Nr 211/23 września 2021

Z życia uczelni

Konwent Gospodarczy na Politechnice Gdańskiej. Nowe formy współpracy biznesu i nauki

Dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 16.09.2021 r. odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, przedstawiciele biznesu i nauki spotkali się by rozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach i inicjatywach gospodarczo-naukowych.
Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG pełni rolę platformy wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym PG a środowiskiem gospodarczym we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu, m.in. perspektywicznych potrzebach pracodawców i rynku pracy, współpracy uczelni z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami.
– Jednym z naszych podstawowych działań jako uczelni, jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, otwierając Konwent – Ta relacja biznes–nauka, gdzie myśl naukowa powstająca u nas przekształca się potem w konkretny produkt, potrzebuje naszych wspólnych działań. Mamy w tym zakresie wiele do zrobienia by dorównać standardom amerykańskim, czy zachodnioeuropejskim. Ważna jest intensywność współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami, ale też wypracowanie konkretnej struktury i wytyczenie nowych sposobów wspólnej działalności. Do znalezienia tej wspólnej ścieżki działań niezbędni są wszyscy członkowie tego Konwentu. Musimy niwelować istniejące bariery, chociażby komunikacyjne i zbudować dobrze funkcjonujący system.
Pandemia gwałtownie przerwała nam realizację założeń wypracowanych na pierwszym posiedzeniu Konwentu – mówił dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu – Dlatego dzisiaj, wznawiając jego działalność wykorzystujemy przerwę między kolejnymi falami pandemii, żeby spotkać się osobiście w takim gronie na – mam nadzieję – owocne obrady i dyskusje.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej w Aktualnościach

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita na Uniwersytecie Gdańskim

Na zdjęciu od lewej: Paweł Orłowski, przewodniczący rady GUMed, Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady PG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr hab. Maciej Duszczyk, przewodniczący Rady UG. Fot. mat UG Na zdjęciu od lewej: Paweł Orłowski, przewodniczący Rady GUMed, Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady PG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr hab. Maciej Duszczyk, przewodniczący Rady UG. Fot. mat UG 

Dn. 16.09.2021 r. odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim pierwsze powakacyjne Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita. Gospodarzem posiedzenia był rektor UG prof. Piotr Stepnowski, a w obradach wzięli udział:

 • Marcin Gruchała, rektor GUMed,
 • Krzysztof Wilde, rektor PG,
 • dr hab. Maciej Duszczyk (UG), przewodniczący Rady Uczelni,
 • Sławomir Halbryt (PG), przewodniczący Rady Uczelni,
 • Paweł Orłowski (GUMed), przewodniczący Rady Uczelni,
 • Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku,
 • Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG,
 • mgr Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektora Związku.

Podczas walnego zgromadzenia omówiono najważniejsze bieżące działania Związku, głównie w zakresie strategii budowania marki FarU i korelowania jej ze strategiami promocyjnymi miasta i regionu. Podsumowano także wyniki prac zespołów tematycznych, które w ostatnich kilku miesiącach identyfikowały obszary synergii, współpracy i perspektyw konsolidacji w obszarach m.in. potencjału naukowego, ewaluacji, kształcenia doktorantów, gospodarki finansowej, zasobów bibliotecznych, jak również transferu technologii do gospodarki.

Podjęcie ważnych dla dalszego rozwoju Związku uchwał poprzedziły dwie prezentacje poświęcone strategii promocyjnej i medialnej FarU:

 • Justyna Borkowska (PG), lider Zespołu ds. strategii medialnej przedstawiła główne zagadnienia związane z promocją konsolidacji gdańskich uczelni, przybliżyła zaplanowane inicjatywy służące zwiększeniu rozpoznawalności marki, a także zaprezentowała koncepcję materiałów wystawienniczych, promocyjnych i informacyjnych FarU;
 • dr Joanna Śliwińska (GUMed), lider Zespołu ds. mediów elektronicznych omówiła prace nad stroną internetową Związku i profilach w wiodących mediach społecznościowych, przybliżyła strukturę informacji i strategię komunikacji w tym zakresie, jak również dalsze plany rozwoju serwisu.

Współpracę z instytucjami zewnętrznymi przybliżyła dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska, lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych. Szczegółowo omówiła aktualne programy i inicjatywy realizowane wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, takimi jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna i stowarzyszenie samorządowe „Study in Pomorskie”.

Kształtowanie organizacji Biura FarU było tematem prezentacji Katarzyny Zygmunt (PG), zastępcy dyrektora Związku Uczelni. Natomiast prorektor PG prof. Dariusz Mikielewicz, lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych omówił procesy konsolidacji uczelni członkowskich oraz zasady, na jakich Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera tę inicjatywę. Zaprezentował również podjęte dotychczas działania w projekcie konsolidacyjnym, a także zespoły powołane w celu ich realizacji.

W czasie posiedzenia uzgodniono też dalsze wspólne działania w zakresie międzynarodowej promocji Związku oraz planowanych inicjatyw dotyczących sportu akademickiego gdańskich uczelni.

Kolejne Zgromadzenie Związku odbędzie się w listopadzie br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Związku Uczelni Fahrenheita.

Bezpieczna i mądra cywilizacja. PG włącza się w budowę Sieci

Dn. 15.09.2021 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podpisał wspólnie z prof. Andrzejem Targowskim (Western Michigan University) list intencyjny w sprawie w sprawie utworzenia Światowej Sieci Centrów Cywilizacji (World Network of Civilization Centres) powstających na wielu uniwersytetach. Główną misją Sieci ma być promowanie idei i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dotyczących rozwoju mądrej cywilizacji poprzez współpracę badaczy i naukowców ze wszystkich kontynentów. Prof. Andrzej Targowski jest jednym z inicjatorów powstania Sieci i współzałożycielem Council of Wise Civilization (Rada Sieci Mądrej Cywilizacji).

Na Politechnice Gdańskiej, dzięki możliwościom, jakie oferuje CI TASK oraz nowopowstające Centrum Kompetencji STOS, zaistniała odpowiednia przestrzeń do stworzenia jednego z takich centrów Sieci na PG – Civilization Center for Wise Infrastructure and Monitoring – zauważa prof. Henryk Krawczyk, dyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK, który był obecny przy podpisaniu listu intencyjnego.

Głównym celem nowego Centrum będzie gromadzenie, selekcjonowanie i analiza danych z całego świata, by móc monitorować główne kierunki rozwoju cywilizacji. Ma być to jeden z etapów w dążeniu do stworzenia Światowego Systemu Monitoringu Cywilizacji (World Civilization Monitoring Information System, w skrócie WC-MIS).

Jak czytamy w liście intencyjnym: Istotne aspekty organizacyjne będą rozwijane w trakcie procesu tworzenia Sieci, jej struktury i organów zarządzających i doradczych. (…) Bieżące działania na PG będą koncentrować się na budowaniu zespołu, otwartego na współpracę z innymi członkami Sieci, doprecyzowaniu zadań i przygotowanie wstępnego budżetu.

Prof. Janusz Rachoń członkiem Kolegium Historyczno-Programowego ECS

Prof. Janusz Rachoń, rektor PG w l. 2002–2008 i senator RP VII kadencji, został powołany przez Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska w skład Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności na kadencję 2021–2025.

W skład Kolegium Historyczno-Programowego ECS prof. J. Rachoń został powołany „z wdzięcznością za podjęcie społecznej misji zachowania atrakcyjności i aktualności ideałów ruchu Solidarność, pielęgnowania pamięci o tej pokojowej rewolucji jako micie założycielskim wspólnej Europy, czynienia z Solidarności źródła inspiracji i nadziei”.

Zgodnie ze statutem ECS, Kolegium Historyczno-Programowe ECS powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności. Gremium to opiniuje plan strategiczny działania ECS, program wieloletni i bieżącą działalność instytucji oraz składa wnioski do ich treści, może także przekładać propozycje zmian w statucie ECS. Przewodniczącym Kolegium w kadencji 2021–2025 jest Bogdan Borusewicz. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

CRUNCH TIME na Biennale Architektury w Wenecji 2021

Trwają ostatnie przygotowania do wystawy CRUNCH TIME na Biennale Architektury w Wenecji. Politechnika Gdańska jako lider krajowy międzynarodowego projektu JPI SUGI „CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS”, zajmuje się aranżacją wystawy w Pawilonie Włoskim oraz, wspólnie z prof. Alessandro Melisem – koordynatorem międzynarodowego konsorcjum CRUNCH, programem wernisażu wystawy CRUNCH TIME, która odbędzie się w formie hybrydowej dn. 24.09.2021.

Uroczysta inauguracja CRUNCH TIME na tej światowej wystawie Architektury, obejmie wystawę posterów CRUNCH, filmów CRUNCH i prezentacje partnerów projektu dotyczące prototypu Nieinwazyjnego Systemu Pomiarowego, Żywych Laboratoriów oraz demonstrację działania platformy Integrated Design Support System. Wystawa zostanie na stałe umieszczona w Internecie na platformie Biennale (w ramach Pawilonu Włoskiego) oraz na stronie www.comunitaresilienti.com.

Nauka

Prof. Łukasz Kulas o inteligentnych środowiskach w radiu TOK FM [podcast]

W drugim odcinku cyklu „Nauka Praktyczna” red. Karolina Głowacka z radia TOK FM rozmawiała z dr. hab. inż. Łukaszem Kulasem, prof. PG (Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, koordynator Centrum Technologii Cyfrowych) o inteligentnych środowiskach, o tym, czy miasta, miejsca pracy, mieszkania będą kiedyś od nas mądrzejsze.

Naukowiec opowiadał m.in. o pracy zespołu naukowców w ramach pięciu wysokobudżetowych projektów międzynarodowych, w tym nad rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym (m.in. o systemach wykrywających ataki na systemy bezprzewodowe i potrafiących im przeciwdziałać) oraz współpracy z firmami z rynku motoryzacyjnego i firmą Airbus w tym zakresie (systemy wspierające bezpieczeństwo w samolotach). Tematem rozmowy były także m.in. nowe rozwiązania technologiczne dla portów, usprawniające i poprawiające komfort pracy służby zdrowia, pojazdy autonomiczne wykorzystywane do patrolowania dużych obszarów (współpraca z portem lotniczym), a także rozwiązania wspierające osoby starsze w domach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór wniosków do programu Inkubator Innowacyjności 4.0

Do 2.11.2021 r. do godz. 10.00 potrwa nabór wniosków do programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Za jego realizację odpowiada konsorcjum w składzie: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG oraz spółki celowej PG – Excento. Każdy z projektów zgłoszonych do programu przez pracownika naukowego Politechniki Gdańskiej może uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł. W przypadku studentów oraz doktorantów wymagane jest znalezienie opiekuna wśród kadry naukowej PG, który wejdzie w skład zespołu projektowego oraz złoży wniosek o finansowanie. Szanse na finansowanie mają projekty z wysokim potencjałem wdrożeniowym do przemysłu.

CTWT w ramach Programu obsługuje finansowanie projektów w fazie proof of concept oraz prac ukierunkowanych na podnoszenie stopnia gotowości technologicznej (TRL) istniejących wynalazków, które charakteryzują się wysokim potencjałem wdrożeniowym, przez co mogą stać się przedmiotem zainteresowania partnerów biznesowych.

Z finansów Inkubatora Innowacyjności można sfinansować m.in. wydatki na:

 • materiały i surowce,
 • drobne wyposażenie laboratoryjne,
 • oprogramowanie/licencje na oprogramowanie,
 • zewnętrzne usługi np. ekspertyzy, raporty,
 • ochronę patentową (wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe),
 • delegacje krajowe i zagraniczne,
 • udział w wydarzeniach o charakterze promocyjnym np. targach lub wystawach.

Spółka Excento natomiast w ramach Programu oferuje wsparcie w procesie zakładania spółki spin-off. Przy dokonywaniu zakupów oraz zamawianiu usług w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0 obowiązują procedury zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Warunkiem niezbędnym do zgłoszenia projektu badawczego do Inkubatora Innowacyjności 4.0 jest wykazanie jego potencjału komercjalizacyjnego, dlatego też w procesie kwalifikacji wniosku wymagane jest uzyskanie niezobowiązującej deklaracji od przedstawiciela firmy o potencjalnym zainteresowaniu wynikami prowadzonych prac badawczych.

Zgłoszenia do Programu w postaci wypełnionej Karty projektu wraz z Kosztorysem należy składać na adres inkubator.ctwt@pg.edu.pl, mail powinien być zatytułowany „Inkubator Innowacyjności 4.0 – zgłoszenie projektu”. Zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym, a następnie do zakwalifikowanych wniosków zostanie przydzielony opiekun projektu (Broker Innowacji CTWT lub Excento), który skontaktuje się bezpośrednio z kierownikiem projektu.

Szczegółowe informacje na temat Inkubatora Innowacyjności 4.0 znajdują się na stronie Programu. 

Kształcenie i dydaktyka

Spotkanie informacyjne dla nowych studentów zagranicznych

Dn. 30.09.2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się online Welcome Meeting dla wszystkich nowo przyjętych studentów zagranicznych. W tym roku na studia na PG przyjęto ponad 470 zagranicznych studentów z 42 krajów (m.in. z państw UE, Rosji, Chin, USA, Brazylii i Singapuru).

Podczas corocznie organizowanego przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Welcome Meeting zagraniczni studenci mogą dowiedzieć się m.in. jak zakończyć proces legalizacji pobytu Polsce, jak wyrobić legitymację studencką, jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, jak skorzystać z zasobów Biblioteki PG i usług oferowanych przez Biuro Karier. Studenci otrzymają też pakiet informacji dot. kwestii covidowych w zakresie organizacji zajęć na uczelni, obowiązujących w Polsce obostrzeń i możliwości zaszczepienia się. Jak co roku w wydarzeniu weźmie udział przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, który przekaże studentom ważne informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Swoją krótką prezentację będę też mieć studenci z Erasmus Student Network Gdańsk (ESN Gdańsk).

Link do wydarzenia na platformie MS Teams zostanie wysłany mailem. DMWA będzie również informował o spotkaniu w trakcie tygodnia rejestracyjnego organizowanego w dn. 20–24.09.2021 r. w budynku nr 11. Informację o wydarzeniu będą także przekazywać studentom pracownicy dziekanatów na poszczególnych wydziałach oraz koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Komunikaty

Grupa Badawcza LIVING LAB GUT – szkolenie

Interdyscyplinarna Grupa Badawcza LIVING LAB GUT (LL GUT), która została powołana w ramach programu Hydrogenium Supporting Membership In International Networks (dawniej Joining Networks) na mocy decyzji nr DEC-1/2020/IDUB/II.1 organizuje w dn. 18–22.10.2021 r. szkolenie dla pracowników naukowych PG “Near infrared spectroscopy and hyperspectral imaging for characterization of biological materials”.

Szkolenie będzie realizowane w ramach członkostwa Politechniki Gdańskiej w sieci naukowo-biznesowej Living Lab InnoRenew, zaś zostanie przeprowadzone przez pracownika InnoRenew CoE (Słowenia), dr. hab. inż. Jakuba Sandaka. Szkolenie będzie realizowane na sprzęcie badawczym InnoRenew CoE. Szczegółowy harmonogram zostanie zaprezentowany na początku października, gdy będą już znane plany zajęć dydaktycznych.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z dr. inż. Danielem Chuchałą (WIMiO). Liczba miejsc jest ograniczona, zaś pierwszeństwo w udziale mają członkowie Grupy LL GUT. Termin zgłoszeń upływa 1.10.2021 r. o godz. 15.00.

Kierownik Grupy Badawczej LIVING LAB GUT
dr inż. Daniel Chuchała
e-mail danchuch@pg.edu.pl
tel. +48 58 347 14 50 

Szkolenia dla pracowników PG w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG”

Trwa rekrutacja na szkolenia online dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Specjalista ds. projektów B+R (3 dni szkoleniowe); dostępny termin 16–18.11.2021;
 • Formalnoprawne aspekty współpracy nauka-biznes (2 dni szkoleniowe); dostępny termin 14–15.10.2021;
 • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych (2 dni szkoleniowe); dostępne terminy: 25–26.10.2021 lub 18–19.11.2021;
 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting” (1 dzień szkoleniowy); dostępny ostatni termin: 17.11.2021.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat, a w przypadku szkoleń z obsługi oprogramowania uczestnicy otrzymają także licencję na dane oprogramowanie. Programy szkoleń można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenia dla pracowników PG – Pomoc publiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni publicznej.

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Pomoc publiczna ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni publicznej.

Dostępne są 3 terminy szkoleń (szkolenie 4-dniowe):

 • 21–22.10.21 (cz. I) oraz 2–3.12.21 (cz. II);
 • 16–17.12.21 (cz. I) oraz 10–11.01.22 (cz. II);
 • 17–18.01.22 (cz. I) oraz 24–25.01.22 (cz. II).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Programy szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Pauliną Górtowską: paulina.gortowska@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 57 lub 797 307 179.

Zbiórka przeterminowanych materiałów opatrunkowych na PG

W portierni gmachu Chemii A (budynek nr 6 na mapie kampusu) zbierane będą przeterminowane, nieużywane środki opatrunkowe. Zebrane materiały zostaną przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK https://schroniskopromyk.pl/.

Kalendarium

25 września 18.00–19.00
https://pg.edu.pl/otwarta/2021-09/muzyczna-podroz-w-czasie

Koncert "Z duetem przez epoki"

Politechnika Otwarta zaprasza na muzyczny spacer poprzez epoki przy dźwiękach fortepianu i saksofonu.
1 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022