Nr 230/ 24 lutego 2022

Z życia uczelni

Na Politechnice Gdańskiej powstanie Centrum HR

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w odpowiedzi na zgłaszane przez Was potrzeby, a także w związku z realizowanym na naszej uczelni programem IDUB, powołałem pełnomocnika oraz zespół ds. utworzenia na Politechnice Gdańskiej Centrum HR. Tworzymy w ten sposób przestrzeń i warunki do wspólnego wysiłku, by naszą Uczelnię uczynić przyjaznym miejscem pracy, m.in. w oparciu o filozofię well-being. Misja nowego Centrum jest prosta: chcemy, aby na Politechnice pracowało się Wam przyjemniej.

Centrum zajmować się będzie m.in.:

 • organizacją procesu rekrutacji i adaptacji pracowników, 
 • opracowaniem i wdrożeniem systemu motywacji, szkoleń pracowników,  
 • stworzeniem planów rozwoju zawodowego pracowników,
 • administracją kadrowo-płacową,
 • budowaniem i rozwojem procesów HR,
 • realizacją Polityki personalnej uczelni,
 • realizacją Strategii HR4R,
 • rozwojem komunikacji wewnętrznej,
 • kształtowaniem akademickiej kultury organizacyjnej,
 • budowaniem wizerunku uczelni jako dobrego pracodawcy,
 • rozwiązywaniem konfliktów pracowniczych,
 • racjonalizacją zatrudnienia w jednostkach uczelni,
 • dbaniem o sferę społeczno-integracyjną pracowników (Politechnika Wielu Pokoleń, Klub seniora, działalność skierowana do dzieci pracowników),
 • gromadzeniem i analizą danych związanych z personelem oraz rekomendowaniem na ich podstawie zmian.

Moim pełnomocnikiem ds. utworzenia Centrum HR została mgr Katarzyna Dzięcielewska, dotychczasowy dyrektor Biura Rektora, która po powołaniu centrum zostanie jego dyrektorem.

Na etapie przygotowania założeń funkcjonowania centrum pełnomocnik współpracować będzie z mgr Anną Kanarską (zastępcą kanclerza ds. pracowniczych) oraz dr Agnieszką Lendzion (Dział Zarządzania Jakością).

Zespół przygotuje koncepcję funkcjonowania centrum, którego uruchomienie zaplanowane jest na pierwszą połowę br.

                                                                                   prof. Krzysztof Wilde
                                                                                   Rektor Politechniki Gdańskiej

mgr Katarzyna Dzięcielewska – obecnie dyrektor Biura Rektora Politechniki Gdańskiej. Na uczelni pracuje od 2013 r. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach zarządzania i organizacji, w tym 7-letnie w obszarze HR w spółce produkcyjno-handlowej, zatrudniającej ponad 250 osób, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie polityką personalną spółki.

Na uczelni pełni również funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Centrum Wolontariatu, które powstało na Politechnice Gdańskiej w 2020 r. z jej inicjatywy.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Ofensywa inwestycyjna Politechniki Gdańskiej. Projekty za blisko 0,5 mld zł

Politechnika Gdańska to obecnie jeden z największych i najbardziej dynamicznie działających inwestorów na Pomorzu, a także spośród wszystkich uczelni w Polsce. Projekty infrastrukturalne realizowane przez PG liczone są w setkach milionów złotych i pozwolą uczelni na znaczącą poprawę jakości badań naukowych i możliwości dydaktycznych, jak również na jej awans w rankingach oraz wyższą rozpoznawalność w Polsce i na świecie.

Ostatnie lata i sprzyjająca koniunktura na rynku inwestycyjnym, połączona z możliwością skutecznego ubiegania się o wsparcie realizowanych projektów przez dotacje unijne, przełożyły się w przypadku Politechniki Gdańskiej na największy boom inwestycyjny uczelni w jej powojennej historii.

– Patrzymy długofalowo. Chcemy z jednej strony znacząco ulepszyć warunki do prowadzenia badań naukowych i zajęć ze studentami w historycznym obszarze naszego kampusu, jak również otworzyć się na nowe przestrzenie na terenach sąsiadujących z uczelnią – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Realizacja naszych inwestycji sprawi, że współpraca z biznesem i przemysłem będzie z naszej strony jeszcze szersza i bardziej efektywna, a nasz kampus zyska nowe, zielone przestrzenie służące społeczności akademickiej i mieszkańcom Gdańska.

– Obecnie nasza uczelnia ma w swoim portfelu inwestycyjnym trzy duże projekty infrastrukturalne, a także kilka średniej i mniejszej wielkości, które wieloaspektowo przełożą się na znaczną poprawę możliwości badawczych i dydaktycznych uczelni – podkreśla Mariusz Miler, kanclerz PG. – Realizacja naszych inwestycji sprawi przy tym, że współpraca PG z biznesem i przemysłem na Pomorzu będzie jeszcze szersza i bardziej efektywna, a uczelnia zwiększy swoją międzynarodową rozpoznawalność.

– Potencjał i możliwości, jakie reprezentuje Politechnika Gdańska, są dla naszego regionu nieocenione – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Staramy się regularnie wspierać ambitne i przyszłościowe inicjatywy uczelni, bo bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że dynamiczny rozwój PG to nowe szanse i możliwości dla całego Pomorza – dodaje.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to teraźniejszość i przyszłość działań PG

Politechnika Gdańska aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych w rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2015 r. O obecnych i planowanych działaniach uczelni w tym zakresie rozmawiamy z prof. Dariuszem Mikielewiczem, prorektorem ds. organizacji i rozwoju PG. 

Treść wywiadu dostępna jest na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

 

Senat

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 16.02.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia opinii przygotowanej przez prof. Romana Śmierzchalskiego w postępowaniu o nadanie prof. Mirosławowi Jurdzińskiemu tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 • nadania imienia profesora Michała Białko Audytorium nr 2 w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i umieszczenia tablicy upamiętniającej przed wejściem do audytorium;
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Bone-on-the-Chip MEMS: innowacyjne narzędzie do badań biomateriałów Akronim: BOtC-MEMS; NEw aPproach to innovative Technologies in manUfacturiNg Akronim: NEPTUN; Mikrosieć aktywnego prosumenta, integrująca energetycznie wielomodalne źródła energii rozproszonej z magazynami ciepła i chłodu oraz innowacyjnymi magazynami energii elektrycznej, z efektywnym bilansowaniem obszarowym i zarządzaniem w modelu SaaS Akronim: MikroBil.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, przedstawił informacje na temat zmian w Statucie PG. Mariusz Machajewski, prezes EXCENTO Sp. z o.o. przekazał informacje o działalności EXCENTO, spółki celowej Politechniki Gdańskiej. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju przekazał informacje na temat projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, a prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, omówił działalność Samorządu Studentów PG.

Nauka

Ponad 6,5 mln zł na realizację projektów w programach Aurum i Argentum – wyniki konkursów

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej otrzymają na realizację projektów badawczych prawie 2 mln zł w II edycji programu Aurum i ponad 4,5 mln zł w II edycji Argentum. 

Środki z programu Aurum umożliwią kierownikom projektów stworzenie nowych międzynarodowych zespołów badawczych, które wzbogacą potencjał naukowy PG, zakup aparatury badawczej, wynajem sal i laboratoriów oraz organizację spotkań i podróży. W ramach II edycji konkursu złożono 18 wniosków spośród których 4 zostały zakwalifikowane do finansowania.

W programie Argentum przyznane środki finansowe umożliwią przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego oraz upowszechnienie wyników badań, zakup aparatury badawczej, materiałów, drobnego sprzętu oraz pokrycie kosztów publikacji wyników. W zakończonym naborze do programu złożono 54 wnioski, z których 19 otrzymało finansowanie.

Pełna lista dofinansowanych projektów dostępna jest na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Raport roczny do NCN

Dział Projektów przypomina, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki za rok 2021 upływa dn. 31.03.2022 r. Raport w Dziale Projektów ze względu na procedurę uzyskania podpisów należy złożyć najpóźniej do 15.03.2022 r.

Raport obejmuje:

 • wydatki poniesione do dn. 31.12.2021 r. na podstawie danych uzyskanych z Sekcji Finansowej Wydziału, w którym umocowany jest dany projekt;
 • publikacje, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp. z odpowiednią adnotacją informującą, że badania były finansowane z środków NCN;
 • informacje o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą kierownika jednostki, jak i w drodze aneksu.

Informacje formalne dotyczące przekazania podpisanego przez kierownika projektu raportu do Działu Projektów:

 • raport podpisany podpisem kwalifikowanym przez kierownika projektu należy przesłać drogą elektroniczną w systemie EZD;
 • w przypadku braku możliwości podpisania raportu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, raport należy podpisać odręcznie i przesłać skan podpisanego dokumentu w EZD;
 • oryginał dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu powinien być przechowywany w dokumentacji projektowej.

Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się na stronie NCN. Informacja w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Współpraca

Partnerska współpraca Politechniki Wrocławskiej i Gdańskiej

Prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podpisali 15.02.2022 r. porozumienie o partnerskiej współpracy obu uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Współpraca będzie obejmować m.in.:

 • wspólne opracowywanie projektów badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych,
 • wzajemne udostępnianie infrastruktury badawczej,
 • wspólne opracowywanie programów kształcenia,
 • wzajemne udostępnienie bazy kursów dydaktycznych celem przygotowania i uruchomienia wspólnych kierunków kształcenia,
 • realizację wymiany akademickiej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca PG z toruńskim X LO

Politechnika Gdańska zawarła porozumienie o współpracy w zakresie edukacji młodzieży z X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, placówką plasującą się w pierwszej dziesiątce szkół w województwie kujawsko-pomorskim według rankingu Fundacji Perspektywy 2022

Umowa, którą w imieniu PG podpisał dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, prorektor ds. kształcenia, a z ramienia X LO dyrektor Michał Dąbkowski, przewiduje m.in.:

 • współtworzenie, doradztwo, opiniowanie lub ewaluację programów edukacyjnych, innowacji i eksperymentów wdrażanych w X LO;
 • możliwość konsultowania z PG wdrażanych w X LO programów nauczania matematyki, fizyki, chemii, informatyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych;
 • możliwość uczestniczenia przez uczniów X LO w wykładach otwartych i ćwiczeniach prowadzonych przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni, a także w imprezach edukacyjnych i kołach naukowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Dostęp do zasobów elektronicznych of firmy ProQuest

W 2022 r. został uruchomiony dostęp do zagregowanej bazy danych ProQuest Central, zawierającej bogatą kolekcję e-źródeł od renomowanych wydawców, zarówno czasopism i monografii naukowych, ale także publikacji specjalistycznych, magazynów branżowych czy raportów.

Użytkownicy Politechniki Gdańskiej w ramach subskrypcji mają również dostęp do ProQuest Dissertations and Theses Abstracts & Indexes – multidyscyplinarnej bazy abstraktowej prac magisterskich i rozpraw doktorskich (do wybranych rekordów zapewniony jest również dostęp pełnotekstowy). Baza stanowi jednocześnie oficjalne cyfrowe archiwum dysertacji Biblioteki Kongresu.

Dodatkowo, od lutego br. pula e-booków dostępnych na platformie ProQuest Ebook powiększona została o kolekcję Science & Technology, która obejmuje pozycje z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Oznacza to nieograniczony dostęp do ponad 36 tys. tytułów z renomowanych wydawnictw, m.in.: MIT Press, Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, Artech House, IGI Global czy Packt Publishing.

Dostęp do powyższych zasobów jest możliwy zarówno z komputerów w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN. Dodatkowe informacje oraz linki do poszczególnych baz znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Szkolenia dla pracowników PG

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Portal Funding & tender opportunities jako źródło informacji o Horyzoncie Europa – 16.03.2022 (środa) w godz. 10.00–13.15 (szkolenie online);
 • Planowanie i komunikacja w projektach – warsztat – 17.03.2022 (czwartek) w godz. 9.00–15.00 (szkolenie stacjonarne);
 • Planowanie i komunikacja w projektach – warsztat – 18.03.2022 (piątek) w godz. 9.00–15.00 (szkolenie stacjonarne).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54. Prosimy o wskazanie wybranego terminu szkolenia. 

Kalendarium

4 marca 13.30–14.30
http://bityl.pl/W9yTO

Badania in vivo i in vitro

Trzecie spotkanie w ramach cyklu Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych, organizowanego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
21 marca–22 marca
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej – dwudniowe wydarzenie, stacjonarnie na kampusie oraz online na wirtualnej PG.