Nr 220/25 listopada 2021

Z życia uczelni

Premier Mateusz Morawiecki na XII Konwencie Morskim na Politechnice Gdańskiej

Na zdjęciu rektorzy ośmiu uczelni, które podpisały porozumienie wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz kpt. ż.w. Zbigniewem Sulatyckim, przewodniczącym Konwentu Morskiego. Fot. Krzysztof Krzempek/PG   

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się XII posiedzenie Konwentu Morskiego – organu doradczego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, a także Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Na konwencie spotkali się także rektorzy ośmiu uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”. Są to:

 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa),
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dziś, po kilku dziesięcioleciach, stoimy u progu wielkiej, ponownej szansy, aby wykorzystać potencjał morski – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Przemysł morski to wielka szansa całej polskiej gospodarki, a dziś otwierają się przed nami nowe możliwości, które umożliwią wykorzystanie potencjału morskiego oraz postawienie na innowacyjność i inwestycje.

Ten konwent jest wyjątkowy, ponieważ doprowadził do podpisania historycznego porozumienia pomiędzy uczelniami z wybrzeża, i połączenia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli mówić jednym głosem i łączyć siły, tak żeby wzmacniać gospodarkę morską – podkreślał kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki – przewodniczący Konwentu.

Minister Marek Gróbarczyk przedstawił z kolei kluczowe zagadnienia dla rozwoju branż związanych z gospodarką morską: stoczniowej i offshorowej. Omówił m.in. wdrożenie aktów legislacyjnych mających na celu realizację polityki offshorowej (koncesje na pola offshoworowe), a także prace nad przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury (m.in. budowy portu instalacyjnego w Gdyni i portów serwisowych).

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, występując w imieniu wszystkich ośmiu uczelni przystępujących do konsorcjum, przedstawił jak wygląda w praktyce budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej oraz w których obszarach wykonawstwa i eksploatacji takiej farmy możliwe jest zaangażowanie lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę. Omówił też wybrane kompetencje badawcze i infrastrukturalne poszczególnych uczelni.

Podczas Konwentu podpisano deklarację w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca dotyczyć będzie następujących obszarów:

 • doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
 • aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji,
 • założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.,
 • nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy,
 • eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji,
 • zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

Podczas Konwentu osoby zasłużone dla regionu zostały uhonorowane Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenia otrzymali:

 • Adam Franciszek Ruszkowski – prezes zarządu Remontowa Holding SA;
 • kpt. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 • dr hab. inż. Jacek Wróbel – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • dr hab. Danuta Zawadzka – rektor Politechniki Koszalińskiej.

Cieszę się że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować – mówił na zakończenie Konwentu premier. – To, że miałem dzisiaj okazję uczestniczyć w tak pięknej uroczystości jak podpisanie porozumienia przez tyle uczelni jest niezwykle budujące. Myślę, że to dowód na to, że przed nami historia sukcesu, którą wszyscy będziemy pisać we współpracy z polską nauką i przedsiębiorcami.

Dodatkowe informacje oraz galeria zdjęć z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Szansa, aby być konkurencyjnymi. Druga debata FarU

Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Paweł Sudara/GUMed

Dn. 18.11.2021 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się druga z trzech debat dla społeczności akademickich „Po co nam Związek Uczelni Farenheita?". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz FarU, w tym rektorzy trzech uczelni członkowskich: prof. Marcin Gruchała, prof. Krzysztof Wilde i prof. Piotr Stepnowski (UG) oraz dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska. Wśród uczestników znaleźli się także m.in.: Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, pełnomocnik Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku. Spotkanie było kontynuacją debaty, która odbyła się 4.11.2021 r. na Politechnice Gdańskiej.

Dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska podkreśliła zaangażowanie w działania Związku dużej liczby pracowników, a także przedstawiła podjęte i planowane inicjatywy, w tym szkolenia, współpracę z władzami samorządowymi i inwentaryzację kluczowej aparatury badawczej z systemem udostępniania informacji. Profesor omówiła także współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego. Zaprezentowała również międzyuczelnianą pocztę.

Z ramienia GUMed odpowiedzialny za działania Związku Uczelni prof. Michał Markuszewski przedstawił przeprowadzone dotychczas procesy konsolidacji różnego rodzaju instytucji akademickich. Prorektor ds. nauki GUMed omówił na ich przykładzie przebieg konsolidacji trzech gdańskich uczelni oraz oczekiwania związane z tego rodzaju inicjatywami.

Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawili stanowisko władz samorządowych wobec powołania FarU, deklarując gotowość do dalszej współpracy i realizacji różnego rodzaju inicjatyw.

Druga część spotkania poświęcona była odpowiedziom na pytania zadawane przez widzów; zarówno tych zgromadzonych na sali, jak i tych, którzy przesłali je, korzystając z przygotowanego w tym celu formularza. Przeprowadzony wzorem poprzedniego spotkania quiz interaktywny pozwolił ukazać niezmienne oczekiwania członków społeczności akademickiej wobec konsolidacji uczelni. W porównaniu do spotkana na Politechnice Gdańskiej widoczna była zmiana w towarzyszących im obawom. Wśród najistotniejszych miejsce utraty tożsamości poszczególnych ośrodków zajęły wysokie koszty finansowania działań konsolidacyjnych. Zadane władzom Związku pytania dotyczyły przede wszystkim przyszłych zasad funkcjonowania FarU oraz działań wchodzących w jego skład ośrodków na jego rzecz.

Rektorzy podkreślali także, że wszystkie wchodzące w skład docelowej federacji instytucje zachowają swoją autonomię. 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Laureaci studenckiego plebiscytu Złote Lwiątka

Na zdjęciu prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej ze studentami z Koła Naukowego SimLE, laureatami plebiscytu w kategorii Projekt naukowy (STARDUST). Fot. Maciej Ziętarski

Po raz szósty Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej nagrodził najaktywniejszych studentów, organizacje i koła naukowe w plebiscycie Złote Lwiątka 2021.

Lista laureatów:

 • osobowość – Anna Suchecka (Wydział ETI),
 • projekt naukowy – STARDUST (Koło Naukowe SimLE); wyróżnienie: System TITAN (Radiato.ai),
 • projekt integracyjny – ETIntegracja (WRS ETI),
 • sport – Izabela Satrjan,
 • projekt rozwijający studentów – Projekt SimBA (Koło Naukowe SimLE),
 • działalność charytatywna – Pomoc dla domów dziecka (IAESTE Gdańsk),
 • student naukowiec – Marcin Jasiukowicz,
 • projekt online – Złota Kielnia,
 • Wydziałowa Rada Studentów – Wydział Chemiczny.

W głosowaniu online oddano 1557 głosów.

Ponadto wręczono specjalne podziękowania dla pracowników uczelni, którzy wspierają działania SSPG. Wyróżnienie otrzymali m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia PG, Mariusz Miler, kanclerz PG, Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG, Jolanta Wielgus, dyrektor Centrum Języków Obcych PG, dr inż. Agnieszka Lendzion, zastępca kierownika Działu Zarządzania Jakością PG oraz Tomasz Tołoczko, z Działu Spraw Studenckich.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Raport o bezpieczeństwie i równym traktowaniu na Politechnice Gdańskiej

W 2020 r. na Politechnice Gdańskiej został przeprowadzony monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania. Celem badania było poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy na uczelni, a także doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi.

Ankieta skierowana była do wszystkich pracowników PG – naukowców, pracowników dydaktycznych, administracyjnych i technicznych.

Na udział w ankiecie zdecydowało się 796 osób, w tym 379 wypełniło ją w całości. Ankietę przygotował dr inż. Hossein Ghaemi, pełnomocnik rektora ds. równego traktowania. Konsultacje i analizę ekspercką wykonali prof. Marcin Szulc, psycholog, socjolog i pracownik zarówno PG, jak i Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Aleksandra Mielewczyk-Gryń z WFTiMS.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Horyzont 2020 ACT (Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe). W badaniu bierze udział dwanaście uczelni wyższych z całej Europy.

Pełne opracowanie raportu znajduje się na stronie internetowej w Aktualnościach.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022 (26.11–3.12.2021)

Ogłoszono wstępną listę projektów przeznaczonych do głosowania w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Głosowanie zakończy się 3.12.2018 r. o godz. 23.59.

Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2022 r. Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie pół miliona zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł na realizację projektów studenckich.

Bliższe informacje, w tym opis projektów dopuszczonych do głosowania, harmonogram i regulamin można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego PG na rok 2022:

Projekty pracownicze

 • Wymiana systemu wystawienniczego w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
 • Wiata i zewnętrzne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
 • Pralko-suszarka dla Czarliny
 • Szlabany w ośrodku wypoczynkowym PG w Czarlinie
 • Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej
 • Instalacja nowego systemu klimatyzacji w audytorium PD w budynku Hydro
 • Owocująca PG – smacznie, zielono i eko. Drzewa i krzewy owocowe na terenie kampusu
 • Mniej CO2, więcej ekoprądu! PG stawia na czyste źródła energii

Projekty studenckie

 • Łąka kwietna
 • Trybuny przy boiskach 3 × 3
 • Dystrybutor wody pitnej na nowym ETI
 • NIE ZGUB SIĘ W HOGWARCIE – system oznakowania przestrzennego w gmachu głównym
 • Miejsca do siedzenia w budynkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Strefa Chillu w Hydro

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 03.12.2021 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Mielniczka pt: "Comprehensive impedance characteristics of PEM fuel cells powered by hydrogen during dynamic operating conditions". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 26.11.2021.

V Pomorska Konferencja Open Science – „Usługi oparte na współpracy”

W dn. 1–3.12.2021 r. pod hasłem „Usługi oparte na współpracy” odbędzie się piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science. Podczas konferencji dokonane zostanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówione będą kierunki dalszego rozwoju. Powołana zostanie także – pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych – krajowa grupa robocza skupiająca specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biblioteki PG w Aktualnościach

Konkurs INFOSTRATEG III

Program INFOSTRATEG ma na celu wspieranie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez tworzenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

W ramach trzeciego konkursu Programu INFOSTRATEG zostaną wybrani wykonawcy tzw. projektów zamawianych dotyczących tematu zgłoszonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.

Informacje organizacyjne:

 • nabór wniosków będzie prowadzony w dn. 1.12.2021–27.01.2022 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektów do weryfikacji w Dziale Projektów będą przyjmowane do 13.01.2022 r. w formie elektronicznej poprzez system MojaPG; akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR;
 • kontakt w ramach Działu Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Obrony prac doktorskich na WFTiMS

Dn 3.12.2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się w trybie hybrydowym obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Wekwejta pt. „Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński. W celu uzyskania linku do wydarzenia na MSTeams prosimy o kontakt z dziekanatem WFTiMS.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17, POLONEZ BIS 1, Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.12.2021 r. najpóźniej do 6.12.2021 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Komunikat dotyczący przesyłania dokumentów elektronicznych do podpisu

W nawiązaniu do pisma prof. Dariusza Mikielewicza, prorektora ds. organizacji i rozwoju, Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów uprzejmie informuje o konieczności przekazywania dokumentów elektronicznych, w celu podpisania ich podpisem kwalifikowanym przez władze uczelni, za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Kalendarium

25 listopada 15.00–16.30
https://zie.pg.edu.pl/strona-glowna/2021-11/ze-swiata-lean-nowy-cykl-spotkan

"GREEN LEAN – czyli jak zostać SUPERBOHATEREM"

Spotkanie w ramach cyklu „Ze świata Lean”. Gościem spotkania będzie Łukasz Sowiński - Senior LSS Specialist w XYLEM, który wygłosi prelekcję nt. "GREEN LEAN – czyli jak zostać SUPERBOHATEREM".
26 listopada–3 grudnia
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/strona-glowna

Budżet Obywatelski – głosowanie na projekty

Głosowanie trwa do 3 grudnia do godz. 23.59. Lista projektów studenckich, doktoranckich oraz pracowniczych dopuszczonych do głosowania została opublikowana na stronie BO PG.
26 listopada 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Dydaktyczne Piątki „O różnicach międzykulturowych”

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na szkolenie dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji pracujących z grupami wielokulturowymi (online). Prowadzi: Olga Ludyga, Centrum Nowoczesnej Edukacji.
1 grudnia–3 grudnia
https://mostwiedzy.pl/pl/event/v-pomorska-konferencja-open-science-uslugi-oparte-na-wspolpracy,4-5

V Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja podsumowująca dotychczasowe działania rozwijające narzędzia oraz usługi wspierające zarządzanie danymi badawczymi oraz prezentująca przyszłe kierunki rozwoju w tym zakresie.
9 grudnia 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/debata

Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita? Debata na UG

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z trzech zaplanowanych debat pt. Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?
9 grudnia 15.00–16.30
http://bityl.pl/sZ675

"Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt"

Spotkanie on-line w ramach cyklu „Ze świata Lean”, którego gościem będzie Monika Malciak, Lean Manager w Ficomirrors Polska z prelekcją pt. "Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt".