Nr 228/10 lutego 2022

Z życia uczelni

Konsul Generalny Ukrainy z wizytą u Rektora PG

Fot. Anna Basińska 

Oleksandr Plodystyi, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku spotkał się z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG. Konsul, który objął to stanowisko w 2021 roku, gościł na Politechnice Gdańskiej po raz pierwszy. 

Tematem spotkania było dalsze wzmacnianie współpracy pomiędzy uczelnią i instytucjami naukowo-dydaktycznymi na Ukrainie. Poruszone zostały także problemy studentów korzystających z wymiany zagranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą – uzyskanie wiz czy wydawania pozwoleń na pobyt czasowy i stały, Politechnika Gdańska jest bowiem jedną z popularniejszych uczelni dla ukraińskich studentów, którzy wybierają studia w Polsce.

Oleksandr Plodystyi funkcję Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku sprawuje od 2021 roku. Ukończył studia prawnicze na Yaroslav Mudryi National Law Uniwersity. Od 2003 roku pracuje w Departamencie Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i w placówkach dyplomatycznych: m.in. jako attaché w Królestwie Maroka oraz I sekretarz do spraw konsularnych Ambasady Ukrainy we Francji.

Laureaci Nagrody Santander Universidades

Fot. Krzysztof Krzempek 

Laureaci Nagrody Santander Universidades z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG, prof. Markiem Dzidą, prorektorem PG oraz Mariolą Piskorską z Santander Bank Polska i Jakubem Persjanowem, przewodniczącym SSPG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Dn. 24.01.2022 r. zostały wręczone stypendia Santander Universidades. Program stypendialny Nagroda Santander Universidades skierowany jest dla studentów I roku Politechniki Gdańskiej, którzy w okresie nauki szkolnej angażowali się w działania w wolontariacie, społeczne i wykazywali się aktywnością w inicjatywach na rzecz pomocy innym.

Do konkursu zgłosiło się 61 studentów. Nagrodzono 10 osób, a dodatkowo 3 wyróżniono.

Laureaci:

 • Patryk Anioł (WIMiO),
 • Zbigniew Borek (WZiE),
 • Marcel Boxberger (WETI),
 • Gabriela Bystrzycka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
 • Kacper Drozdowski (WETI),
 • Michał Ganczarenko (WETI),
 • Alicja Hyży (WZiE),
 • Jarosław Jaworski (WEiA),
 • Iga Jóźwik (WFTiMS),
 • Sebastian Wojtasiewicz (WILiŚ).

Laureaci otrzymają stypendia w wysokości 1500 zł brutto.

Kapituła konkursu zdecydowała o dodatkowym wyróżnieniu trzech osób:

 • Julia Duchlińska, Wydział Architektury,
 • Monika Łys, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
 • Paweł Mańczak, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

W skład kapituły konkursowej weszli: prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia (przewodniczący), Katarzyna Dzięcielewska, pełnomocnik rektora ds. Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej, Justyna Jodłowska z Działu Spraw Studenckich oraz Jakub Persjanow, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Santander Universidades ma przekazać jeszcze 35 tys. zł na nagrody w konkursie dla studentów realizujących projekty naukowe, który będzie realizowany w semestrze letnim. Nabór będzie prowadzony poprzez stronę www.becas-santander.com/pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2022/2023

Planowana rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2022/2023 odbędzie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Nowy nabór obejmie 13 dyscyplin:

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • matematykę,
 • inżynierię lądowa i transport (w ramach PG i IBW PAN),
 • architekturę i urbanistykę,
 • inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę,
 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię mechaniczną (w ramach PG i IMP PAN),
 • automatykę, elektronikę i elektrotechnikę,
 • informatykę techniczną i telekomunikację

oraz po raz pierwszy

 • inżynierię biomedyczną.

Wstępny harmonogram rekrutacji:

 • II połowa maja 2022 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów;
 • II połowa czerwca 2022 r. – rozmowy z kandydatami;
 • początek lipca 2022 r. – ogłoszenie list rankingowych.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji wraz z listą potencjalnych promotorów gotowych do podjęcia się opieki nad nowymi kandydatami zostaną podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym i na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w późniejszym terminie, prawdopodobnie w kwietniu 2022 r.

Dn. 20.05.2022 r. w Centrum Języków Obcych PG odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2022/2023, którzy nie posiadają innych uprawnień językowych do podjęcia kształcenia w szkole. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. O szczegółach dotyczących zapisów będziemy informować w terminie późniejszym.

Wstępne informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce Dla Kandydatów oraz w Aktualnościach

„Doktorat Wdrożeniowy” – informacja dla promotorów

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa PG uczestniczy w trzech edycjach programu „Doktorat Wdrożeniowy” umożliwiając realizację badań pracownikom sektora przedsiębiorstw pod opieką naukową reprezentantów różnych dyscyplin z naszej uczelni. Przygotowując się do kolejnej edycji programu zwracamy się z zapytaniem do zainteresowanych rolą promotora planowanych doktoratów wdrożeniowych.

Informujemy, że ministerstwo, oprócz oceny zgłaszanego tematu badawczego planowanego doktoratu, ocenia także doświadczenie przyszłego promotora, dlatego w ramach wnioskowania o uczestnictwo w programie (maj br.) będzie trzeba przedstawić:

 • doświadczenie w prowadzeniu rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne;
 • dorobek publikacyjny związany z planowanym doktoratem;
 • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych albo dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych (ostatnie 5 lat), w których lokuje się projekt planowanego doktoratu.

Osoby zainteresowane podjęciem się roli promotora proszone są o wypełnienie formularza w terminie do 16.02.2022 r. W formularzu należy wskazać obszar badawczy (słowa kluczowe), który będzie stanowić wskazówkę dla kandydata na doktoranta wdrożeniowego w celu konsultacji planowanych badań.

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2022/2023

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach oraz w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu) znajduje się informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji promotora kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, którzy pozytywnie przejdą procedurę rekrutacyjną na rok akademicki 2022/2023 i uzyskają status doktoranta.

W dn. 25.02–11.03.2022 r. nauczyciele akademiccy mają możliwość wypełniania i przesyłania ankiet za pomocą aplikacji Nauka w systemie MojaPG. Szczegółowa instrukcja i informacja dla osób biorących udział w akcji ankietyzacji dostępna jest na stronie Szkoły Doktorskiej.

Weryfikacja ankiet przez przedstawicieli dyscyplin/instytutów nastąpi w dn. 25.02–15.03.2022 r. Zaleca się nie odkładać składania ankiet do ostatniej chwili, gdyż mogą one zostać skierowane do poprawy i – w przypadku przekroczenia terminu – nieujęte na liście kandydatów na promotorów.

Akcja ankietyzacji kandydatów na promotorów nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

Welcome Meeting dla doktorantów zagranicznych w Szkole Doktorskiej (22.02.2022)

Szkoła Doktorska, Samorząd Doktorantów i Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zapraszają nowo przyjętych doktorantów zagranicznych do udziału w Welcome Meeting. Wydarzenie odbędzie się 22.02.2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w formie online.

W trakcie wydarzenia doktoranci dowiedzą się m.in. jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, co zrobić, aby móc korzystać z opieki zdrowotnej i jak założyć PESEL. Spotkanie będzie również okazją do przybliżenia doktorantom zagranicznym życia w Polsce – naszej kultury, mentalności, języka. W spotkaniu uczestniczyć będą także nowi studenci zagraniczni.

W wydarzeniu wezmą też udział przedstawiciele Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, Erasmus Student Network Gdańsk oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, który opowie o kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Przypominamy też o ofercie Welcome Office, które służy kompleksowym wsparciem także dla doktorantów z zagranicy, m.in. w zakresie organizacji pobytu na uczelni.

Szczegółowe informacje znajdują na stronie Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach oraz na stronie DMWA.

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTiMS

Dn. 18.02.2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Audytorium Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej (s. 3/11 CNA) w trybie hybrydowym obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kacpra Dzierzgowskiego pt. „Właściwości i struktura niobianu lantanu domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maria Gazda, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. PG.

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu proszeni są o kontakt z dziekanatem WFTiMS.

Sport

Sekcja Masters PG ogłasza dodatkowy nabór

Centrum Sportu Akademickiego PG zaprasza do pływackiej Sekcji Masters Politechniki Gdańskiej. W treningach wziąć mogą osoby związane z naszą uczelnią: studenci, doktoranci, pracownicy, emerytowani pracownicy oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów PG. Organizatorami sekcji są CSA PG oraz Politechnika Otwarta. Partnerem Sekcji Masters jest AZS Organizacja Środowiskowa Gdańsk.

Warunkiem zapisu do Sekcji Masters jest umiejętność pływania przynajmniej trzema stylami: kraulem, klasycznym i grzbietowym oraz deklaracja udziału w minimum jednych zawodach w barwach PG. Udział w treningach jest bezpłatny, wymagane jest założenie legitymacji AZS oraz wyrobienie licencji PZP.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz czwartki w godz. 20.00–21.30, prowadzą je trenerki sekcji AZS PG: Emilia Miszewska oraz wieloletnia reprezentantka naszej uczelni – Agata Maciesza. Plan treningowy przygotowuje Alicja Pęczak-Graczyk.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają możliwość przyjęcia wybranych osób.

Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracyjny i oświadczenie, podane są na stronie internetowej CSA PG.

Komunikaty

Szkolenie dla pracowników PG: Lectora

Trwa rekrutacja na dwudniowe szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – „Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych”.

Ostatnie dwa terminy szkolenia:

 • I termin: 17–18.02.2022 r.,
 • II termin: 21–22.02.2022 r.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie. Po szkoleniu licencje do programu będą dostępne dla uczestników w Laboratorium w Centrum Matematyki.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. tel. 58 348 63 54. W zgłoszeniu prosimy o podanie preferowanego terminu szkolenia.

Nowa usługa IT: aplikacja „Formularze PG”

Centrum Usług Informatycznych PG przygotowało aplikację służącą do tworzenia prostych formularzy pozwalających zbierać odpowiedzi od użytkowników.

Aplikacja może posłużyć do przeprowadzania rejestracji lub zgłaszania osób, a także przygotowania ankietyzacji. Program pozwala stworzyć unikatowy adres do danego formularza, który można wykorzystać w e-mailu lub na stronie internetowej. Możliwość generowania formularzy oraz agregacji danych wymaga posiadania uprawnień (o które dla swoich pracowników wnioskują kierujący jednostkami organizacyjnymi). Zbieranie danych może obejmować osoby spoza Uczelni, dostęp do formularzy nie wymaga bowiem logowania, wystarczy sam odnośnik do ankiety.

Na stronie CUI dostępny jest opis usługi Formularze PG oraz instrukcja dla użytkownika.

Kalendarium

11 lutego 13.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Estetyka i prostota. Jak zbudować dobry szablon kursu?

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na kolejne szkolenie: Joanna Czerska (WZiE) poprowadzi warsztat nt. tworzenia szablonów kursów na platformie eNauczanie.
16 lutego 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
10 marca 18.00–20.00
https://eti.pg.edu.pl/70-lat/wydarzenia/koncert-choru-politechniki-gdanskiej-28012022

Koncert z okazji 70-lecia WETI PG

Koncert jubileuszowy 70-lecia Wydziału ETI
21 marca–22 marca
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej – dwudniowe wydarzenie, stacjonarnie na kampusie oraz online na wirtualnej PG.