Nr 224/13 stycznia 2022

Z życia uczelni

Najlepsze licea i technika w Pomorskiem – jako pierwsi znaliśmy zwycięzców

Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO w Gdyni z zaproszeniem na galę Pomorskiego Rankingu Liceów Perspektywy 2022 wręczonym przez studentów SSPG. Fot. Wanda Stompór/PG 
 
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku to zwycięzcy Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników 2022. Politechnika Gdańska jako partner organizatora rankingu miała zaszczyt jako pierwsza podać, które szkoły średnie w województwie zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu.  

Zwycięzcy Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników 2022:

 • licea:

1. III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
2. V Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku,
3. Gdańskie Liceum Autonomiczne.

 • szkoły zawodowe:

1. Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku,
2. Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku,
3. Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Dodatkowe informacje o rankingu znajdują się na stronie internetowej www.perspektywy.pl, w tym serwisy: licea.perspektywy.pl i technika.perspektywy.pl, zawierające pełne tabele rankingowe – ogólnopolskie i wojewódzkie.

Najlepsze licea i technika otrzymały zaproszenia na marcową galę pomorskiego rankingu Perspektywy, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dn. 21.03.2022 r. podczas Dni Otwartych Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

STOS wśród najbardziej oczekiwanych inwestycji w 2022 r. w Polsce

Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej znalazło się na pierwszym miejscu w dziesiątce najbardziej oczekiwanych inwestycji budowlanych w Polsce w 2022 r. w zestawieniu miesięcznika Architektura Murator

W zestawieniu dominują projekty realizowane w Warszawie (wśród pięciu wymienionych jest m.in. Varso Tower, najwyższy budynek w UE), ale jest wymieniona również inna gdańska inwestycja – ostatni etap zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów. W dziesiątce znalazły się także: nowe osiedle w Poznaniu i przebudowa domu handlowego we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że CK STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) powstaje przy ul. Traugutta na terenie kampusu PG. Inwestycja będzie pełnić funkcję multidyscyplinarnego centrum gromadzenia i przetwarzania danych – zgodnie z najnowszymi, światowymi standardami. Znajdzie się w nim tzw. „bunkier”, czyli miejsce z jednym z najszybszych superkomputerów w Polsce, umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie ogromnych zbiorów danych oraz wykonywanie skomplikowanych symulacji w badaniach naukowych.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu, jest sopocka grupa NDI.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 15 grudnia 2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • pozytywnego zaopiniowania projektu umowy ramowej między Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim w sprawie utworzenia wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita” i współpracy w tworzeniu federacji „Uniwersytet Fahrenheita”;
 • określenia zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023 oraz ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PG obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023;
 • wydania pozytywnej opinii na temat regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, określającego kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmioty dokonujące oceny okresowej za rok 2022 i lata następne;
 • ustalenia programów studiów dla kierunków Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury; Elektronika i telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka, robotyka i systemy sterowania oraz Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej;
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 121/2021/XXV z 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu pt. Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych, kr. TUKAN oraz Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 498/2020/XXIV z 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu pt. Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych;
 • pozytywnego zaopiniowania Planu Równości Płci dla Politechniki Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Immersyjne centrum eksperymentalno-treningowe na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym akronim ICET-G (WETI), Pływająca turbina wiatrowa jako innowacyjne źródło zasilania platformy eksploatacyjnej na Bałtyku (WIMiO), Polska Morska Energetyka Wiatrowa – od polskich dostawców do polskich odbiorców (WZiE), System produkcji danych statystycznych ruchu turystycznego wraz z budową krajowego modelu ruchu turystycznego Polski akronim TuryStaT (WILiŚ).

Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, przedstawił Roczne sprawozdanie z działalności Rady Uczelni PG za 2021 rok. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił wyniki Budżetu Obywatelskiego za 2021 r. Inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Sukces naukowczyni z WA PG w konkursie sieci JPI Urban Europe

Międzynarodowy projekt EmbedterLab został wybrany do finansowania w dwuetapowym konkursie JPI Urban Europe. Konsorcjum naukowe tworzą: Maastricht University – koordynator projektu, Royal Institute of Technology Stockholm, Uppsala University, Lund University i Politechnika Gdańska.

Polskim zespołem kieruje dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska z Wydziału Architektury PG. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Nauki oraz JPI Urban Europe.

Szybka diagnostyka przesiewowa COVID-19

Urządzenie do diagnostyki COVID-19 opracowane przez naukowców Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali przenośne urządzenie do analizy próbek wydychanego powietrza pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które docelowo ma pozwolić na uzyskanie wyniku nawet w minutę, za symboliczną „złotówkę” i w sposób mniej kłopotliwy dla osoby badanej niż obecnie stosowane metody. Wynalazek, który został dostrzeżony przez amerykańskie media popularyzujące osiągnięcia naukowe, testują lekarze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Czasopismo „Polish Maritime Research” na ministerialnej liście czasopism naukowych

Czasopismo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa "Polish Maritime Research" znalazło się w części „A” na ministerialnej liście czasopism naukowych i uzyskało punktację wyższą w porównaniu z poprzednim wykazem (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, poz. 16308), otrzymując 100 pkt.

PMR jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG. Czasopismo prezentuje nowatorskie pomysły oraz osiągnięcia w dziedzinach, które związane są z szeroko rozumianą gospodarką morską. W szczególności zaś publikowane są artykuły dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji statków i urządzeń okrętowych oraz oceanotechnicznych, pojazdów podwodnych, infrastruktury portowej, a także ekologicznych aspektów eksploracji i wykorzystania środowiska morskiego. Jest to równocześnie jedyne wydawane w Polsce czasopismo zajmujące się ww. zagadnieniami.

CHIST-ERA – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA zaprasza naukowców do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

 1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS),
 2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

W konkursie wziąć mogą udział konsorcja składające się z minimum 3 zespołów badawczych z trzech krajów uczestniczących w konkursie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania. Kierownik polskiego zespołu naukowego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Procedura składania wniosków:

 1. międzynarodowa: przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosek wspólny w języku angielskim należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS);
 2. krajowa: przygotowany przez polski zespół badawczy wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są załączyć do wniosku porozumieniu grupy podmiotów.

Harmonogram konkursu:

 • termin składania wniosków wspólnych: 17.01.2022 r.;  
 • termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 24.01.2022 r.;
 • wyniki konkursu: czerwiec 2022 r.;
 • rozpoczęcie projektu: najwcześniej październik 2022;
 • czas realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. Oczekiwana liczba finansowanych wniosków: 2. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie sieci CHIST-ERA.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Łukaszewicz, Dział Projektów PG. 

I konkurs w ramach Funduszy Wyszehradzkich w 2022 r.

Fundusze Wyszehradzkie ogłosiły 3 terminy konkursów na granty:

 • do 1.02.2022 r.;
 • do 1.06.2022 r.;
 • do 1.10.2022 r.

Cele konkursów zostały określone na stronach:

Projekty będą w całości finansowane przez Fundusze Wyszehradzkie z możliwością dofinansowania 15% kosztów pośrednich.

Warunki aplikowania:

 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie My Visegrad;
 • aktualny nabór wniosków trwa do 1.02.2022 r.;
 • zgłoszenia projektów w systemie Moja PG w formie elektronicznej, wydruki zgłoszeń oraz pełen wniosek wraz z załącznikami należy składać w Dziale Projektów do 25.01.2022 r.

Osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Perły nauki – konkurs MEiN dla studentów

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu warunków rozwoju dla wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów I stopnia lub studentów po ukończeniu III albo IV roku jednolitych studiów magisterskich – przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Wysokość dofinansowania:

 • 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych;
 • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych albo z dziedziny sztuki.

Informacje organizacyjne:

 • nabór prowadzony jest w dn. 4.01–18.02.2022 r. do godz. 16.00;
 • termin przekazywania w formie elektronicznej poprzez system MojaPG zgłoszeń projektów do Działu Projektów do weryfikacji upływa 4.02.2022 r.; akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu;
 • wnioski do programu należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie MEiN;
 • osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs SONATINA 6

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 wynosi 25 mln zł.

Warunki aplikowania:

 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN;
 • nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa w dn. 16.12.2021–15.03.2022 do godz. 16.00;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków; informacje dotyczące przygotowywania wniosków w systemie ZSUN/OSF znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia składanych wniosków należy wprowadzić do systemu MojaPG w terminie do 1.03.2022 r.; pełen uzupełniony wniosek należy przedstawić w systemie ZSUN/OSF w terminie do 8.03.2022 r.;
 • osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu BRIK NCBiR i PKP PLK SA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu BRIK w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR – PKP PLK SA, które odbędzie się 28.01.2022 r. 

Informacje organizacyjne:

 • agenda spotkania oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBR.;
 • spotkanie nie będzie nagrywane;
 • pytania można zadawać za pomocą chatu podczas spotkania;
 • zapisy na spotkanie przyjmowane są wyłącznie mailem – toczyska@ncbr.gov.pl w terminie do 27.01.2022 r. do godz. 12.00;
 • osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

BRIK II – konkurs NCBR i PKP PLK SA

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK SA polega na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II.

Cele Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR – PKP PLK SA:

 • poprawa stanu technicznego sieci linii kolejowych;
 • ograniczenie negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko;
 • sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury kolejowej;
 • poprawa bezpieczeństwa;
 • opracowanie innowacyjnych systemów informatycznych, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu.

Jednocześnie zakłada się, że wdrożenie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe PLK SA, zapewniając nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty zarządzania infrastrukturą kolejową.

Obszary tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego
 2. Rozwój efektywności energetycznej
 3. Rozwój rozwiązań proekologicznych
 4. Usprawnienie procesu diagnostyki

Warunki aplikowania:

 • nabór trwa w dn. 28.01–31.03.2022 r., do godz. 16.00;
 • dokumentacja konkursowa oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBR;
 • zgłoszenia projektów należy przekazywać do weryfikacji do Działu Projektów w terminie do 16.03.2022 r. w formie elektronicznej poprzez system MojaPG; akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

Wsparcie udziału polskich podmiotów w inicjatywach EIT

Celem nowego przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – polskich partnerów we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT), w latach 2021–2027. W ramach przedsięwzięcia finansowane są koszty jednorazowej opłaty za przystąpienie do Wspólnot lub rocznej opłaty członkowskiej w związku z uczestnictwem we Wspólnotach wnoszonej w okresie realizacji przedsięwzięcia przez partnerów głównych lub stowarzyszonych.

Wysokość dofinansowania:

 • w przypadku opłaty jednorazowej, stanowi równowartość w złotych maksymalnie 50 tys. euro;
 • w przypadku opłaty rocznej, 100 tys. euro rocznie – dla podmiotów będących partnerami głównymi (core/full/formal partner);
 • w przypadku opłaty rocznej, 30 tys. euro rocznie – dla podmiotów będących partnerami stowarzyszonymi albo afiliowanymi (associate/affiliated partner).

Warunki aplikowania:

 • nabór będzie prowadzony do 90 dni od dnia wniesienia pierwszej rocznej opłaty członkowskiej w związku z uczestnictwem we Wspólnotach – w przypadku podmiotu, który przystąpił do Wspólnoty w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • zgłoszenia projektów należy przekazywać – w formie elektronicznej poprzez system MojaPG – do weryfikacji do Działu Projektów w terminie do 14 dni przed planowanym złożeniem zgłoszenia do przedsięwzięcia MEiN; akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu;
 • zgłoszenia do programu należy składać na formularzu dostępnym na stronie naboru w formacie umożliwiającym przeszukiwanie (MS Word, PDF tekstowy).
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie MEiN.

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Komunikaty

Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed oferuje opiekę medyczną studentom

W ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje opiekę medyczną studentom Politechniki Gdańskiej. Na początku bezpłatną opieką zostanie objętych około 2,4 tys. osób – wszyscy studenci z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Są jednak plany, by z usług mogli skorzystać wszyscy studenci PG.

Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed udziela świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • medycyny rodzinnej,
 • pediatrii,
 • medycyny pracy,
 • ginekologii i położnictwa.

Studenci mogą wybrać lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej online, za pomocą Internetowego Konta Pacjenta.

Dodatkowe informacje:

 • rejestracja – ul. Dębinki 7, Gdańsk, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00; tel. +48 58 349 16 08; +48 537 940 193, e-mail: rejestracjacmr@gumed.edu.pl;
 • porady udzielane są stacjonarnie i w formie zdalnej.

Sportowe półkolonie dla dzieci w CSA PG

polkolonie

Centrum Sportu Akademickiego PG organizuje sportowe półkolonie dla dzieci w wieku 7–14 lat. Opieka nad dziećmi prowadzona będzie w godz. 7.30–16.30. Sportowe półkolonie odbędą się w dwóch turnusach, w trakcie ferii zimowych:

 • I turnus – 14–18.02.2022 r.,
 • II turnus – 21–25.02.2022 r.

Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi 799 zł; rabat na drugie i kolejne dziecko – 10%

W programie zaplanowane są zajęcia sportowe w CSA PG, które odbywać się będą w dwóch blokach oraz wyjścia dodatkowe m.in. do Jump City, Loopys World, kina lub kręgielni*. Dodatkowo, każdy z uczestników półkolonii otrzyma drugie śniadanie oraz obiad, a także będzie mieć zapewniony dostęp do wody pitnej.

Liczba miejsc na każdy turnus jest ograniczona. Warunkiem uruchomienia danego turnusu jest utworzenie pełnej grupy.

Informacje organizacyjne:

 • 17.01.2022 r. do godz. 8.00 – termin przyjmowania zgłoszeń (mailem na adres agnieszka.glowacka@pg.edu.pl);
 • 19.01.2022 r. ­– termin przesłania potwierdzenia przelewu zaliczki w wysokości 400 zł i karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (mailem na adres agnieszka.glowacka@pg.edu.pl);
 • nr konta CSA PG – Santander 68 1090 1098 0000 0001 4887 5115;
 • osoby do kontaktu: Agnieszka Głowacka, tel. 58 347 15 89, e-mail glowacka@pg.edu.pl; Piotr Diłaj, e-mail piotr.dilaj@pg.edu.pl.

W dniu rozpoczęcia turnusu rodzice uczestnika wypoczynku zobowiązani są do dostarczenia oryginału karty kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Sportu Akademickiego PG.

* W związku z niepewną sytuacją epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty półkolonii bądź w wyjątkowej sytuacji do całkowitego ich odwołania.

Szkolenia dla pracowników w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 1. Zarządzanie ryzykiem (warsztat); termin: 26.01.2022 r. (uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymają imienne certyfikaty).
 2. Metodyka zarządzania projektami P3O® Foundation:

  I termin: 20.01, 21.01, 24.01.2022 r. – szkolenie, 25.01.2022 r. – egzamin;
  II termin: 25.01–27.01.2022 r. – szkolenie, 28.01.2022 r. – egzamin.

UWAGA! To już ostatnie terminy szkoleń z zakresu P3O – o przyjęciu do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Po szkoleniu przeprowadzony zostanie certyfikowany egzamin zewnętrzny.

Wszystkie szkolenia odbędą się stacjonarnie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia–zip@pg.edu.pl. W zgłoszeniu należy wskazać nazwę i termin wybranego szkolenia.

Zmiana przepisów kancelaryjnych, dostęp do systemu EZD oraz e-mail archiwum PG

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów uprzejmie informuje o:

 • aktualizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, które zostały wydane Zarządzeniem Rektora nr 74/2021 z 10 grudnia 2021 r. i obowiązują od 1 stycznia br., wyszczególnienie zmian znajduje się na stronie internetowej DOAD w Aktualnościach;
 • umożliwieniu korzystania z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją przez wszystkich pracowników uczelni, więcej informacji znajduje się w Aktualnościach;
 • uproszczeniu adresu e-mail archiwum PG, aktualny adres do kontaktu archiwum@pg.edu.pl.

Hydrostacja – 20.01.2022 otwarcie nowego punktu gastronomicznego

Od 20.01.2022 w budynku Hydromechaniki (budynek nr 11 na mapie kampusu) otwarty będzie nowy punkt gastronomiczny – Hydrostacja. 

Hydrostacja będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–16.30, a w soboty godziny otwarcia uzależnione będą od zajęć dla studiów niestacjonarnych.

W ofercie śniadania serwowane do godziny 11.00, dania na ciepło, poke bowle oraz sałatki. Dodatkowo w witrynie codziennie pojawiać będzie się coś na słono, tj. kanapki na zimno oraz ciepło, bajgle oraz na słodko – ciasta bez laktozy, bezglutenowe i fit desery.

Hydrostacja to również kawiarnia oferująca pyszne kawy, czekolady, herbaty – również te rozgrzewające na zimne dni, smoothie oraz soki wyciskane. W ofercie będą także dania na wynos, w tym wegetariańskie i wegańskie.

 Więcej informacji o nowościach w menu i promocjach na profilu FB.

Kalendarium

13 stycznia 15.00–16.30
http://bityl.pl/MSqFO

Ze świata Lean: Lean w małej firmie

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Ze świata Lean”, który poprowadzi dr inż. Joanna Czerska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
14 stycznia 16.00–17.30
https://tiny.pl/952b2

Szkolenie eNauczanie – quizy i zadania

Dr inż. Karol Flisikowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii serdecznie zaprasza na cykl szkoleń na temat obsługi podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności platformy eNauczanie.
18 stycznia 18.00–19.30
https://bit.ly/3r5gB85

Central banks and the weaponization of inflation

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Rethinking Economics Gdańsk.
19 stycznia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
10 marca 18.00–20.00
https://eti.pg.edu.pl/70-lat/wydarzenia/koncert-choru-politechniki-gdanskiej-28012022

Koncert z okazji 70-lecia WETI PG

Koncert jubileuszowy 70-lecia Wydziału ETI