Nr 231/ 3 marca 2022

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska solidarna z Ukrainą

Politechnika Gdańska włączyła się w działania na rzecz pomocy Ukrainie. W tym trudnym czasie chcemy pokazać, jako społeczność akademicka, naszą solidarność z narodem ukraińskim. 

Informacje na temat bieżących akcji dostępne są na uruchomionej do tego celu witrynie internetowej.

Nauka

Nagrody dla naukowców PG za działalność naukową i dydaktyczną

Z okazji Dnia Nauki Polskiej przyznano Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Wśród wyróżnionych znalazło się trzech naukowców z Politechniki Gdańskiej:

 • dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. PG (WILiŚ) – otrzymał nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej,
 • prof. Sławomir Kozieł i dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska (WETI) – otrzymali nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Nagrody MEiN przyznawane są za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. W tym roku w sumie przyznano 22 nagrody indywidualne za całokształt dorobku oraz 40 nagród indywidualnych i zespołowych w zakresie działalności naukowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Portal Funding & tender opportunities jako źródło informacji o Horyzoncie Europa

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Portal Funding & tender opportunities jako źródło informacji o Horyzoncie Europa – 16.03.2022 (środa) w godz. 10.00–13.15 (szkolenie online)

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54. 

Konferencja naukowa “Computational Methods in Water Resources” (CMWR)

W dn. 19–23.06.2022 odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 24. międzynarodowa konferencja naukowa “Computational Methods in Water Resources” (CMWR), współorganizowana przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Tematyka konferencji dotyczy modelowania przepływu wód w różnych środowiskach i systemach oraz powiązanych z przepływem procesów mechanicznych, termicznych, biologicznych i chemicznych.

Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, ze wsparciem finansowym programu IDUB „Carbonium”, dzięki któremu możliwy jest m.in. bezpłatny udział doktorantów PG.

Informacje organizacyjne:

 • termin składania abstraktów upływa 15.03.2022 r.,
 • termin rejestracji z niższą opłatą upływa 30.04.2022 r.; ostateczne zakończenie rejestracji – 31.05.2022 r.;
 • szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji: https://cmwrconference.org/;
 • kontakt e-mail: cmwr2022@gmail.com.

Roczny raport do NCN – przypomnienie

Dział Projektów przypomina, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki za rok 2021 upływa dn. 31.03.2022 r. Raport w Dziale Projektów ze względu na procedurę uzyskania podpisów należy złożyć najpóźniej do 15.03.2022 r.

Raport obejmuje:

 • wydatki poniesione do dn. 31.12.2021 r. na podstawie danych uzyskanych z Sekcji Finansowej Wydziału, w którym umocowany jest dany projekt;
 • publikacje, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp. z odpowiednią adnotacją informującą, że badania były finansowane z środków NCN;
 • informacje o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą kierownika jednostki, jak i w drodze aneksu.

Informacje formalne dotyczące przekazania podpisanego przez kierownika projektu raportu do Działu Projektów:

 • raport podpisany podpisem kwalifikowanym przez kierownika projektu należy przesłać drogą elektroniczną w systemie EZD;
 • w przypadku braku możliwości podpisania raportu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, raport należy podpisać odręcznie i przesłać skan podpisanego dokumentu w EZD;
 • oryginał dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu powinien być przechowywany w dokumentacji projektowej.

Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się na stronie NCN. Informacja w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

GOSPOSTRATEG – VIII konkurs (na projekty zamawiane)

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ósmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje jedno zagadnienie badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury.

Informacje organizacyjne:

 • zakres tematyczny: zagadnienie badawcze pn. Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT;
 • do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5);
 • dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie);
 • budżet konkursu wynosi 10 000 000 zł;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 10 000 000 zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Inne ważne informacje dotyczące wniosków:

 • projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy;
 • całość praw majątkowych do wyników projektu przysługuje Uprawnionemu, który jest zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu
 • projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe;
 • wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • limit podwykonawstwa:

1) 10% kosztów kwalifikowalnych badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych,
2) 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

Nabór trwa w dn. 29.03–31.05.2022 r., godz. 16.00. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Więcej informacji, w tym dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBR. Informacja w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

EUREKA Danube Call 2022

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Konkurs EUREKA Danube Call jest inicjatywą oddolną grupy państw zrzeszonych w ramach EUREKI: Albanii, Austrii, Chorwacji, Czarnogóry, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Węgier.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe bez ograniczeń tematycznych;
 • zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów. Osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów. 

Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs)

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20–50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu:

 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

W tej edycji konkursu wskazujemy minimalny dla danej fazy zakres wyników prac B+R wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedniego dla niego Obszaru Tematycznego. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie samodzielnie określa szczegółowy zakres Produktów dla wszystkich faz, każdorazowo uwzględniając minimalne wymogi zawarte w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić: konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany z podziałem trzy fazy:

 • faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 9 miesięcy;
 • faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji do 2 lat;
 • faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Wnioski można składać w trzech obszarach tematycznych:

 • obszar tematyczny nr T1 – Energetyka solarna – 125,9 mln zł;
 • obszar tematyczny nr T5 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych – 125,9 mln zł;
 • obszar tematyczny nr T6 – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia) – 141,2 mln zł.

Całkowity budżet konkursu wynosi 393 mln zł. Nabór trwa w dn. 1.04–30.06.2022 r., godz. 16.00.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Więcej informacji, w tym dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBR. Informacja w Dziale Projektów: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

II konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

II konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych, tj. z wyłączeniem państw: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym wpisującym się w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
 • zakończenie naboru wniosków: 30.09.2022;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów. Osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów. 

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTiMS

Dn. 11.03.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Audytorium Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej (s. 3/11 CNA) w trybie hybrydowym obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anity Zgorzelskiej pt. „Badanie bifurkacji w pewnych wariacyjnych zagadnieniach mechaniki sprężystej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Joanna Janczewska, a promotorem pomocniczym dr Hanna Guze.

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu proszeni są o kontakt z dziekanatem WFTiMS.

Kształcenie i dydaktyka

Dydaktyczne Piątki oferta szkoleń na marzec 2022

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na marcowe szkolenia w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”:

 • 4.03.2022 r., „Laureaci Konkursu Innowacji Dydaktycznych i ich projekty”; prowadzący: Marcin Zieliński (kierownik projektów edukacyjnych, Centrum Nowoczesnej Edukacji);
 • 11.03.2022 r., „Jesteś ważna_y! Nie daj się! Warsztaty on-line dla nauczycieli akademickich”; prowadząca: dr Agata Rudnik (dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG);
 • 18.03.2022 r., „Kolos z Algebronu, czyli zgamifikowana algebra liniowa na WETiI”; prowadząca: dr Barbara Wikieł, prof. PG (dyrektorka Centrum Matematyki) oraz Agnieszka Gosk (programistka i pomysłodawczyni fabuły, CNE);
 • 25.03.2022 r., „Webquest w nauczaniu. Dlaczego warto stosować tę metodę?”; prowadząca: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG (WZiE).

Spotkania mają charakter otwarty, odbywają się w każdy piątek w godz. 13.00–15.00; link do webinarium (MSTeams), szczegółowy program szkoleń.

Politechnika Otwarta

Rekrutacja na zajęcia Politechniki Wielu Pokoleń

Politechnika Wielu Pokoleń rozpoczęła sukcesywną rekrutację na wybrane przedmioty w semestrze letnim. Zapisy odbywają się poprzez elektroniczne formularze zgłoszeń.

Lista uruchamianych na bieżąco przedmiotów, terminy przyjmowania zgłoszeń oraz wysokość opłaty za konkretny przedmiot publikowane są na stronie https://pg.edu.pl/pwp/zapisy-na-zajecia.

Komunikaty

Dostęp testowy do bazy danych Inspec

Do 24.04.2022 potrwa dostęp testowy do bibliograficznej bazy Inspec. Zawartość bazy obejmuje streszczenia i indeksy artykułów naukowych i technicznych z całego świata z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, automatyki, informatyki, technologii informacyjnej, wytwarzania, produkcji i inżynierii mechanicznej. Dane pochodzą z ponad 4500 aktywnych czasopism od ponad 500 różnych wydawców, w tym IEEE, AIP, AIP i SPIE, Elsevier i Springer, wydawnictw akademickich i agencji rządowych. 

Dostęp do powyższych zasobów jest możliwy zarówno z komputerów w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN.

Planowanie i komunikacja w projektach – warsztat

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Planowanie i komunikacja w projektach – warsztat – 18.03.2022 (piątek) w godz. 9.00–15.00 (szkolenie stacjonarne).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54.

Zasady ubiegania się o patronat Rektora PG

Biuro Rektora przypomina, że o patronat/honorowy patronat Rektora PG można ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Formularz dostępny jest na stronie https://ankiety.pg.edu.pl/226937?lang=pl.

Kalendarium

3 marca 15.00–16.30
https://bit.ly/3IxOlCN

Ze świata Lean: Jak rozpocząć Lean w procesach usługowych

Gośćmi kolejnego spotkania z cyklu Ze Świata Lean będą Wojciech Kozioł i Grzegorz Kuszneruk, którzy od pięciu lat tworzą wspólnie LEAN TEAM i wprowadzają filozofię lean w firmach produkcyjnych.
4 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Laureaci Konkursu Innowacji Dydaktycznych i ich projekty.

W Konkursie Innowacji Dydaktycznych złożono 60 wniosków, spośród nich wyłoniono 11, które otrzymały finansowanie. Autorzy nagrodzonych wniosków opowiedzą o wprowadzanych innowacjach dydaktycznych.
4 marca 13.30–14.30
http://bityl.pl/W9yTO

Badania in vivo i in vitro

Trzecie spotkanie w ramach cyklu Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych, organizowanego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
10 marca 18.00–20.00
https://eti.pg.edu.pl/70-lat/wydarzenia/koncert-choru-politechniki-gdanskiej-28012022

Koncert z okazji 70-lecia WETI PG

Koncert jubileuszowy 70-lecia Wydziału ETI
11 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Jesteś ważna_y! Nie daj się! Warsztaty online z psychologiem

Stres, przemęczenie, nieefektywne zarządzanie swoim czasem... Kto się z nimi nie mierzy? Co można zrobić, aby było nam lepiej? Prowadząca: dr Agata Rudnik, dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG
16 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 marca 13.00–14.30
https://bit.ly/3IxPsSZ

Ze świata Lean: The role of managers at Toyota

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Isao Yoshino – emerytowanym managerem Toyota Motor Corporation.
18 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Kolos z Algebronu, czyli zgamifikowana algebra liniowa (ETI)

Studenci I roku WETiI w semestrze zimowym mieli okazję przetestować prototyp aplikacji wspierającej systematyczną pracę i motywację w ramach przedmiotu algebra liniowa. Czy Poszukiwacze pokonali Kolosa z Algebronu?
21 marca–22 marca
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej – dwudniowe wydarzenie, stacjonarnie na kampusie oraz online na wirtualnej PG.
25 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Webquest w nauczaniu. Dlaczego warto stosować tę metodę?

Webquest to metoda pracy projektowej zorientowanej na badanie w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej i dobór wiarygodnych źródeł informacji. Jak wykorzystać tę metodę w przedmiotach akademickich?