Nr 221/2 grudnia 2021

Z życia uczelni

Głosuj na projekty budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej – do 3 grudnia

Czternaście projektów pracowniczych i studenckich zostało dopuszczonych do głosowania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej, które potrwa do 3 grudnia. Twój pomysł, twój głos – korzyść dla wszystkich!

W ramach tegorocznej edycji BO PG zgłoszonych zostało łącznie 19 projektów, z czego – po weryfikacji zgodności z regulaminem – do głosowania dopuszczono 8 projektów pracowniczych i 6 studenckich.

Głosowanie za pośrednictwem formularza rozpoczęło się 26.11.2021 r. o północy i potrwa do 3.12.2021 r. do godz. 23.59. Lista rankingowa projektów zostanie ogłoszona na stronie BO PG 10.12.2021 r. po godz. 12.00, natomiast ostateczna lista projektów do realizacji – 23.12.2021 r. po godz. 12.00.

Bliższe informacje o budżecie obywatelskim, w tym harmonogram tegorocznej edycji, regulamin, stan zaawansowania projektów z ubiegłorocznej edycji można znaleźć na stronie internetowej.

Wmurowanie kamienia węgielnego na budowie Centrum Ekoinnowacji PG

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, Monika Chabior, wiceprezydent Gdańska, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, Jacek Szuta, prezes Polimex Infrastruktura, prof. Antoni Taraszkiewicz z Wydziału Architektury PG oraz ks. biskup Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 26.11.2021 r. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG.

 

W uroczystości na terenie budowy wzięli udział: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, wiceprezydent Gdańska Monika Chabior, prezes Polimex Infrastruktura Jacek Szuta, który reprezentował wykonawcę inwestycji (grupa Polimex Mostostal), a także władze uczelni, na czele z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG.

Centrum Ekoinnowacji (CEI) to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni, ale również dla Pomorza. Będzie bowiem zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska.

Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek przekazał też rektorom uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita czeki od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych. Politechnika Gdańska otrzymała prawie 15 mln zł, Uniwersytet Gdański 13,8 mln zł, a Gdański Uniwersytet Medyczny, który podlega Ministerstwu Zdrowia, blisko 1 mln zł.

Dodatkowe informacje oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 24 listopada 2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • ustalenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023,
 • ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych Menedżer IT prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji przedstawił projekt umowy ramowej w sprawie utworzenia wspólnoty Uczelnie Fahrenheita i współpracy w tworzeniu federacji Uniwersytet Fahrenheita. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przekazał informacje o zmianach w regulaminie oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. Kwestor, mgr Piotr Lewandowski omówił realizację planu rzeczowo-finansowego: styczeń–październik 2021 r. Inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Granty NCN dla naukowców PG

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pozyskali dofinansowanie na realizację 33 projektów badawczych w ramach konkursów MINIATURA 5, PRELUDIUM 20 i OPUS 21. Dofinansowanie dla PG wynosi łącznie ponad 11 mln zł:

 • MINIATURA – piętnaście projektów na łączną kwotę 529 652,00 zł;
 • PRELUDIUM – dziesięć projektów na łączną kwotę 1 519 297,00 zł;
 • OPUS – osiem projektów na łączną kwotę 9 282 730,00 zł;

Szczegółowe informacje nt. projektów zakwalifikowanych do finansowania zamieszczono na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

II konkurs Plutonium Supporting Student Research Teams

Celem programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Budżet oraz warunki finansowania projektu:

 • wniosek o uzyskanie finansowania w programie może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego;
 • maks. kwota finansowania projektu wynosi 300 000 zł.

W ramach projektu mogą być finansowane następujące koszty:

 • prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych;
 • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów nietrwałych;
 • zakup aparatury badawczej;
 • modernizacja laboratorium;
 • usługi obce.

Jak aplikować?

 • nabór w programie trwa w dn. 1.12.2021–14.01.2022 r.;
 • wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl, a oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów;
 • obowiązujący wzór wniosku w wersji edytowalnej oraz pozostałe dokumenty można znaleźć na stronie Plutonium Supporting Student Research Teams.

Osoba do kontaktu ws. realizacji projektu IDUB: Anna Lewandowska-Zaprawa.

II konkurs Technetium Talent Management Grants

Celem programu jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez:

 • opiekunów studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych;
 • opiekunów studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych;
 • opiekunów studenckich kół naukowych;
 • wysokość grantu w programie wynosi 25 000 zł, a okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

Jak aplikować?

 • nabór w programie trwa w dn. 1.12.2021–14.01.2022 r.;
 • wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl, a oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów;
 • obowiązujący wzór wniosku w wersji edytowalnej oraz pozostałe dokumenty można znaleźć na stronie Technetium Talent Management Grants.

Osoba do kontaktu ws. realizacji projektu IDUB: Anna Lewandowska-Zaprawa.

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie ERASMUS+

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. O dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Pierwsze terminy naborów wniosków Programu Erasmus+ na rok 2022 przypadną na luty i marzec w zakresie:

Akcja kluczowa 2

 • Działanie Erasmus Mundus – 16.02.2022 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym – 17.02.2022 r.
 • Projekty na przyszłość – 15.03.2022 r.
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 23.03.2022 r.
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 23.03.2022 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 23.03.2022 r.

Akcja kluczowa 3

 • Działania i sieci „Jean Monnet” – 1.03.2022 r.

Zaktualizowane informacje dotyczące składania wniosków pojawią się w najbliższym czasie na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce, Biuletynie PG oraz stronie Działu Projektów.

Kontakt w ramach Działu Projektów: Marta Morańska

Kształcenie i dydaktyka

Executive MBA na PG wśród najlepszych w rankingu Perspektyw

Program International MBA in Strategy, Programme and Project Management zajął siódme miejsce w rankingu Perspektyw. Program Executive MBA na PG po raz pierwszy zajął tak wysoką lokatę w rankingu, przeskakując o trzy pozycje w stosunku do poprzedniego zestawienia przeprowadzonego w 2018 r. Pierwsze miejsce zajął Program Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Na podium znalazły się także: Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoły Głównej Handlowej (II miejsce) i emba@uw – Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (III miejsce).

W tegorocznej edycji rankingu przygotowywanego przez Fundację Perspektywy zostało sklasyfikowanych 41 programów. Program MBA mógł być uwzględniony w tegorocznym rankingu, jeśli spełniał następujące wymagania: aktywność – rekrutacja studentów i prowadzenie zajęć, powstanie programu przed rokiem 2019, czyli realizacja co najmniej drugiej edycji studiów oraz program studiów liczący co najmniej 300 godzin zajęć.

W procesie oceny programów MBA branych jest pod uwagę sześć głównych kryteriów, tj. ranga i prestiż programu, opinia absolwentów, jakość studentów, jakość kadry, merytoryczne cechy programu, wsparcie procesu kształcenia, ranga i prestiż programu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dydaktyczne Piątki – oferta szkoleń na grudzień 2021

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na kolejne spotkania z dydaktyką:

 • 3.12.2021 – Team building jako dobry start do pracy projektowej
  prowadzenie: mgr Olga Ludyga (CNE), dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. PG (WILiŚ)
  Co oznacza praca w grupie? Jak budować tę kompetencję? Czy komunikacji i współpracy trzeba się też uczyć?
 • 10.12.2021 – Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne
  prowadzenie: dr inż. Marek Augustyniak (WFTiMS)
  Większość absolwentów nie pozostaje w środowisku akademickim, lecz poszukuje pracy poza uczelnią, dodatkowo rewolucja internetowa ułatwiła dostęp do informacji, co daje nowe możliwości, ale też komplikacje;
 • 17.12.2021 – Zamknąć rok z wdzięcznością: co dają nam nasi studenci?
  prowadzenie: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (CNE)
  Koniec roku to czas podsumowań i czas wdzięczności za to, co dostaliśmy. Co w tym roku dali nam nasi studenci? 

Szkolenia odbywają się online w każdy piątek w godz. 13.00–15.00.

Zaproszenie do udziału w Erasmus Days (6–10.12.2021)

Co roku Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej we współpracy z Erasmus Student Network Gdańsk organizuje w ramach Erasmus Days spotkania informacyjne poświęcone możliwościom wyjazdów w ramach programu Erasmus+:

 • spotkania na wydziałach dla studentów prowadzone przez ESN Gdańsk:
  – 6.12.2021 (poniedziałek) – WA, WFTiMS, WILiŚ (w Gmachu Głównym),
  – 7.12.2021 (wtorek) – WETI,
  – 8.12.2021 (środa) – WEiA,
  – 9.12.2021 (czwartek) – WCh i WZiE,
  – 10.12.2021 (piątek) – WIMiO;
 • spotkania organizowane przez DMWA w budynku nr 11 (Hydromechanika):
  – 7.12.2021 (wtorek), godz. 12.30 – spotkanie dla pracowników;
  – 8.12.2021 (środa), godz. 12.30 (w języku polskim) i 14.00 (w języku angielskim) – spotkanie dla studentów.

W ramach Erasmus Days pracownicy i studenci będą mogli dowiedzieć się m.in.:

 • do jakich krajów i na jakich zasadach można wyjechać w ramach programu Erasmus+;
 • jakich formalności należy dopełnić;
 • jakie stypendia przysługują wyjeżdżającym;
 • jak pandemia COVID-19 wpłynęła na możliwości wyjazdu na zagraniczne szkolenia, studia i praktyki.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej DMWA w Aktualnościach.

Współpraca

Jak buduje się lotnisko i szybką kolej? CPK Day na Politechnice Gdańskiej

Chcesz dowiedzieć się, jak powstaje największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce? Na to pytanie odpowiedzą eksperci z Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas CPK Day, które odbędzie się 10.12.2021 r.

Organizatorzy zaplanowali prezentacje i panele dyskusyjne dotyczące inwestycji i jej poszczególnych części: kolejowej, lotniczej i aerotropolis. Oprócz tego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o zatrudnieniu w spółce oraz możliwościach współpracy w ramach prac dyplomowych (magisterskich i doktoranckich).

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Komunikaty

Kurs języka angielskiego dla pracowników

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zaprasza pracowników na intensywny, praktyczny kurs języka angielskiego online. Zajęcia będą się odbywać od grudnia 2021 do marca 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane do 3.12.2021 r. do godz. 16.00.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • zajęcia będą nastawione na praktyczne ćwiczenia słownictwa, wyrażeń, gramatyki potrzebnej w codziennej pracy w dziekanatach i innych miejscach, które odwiedzają studenci zagraniczni; uczestnicy będą ćwiczyć m.in. pisanie maili i pism, udzielanie informacji w języku angielskim (dotyczących składania dokumentów, dokonywania płatności za studia itp.);
 • kurs odbędzie się w godzinach pracy, zajęcia są bezpłatne.

Kurs jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Welcome to Poland”.  

Kalendarium

3 grudnia 12.15–14.30

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 03.12.2021 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Mielniczka
3 grudnia 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Team building jako dobry start do pracy projektowej

Co oznacza praca w grupie? Jak budować tę kompetencję? Czy komunikacji i współpracy trzeba się też uczyć?
9 grudnia 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/debata

Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita? Debata na UG

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z trzech zaplanowanych debat pt. Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?
9 grudnia 15.00–16.30
http://bityl.pl/sZ675

"Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt"

Spotkanie on-line w ramach cyklu „Ze świata Lean”, którego gościem będzie Monika Malciak, Lean Manager w Ficomirrors Polska z prelekcją pt. "Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt".
10 grudnia 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne

Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne" to kolejny temat szkolenia w ramach programu "Dydaktyczne Piątki".