianego Instytutu ds. Kształtowania Przestrzeni Publicznej,
 • wsparcie badawcze i planistyczne władz samorządowych w tworzeniu uzdrowisk nadmorskich,
 • udział w obchodach jubileuszu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
 • modernizacja systemu bibliotecznego,
 • współpraca biznesowa z różnego rodzaju podmiotami,
 • organizacja studiów podyplomowych.

Posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita jest jednym z najważniejszych wydarzeń kształtujących jego dalszą politykę i funkcjonowanie. Podejmowane w jego trakcie decyzje konsultowane są z przedstawicielami społeczności wszystkich trzech uczelni członkowskich i mają na celu stały rozwój FarU.

Otwarcie odnowionego budynku Hydromechaniki PG

Jeden z najstarszych budynków na terenie kampusu PG został otwarty po gruntownej rewitalizacji. Nowoczesne centrum, które powstało w budynku Hydromechaniki (nr 11 na mapie kampusu), ma pełnić funkcję uzupełniającą względem usytuowanego obok Gmachu Głównego PG. W uroczystości otwarcia budynku wzięli udział: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prorektorzy: prof. PG Marek Dzida oraz prof. Janusz Nieznański, dziekani wydziałów, kanclerz uczelni Mariusz Miler i Anna Kanarska, z-ca kanclerza ds. pracowniczych, dyrektorzy uczelnianych centrów oraz pracownicy uczelni.

W odnowionym obiekcie znalazły się m.in.:

 • Welcome Office – centrum obsługi gości zagranicznych;
 • audytorium – nowoczesna, modułowa przestrzeń dydaktyczno-konferencyjna;
 • sala kreatywna – pomieszczenie do prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń;
 • Hydrostacja – restauracja;
 • centrum ekspozycyjne – sala na potrzeby organizowania wystaw i wernisaży prac studentów PG oraz twórców zewnętrznych;
 • sklep z gadżetami PG;
 • pomieszczenia biurowe.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Welcome Office

Dn. 11.03.2022 r. otwarto Welcome Office – kompleksowe centrum obsługi dla pracowników, gości, doktorantów i studentów z zagranicy oraz jednocześnie centrum wsparcia administracyjnego dla wydziałów i jednostek Politechniki Gdańskiej. Biuro działa w ramach Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Welcome Office mieści się w nowo wyremontowanym budynku Hydromechaniki (nr 11 na mapie kampusu), jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.30.

Dodatkowe informacje nt. zakresu działania Welcome Office znajdują się:

Nowa sala sportowa PG w gmachu przy ul. Sobieskiego

Dn. 9.03.2022 r. władze uczelni i Centrum Sportu Akademickiego PG otworzyły salę sportową, w zakupionym przez PG pod koniec ub. roku gmachu po dawnym Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Sobieskiego 18. W uroczystości udział wzięli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prorektorzy: prof. PG Marek Dzida, prof. Sławomir Milewski i prof. Janusz Nieznański, Mariusz Miler, kanclerz PG, dziekani wydziałów, dyrektorzy uczelnianych centrów, a także gospodarze z Centrum Sportu Akademickiego PG.

Sala sportowa po przejęciu budynku od UG przeszła generalny remont: zmodernizowano wyposażenie hali, odnowiono ściany, parkiet i zaplecze administracyjno-biurowe.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Raporty roczne NCN – konsultacje zgodności publikacji z Planem S

W związku ze zbliżającym się terminem wypełniania raportów rocznych dla projektów krajowych realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki, Biblioteka PG ponawia informację o możliwości konsultowania zgodności publikacji z Planem S w projektach wymagających stosowania „Polityki Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji”. Informacji w tej sprawie udzielają pracownice Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki PG:

Szczegółowe informacje oraz wykaz konkursów, których dotyczy „Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji”, można znaleźć na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła rekrutację

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku obchodził 75-lecie istnienia. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5 tys. absolwentów i absolwentek.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła nabór wniosków do programów:

umożliwiających realizację projektu badawczego i/lub dydaktycznego lub studiów w USA. Jednocześnie przyjmowane są wnioski do programu pozwalającego na goszczenie amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:

Nabór w programie Titanium (do 31.03.2022)

Do 31.03.2022 r. potrwa nabór w programie Titanium Supporting International Patent Applications. Program stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii. Celem Programu jest wdrożenie mechanizmów identyfikacji i ochrony w skali międzynarodowej własności intelektualnej wartościowych wynalazków opracowanych na PG. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 18 000 zł na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie głównej PG w Aktualnościach

Konkurs „Nauka dla Społeczeństwa” MEiN – preselekcja propozycji projektowych

Przedmiotem programu Nauka dla Społeczeństwa jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”,
 • „Nauka dla innowacyjności”,
 • „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”.

Do udziału w programie kwalifikują się projekty spełniające następujące warunki:

 • okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 • koszt realizacji wynosi co najmniej 100 tys. zł, jednak nie więcej niż 2 mln zł;
 • nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • koszty pośrednie nie przekraczają 15% przyznanej wysokości środków finansowych;
 • realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa powyżej;
 • wpisuje się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej;
 • wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
 • realizacja jest merytorycznie uzasadniona.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę, Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie do 4 wnioski o finansowanie projektów w konkursie w danym roku kalendarzowym. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ww. konkursie poprzez zgłoszenia projektów w systemie MojaPG Projekty do 15.04.2022 r. W przypadku otrzymania większej liczby aplikacji planowanych do złożenia w 2022 r. zostanie przeprowadzona preselekcja przedstawionych pomysłów projektów.

Przydatne uwagi:

 • projekt musi zawierać sprecyzowane informacje o partnerze gospodarczym/ społecznym (nie należy zawierać umowy konsorcjum/ partnerskiej);
 • projekt powinien koncentrować się nie na działalności badawczej lub dydaktycznej bezpośrednio, ale na przekazaniu wiedzy na pożytek podmiotów gospodarczych/społecznych; nauka czy dydaktyka może być we wniosku tylko celem do działania dotyczącego uspołecznienia nauki;
 • wniosek do Ministerstwa można złożyć wyłącznie w systemie ZSUN OSF;
 • szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie MEiN;
 • kontakt w ramach Działu Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

II edycja programu Palladium Supporting New R&D Services

Program Palladium stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększenia transferu wiedzy i technologii. Celem Programu jest zwiększenie zakresu usług B+R świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

O dofinasowanie mogą ubiegać się katedry i instytuty oraz konsorcja złożone z katedr, instytutów i innych jednostek PG, które osiągnęły min. 35 tys. zł netto przychodu z badań zleconych w każdym z poprzedzających trzech lat kalendarzowych.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 150 tys. zł brutto na maksymalnie 12 miesięcy dodatkowo nie może przekraczać 90% kosztów projektu.

Do kosztów zalicza się m.in:

 • zakup/rozbudowę/aktualizację aparatury oraz oprogramowania;
 • kalibracje, certyfikacje aparatury.

Nabór wniosków trwa w dn. 14.03–22.04.2022, godz. 23:59.

Wniosek w wersji elektronicznej i papierowej należy złożyć do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB na adres granty@pg.edu.pl, pocztą wewnętrzną do Działu Projektów lub osobiście (pok. 402A, gmach B).

Nabór wniosków w II edycji programu Scandium Baltic Region Research Grants

Program Scandium stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów badań naukowych prowadzonych we współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego przez młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów POB PG.

Do kosztów zalicza się m.in:

 • koszty upowszechniania wyników badań,
 • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów,
 • koszty zakupu aparatury badawczej,
 • zespołu projektowego – maks. do wysokości 3 tys. zł kosztów/mies.
 • personelu technicznego,
 • usługi obce.

 Informacje organizacyjne:

 • kwota finansowania wynosi 300 tys. zł brutto na okres do 24 miesięcy;
 • nabór wniosków trwa w dn. 14.03–29.04.2022 r.;
 • wniosek w wersji elektronicznej i papierowej należy złożyć do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB na adres granty@pg.edu.pl, pocztą wewnętrzną do Działu Projektów lub osobiście (pok. 402A, gmach B).

Konkurs w ramach sieci JPI Urban Europe

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe) i National Natural Science Foundation of China (NSFC), ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals (EN-UAC Sino-European Call).

Zgodnie z założeniami konkursu naukowcy z różnych dziedzin mogą zgłaszać propozycje dotyczące aktualnych wyzwań związanych z transportem i logistyką, mobilnością i zrównoważonym rozwojem miast, zarówno z punktu widzenia zrozumienia obecnych tendencji, jak i opracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań w celu sprostania tym wyzwaniom.

Dyscypliny naukowe mogą obejmować m.in.:

 • zarządzanie,
 • ekonomię,
 • inżynierię lądową i przemysłową,
 • badania operacyjne,
 • psychologię,
 • informatykę,
 • geografię,
 • socjologię,
 • urbanistykę.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z:

 • co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz
 • co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Harmonogram konkursu:

 • 12.04.2022 r., godz. 14.00 CEST – termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals);
 • lipiec 2022 r. – zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals);
 • 13.09.2022, godz. 14.00 CEST (Europa), 14.09.2022 r., godz. 16.00 CEST (Chiny) – termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals);
 • 20.09.2022 r. – termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF;
 • grudzień 2022 r. – wyniki konkursu.

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Łukaszewicz, Dział Projektów PG.

Wirtualny Instytut Badawczy 2/2022 – informacja o naborze

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT nr 2/2022 na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia.

Przykładowa tematyka badawcza może dotyczyć:

 • onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;
 • zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;
 • diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;
 • wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
 • innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

Informacje organizacyjne:

 • budżet konkursu: 450 000 000,00 zł;
 • pula finansowa na działalność naukową zespołu badawczego: 380 839 550,00 zł;
 • terminy trwania naboru: 19–30.09.2022 r. do godz. 16:00;
 • przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: marzec 2023 r.;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP: /eitplus/wib;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie WIB – PORT Łukasiewicz;
 • kontakt w ramach Działu Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Spotkanie informacyjne z promotorami w Szkole Doktorskiej na PG

Dn. 19.04.2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z promotorami (obecnymi i potencjalnymi) w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w formule online. 

Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i w zakładce > Dla promotorów (dostępnej po zalogowaniu).

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 25.03.2022 r. o godz. 10.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Pancielejko pt."Effect of iconic liquids on surface and photocatalytic properties of selected semicondictors". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Justyna Łuczak.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 18.03.2022.

 

Dn. 29.03.2022 r. o godz. 14.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Filipowicz pt. "Izolacja i identyfikacja psychrotolerancyjnych szczepów drożdży z torfowiska Rucianka zdolnych do efektywnej biodegradacji fenolu w obecności tlenu oraz identyfikacja szlaku metabolicznego zaangażowanego w tym procesie w celu oceny potencjału biotechnologicznego badanych szczepów drożdży". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Hubert Cieśliński oraz dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 22.03.2022.

Kształcenie i dydaktyka

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG zaprasza uczniów klas V i VI szkół podstawowych na zajęcia  na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym.

Program zajęć EUD Gdańsk – edycja XIII:

 • 24.03.22 – PRAKTYKA BIZNESU: Konflikt niejedno ma oblicze;
 • 7.04.22 – ZARZĄDZANIE: Pokonać konkurentów – rynkowe strategie;
 • 21.04.22 – EFEKTYWNE DOSKONALENIE SIĘ: Efektywna komunikacja;
 • 5.05.22 – OTOCZENIE GOSPODARCZE: Gdzie jest złoto? czyli o zasobach złota i innych kruszców na świecie;
 • 19.05.22 – FINANSE PRZEDSIĘBIORCY: Rola dyrektora finansowego w firmie.

Równolegle będą się odbywały wykłady KAWA dla Rodziców uczestników EUD;

 • 24.03.22 – ŻYCIE GOSPODARCZE: Przedsiębiorczość od dziecka;
 • 7.04.22 – PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE: Wychowanie seksualne dzieci;
 • 24.04.22 – DZIECKO I MEDIA: Pokolenie Google;
 • 5.05.22 – EKONOMIA W DOMU: Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci;
 • 19.05.22 – EFEKTYWNA EDUKACJA: Praca z uczniem zdolnym.

Informacje organizacyjne:

 • zgłoszenia można składać do 22.03.2022 r. – formularz zapisów;
 • zajęcia będą prowadzone od marca do maja 2022 w czwartki, w godz. 17.00–18.30, w trybie stacjonarnym na WZiE PG przy ul. Traugutta 79;
 • regulamin Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Komunikaty

Zmiana lokalizacji Biura Projektu POWER 3.5

Biuro Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWER 3.5) zmieniło lokalizację – nowa siedziba mieści się przy Alei Zwycięstwa 25, pok. 08 (budynek nr 25 na mapie kampusu, tzw. żółty domek).

Kalendarium

18 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Kolos z Algebronu, czyli zgamifikowana algebra liniowa (ETI)

Studenci I roku WETiI w semestrze zimowym mieli okazję przetestować prototyp aplikacji wspierającej systematyczną pracę i motywację w ramach przedmiotu algebra liniowa. Czy Poszukiwacze pokonali Kolosa z Algebronu?
21 marca–22 marca
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej – dwudniowe wydarzenie, stacjonarnie na kampusie oraz online na wirtualnej PG.
22 marca 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-marzec2022/

NCN: Szkolenie dot. obsługi administracyjnej projektów

Omówienie zagadnień związanych z: przygotowaniem wniosku od strony formalnej, procesem realizacji projektu, procesem kontroli realizacji projektu w jednostce. Kontakt z Działu Projektów PG, Joanna Baum.
24 marca 15.00–16.30
https://bit.ly/3wfxeCf

Ze świata Lean

Małe zmiany w świecie wielkich gabarytów, czyli Lean w produkcji jednostkowej pociągów poprowadzi Mateusz Dzik z firmy Stadler Polska
25 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Webquest w nauczaniu. Dlaczego warto stosować tę metodę?

Webquest to metoda pracy projektowej zorientowanej na badanie w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej i dobór wiarygodnych źródeł informacji. Jak wykorzystać tę metodę w przedmiotach akademickich?