Nr 218/10 listopada 2021

Z życia uczelni

Razem możemy więcej. Za nami pierwsza debata pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?”

Na zdjęciu od lewej: Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni Fahrenheita oraz prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 

Uczestników debaty powitał prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita:

Spotkanie w takim gronie pokazuje, że chcemy iść razem, a debata pomoże nam odpowiedzieć na pytania: dokąd i dlaczego? Jestem przekonany, że wartości, które nas łączą, pozwolą nam wspólnie zmieniać i kształtować akademicką siłę naszego regionu. Razem możemy więcej: zarówno w sferze wartości, jak i organizacyjnej. Panu wojewodzie, marszałkowi i prezydentowi, czyli osobom, które zarządzają województwem i naszym miastem, chciałbym podziękować zarówno za przybycie, jak też wsparcie naszej idei.

Prof. Adriana Zaleska-Medynska z Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorka Związku Uczelni Fahrenheita, przedstawiła prezentację nt. skutków konsolidacji uczelni oraz działań, które w ramach Związku zostały już podjęte bądź są planowane.

Pierwszy rok działalności Związku Uczelni im Daniela Fahrenheita był bardzo intensywny, obfitujący w wyzwania i inicjatywy – mówiła dyrektorka FarU. – Chciałabym przypomnieć, że podstawowym celem Związku jest konsolidacja działań trzech uczelni oraz przygotowanie ich do ewentualnej federalizacji. Utworzenie federacji oznacza wspólną ewaluację naszych jednostek naukowych przy zachowaniu pełnej autonomii podmiotów tworzących federację. Jest to proces kilkuetapowy, rozłożony na kilka lat, a konsolidacja będzie realizowana sukcesywnie i w zdefiniowanych wspólnie obszarach.

Prof. Adriana Zaleska-Medynska w prezentacji pokazała również, jak proces konsolidacji pozwoli na stworzenie silnego ośrodka akademickiego, rozpoznawalnego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do społeczności akademickiej: – Politechnika Gdańska, która jest gospodarzem spotkania, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański, są wizytówką Pomorza. Jesteśmy dumni z tego, że te uczelnie zapewniają wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. Projekt Związku Uczelni Fahrenheita to umowa wspólnoty, a naszą wspólną intencją jest, by szukać takich rozwiązań, działań i pomysłów, które ten wspólny potencjał jeszcze zwiększą, wzmocnią i utrwalą.

Powołanie Związku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii miasta Gdańska, otwierającym również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jestem przekonany, że dzięki takim decyzjom, wkrótce będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie, a Pomorze stanie się miejscem absolutnie przyjaznym i najpiękniejszym do życia dla młodych i starszych.

O korzyściach dla miasta płynących z powołania i działalności Związku mówił Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska: – Dla rozwoju aglomeracji potrzebni są ludzie i dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Im ośrodek naukowy jest silniejszy, tym my, w sposób widoczny, odczuwamy pozytywne skutki. Metropolie zaciekle konkurują obecnie zarówno o pracodawców i przedsiębiorców, jak i o samych mieszkańców. Połączone siły zintegrowanych uczelni spowodują napływ studentów, a także zwiększenie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych. Wpłynie to na rozwój wielu ważnych sektorów gospodarki. W ten sposób gdańskie uczelnie będą oddziaływać na całe otocznie społeczno-gospodarcze, jak robią to obecnie największe światowe uczelnie.

W drugiej części spotkania rektorzy trzech uczelni: prof. Marcin Gruchała, rektor GUM-ed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z dyrektorką Związku prof. Adrianą Zaleską-Medynską wzięli udział w debacie, którą prowadził i moderował Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG.

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty.

Kolejne debaty odbędą się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (18.11.2021) oraz na Uniwersytecie Gdańskim (9.12.2021). Więcej informacji i formularze rejestracyjne dostępne są na stronie Związku Fahrenheita.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kolejny krok ku integracji w ramach Związku Uczelni Fahrenheita. GUMed, PG i UG zamierzają podpisać umowę ramową

Zawarcie umowy ramowej między uczelniami wchodzącymi w skład Związku Uczelni Fahrenheita (FarU) zostało zaplanowane na 9.12.2021 r. po zakończeniu trzeciej debaty akademickiej pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim

Zawarcie kolejnego porozumienia o współpracy ma na celu jednoznaczne wyartykułowanie woli wspólnego działania i integracji trzech uczelni oraz potwierdzenie tej woli poprzez szerokie konsultacje ze społecznościami i interesariuszami każdej uczelni, a także wyraźne oparcie integracji na wspólnych wartościach i celach. Miałaby też zawierać deklarację dotyczącą zamiaru utworzenia w przyszłości federacji uczelni (z zachowaniem autonomii każdego podmiotu), co również miałoby być poparte konsultacjami.

Nad proponowaną treścią nowego porozumienia będą debatować senaty uczelni podczas listopadowych posiedzeń. Treść umowy będzie jeszcze poddana konsultacjom ze społecznością akademicką każdej z uczelni. Władze FarU, czyli rektorzy GUMed, PG i UG oraz dyrektorka Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska podkreślają przy tym, że każdy przedstawiciel społeczności akademickiej wszystkich trzech uczelni ma możliwość zaproponowania uwag do treści umowy drogą mailową na adres: office@faru.edu.pl. Maile można wysyłać do 3.12.2021 r.

Nauka

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung członkinią Rady Klimatycznej UNGCNP

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung z Wydziału Architektury PG została członkinią Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Polska. UN Global Compact to instytucja powołana przez Sekretarza generalnego ONZ działając na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Rada Klimatyczna UNGCN Polska liczy 22 osób z różnych uczelni w Polsce reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Jej zadaniem są działania na rzecz edukacji klimatycznej w Polsce. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyła się 23.10.2021 r.

Nabór wniosków o stypendium w programie FNP-START 2022

Informujemy, że trwa nabór wniosków do Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „START” dla młodych naukowców na rok 2022.

Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym:

  • udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • wnioskodawcami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej jednostce, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • wnioskodawcy nie mogą przekroczyć wieku 30 lat w roku składania wniosku;
  • stypendium można otrzymać tylko raz.

Wnioski należy składać do Działu Spraw Naukowych w terminie do 17.11.2021 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie DSN.

Webinaria informacyjne dla wnioskodawców Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego organizuje webinaria dla wnioskodawców, którzy planują złożyć projekt w nadchodzącym naborze:

  • 17.11.2021 r. – Odporne gospodarki i społeczności, Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców;
  • 25.11.2021 r. – Zrównoważone wody, Niebieska gospodarka;
  • 8.12.2021 r. – Gospodarka o obiegu zamkniętym, Transformacja energetyczna, Inteligentna zielona mobilność.

Więcej informacji o szczegółach pierwszego naboru projektów i planowanych webinariach zostanie opublikowanych na stronie interreg-baltic.eu.

Dn. 1.12.2021 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dla polskich wnioskodawców seminarium informacyjne nt. pierwszych naborów projektów. Szczegóły spotkania oraz rejestracja zostaną udostępnione na stronie www.ewt.gov.pl w późniejszym terminie.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 19.11.2021 r. o godz. 9.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ewy Jaszczak-Wilke pt: "Zastosowanie techniki chromatografii jonowej z amperometryczną detekcją pulsacyjną (IC-PAD) do śledzenia pobierania jonów cyjankowych przez organizm ludzki w zależności od nałogu tytoniowego i prowadzonej diety". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 15.11.2021.

Komunikaty

Bezpłatne warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na warsztaty ERC organizowane w dniach 17 i 18.11.2021 r. w trybie online.

Warsztaty poprowadzi Lotte Jaspers, ekspertka Yellow Reseach. YR to jedna z trzech najlepszych firm consultingowych wspierających aplikujących o granty. Koszt udziału w tego typu warsztatach zazwyczaj wynosi około 450 EURO. BDN umożliwia bezpłatny udział w tym wydarzeniu.

Warsztaty odbędą się w języku angielskim na platformie Zoom w formie dwóch trzygodzinnych webinariów:

  • 17.11, godz. 9:00–12:00 – przedstawienie celów konkursu oraz kryteriów ewaluacji, a także oczekiwania ewaluatorów; omówienie części B2 wniosku zawierającej opis pomysłu badawczego. Lotte Jaspers przedstawi skuteczne strategie przygotowania wniosków, które zwiększają szanse na uzyskanie finansowania;
  • 18.11, godz. 9:00–12:00 – omówienie części B1 wniosku, prezentacja CV i dorobku naukowego aplikującego.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do platformy internetowej zawierającej szkolenia online, analizy wniosków z poprzednich lat oraz zapis obu webinarów. Platforma będzie dostępna do końca kwietnia 2022 r.

Zapraszamy naukowców posiadających co najmniej stopień doktora uzyskany nie później niż w 2019 r. i planujących aplikować o granty ERC.

Szkolenie obejmuje udział w obu webinarach oraz zapewnia dostęp do platformy. Nie ma możliwości rejestracji wyłącznie na jedną część wydarzenia.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację do dn. 15.11.2021 r. do godz. 10.00. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów na podstawie informacji umieszczonych w formularzu. Wyniki selekcji zostaną potwierdzone mailowo dn. 16.11.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: doskonalosc@pan.pl. Osoby do kontaktu: Renata Downar-Zapolska i Małgorzata Łukaszewicz.

Zapraszamy na XL Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej

Wydział zarządzania i Ekonomii zaprasza na otwarte spotkanie naukowe online: Wieczór z Ekonomią, organizowane przez prof. Piotra Dominiaka dn. 18.11.2021 r. o godz. 18.00 na platformie Zoom. Gościem najbliższego spotkania będzie prof. Marian Gorynia, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który wygłosi prelekcję na temat: „Świat w obliczu pandemii”.

Kalendarium

16 listopada 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier

IX Dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej - online

PSSE, WIMiO oraz BK zapraszają na IX DZIEŃ STREFY podczas którego studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznania firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży.
16 listopada 15.00–16.30
https://pg.edu.pl/otwarta/2021-10/o-kulisach-zarzadzania-duza-korporacja-gospodarcza

O kulisach zarządzania dużą korporacją gospodarczą

Zapraszamy na niezwykłe i wyjątkowe spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich menedżerów – Pawłem Olechnowiczem, autorem książki „Dziwne przypadki polskiego menedżera”.
24 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej