Nr 210/16 września 2021

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1.10.2021 r. o godz. 11.15.

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się, tak jak w roku ubiegłym, w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników uroczystego posiedzenia Senatu PG, natomiast wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w inauguracji, dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale YouTube.

Plan uroczystości:

 • powitanie i przemówienie inauguracyjne prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG;
 • wręczenie medali i odznaczeń, w tym nadanie tytułu "Osobowość Politechniki Gdańskiej" dla wyróżnionego naukowca;
 • wystąpienia inauguracyjne dziekanów;
 • immatrykulacja studentów; ślubowanie złożą przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów;
 • wręczenie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej;
 • wykład inauguracyjny prof. Łukasza Sułkowskiego „Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym – między utopią wolności a dystopią władzy”.

W tym roku, w związku z trwającą pandemią, nie odbędą się inauguracje wydziałowe.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

JM Rektor serdecznie zaprasza całą wspólnotę akademicką PG do wzięcia udziału w inauguracji w wersji online.

Nauka

Prof. Piotr Szczuko o sztucznej inteligencji w radiu TOK FM [podcast]

W pierwszym odcinku cyklu „Nauka Praktyczna” red. Karolina Głowacka z radia TOK FM rozmawiała z dr. hab. inż. Piotrem Szczuko, prof. PG o tym, w jakim kierunku współczesna cywilizacja zostanie popchnięta przez sztuczną inteligencję.

Istnieje mnóstwo rodzajów sztucznej inteligencji i możemy mnóstwa rzeczy od niej oczekiwać. Natomiast można ją odczarować. To nie jest specjalnie skomplikowana dziedzina i wcale nie jest zamknięta przede mną czy przed moimi studentami – mówił w rozmowie z red. Karoliną Głowacką dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG z Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a także Centrum Technologii Cyfrowych.

Naukowiec opowiadał m.in. o tym, w czym sztuczna inteligencja jest lepsza, a w czym słabsza od człowieka, do jakich zadań może być wykorzystywana, jaka jest różnica pomiędzy sztuczną inteligencją a uczeniem maszynowym, o nowych specjalnościach na studiach w tych dziedzinach na Politechnice Gdańskiej, a także o swojej pracy badawczej, m.in. projekcie dotyczącym inteligentnego, efektywnego oświetlenia dla miast oraz rozwiązywaniu problemu ograniczenia w sztucznej inteligencji tzw. katastrofalnego zapominania.

Ostatni konkurs w Funduszach Wyszehradzkich 2021

Cele konkursów Visegrad Grants, Visegrad+ Grants oraz Strategic Grants to poszerzenie i zwiększenie współpracy między krajami obszaru wyszehradzkiego i ich partnerami na różnych polach i w różnych dyscyplinach.

Projekty będą w całości finansowane przez Fundusze Wyszehradzkie z możliwością dofinansowania 15% kosztów pośrednich.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków trwa do 1.10.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy składać w Dziale Projektów do 24.09.2021 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 24.09.2021 r.;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie My Visegrad;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronach: Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Strategic Grants;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Konkurs „Nauka dla Społeczeństwa” – preselekcja propozycji projektowych do konkursu

Przedmiotem programu Nauka dla Społeczeństwa jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”,
 • „Nauka dla innowacyjności”,
 • „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”.

Składane wnioski powinny spełniać następujące wymogi:

 • okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy;
 • koszt realizacji projektu wynosi co najmniej 100 tys. zł, jednak nie więcej niż 2 mln zł;
 • projekt nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • koszty pośrednie nie przekraczają 15% przyznanej wysokości środków finansowych;
 • projekt realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa powyżej;
 • projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej;
 • projekt wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
 • realizacja projektu jest merytorycznie uzasadniona.

W związku z ograniczeniem konkursowym dot. liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę, Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie cztery wnioski o finansowanie projektów w konkursie w danym roku kalendarzowym. W związku z tym prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ww. konkursie poprzez zgłoszenia projektów w systemie MojaPG Projekty do 17.10.2021 r. W przypadku otrzymania większej liczby aplikacji planowanych do złożenia w 2021 r. zostanie przeprowadzona preselekcja.

Informacje organizacyjne:

Konferencja krajowa programów Interreg – 19.10.2021 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję online na temat kolejnej edycji programów Interreg z udziałem Polski w l. 2021–2027. Przedstawione zostanie także podsumowane programów z lat 2014–2020.

Spotkanie skierowane jest do polskich potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Interreg, przedstawicieli polskich biur euroregionów oraz instytucji programowych po polskiej stronie. Podczas spotkania zostanie przedstawiony m.in. stan zaawansowania prac nad nowymi programami Interreg z udziałem Polski. Omówione zostaną dziedziny, w których potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów; podane będą także wstępne informacje o najbliższych naborach na wnioski projektowe.

Więcej informacji na stronie programu Interreg.

Otwarty nabór wniosków w Programie Titanium

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium, na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazków. Nabór wniosków trwa do 25.10.2021 r. do godz.12.00.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na PG i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłaszane projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

 • badania patentowe (analizy stanu techniki);
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej;
 • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii i w wersji elektronicznej na adres titanium@pg.edu.pl. Dodatkowe informacje na temat Titanium znajdują się na stronie programu.

Nabór wniosków: Indywidualne Studia Badawcze i program RADIUM

Indywidualne studia badawcze (ISB) umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów II st. w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.

W ramach Programu RADIUM możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów studiów II st. stopnia w ramach ISB.

Adresaci programu

Studenci studiów II st. mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez np. dziekana, mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym brali lub aktualnie biorą udział.

Budżet oraz warunki finansowania  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 24 tys. zł brutto, a okres realizacji nie może przekraczać 10 miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.

W ramach grantów można zaplanować środki na:

 • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
 • sprzęt informatyczny i niezbędne oprogramowanie;
 • usługi obce;
 • upowszechnianie badań, koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

 • do programu ISB:

– wnioski dotyczące ISB należy składać drogą elektroniczną na adres isb@pg.edu.pl w terminie od 20.09–22.10.2021 r.;
– wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl); oryginał wniosku należy złożyć do prorektora ds. kształcenia;

 • do programu Radium:

– nabór będzie trwał w dn. 20.09–19.11.2021 r.;
– wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres radium@pg.edu.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni Badawczej

Współpraca z MIT – pozyskaj środki na projekt badawczy

Polskie uczelnie mają możliwość pozyskania dofinansowania na projekty badawcze w ramach programu MIT–Poland Lockheed Martin Global Seed Fund.

MIT–Poland Lockheed Martin Global Seed Fund to nowa inicjatywa akademicka Lockheed Martin, powstała we współpracy z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jest to program partnerski MIT z polskimi uczelniami, którego celem jest rozwijanie wspólnych projektów badawczych.

Wnioski w programie mogą składać naukowcy z MIT we współpracy z partnerami zagranicznymi. Każdy projekt będzie mógł ubiegać się o finansowanie w wysokości 25 tys. USD. Wnioski przyjmowane będą do 13.12.2021 r., a ich tematyka dotyczyć musi obszarów priorytetowych związanych z zaawansowanymi materiałami i ich obróbką, w tym m.in.:

 • obróbka z obsługą AI;
 • zaawansowane materiały o wysokiej temperaturze i prędkości;
 • struktury kompozytowe i polimerowe;
 • innowacyjne technologie procesowe;
 • inżynieria materiałowa;
 • i inne.

Program zakłada również wymianę studentów pomiędzy MIT a partnerami zagranicznymi. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.pg.edu.pl/international.

Kształcenie i dydaktyka

Konkurs Innowacji Dydaktycznych, ed. 1 (2021/2022)

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiona zostaje pierwsza edycja grantów na innowacje dydaktyczne przyznawane pracownikom dydaktycznym i badawczo-dydaktycznym. Celem konkursu jest sfinansowanie opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do wspierania u studentów PG rozwoju kompetencji przyszłości.

Regulamin Konkursu Innowacji Dydaktycznych oraz wzór wniosku o przyznanie grantu stanowią załączniki do Zarządzenia Rektora PG nr 51/2021 z 29.07.2021 r. Wniosek należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu KID. Do wniosku należy dołączyć:

 • opis projektu (maks. 4000 znaków);
 • kosztorys i harmonogram wydatków;
 • porozumienie z partnerami projektu (jeśli dotyczy).

Podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną (skan) na adres cne@pg.edu.pl do dn. 15.10.2021 r.

Spotkanie informacyjne odbędzie 24.09.2021 r. o godz. 10.00 (na platformie MSTeams).

Kalendarium

17 września–18 września
https://pg.edu.pl/otwarta/2021-09/koncert-jezyki-muzyki

Koncert Języki Muzyki

W pięknej Auli Politechniki Gdańskiej znów zabrzmi muzyka. Zapraszamy na koncerty fortepianowe „Języki muzyki” w dniach 17 i 18 września.
22 września–24 września
https://cnm.pg.edu.pl/oknmut2021/strona-glowna

XIX OKNMUT

XIX Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
22 września 10.00–13.15

Szkolenie NCBiR dot. zamykania projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu online pt. Zamykanie projektu – najważniejsze informacje jak przygotować wniosek końcowy. Wskazówki dla beneficjentów POWER.
22 września 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
1 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022