Nr 226/27 stycznia 2022

Odeszli od nas

Odszedł prof. Lech Kobyliński, doktor honoris causa PG

Prof. Lech Kobyliński. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

W wieku 98 lat, 23 stycznia zmarł prof. Lech Kobyliński, wybitny naukowiec, współtwórca polskiego okrętownictwa, konstruktor eksperymentalnych form jednostek pływających – wodolotów i poduszkowców, doktor honoris causa PG.

Profesor Lech Kobyliński urodził się 1 maja 1923 r. w Wilnie. Z Politechniką Gdańską związany był od 1945 r., początkowo jako student, a od 1948 r. jako jej pracownik. Tu przeszedł przez wszystkie stanowiska wydziału wyższej uczelni i tu też uzyskał wszystkie stopnie naukowe. W czasie swej wieloletniej pracy na PG, choć działalność profesora daleko wykraczała poza jej mury, dał się poznać jako wybitny naukowiec, inżynier i dobry organizator. Reprezentując przez wiele lat Wydział Okrętowy PG, przyczynił się do podniesienia prestiżu uczelni na forum wszystkich znaczących morskich państw świata.

Profesor współtworzył polską i światową szkołę hydromechaniki okrętu, międzynarodowe przepisy stateczności statków i bezpieczeństwa ruchu morskiego. Skonstruował pierwszy wodolot „Zryw” (1965 r.) i serię eksperymentalnej jednostki na poduszce powietrznej (1960–1966). Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia aktywnie działał na rzecz powołania Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska z siedzibą w Iławie, znanej „Szkołą Kapitanów”. Celem fundacji jest prowadzenie badań i szkolenia z zakresu manewrowania statkami w powstałym w Iławie w tym okresie – również dzięki staraniom Profesora – Badawczo-Szkoleniowym Ośrodku Manewrowania Statkami. Ośrodek ten (obecnie na jeziorze Slim w Kamionce koło Iławy) z biegiem lat stał się wiodącym w świecie centrum szkoleniowym, wykorzystującym technikę opartą o duże załogowe modele statków. Ponadto, profesor był m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i sekretarzem naukowym w oddziale PAN w Gdańsku. W latach 1959–2016 przewodniczył Radzie Technicznej Polskiego Rejestru Statków (od 2017 r. honorowy przewodniczący). Był autorem ponad 280 publikacji, promotorem 32 doktorów i współtwórcą 17 patentów.

W czasie II wojny światowej (od 1942 r.) prof. Lech Kobyliński był żołnierzem Gwardii Ludowej (przemianowanej w 1944 r. na Armię Ludową). Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako dowódca (pseudonim „Konrad”) 4. batalionu „Czwartaków”, walcząc na Woli, Starym Mieście i Żoliborzu. Do lipca 1945 r. pracował w Sztabie Głównym Wojska Polskiego, gdzie awansował do stopnia majora. W latach 1950–1952 służył w Marynarce Wojennej, był wykładowcą Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i konstruktorem w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie awansował do stopnia komandora porucznika.

Wśród licznych wyróżnień prof. Kobylińskiego znajdują się m.in. godność doktora honoris causa Leningradzkiego Instytutu Budowy Okrętów (1988), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1990) oraz Politechniki Gdańskiej (2004) za: „zasługi w projektowaniu statków, wybitne zasługi za wprowadzenie do nauki wiedzy o hydromechanice okrętu, stateczności statków i bezpieczeństwa ruchu morskiego, aktywną promocję Politechniki Gdańskiej w Polsce i na świecie zwłaszcza z dziedziny: oceanotechniki, nautyki. Był promotorem wielu inżynierów, doktorów, którzy rozwinęli przemysł okrętowy w Polsce. Całe swoje życie jako profesor i obywatel poświęcił dawaniu jak najlepszego świadectwa: prawdzie, najdroższej ojczyźnie i przezwyciężaniu trudności dla dobra narodu polskiego”.

Profesor L. Kobyliński został odznaczony Orderem Virtuti Militari IV klasy, Krzyżem Walecznych, Krzyżem „Pro Mari Nostro”, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, regionalnymi, resortowymi i wojskowymi. Był też laureatem nagrody CEMT (Confederation of European Maritime Technology Association), laureatem Medalu im. A. Kryłowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 2.02.2022 r., o godz. 13.30 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Z życia uczelni

Infrastruktura badawcza FarU na wyciągnięcie ręki

Naukowcy Uczelni Fahrenheita zyskali nowe narzędzie, które istotnie ułatwi prowadzenie projektów i prac badawczych. W ramach projektu grantowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" opracowano system wspólnego zarządzania infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich

W spisie skatalogowano 132 pozycje dużej aparatury oraz 59 laboratoriów (core lab), w tym 2 strategiczne. Na podstawie analizy infrastruktury GUMed, PG i UG pod kątem wykorzystywanych technologii oraz zastosowań wyodrębniono 18 kluczowych kategorii, a także określono udział infrastruktury poszczególnych uczelni w każdej z nich. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://resources.faru.edu.pl/, można do niej dotrzeć także poprzez stronę główną FarU https://faru.edu.pl/pl.

Przewiduje się, że korzyści wynikające z konsolidacji uczelni FarU na poziomie kluczowej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza w obrębie wspólnych kategorii, obejmą optymalizację wykorzystania infrastruktury, lepszy dobór urządzeń oraz racjonalizację kosztów ich eksploatacji. Ponadto ściślejsza współpraca między uczelniami na dalszych etapach konsolidacji, np. specjalne powiązania organizacyjne w obrębie węzłów, umożliwi efektywniejsze zarządzanie rozwojem i modernizacją infrastruktury Uczelni Fahrenheita.

Wykorzystując informacje uzyskane w trakcie prac, zaprojektowano i stworzono oprogramowanie przybliżające infrastrukturę badawczą wszystkich trzech uczelni. W wyniku tych działań został uruchomiony anglojęzyczny serwis umożliwiający publiczny dostęp do informacji na temat kluczowej aparatury FarU oraz pozwalający na jej przeszukiwanie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 19.01.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • powołania przedstawicieli studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;
  • powołania przedstawicieli Samorządu Studentów PG w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Budżetu oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej;
  • wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. Romanowi Śmierzchalskiemu przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Mirosławowi Jurdzińskiemu tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
  • ustalenia programów studiów dla kierunków: Inżynieria mechaniczno-medyczna; Mechanika i budowa maszyn; Mechatronika; Oceanotechnika oraz Transport i logistyka prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz dla międzywydziałowego kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziałach: Elektrotechniki i Automatyki; Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej;
  • ustalenia programów dla studiów podyplomowych: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Menedżer sprzedaży prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Horyzontalny Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego UE Horyzont Europa, akronim HPK, Bezzałogowa platforma nawodno-powietrzna wykorzystująca efekt przypowierzchniowy wspierająca działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich, akronim: DROZD, Opracowanie nowej technologii w postaci treningowego ruchomego obiektu podwodnego, kr. TROP, akronim: TROP, System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP, akronim Stratus, Baza danych kompensacji odchylenia linii pionu obliczona na podstawie wysoko rozdzielczych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości z obszaru Bałtyku Południowego dla ultraprecyzyjnej nawigacji bezwładnościowej, akronim: KOLIPion, System podwodnej komunikacji bezprzewodowej dla potrzeb bezzałogowych i autonomicznych platform morskich, akronim: KOLIBER oraz System poszukiwawczo-ratowniczy oparty o drono-kapsułę ratowniczą, akronim: KROGULEC.

Prof. Joanna Mytnik, dyrektor CNE, zaprezentowała zamierzenia Centrum Nowoczesnej Edukacji. Prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący UKZJK, przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2020/2021. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju przekazał informacje na temat projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, a prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, przedstawił zamierzenia Samorządu Studentów PG na rok 2022.

Nauka

O projektach realizowanych na PG w Polskim Radiu

Profesorowie: Grzegorz Graff, Andrzej Czyżewski oraz Janusz Smulko byli w ostatnim czasie gośćmi popularnonaukowej audycji „Eureka” na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Naukowcy rozmawiali z redaktorem Krzysztofem Michalskim o projektach badawczych, które realizują na Politechnice Gdańskiej.

Prof. Grzegorz Graff (WFTiMS) mówił o matematycznej metodzie wspomagającej pracę kardiologów. Zapisy EKG, czyli nieinwazyjnego badania pokazującego bioelektryczną aktywność serca, dostarczają cennych danych dla naukowców, którzy wyrafinowaną matematyką chcą wspomóc kardiologów w jeszcze skuteczniejszej diagnostyce (audycja).

Prof. Andrzej Czyżewski (WETI) opowiadał o prototypie urządzania monitorującego funkcje życiowe pacjentów, czyli CyberRadarze, który został opracowany przez naukowców PG we współpracy z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowatorskie urządzenie może przyczynić się do zwiększenia skuteczności w walce medyków z COVID-19, a także w diagnozowaniu pacjentów z problemami oddechowo-krążeniowymi (audycja).

Z kolei prof. Janusz Smulko (WETI) mówił o opracowanym przez kierowany przez niego zespół badawczy przenośnym urządzeniu do analizy próbek wydychanego powietrza pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wynalazek testują obecnie lekarze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (audycja).

Gośćmi w audycji Polskiego Radia byli dotychczas także m.in. prof. Robert Bogdanowicz z WETI i prof. Tomasz Klimczuk z WFTiMS.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska intensyfikuje działania na rzecz obronności kraju

Przedstawiciele wojska, nauki i przemysłu, czyli trzech naturalnych udziałowców procesu planowania zakupów sprzętu wojskowego, spotkali się na Politechnice Gdańskiej.

W grudniu 2021 r. Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej zawarło z Polską Grupą Zbrojeniową oraz PGZ Stocznią Wojenną tzw. umowy o zachowaniu poufności, które umożliwiły rozpoczęcie rozmów dotyczących rozwoju technologii minimalizacji pól fizycznych okrętów i bezzałogowych pojazdów podwodnych na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Spotkanie, które obyło się w 17.01.2022 r., z udziałem przedstawicieli PGZ SA, PGZ SW Sp. z o.o. oraz kilku instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej, było konsekwencją zawarcia ww. umów i miało na celu zintensyfikowanie prac naukowców PG nad projektami z zakresu obronności kraju.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Webinarium na temat otwartego publikowania – Springer Nature Summit 2022

W dn. 8.02.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się webinarium dla autorów publikacji naukowych – Springer Nature Summit 2022 (Eastern Europe and Central Asia). Pierwsza część wydarzenia, zorganizowanego przez Springer Nature, będzie dotyczyła strategii wydawnictwa odnośnie do modelu Open Access, a następnie odbędą się warsztaty na temat publikowania treści naukowych. Webinarium odbędzie się na platformie Zoom, udział w nim jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IaLgV2RsS_-neeaLsRhA0g.

Komunikat WBN w sprawie publikacji Open Access

W dniu 20.01.2022 na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki pojawił się komunikat dotyczący krajowego programu otwartego publikowania w czasopismach wydawanych przez firmę Elsevier. Wydawca zdecydował się uruchomić program na zasadach obowiązujących w latach ubiegłych pomimo, że nadal ustalane są warunki finansowania przez MEiN oraz zakres licencji i pula artykułów. Zapewniono, że nie będzie wymagane od autorów czy instytucji refinansowanie artykułów objętych programem, niezależnie od wyników tych negocjacji.

Należy pamiętać, że program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowy (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B).

Szczegółowe zasady publikowania dostępne są na stronie internetowej Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Plany Zarządzania Danymi w konkursach NCN

W związku z otwartymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. SONATINA 5 i Weave-UNISONO, oraz planowanym uruchomieniem 6 edycji konkursu MINIATURA w lutym br. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Pomocne materiały oraz przykładowe PZD znajdują się na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Komunikaty

Rocznicowy koncert Akademickiego Chóru PG – zmiana daty

Informujemy, że specjalny koncert Akademickiego Chóru PG, inaugurujący jubileuszowy rok Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, został przełożony z dnia 28.01 na dzień 10.03 2022 r. Koncert odbędzie się w holu przed Aulą w Gmachu Głównym (III piętro). Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na politechnicznym kanale YouTube.

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja, liczba miejsc ograniczona ze względu na pojemność sal oraz spełnienie obowiązujących przepisów. Wejście na koncert tylko za okazaniem bezpłatnych biletów, które można wydrukować lub okazać na ekranie urządzenia mobilnego.

Dodatkowe informacje, w tym program koncertu znajdują się na stronie internetowej WETI PG w Aktualnościach

Szkolenie dla pracowników PG: Horyzont Europa

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – „Portal Funding & tender opportunities jako źródło informacji o Horyzoncie Europa”, które odbędzie się dn. 18.02.2022 (piątek) w godz. 10.00–13.15 (szkolenie online).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54.

Szkolenie dla pracowników PG: Lectora

Trwa rekrutacja na dwudniowe szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – „Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych”.

Ostatnie dwa terminy szkolenia:

  • I termin: 17–18.02.2022 r.,
  • II termin: 21–22.02.2022 r.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie. Po szkoleniu licencje do programu będą dostępne dla uczestników w Laboratorium w Centrum Matematyki.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. tel. 58 348 63 54. W zgłoszeniu prosimy o podanie preferowanego terminu szkolenia. 

Warsztaty z zarządzania ryzykiem

Trwa rekrutacja na szkolenie z zarządzania ryzykiem dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”. Dostępne terminy szkolenia:

  • 7.02.2022 r. (szkolenie zdalne);
  • 1.03.2022 r. (szkolenie zdalne lub stacjonarne, zależnie od sytuacji epidemicznej).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. tel. 58 348 63 54.

Kalendarium

27 stycznia 18.00–19.00
https://www.facebook.com/events/661807958275022

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI
31 stycznia 18.00–19.30
https://bit.ly/3qCB59h

Oceny: do czego tak naprawdę motywują uczniów?

Rozprawmy się z mitem ocen jako skutecznym narzędziem w procesie uczenia się.
16 lutego 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
10 marca 18.00–20.00
https://eti.pg.edu.pl/70-lat/wydarzenia/koncert-choru-politechniki-gdanskiej-28012022

Koncert z okazji 70-lecia WETI PG

Koncert jubileuszowy 70-lecia Wydziału ETI