Nr 212/30 września 2021

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1.10.2021 r. o godz. 11.15.

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się, tak jak w roku ubiegłym, w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników uroczystego posiedzenia Senatu PG, natomiast wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w inauguracji, dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale YouTube.

Plan uroczystości:

 • powitanie i przemówienie inauguracyjne prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG;
 • wręczenie medali i odznaczeń, w tym nadanie tytułu "Osobowość Politechniki Gdańskiej" dla wyróżnionego naukowca;
 • wystąpienia inauguracyjne dziekanów;
 • immatrykulacja studentów; ślubowanie złożą przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów;
 • wręczenie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej;
 • wykład inauguracyjny prof. Łukasza Sułkowskiego „Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym – między utopią wolności a dystopią władzy”.

W tym roku, w związku z trwającą pandemią, nie odbędą się inauguracje wydziałowe.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

JM Rektor serdecznie zaprasza całą wspólnotę akademicką PG do wzięcia udziału w inauguracji w wersji online.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 22.09.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • nadania tytułu Osobowość Politechniki Gdańskiej 2021;
 • zaopiniowania zmiany nazwy Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość na Centrum Matematyki;
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej za lata 2012–2020;
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Menedżer HR oraz Zamówienia publiczne prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • przyjęcia załącznika do Uchwały Senatu PG nr 107/2021/XXV z 21 kwietnia 2021 r. stanowiącego wersję anglojęzyczną Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programu studiów dla międzywydziałowego kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki; na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, przekazał informacje o tematach wiodących senatu w roku akademickim 2021/2022 oraz o działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił informacje o projekcie Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.

Nauka

Medycyna w parze z technologią. Prof. Andrzej Czyżewski i prof. Mariusz Kaczmarek w radiu TOK FM

W kolejnej audycji radia TokFM z cyklu „Nauka Praktyczna” naukowcy z WETI – prof. Andrzej Czyżewski i prof. Mariusz Kaczmarek w rozmowie z red. Karoliną Głowacką opowiedzieli o badaniach łączących medycynę i technologię.

Prof. Andrzej Czyżewski opowiedział m.in. o genezie i rozwoju wynalazku Cyber Oko.

– Podczas wieloletnich badań nad usprawnieniem komunikacji z pacjentami posiadającymi pewne deficyty, natrafiliśmy na poważny problem komunikacyjny z osobami ze szczególnymi potrzebami. To osoby, które nie mogą przekazać otoczeniu swoich myśli w żaden normalny sposób. Są to pacjenci dotknięci paraliżem, z tzw. syndromem zamknięcia czy wybudzani ze śpiączki Tak powstało CyberOko, w którym zastosowaliśmy technologię śledzenia położenia wzroku na monitorze komputerowym.

Prof. A. Czyżewski opowiedział również o najnowszych badaniach prowadzonych wspólnie z dr. Michałem Kucewiczem łączących technologię zastosowaną w CyberOku z jednoczesnym wszczepianiem pacjentom z lekooporną epilepsją wielu elektrod w trakcie operacji neurochirurgicznej. – Dzięki takiemu zabiegowi możemy badać reakcje mózgu na treści pokazywane na ekranie, a także zdolność koncentracji i pamięć wzrokową tych pacjentów. To otwiera nam nowe możliwości.

Prof. Mariusz Kaczmarek opisał jak działa wirtualny asystent osobisty, zintegrowany z systemami domowej automatyki oraz e-zdrowiem, który ma zapewnić wsparcie w samodzielnym zarządzaniu w opiece i leczeniu seniorów, a także poprawić bezpieczeństwo i kontrolę stanu zdrowia. Mówił też o pewnej misji, jaką mają naukowcy, którzy dzięki wprowadzeniom nowych rozwiązań technologicznych mogą nie tylko pacjentom, ale także seniorom czy innym osobom z deficytami poprawić jakość życia, wprowadzić w nie większe poczucie bezpieczeństwa, czy np. usprawnić daną osobę ruchowo, stosując egzoszkielet.

Otwarte konsultacje publiczne programu Interreg Południowy Bałtyk

Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk ogłosił na stronie internetowej programu konsultacje publiczne projektu programu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na lata 2021–2027.

Konsultacje publiczne projektu obu dokumentów potrwają do 15.10.2021 r. Dokumenty pomocnicze oraz formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie oficjalnej programu – www.southbaltic.eu. 

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Ukrainy, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i na Ukrainie. Wnioski złożone w obu krajach powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary projektów:

 • komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);
 • zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem;
 • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;
 • nowe substancje i materiały;
 • nauki społeczne i humanistyczne;
 • technologie obronne.

Informacje organizacyjne:

 • wnioski należy składać w terminie do 28.10.2021 r. do godz. 15.00;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do 14.10.2021 r.;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

II edycja programu Argentum

W ramach Programu Argentum można uzyskać grant na sfinansowanie badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców, finansowanie może także zostać przyznane beneficjentom programu NAWA im. Stanisława Ulama.

Budżet oraz warunki finansowania projektu:

 • kwota finansowania wynosi 300 tys. zł brutto, a w przypadku programu NAWA – 100 tys. zł brutto;
 • okres realizacji projektu wynosi 24 mies., a w przypadku beneficjentów programu NAWA 12 miesięcy;
 • w skład kosztów mogą wchodzić m.in.: wynagrodzenie zespołu projektowego, zakup sprzętu oraz materiałów, zakup aparatury badawczej, upowszechnianie wyników, usługi obce.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 22.09–31.10.2021 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji Projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.

II edycja programu Aurum

Celem Programu Aurum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych z udziałem naukowców zagranicznych.

Budżet i warunki realizacji projektu:

 • planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 tys. zł brutto;
 • okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy;
 • w skład kosztów mogą wchodzić m.in.: wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych, zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej, wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej (m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych).

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 20.09–31.10.2021 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.

Nabór "seed money" w programie Interreg Południowy Bałtyk

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk ogłosił nabór na projekty typu "seed money". Są to tzw. projekty zalążkowe, które mają na celu umożliwienie beneficjentom przygotowania pełnej koncepcji projektu do złożenia w naborach na projekty regularne. Ich zaletą jest możliwość realizacji działań przygotowawczych takich jak: poszukiwanie partnerstwa, zlecenie analizy kluczowej do opisania problematyki projektu, organizacja warsztatów i spotkań partnerskich.

Podstawowe zasady w naborze "seed money" 2021:

 • minimalne partnerstwo – 2 partnerów z 2 różnych krajów (partnerzy z obszaru kwalifikowalnego);
 • wysokość maksymalna kosztów całkowitych projektu – do 40 tys. EUR;
 • 2 wskaźniki do wykonania – przygotowanie koncepcji projektu (do 25 tys. EUR) oraz organizacja co najmniej jednego wspólnego warsztatu (spotkanie stacjonarne/hybrydowe do 15 tys. EUR lub spotkanie online do 7 tys. EUR);
 • rozliczenie ryczałtowe na podstawie wykonania wskaźnika – brak kontroli finansowej (wypłata środków odbywa się po zatwierdzeniu raportu końcowego realizacji projektu).

Wnioski można składać w terminie do 5.11.2021 r. do godz. 16.00. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej programu Interreg Południowy Bałtyk w zakładce dot. naborów (ang. Call for Proposals).

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego znajduje się Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Interreg Południowy Bałtyk. Wszystkich informacji oraz wsparcia beneficjentom udziela Marta Paradowska, e-mail m.paradowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 86 92.

Nabór wniosków w Programie Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w Programie Welcome to Poland. Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

 1. wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy zaangażowanej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w szczególności w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu – działanie obligatoryjne;
 2. działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry z zagranicy;
 3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;
 4. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym;
 5. organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre;
 6. przystosowaniem uczelni do funkcjonowania w warunkach kryzysowych.

Informacje organizacyjne:

 • projekt może być realizowany w okresie 1.05.2022–30.04.2023 r. i może trwać od 6 do 12 miesięcy;
 • wnioski należy składać w terminie do 10.11.2021 r. do godz. 15.00;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do 28.10.2021 r.;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w Programie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Cele szczegółowe programu:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

O udział w Programie mogą ubiegać się instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie posiadające doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia I i/lub II i/lub III stopnia.

Informacje organizacyjne:

 • projekt może być realizowany w okresie 1.06.2022–31.08.2023 r., a czas trwania może wynosić od 12 do 15 miesięcy;
 • wnioski należy składać w terminie do 30.11.2021 r. do godz. 15.00;
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do 17.11.2021 r.;
 • projekt należy również zgłosić w systemie Moja PG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

Konkurs OPUS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 22 na projekty badawcze prowadzone we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych / wniosek OPUS;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych / wniosek OPUS;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave) / wniosek OPUS;
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS;
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF / wniosek OPUS LAP;
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS LAP.

Informacje organizacyjne:

Konkurs POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs POLONEZ BIS 1 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Cel konkursu:

 • rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności;
 • finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Informacje organizacyjne:

Konkurs PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.

Informacje organizacyjne:

 • cele konkursu: wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
 • budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości do 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie;
 • w konkursie finansowane będą projekty trwające 36 lub 48 miesięcy;
 • wniosek projektowy składa opiekun naukowy, który jest jednocześnie kierownikiem projektu;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2021 r. do godz. 16.00;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • kontakt w ramach Działu Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs SONATA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 17 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.

Informacje organizacyjne:

Komunikaty

Dostęp testowy do czasopism Lancet

Elsevier uruchomił bezpłatny dostęp testowy do całej grupy czasopism Lancet. Za pośrednictwem platformy Science Direct można korzystać z wartościowych źródeł medycznych, szczególnie cennych w czasach rozwiązywania problemów związanych z pandemią i walką z jej skutkami.

Lancet to niezależna grupa czasopism publikujących artykuły z różnych dyscyplin medycyny i nauk o zdrowiu; w dostępie testowym otwarte są tytuły:

 • Child & Adolescent Health,
 • Diabetes & Endocrinology,
 • Gastroenterology & Hepatology,
 • Haematology,
 • HIV,
 • Psychiatry,
 • Respiratory Medicine,
 • Rheumatology. 

Dostęp testowy potrwa do 12.10.2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.thelancet.com/.  

Szkolenia online Elsevier

Elsevier, jeden z największych wydawców oraz dostawca narzędzi Scopus i SciVal zaprasza na cykl szkoleń, który odbędą się w październiku i listopadzie br. Będzie to seria webinariów dotyczących e-zasobów, narzędzi oraz usług wspierających komunikację naukową. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

Lista szkoleń, które odbędą się w październiku:

 • Efektywne wyszukiwanie literatury w ScienceDirect – 12.10.2021, godz. 11.30;
 • Przyśpiesz swoje badania dzięki pięciu kluczowym funkcjom bazy ScienceDirect – 14.10.2021, godz. 15.00;
 • ScienceDirect – wszystko o czasopismach – 21.10.2021, godz. 15.00;
 • ScienceDirect – wszystko o książkach – 28.10.2021, godz. 15.00.

Szczegółowe opisy szkoleń znajdują się na stronie Biblioteki PG. Pełna oferta wraz z linkiem rejestracyjnym znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/

Warsztaty online na temat publikowania w czasopismach naukowych

Wydawnictwo SAGE Publishing zorganizowało warsztaty dla naukowcom nt. tworzenia i efektywnego publikowania dorobku naukowego. Warsztaty odbędą się 20.10.2021 r. (środa) w godz. 10.00–13.00.

Podczas warsztatów odbędą się trzy sesje:

 • 10.00–11.30 – warsztaty nt. publikowania w czasopismach (sesja w języku angielskim);
 • 11.30–12.30 – dyskusja (sesja w języku polskim);
 • 12.30–13.00 – narzędzia dla naukowców (sesja w języku angielskim).

Zainteresowani uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biblioteki PG

Kalendarium

1 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022