Nr 223/16 grudnia 2021

Życzenia świąteczne

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia – przepełnionych spokojem, radością i spotkaniami z bliskimi. Niech Nowy Rok przyniesie nam spełnienie marzeń, czas na pasje, pielęgnowanie więzi i optymizm w patrzeniu w przyszłość oraz zdrowie.

W tych szczególnych czasach dbajmy o siebie i innych.

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Trochę lukru, trochę dziegciu – debata FarU na UG

Społeczności akademickie trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyły w debacie pt. Po co nam Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita? Tym razem gospodarzem spotkania był rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Poprzednie debaty odbyły się w Politechnice Gdańskiej i w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Oprócz społeczności akademickiej trzech uczelni w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, określił FarU jako identyfikowaną na poziomie europejskim szansę dla regionu wspierania innowacyjności i postępu technologicznego.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG w słowie wstępnym przekonywał, że konsolidacja i uwspólnienie działań, przeważa nad działaniami w pojedynkę.

Przypomnijmy, że FarU stanowi blisko 4 tys. naukowców, 1700 doktorantów, ok 44 tys. studentów. To także reprezentacja 30 dyscyplin naukowych i grono 60 naukowców, którzy znaleźli się na prestiżowej liście Stanford University – dwóch procent najwyżej cytowanych na świecie naukowców.

Podczas dyskusji podkreślano trudność zadania związanego z federalizacją uczelni, budowania wspólnej struktury i marki z zachowaniem autonomii. Jako przykład korzystnych zmian i europeizacji uczelni zaprezentowano dobre praktyki francuskich uczelni federacyjnych na przykładzie Uniwersytetu Paryż – Saclay. Ta uczelnia, według rankingu szanghajskiego znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uniwersytetów na świecie, aż w jedenastu dyscyplinach.

Debatę na UG poprzedziły podsumowania mijającego roku działalności, idei Związku Uczelni Fahrenheita i projekty dalszych planów federalizacji i ewaluacji. Mówiła o nich prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, która od roku pełni funkcję Dyrektora Związku Uczelni Fahrenheita. Jak zapowiedziała, celem działań jest znalezienie się FarU w światowym rankingu 1000 najlepszych uczelni. Poinformowała również, że w ramach FarU powstało i pracuje 21 zespołów składających się z pracowników trzech uczelni, w których przekazywane są dobre praktyki i przeprowadzane wspólne szkolenia. Trwa inwentaryzacja aparatury badawczej będącej na wyposażeniu laboratoriów i pracowni uczelni FarU. Z podjętych z sukcesem działań wymieniła także udział kół naukowych w największych targach pracy branży IT w Europie Środkowo Wschodniej – Infoshare, gdzie FarU miało wspólne stoisko, na którym prezentowano osiągnięcia młodych badaczy. Dyrektor Faru podkreśliła wymianę doświadczeń młodych badaczy w ramach FARu podczas niedawnej konferencji pt. Młodzi dla Fahrenheita, skupiającej doktorantów różnych dziedzin i dyscyplin z trzech uczelni. Dyrektor FarU wspomniała także o umowie z PKM, z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego i działającej już z powodzeniem uczelnianej poczcie FarU. Mówiła także o udanej współpracy z samorządem m.in. o nowym systemie stypendialnym dla doktorantów, który sfinansowany będzie przez miasto Gdańsk.

Swoje wsparcie i entuzjazm dla rozwoju związku FarU wyraziła w nagranym dla uczestników debaty filmie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska.

W czasie debaty padło wiele pytań, wśród nich wiele trudnych m.in. pytano o czy ideę wspólnej ewaluacji. – Poszczególne uczelnie nie mają potencjału, aby wyrobić wysoką kategorię w niektórych dziedzinach – wyjaśniał prof. Marcin Gruchała, Rektor GUMed. – Kolejna ewaluacja powinna być tą wspólną – zapowiedział.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska nawiązała współpracę z Northvolt

Dn. 8.12.2021 r. rozpoczęły się prace przy budowie fabryki Northvolt, ulokowanej w Gdańsku Stogach, która będzie zajmować się produkcją nowoczesnych i zrównoważonych systemów magazynowania energii. Northvolt to jedna z największych firm na świecie działających na polu opracowywania i dostarczania najwyższej jakości, zrównoważonych rozwiązań akumulatorowych i magazynowania energii. Gdańsku Stogach uruchomiła budowę fabryki o powierzchni 50 tys. m2. Projekt jest wart ok. 200 mln dolarów, a w jego rozwoju pomoże Politechnika Gdańska.

Podczas ceremonii wbicia pierwszej łopaty pod budowę fabryki, w której wzięły udział lokalne władze (wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa Leszek Bonna, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz), Northvolt podpisał bowiem porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską oraz Politechniką Poznańską. Z ramienia PG umowę parafował prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Politechnikę Poznańską reprezentował prof. Wojciech Sumelka, prorektor ds. nauki, a inwestora Robert Chryc Gawrychowski, CEO Northvolt Poland.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Zdalne zajęcia na Politechnice Gdańskiej w dn. 3–7.01.2022 r.

Decyzją władz wszystkich wydziałów PG i w porozumieniu z władzami uczelni, zajęcia w pierwszym tygodniu Nowego Roku, tj. w dn. 3–7.01.2022 r. będą prowadzone w formie zdalnej. Zmiana wprowadzona jest czasowo, w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń i pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, a także zagrożeniem jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju pandemii podczas okołoświątecznych migracji.

Od poniedziałku 10.01.2022 r. nastąpi powrót do zajęć w dotychczasowej formule: wykłady dla dużych grup studenckich będą odbywać się zdalnie, a pozostałe zajęcia stacjonarnie.  

Szczegółowe informacje o organizacji poszczególnych zajęć będą dostępne na stronach wydziałowych.

Nauka

Czasopismo "Task Quarterly" na ministerialnej liście czasopism naukowych

Czasopismo Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG "Task Quarterly" zostało wprowadzone na ministerialną listę czasopism (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, poz. 201358), otrzymując 20 pkt.

Redakcja TASK Quarterly zaprasza do publikowania pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Czasopismo publikuje artykuły dotyczące przykładów wykorzystania technologii informatycznych przy rozwiązywaniu problemów w nauce oraz inżynierii, m.in. zastosowania infrastruktury komputerów dużej mocy oraz sztucznej inteligencji w różnego typu projektach badawczo-rozwojowych.

Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, preferowanym językiem jest angielski. Propozycje artykułów można zgłaszać bezpośrednio do redaktora naczelnego prof. Jarosława Rybickiego (e-mail: jaroslaw.rybicki@pg.edu.pl). Dodatkowych informacji udziela Kamil Rybacki (e-mail: krybacki@task.gda.pl).

Webinarium dotyczące naborów w programach INTERREG

Dn. 14.01.2022 r. odbędzie się pomorskie webinarium dotyczące zasad pierwszego naboru w programach transnarodowych Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Gośćmi spotkania będą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programów transnarodowych z Katowic (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Udział w webinarium wymaga rejestracji.  

Więcej informacji o programach znajduje się na stronach: INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021–2027; INTERREG Europa Środkowa 2021–2027. Osoba do kontaktu w Dziale Projektów – Marta Morańska.

II konkurs Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

W ramach programu Francium przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

Warunki aplikowania:

 • stypendium mogą się starać uczestnicy Szkoły Doktorskiej po ukończeniu I roku studiów;
 • finansowane poprzez Własny Fundusz Stypendialny PG stypendium projakościowe wynosi 2 000 PLN miesięcznie i jest przyznawane jest na okres 12 miesięcy na dany rok akademicki;
 • nabór wniosków trwa w dn. 14.12.2021–16.01.2022;
 • do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągnięć;
 • wnioski należy składać w wersji elektronicznej do Biura Szkoły Doktorskiej – e-mail francium@pg.edu.pl; w tytule maila należy podać: FRANCIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia; wnioski wysyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie programu Francium

II konkurs Polonium International Doctoral Fellowships

W ramach programu Polonium przyznawane są stypendia uzupełniające szczególnie uzdolnionym doktorantom z zagranicy. Adresatami stypendium są cudzoziemcy i osoby posiadające obywatelstwo polskie, które odbyły poza Polską co najmniej jeden pełny cykl kształcenia (I i/lub II stopień) w ramach studiów wyższych, zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej i rozpoczynają naukę na I roku.

Warunki aplikowania:

 • stypendium w programie wynosi maks. 5 000 PLN brutto/miesięcznie i przyznawane jest na okres maks. 24 miesięcy, z możliwością wydłużenia do maks. 48 miesięcy;
 • nabór wniosków w programie trwa w dn. 14.12.2021–16.01.2022;
 • Do wniosku należy dołączyć list motywacyjny zawierający krótki plan badawczy;
 • wnioski należy składać w wersji elektronicznej do Biura Szkoły Doktorskiej – e-mail polonium@pg.edu.pl, w tytule maila należy podać POLONIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie programu Polonium

II konkurs Uranium Supporting Cooperation with High Schools

Celem programu Uranium jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta.

Warunki aplikowania:

 • wysokość grantu wynosi 30 000 PLN, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych;
 • w skład kosztów mogą wchodzić m.in.: wynagrodzenie dla kierownika grantu, wydatki ponoszone na realizację współpracy ze szkołą średnią, w tym wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
 • nabór wniosków trwa w dn. od 9.2021–31.01.2022 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres uranium@pg.edu.pl; oryginał wniosku należy złożyć w Dziale Kształcenia;
 • do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie programu Uranium.

Awanse naukowe

HABILITACJE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska (WETI)
dr hab. inż. Marek Turzyński (WEiA)

Kształcenie i dydaktyka

Studenci PG zwycięzcami programu Huawei Seeds for the Future

Studenci z Politechniki Gdańskiej zostali zwycięzcami międzynarodowego programu Huawei Seeds for the Future, gdzie wygrali z innymi zespołami z Niderlandów, Polski i Kamerunu. Awansowali do poziomu globalnego, w którym zmierzą się z dziewięcioma innymi zespołami z całego świata.

Huawei Seeds for the Future to międzynarodowy program dający dostęp do praktycznej wiedzy o najciekawszych technologiach naszych czasów. Skierowany jest do studentów, którzy wykazują zainteresowanie 5G, AI, IoT, Cloud oraz Smart City. W tegorocznym programie uczestniczyło 30 tys. studentów ze 108 krajów z ponad 350 uczelni z całego świata. Zespół, w którym znaleźli się Sara Kamrowska z WFTiMS oraz Daniel Cieślak z WETI zajął I miejsce w programie, wygrywając konkurs Tech4Good – międzynarodowego projektu grupowego poświęconego technologiom pozytywnego wpływu

Zwycięski projekt – “Sensideer”, to system czujników termicznych oraz ruchu umiejscowiony w szczególnie narażonych na wypadki z dzikimi zwierzętami zalesionych miejscach. System „Sensideer” informuje kierowcę pojazdu o zagrożeniu.

Na zakończenie programu odbyła się uroczysta gala w Warszawie, gdzie dodatkowo wyróżniono dziesięcioro najbardziej aktywnych uczestników. Wśród tego grona znaleźli się studenci z PG: Sara Kamrowska, Daniel Cieślak, Gabriela Kaczmarek (ETI) i Jakub Kwiatkowski (ETI). Nagrodą był najnowszy sprzęt elektroniczny marki Huawei.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2021 rozstrzygnięty

Centrum Nowoczesnej Edukacji przeprowadziło I edycję Konkursu Innowacji Dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej. Na konkurs spłynęło 60 wniosków, Kapituła Konkursu wyłoniła 11 zwycięskich projektów:

 • Jankowska Katarzyna, Łuczkiewicz Aneta, Sokołowska Aleksandra, Bączkowska Emilia (WILiŚ): "Uwaga awaria", czyli biologia w inżynierii środowiska – nowe zagrożenia i wyzwania. Stworzenie komputerowej gry fabularnej opartej na rozwiązywaniu problemów;
 • Mielewska Brygida (WFTiMS): Kurs BEEofizyka, czyli polsko-angielska gamifikacja uratuje świat! Zwiększenie motywacji i systematyczności studentów, poprawa umiejętności językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności PG poprzez udział w zaprojektowanej grze komputerowej;
 • Kostrzewska Małgorzata, Macikowski Bartosz, Ruczyński Roman, Bugalski Łukasz (WA): Trwała integracja treści i intensyfikacja efektów uczenia się przedmiotów: historia architektury, historia urbanistyki. Wprowadzenie aktywizujących się metod uczenia się i zbudowanie zasobów multimedialnych materiałów dydaktycznych;
 • Ciba Ewelina (WIMiO): Wirtualna rzeczywistość (VR) w projektowaniu konstrukcji kadłuba okrętu, aplikacja na systemy android i IOS;
 • Filipkowski Paweł (WCh): Granie nie tylko na murawie! – zostań Lewandowskim pipety i termocyklera. Synergia nowoczesnych metod analitycznych opartych o wykrywanie DNA z nowymi formatami nauczania (grywalizacja);
 • Kutt Filip (WEiA): Wirtualne Laboratorium Maszyn Elektrycznych (VR);
 • Jakubczyk-Gałczyńska Anna, Siemaszko Agata (WILiŚ): Interaktywne podejmowanie decyzji w zagadnieniach inżynierii lądowej i środowiska;
 • Żrodowski Cezary (WIMiO): Projekt Leonardo: modelowanie 3D i symulacje MES/CFD na przykładzie wynalazków Leonardo da Vinci w oparciu o reprodukcje jego rysunków;
 • Czubenko Michał (WETI): Wprowadzenie testów osobowości, aspektów integracyjnych oraz interakcji panelowej w zaprojektowanych tematach do wykładu z socjologiczno-psychologicznych aspektów robotyki i automatyki (SPARA);
 • Ziółkowski Patryk (WILiŚ): Wirtualne Laboratorium Konstrukcji Betonowych „Concrete VR Lab”;
 • Franz Małgorzata, Mielewska Brygida (WFTiMS): Koncepcja innowacyjnego laboratorium z komputerowo sterowanymi ćwiczeniami z fizyki.

Laureatom I edycji gratulujemy, a pozostałych wnioskodawców i nowych pomysłodawców zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Konkursu. Nabór zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia 2022 r. 

Wzbogacona kolekcja e-książek wydawnictwa Pearson

Biblioteka PG poszerzyła ofertę e-książek wydawnictwa Pearson. Wśród zakupionych na własność książek znaleźć można m.in.:

 • Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: a Modern Approach (2021);
 • J. Leon, L. de Pillis, Linear Algebra with Applications (2020);
 • Dowling, S. Kampe, Mechanical Behavior of Materials (2019);
 • Hollensen, Global Marketing (2019).

Książki można pobierać oraz drukować fragmenty. Wszystkie pozycje są dostępne z sieci PG oraz zdalnie.

Komunikaty

Przerwa świąteczna

Informujemy, że kolejny numer Biuletynu Informacyjnego PG, ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną, ukaże się 13 stycznia 2022 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

20 grudnia 18.00–19.30
https://tinyurl.com/2p8s6mjh

W tym szaleństwie jest metoda!

W tym szaleństwie jest metoda! – niestandardowe sposoby pracy z uczniami i studentami. Prezentacja najbardziej inspirujących pomysłów na aktywną pracę uczniów i studentów. Tworzymy swoisty worek z pomysłami pod choinkę.
19 stycznia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej