Nr 232/10 marca 2022

Z życia uczelni

Spotkanie przedstawicieli uczelni ze studentami z Ukrainy

Prorektorzy, pracownicy Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej oraz przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej spotkali się z grupą kilkudziesięciu studentów PG pochodzących z Ukrainy. Podczas spotkania studentów zapewniono o wsparciu ze strony całej społeczności akademickiej w związku z wojną w ich kraju oraz przekazano informacje m.in. o możliwościach uzyskania pomocy.

W spotkaniu uczestniczyli prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia, Anna Modrzejewska, kierownik DMWA, Julia Bobrowska z DMWA, która opiekuje się studentami z zagranicy oraz Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG.

Prorektorzy zapewnili studentów pochodzących z Ukrainy o wsparciu ze strony społeczności akademickiej, a także poinformowali m.in. o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej na uczelni, przedłużenia sesji egzaminacyjnej, czy indywidualnym trybie ubiegania się o zapomogę.

Rozmawiano także o inicjatywach wspierających osoby i dzieci z Ukrainy organizowanych na uczelni, w tym o przygotowywaniu świetlicy dla dzieci. Część ukraińskich studentów zgłosiło się już do wolontariatu w świetlicy.

– Jako Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej przekazaliśmy studentom informację, że mogą liczyć na naszą pomoc w wypełnianiu formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce, także jeśli chodzi członków ich rodzin, informując jednocześnie, że cały proces kwaterunku w akademiku oraz zgłoszeń dzieci do świetlicy odbywa się oficjalną drogą przez punkt recepcyjny w hostelu Dom Harcerza w Gdańsku – mówi Anna Modrzejewska, kierownik DMWA.

Na Politechnice Gdańskiej studiuje obecnie 118 studentów z Ukrainy.

Solidarni z Ukrainą. Politechnika Gdańska pomaga!

Uchodźcy z Ukrainy zakwaterowani w akademiku Politechniki Gdańskiej

Ponad 120 osób uciekających z Ukrainy przed wojną znalazło schronienie w akademiku Politechniki Gdańskiej w Brzeźnie. Budynek został wcześniej przygotowany do kwaterunku przez pracowników i studentów uczelni, a transport uchodźcom zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Pokoje w akademiku wyposażono w komplety pościeli, suchy prowiant, przekąski i napoje, środki czystości oraz artykuły higieniczne. Rzeczy, które znalazły się w akademiku, pochodziły z prowadzonej od tygodnia zbiórki darów na kampusie PG.

– Mobilizacja naszej społeczności akademickiej w tej niezwykle trudnej sytuacji dla naszych przyjaciół z Ukrainy jest ogromna – podkreśla prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Ostatnie dni pokazały, że razem jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom i pomagać na wielu polach. Zbiórka, którą zorganizował Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG oraz Samorząd Studentów PG jest jedną z największych w Trójmieście, a przygotowanie i przekazanie uchodźcom jednego z naszych akademików to kolejny element całej gamy działań pomocowych, nad którymi nieustannie pracujemy.

– Przygotowanie budynku na przyjęcie tak licznej grupy było dużym wyzwaniem, ale dzięki wspólnej pracy studentów i pracowników uczelni udało się to zrobić w zaledwie dwa dni – mówi Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG, który zainicjował wcześniej zbiórkę darów, a w niedzielę koordynował zakwaterowanie przyjezdnych.

Akademik PG jest obecnie wypełniony w ok. 80 proc. (łącznie jest tam 160 miejsc noclegowych w pokojach jedno- i dwuosobowych).

– O wypełnieniu pozostałych, wolnych miejsc zdecyduje Pomorski Urząd Wojewódzki, na podstawie zawartego porozumienia w tej sprawie z władzami naszej uczelni – mówi Mariusz Miler, kanclerz PG. – Społeczność akademicka PG będzie jednak, tak jak dotychczas, na bieżąco wspierać przyjezdnych z Ukrainy. Chcemy sprawić, żeby w tym trudnym czasie wszyscy mogli czuć się u nas bezpiecznie oraz żeby niczego im nie zabrakło. Jednocześnie chciałbym podziękować naszym pracownikom, zwłaszcza z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Działu Gospodarczego i Działu Ochrony Mienia, za ciężką i efektywną pracę w ostatnich dniach.

Wśród przyjezdnych znalazło się dużo dzieci, którym PG zapewniła też bezpłatną, wstępną opiekę medyczną, a w najbliższym czasie uruchomi też świetlicę na terenie uczelni, gdzie w godzinach popołudniowych pracownicy i studenci będą organizować szereg aktywności dla najmłodszych.

Nadal trwa również zbiórka darów na rzecz uchodźców z Ukrainy, która odbywa się w budynku Hydromechaniki PG (nr 11 na mapie kampusu). Z pozostałymi inicjatywami uczelni w zakresie pomocy niesionej Ukraińcom można zapoznać się na specjalnej witrynie PG – Solidarni z Ukrainą. 

Nauka

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2022/2023

Szkoła Doktorska przypomina, że stronie internetowej w Aktualnościach oraz w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu) znajduje się informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji promotora kandydatów do Szkoły Doktorskiej na PG, którzy pozytywnie przejdą procedurę rekrutacyjną na rok akademicki 2022/2023 i uzyskają status doktoranta.

Do 11.03.2022 r. nauczyciele akademiccy mają możliwość wypełniania i przesyłania ankiet za pomocą aplikacji Nauka w systemie MojaPG. Szczegółowa instrukcja i informacja dla osób biorących udział w akcji ankietyzacji dostępna jest na stronie Szkoły Doktorskiej.

Weryfikacja ankiet przez przedstawicieli dyscyplin/instytutów nastąpi w dn. 25.02–15.03.2022 r. Zaleca się nie odkładać składania ankiet do ostatniej chwili, gdyż mogą one zostać skierowane do poprawy i – w przypadku przekroczenia terminu – nieujęte na liście kandydatów na promotorów.

Akcja ankietyzacji kandydatów na promotorów nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.04.2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z promotorami (obecnymi i potencjalnymi). Spotkanie odbędzie się w formule online.

Nabór wniosków do Programu I Molybdenum Startup School

Szkoła Startup to program wspierający i stymulujący rozwój przedsiębiorczości akademickiej na PG. Pierwszy etap programu pn. „Sprawdź swój pomysł” (Startup School I) to 8-tygodniowe szkolenie, podczas którego Uczestnicy otrzymają profesjonalne wsparcie przy walidacji i rozwoju zgłoszonych do programu pomysłów biznesowych. W ramach etapu szkoleniowego odbędą się spotkania warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom:

 • tworzenie i ocena innowacyjnych modeli biznesowych,
 • testowanie i weryfikowanie pomysłów biznesowych wg metod Customer Development i Lean Startup,
 • marketing i promocja firmy,
 • pozyskiwanie finansowania na rozwój firmy,
 • formalne aspekty prowadzenia własnego biznesu.

Informacje organizacyjne:

 • nabór wniosków dla uczestników etapu pierwszego odbywa się w formie konkursu i trwa w dn. 10–27.03.2022 r.;
 • do naboru mogą przystąpić zespoły złożone z maks. 4 kandydatów, w co najmniej połowie złożone ze studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów PG; członkami zespołów mogą być również studenci, doktoranci i pracownicy naukowi z uczelni Związku im. Daniela Fahrenheita;
 • formularz wniosku o udział w programie Startup School I pn. ​"Sprawdź swój pomysł";
 • regulamin Programu Startup School I

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Startup oraz Molybdenum Startup School.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą współpracą przy realizacji Szkoły Startup poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego.

Otwarty nabór wniosków do Programu Titanium oraz Inkubator Innowacyjności 4.0

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z programu Titanium, na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. Nabór wniosków potrwa do 31.03.2022 do godz. 12.00.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na PG i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłaszane projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

 • koszty badań patentowych (analizy stanu techniki);
 • koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej;
 • koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Warunki aplikowania:

Program Titanium stanowi praktyczne uzupełnienie dla programu Inkubator Innowacyjności 4.0, w którym projekty innowacyjne mogą otrzymać finansowanie m.in. na realizację prac przedwdrożeniowych, jak również na wykonanie analiz potencjału rynkowego czy analiz gotowości wdrożeniowej. W aktualnym naborze wnioski można składać do 14.03.2022 r. do godz. 9.00.

Actinium Supporting Most Talented Candidates – III edycja

Program Actinium stanowi element realizacji zadań projektu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów. Celem programu jest finansowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym.

Informacje organizacyjne:

 • stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 zł i przyznawane jest na okres 10 miesięcy;
 • konkurs skierowany jest do studentów studiów II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na PG od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022;
 • nabór wniosków trwa w dn. 2.03–1.04.2022 r.;
 • wnioski wraz dokumentacją należy przesyłać na adres Działu Spraw Studenckich actinium@pg.edu.pl; wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl);
 • dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Actinium Supporting Most Talented Candidates.

Profesura NAWA 2022 – nabór wniosków

Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

Finansowanie w ramach Programu obejmuje:

 • wynagrodzenie dla wizytującego naukowca, dla członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej;
 • dodatek mobilnościowy dla wizytującego naukowca;
 • koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

Elementem Programu jest Komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Informacje organizacyjne:

 • nabór potrwa do 23.05.2022 r. do godz. 1500;
 • wniosek należy sporządzić w języku angielskim, chyba że w poszczególnych polach wniosku określono inaczej;
 • wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków; poszczególny wizytujący naukowiec może występować tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze;
 • wymagany jest wkład własny Beneficjenta w wysokości co najmniej 20% budżetu Projektu;
 • wnioski można składać jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA; projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NAWA. Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

Kształcenie i dydaktyka

Nowa specjalność studiów z obszaru offshore na Politechnice Gdańskiej we współpracy z PGE

Prof. Andrzej Seweryn, dziekan WIMiO oraz Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Fot. mat. WIMiO 

Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych to nowa specjalność na kierunku oceanotechnika na Politechnice Gdańskiej. Jej partnerem głównym została PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, największej morskiej elektrowni wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego.  

Otwarcie studiów jest efektem listu intencyjnego, jaki PGE podpisała w maju 2021 r. z Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duńskim Uniwersytetem Technicznym (Danmarks Tekniske Universitet). Porozumienie dotyczy współpracy zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. PGE Baltica pełni funkcję nie tylko partnera przemysłowego – jest również patronem specjalności.

Studia trwają trzy semestry. Wykłady poprowadzą m.in. pracownicy naukowi i specjaliści energetyki wiatrowej z PG, IMP PAN i DTU oraz doświadczeni eksperci praktycy z PGE Baltica. Planowane są m.in. stypendia dla studentów, staże w PGE Baltica, wizyty studyjne i wyjazdy na farmy wiatrowe.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Tydzień Otwartej Edukacji z Biblioteką PG

W dn. 7–11.03.2022 r. międzynarodowa społeczność świętuje Tydzień Otwartej Edukacji (Open Education Week). Biblioteka PG od lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych zarówno wśród społeczności lokalnej, jak i uczestnicząc w pracach European Network of Open Education Librarians: https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/enoel/.

Z okazji wydarzenia Biblioteka PG ma do rozdania w wypożyczalni oraz filiach zakładki do książek z kolorowanką i kodem QR (odsyłającym do podstrony Biblioteki PG z otwartymi zasobami edukacyjnymi) oraz zestawy kredek.

W dn. 8 i 10.03.2022, w godz. 10.00–12.00 w holu przed Biblioteką PG w Gmachu Głównym został uruchomiony punkt informacyjny poświęcony idei Open Access i otwartym zasobom edukacyjnym. Ponadto w wypożyczalni BPG w Gmachu Głównym przez cały tydzień dostępna jest interaktywna prezentacja, która przedstawia najciekawsze przykłady OZE zgrupowane w sześciu kategoriach:

 • ogólne serwisy,
 • zdjęcia i grafiki,
 • muzyka,
 • audiobooki i video,
 • książki,
 • kursy MOOC,
 • praca w grupie.

mediach społecznościowych zamieszczono serię postów promujących otwarte zasoby edukacyjne. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się również na stronie CENTRUM KOMPETENCJI OTWARTEJ NAUKI przy Bibliotece PG: https://pg.edu.pl/.../otwarta.../otwarte-zasoby-edukacyjne.

Współpraca

Kolej na Południe. Konkurs PKM i FarU

Jak powinny wyglądać przystanki nowej linii PKM Południe i co zrobić, aby kolej pasażerska była jak najbardziej przyjazna środowisku i mieszkańcom? O tym już wkrótce decydować będą studenci uczelni wchodzących w skład FarU przy współpracy z samorządową spółką PKM SA.

W ramach konkursu organizowanego przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA i uczelnie Fahrenheita powstanie studium architektoniczno-urbanistyczne uwzględniające rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wykonane z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych oraz zawierające innowacyjne rozwiązania technologiczne, również te nieodnoszące się wprost do samego transportu, jak np. efektywność energetyczna czy generacja energii.

Organizatorem technicznym konkursu jest Wydział Architektury PG. Do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych planowanych przystanków PKM i udziału w konkursie zostali zaproszeni studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura.

Komunikaty

Szkolenia dla pracowników PG: Horyzont Europa

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Portal Funding & tender opportunities jako źródło informacji o Horyzoncie Europa, które odbędzie się 16.03.2022 (środa) w godz. 10.00–13.15 (szkolenie online).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54.

Zmiana umiejscowienia biura Zespołu ds. realizacji projektu IDUB

Biuro Zespołu ds. realizacji projektu IDUB od 7.03.2022 r. znajduje się w gmachu B, pok. 407.

Ekokoperty na PG

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy testowe wdrożenie Ekokopert do korespondencji wewnętrznej na PG.

Na Ekokopercie znajduje się tabelka z 10 (koperta duża C4) lub 6 (koperta mała C5) miejscami na zapisanie nadawcy i adresata, co powoduje, że jedna koperta może być użyta wielokrotnie. Na otrzymanej kopercie skreślamy poprzedniego nadawcę, wypełniamy nowymi danymi i przesyłamy dalej. Jeżeli do jednostki trafi Ekokoperta, prosimy o jej ponowne użycie zgodnie z powyższą instrukcją.

Rozwiązanie zostało opracowane w ramach warsztatów EkoPG, których celem było znalezienie rozwiązań proekologicznych angażujących społeczność Uczelni i przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na PG.

Kalendarium

11 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Jesteś ważna_y! Nie daj się! Warsztaty online z psychologiem

Stres, przemęczenie, nieefektywne zarządzanie swoim czasem... Kto się z nimi nie mierzy? Co można zrobić, aby było nam lepiej? Prowadząca: dr Agata Rudnik, dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG
16 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 marca 13.00–14.30
https://bit.ly/3IxPsSZ

Ze świata Lean: The role of managers at Toyota

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Isao Yoshino – emerytowanym managerem Toyota Motor Corporation.
18 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Kolos z Algebronu, czyli zgamifikowana algebra liniowa (ETI)

Studenci I roku WETiI w semestrze zimowym mieli okazję przetestować prototyp aplikacji wspierającej systematyczną pracę i motywację w ramach przedmiotu algebra liniowa. Czy Poszukiwacze pokonali Kolosa z Algebronu?
21 marca–22 marca
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej – dwudniowe wydarzenie, stacjonarnie na kampusie oraz online na wirtualnej PG.
22 marca 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-marzec2022/

NCN: Szkolenie dot. obsługi administracyjnej projektów

Omówienie zagadnień związanych z: przygotowaniem wniosku od strony formalnej, procesem realizacji projektu, procesem kontroli realizacji projektu w jednostce. Kontakt z Działu Projektów PG, Joanna Baum.
25 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Webquest w nauczaniu. Dlaczego warto stosować tę metodę?

Webquest to metoda pracy projektowej zorientowanej na badanie w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej i dobór wiarygodnych źródeł informacji. Jak wykorzystać tę metodę w przedmiotach akademickich?