Nr 209/9 września 2021

Z życia uczelni

PG wśród 10 polskich uczelni sklasyfikowanych w rankingu szanghajskim 2021

 

Politechnika Gdańska po raz drugi została sklasyfikowana w Academic Ranking of World Universities (ARWU), czyli tzw. rankingu szanghajskim, który uznawany jest za najbardziej prestiżowy ranking szkół wyższych na świecie. Nasza uczelnia utrzymała pozycję w dziewiątej setce i odnotowała wzrost punktowy w trzech wskaźnikach rankingu.

Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni. Publikowany jest ranking z ponad 1000 najlepszych spośród nich. Metodologia rankingu bierze pod uwagę sześć wskaźników:

 • liczba absolwentów z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (tzw. Alumni – 10 proc. wagi);
 • liczba pracowników uczelni z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (Award – 20 proc.);
 • liczba najczęściej cytowanych naukowców świata – zestawienie firmy Clarivate Analytics (HiCi – 20 proc.);
 • liczba artykułów opublikowanych w czasopismach Nature oraz Science (N&S – 20 proc.),
 • liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index na podstawie danych znajdujących się w bazie Web of Science (PUB – 20 proc.);
 • wyniki ważone powyższych pięciu wskaźników podzielone przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni (PCP – 10 proc.).

Politechnika Gdańska w tegorocznym zestawieniu utrzymała pozycję w przedziale 801–900 i odnotowała wzrost punktowy w trzech wskaźnikach rankingu: HiCi, PUB oraz PCP. Ponadto, wśród 10 polskich uczelni sklasyfikowanych w ARWU 2021, PG uzyskała po raz drugi najwyższy wynik (13,1 pkt) w ramach wskaźnika PCP.

W tegorocznej edycji rankingu aż cztery polskie uczelnie, w tym Politechnika Gdańska, uzyskały punkty we wskaźniku HiCi (Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics). W zestawieniu przygotowanym przez Clarivate Analytics w 2020 roku, pokazującym najczęściej cytowanych naukowców z całego świata, ponownie został ujęty śp. prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016–2019.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Organizacja kształcenia na PG w roku akademickim 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Gdańskiej rozpocznie się 1 października. Zmierzając w kierunku stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju, władze Politechniki Gdańskiej zadecydowały, że zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym: stacjonarnie i zdalnie, z przewagą formy stacjonarnej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

„Nauka praktyczna” – nowy cykl z udziałem naukowców PG w TOK FM

 

W radiu TOK FM powstał nowy cykl popularnonaukowych audycji z udziałem naukowców Politechniki Gdańskiej. W każdą środę po godz. 21.00 red. Karolina Głowacka będzie rozmawiać z przedstawicielami centrów naukowych i badawczo-wdrożeniowych PG: Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Materiałów Przyszłości, Centrum Technologii Cyfrowych, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Cyfrowych na tematy związane z cybermedycyną, zdrowiem publiczne, wpływem człowieka na środowisko naturalne, zrównoważonym rozwojem miast, energią odnawialną, nowoczesnymi technikami materiałowymi i sztuczną inteligencją. Audycji będzie można wysłuchać także w formie podcastów na tokfm.pl.

Pierwszy odcinek został wyemitowany 8.09.2021 r. Gościem red. Karoliny Głowackiej był dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. uczelni z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Centrum Technologii Cyfrowych. Tematem audycji były technologie oparte na sztucznej inteligencji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek wybrana na prezydenta IATUL

Podczas 41. konferencji International Association of University Libraries (IATUL), która odbyła się w dn. 13–15.07.2021 r., dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dr Anna Wałek została powołana na stanowisko prezydenta IATUL.

IATUL to istniejące od 1955 r. międzynarodowe, pozarządowe stowarzyszenie, zrzeszające biblioteki uczelniane, służące jako forum dla wymiany doświadczeń i rozwoju nowoczesnych usług bibliotecznych. Biblioteka PG jest jego członkiem od marca 2017 r.

Podstawą nominacji dr Anny Wałek był jej dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy, zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych oraz ostatnie trzy lata pracy na rzecz stowarzyszenia, m.in. w zakresie organizacji konferencji i warsztatów oraz inicjowania prac grup roboczych (Special Interest Groups).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nowa platforma researchinpoland.org

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zachęca wydziały i jednostki Politechniki Gdańskiej do skorzystania z nowej platformy researchinpoland.org powstałej z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Platforma researchinpoland.org jest częścią kampanii mającej na celu prezentację osiągnięć polskich naukowców oraz promocję Polski jako atrakcyjnego kraju, w którym naukowcy z całego świata mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz realizować międzynarodowe projekty badawcze.

Wydziały i jednostki PG mogą bezpłatnie umieszczać na platformie researchinpoland.org oferty pracy i staży dla zagranicznych pracowników naukowych oraz informacje o organizowanych międzynarodowych konferencjach i kongresach. Na stronie mogą być również publikowane treści z informacjami o sukcesach naukowych pracowników PG.

Dostęp do platformy ma Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który w imieniu wydziałów i jednostek publikuje informacje na stronie. Szczegółowych informacji udziela Justyna Sudakowska z DMWA, justyna.sudakowska@pg.edu.pl

Podział funduszy europejskich na programy Interreg zatwierdzony przez rząd RP

W l. 2021–2027 Polska będzie uczestniczyć w 15 programach Interreg. Budżet przeznaczony na programy Interreg 2021–2027 stanowi 2,4% całego budżetu polityki spójności UE i wynosi 8,15 mld euro. Z tej puli Komisja Europejska przydziela każdemu państwu członkowskiemu środki na współpracę transgraniczną i transnarodową. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium liczby ludności w regionach objętych współpracą. Następnie państwa członkowskie podzielą środki pomiędzy programy Interreg, w których uczestniczą.

Interreg 2021–2027 z udziałem Polski będą finansować projekty przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, w takich dziedzinach jak:

 • współpraca instytucji i obywateli;
 • ochrona środowiska;
 • wsparcie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym;
 • rozwój mobilności, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, badania i rozwój, inteligentne specjalizacje, edukacja i bezpieczeństwo (dostępne w niektórych programach Interreg 2021–2027).

Łączna pula dla Polski na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021–2027 wynosi prawie 567,5 mln euro, w tym:

– współpraca transgraniczna: 446,6 mln euro;
– współpraca transnarodowa: 120,7 mln euro.

 Polski wkład do programów z budżetu EFRR:

 • Meklemburgia/Brandenburgia–Polska – 37,5 mln euro,
 • Brandenburgia–Polska – 31 mln euro,
 • Polska–Saksonia – 27,6 mln euro,
 • Czechy–Polska – 93,7 mln euro,
 • Polska–Słowacja – 69 mln euro,
 • Litwa–Polska – 20,7 mln euro,
 • Południowy Bałtyk – 36 mln euro (obszar kwalifikowalny – Pomorskie),
 • Polska–Białoruś–Ukraina – 87,9 mln euro,
 • Polska–Rosja – 43,2 mln euro (obszar kwalifikowalny – Pomorskie).

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Zapowiedź pierwszego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021–2027

Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021–2027 zostanie otwarty jesienią 2021 roku we wszystkich czterech priorytetach i wszystkich celach szczegółowych:

 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej

Finansowanie mogą uzyskać projekty, które:

 • wzmacniają zdolności innowacyjne oraz zachęcają do wykorzystania zaawansowanych technologii;
 • rozwijają zdolności instytucjonalne w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości.

Szacunkowy budżet w pierwszym naborze wyniesie 22 mln euro.

 1. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej

Finansowanie mogą uzyskać projekty, które:

 • zajmują się wyzwaniami środowiskowymi w Europie Środkowej oraz pomagają zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • sprzyjają zrównoważonej mobilności miejskiej.

Szacunkowy budżet w pierwszym naborze wyniesie 36 mln euro.

 1. Współpraca na rzecz bardziej połączonej Europy Środkowej

Finansowanie mogą uzyskać projekty, które:

 • usprawniają połączenia transportowe wiejskich i peryferyjnych regionów Europy Środkowej;
 • wzmacniają zrównoważony, inteligentny i intermodalny transport, w tym połączenia z korytarzami Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Szacunkowy budżet w pierwszym naborze wyniesie 7 mln euro.

 1. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej

Finansowanie mogą uzyskać projekty, które podnoszą zdolności instytucjonalne władz publicznych na wszystkich szczeblach terytorialnych w zakresie opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego, w drodze współpracy.

Szacunkowy budżet w pierwszym naborze wyniesie 7 mln euro.

Więcej informacji znajduje się w serwisie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Konkurs GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Tematyka VII konkursu:

 • Zagadnienie badawcze nr 1: sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej;
 • Zagadnienie badawcze nr 2: kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV); promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Informacje organizacyjne:

Konkurs 4/SZAFIR/2021

Konkurs 4/SZAFIR/2021 realizuje założenia programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem „SZAFIR”, który poprzez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno-finansowych ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zakres tematyczny:

 1. Technologie wykorzystywane w systemach bezzałogowych i platformach autonomicznych wspierających działania na akwenach morskich.
 2. Technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.
 3. Technologie kwantowe i laserowe w telekomunikacji satelitarnej oraz radarowe technologie aktywne i pasywne do obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Informacje organizacyjne:

Konkurs "Nowe technologie w zakresie energii"

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcie neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne Polski i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20–50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Cele szczegółowe Programu:

 • C1 – wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
 • C2 – rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
 • C3 – obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Informacje organizacyjne:

Konkurs "Wspólne Przedsięwzięcie ARTIQ – Centra Doskonałości AI"

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek spełniający m.in. warunki dot. tematyki planowanych badań oraz prac B+R, które muszą dotyczyć sztucznej inteligencji.

Informacje organizacyjne:

Obrony prac doktorskich na WFTiMS

Dn. 15.09.2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Miśnika pt. „Opracowanie nowoczesnych technik analitycznych w spektometrii mas jonów wtórnych (SIMS) – analizy układów materiałowych przy stosowaniu metod ilościowych: dozowanie cezu oraz gromadzenie materiału rozpylonego". Promotorem pracy jest dr hab. Paweł Możejko, prof. PG, promotorem pomocniczym dr hab. Piotr Konarski, prof. Ł-ITR.

Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 13.09.2021 r.

 

Dn. 16.09.2021 r. o godz. 11.00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Trawińskiego pt. „Kinetics and mechanisms of oxides reductions in a process of (Bi,Sb)_2Te_3 thermoelectric materials synthesis". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, promotorem pomocniczym dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG.

Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 14.09.2021 r.

Komunikaty

Spółka Excento poszukuje ekspertów merytorycznych

Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej rozpoczęła nabór ekspertów merytorycznych w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw". Poszukiwani są naukowcy, których zainteresowania naukowe są zgodne z obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Główne zadania ekspertów merytorycznych:

 • współpraca z grantobiorcami przy opracowywaniu karty projektu będącej częścią wniosku o grant, w tym w szczególności w tworzeniu agendy badawczej;
 • pomoc przedsiębiorcom w zakresie wyszukania optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisania tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny.

Zainteresowani mogą przesyłać aplikacje w terminie do 14.09.2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw".

Szkolenia dla pracowników PG w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG”

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Wprowadzenie do Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA (1 dzień szkoleniowy, online); dostępny termin: 14.09.2021;
 • Możliwości aplikowania o granty badawcze dla indywidualnych naukowców – Akcje Marii Skłodowskiej Curie w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA (1 dzień szkoleniowy, online); dostępny termin: 15.09.2021;
 • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych (2 dni szkoleniowe, online); dostępne terminy: 4–5.10.2021, 25–26.10.2021 lub 18–19.11.2021;
 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting” (1 dzień szkoleniowy, online); dostępny ostatni termin: 17.11.2021.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat, a w przypadku szkoleń z obsługi oprogramowania uczestnicy otrzymają także licencję na dane oprogramowanie. Programy szkoleń można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenie z kompetencji międzykulturowych dla pracowników administracji PG

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zaprasza pracowników administracji na szkolenie z kompetencji międzykulturowych finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Uczestnicy szkolenia nauczą się, w jaki sposób lepiej komunikować się ze studentami i pracownikami zagranicznymi.

Informacje organizacyjne:

 • prowadząca – mgr Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG, dyplomowany trener, wykładowca wielokulturowości i technik pracy grupowej;
 • uczestnicy – szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji zajmujących się obsługą studentów i pracowników zagranicznych;
 • terminy – szkolenie składa się z 4 spotkań trwających 4 godziny lekcyjne; do wyboru jest jeden z sześciu terminów:

– I termin: 6, 13, 20 i 27 października 2021;
– II termin: 7, 14, 21, 28 października 2021;
– III termin: 9, 16, 23 i 30 listopada 2021;
– IV termin: 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2021;
– V termin: 12, 19, 26 stycznia i 2 lutego 2022;
– VI termin: 13, 20, 27 stycznia i 3 lutego 2022.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Zgłoszenia przyjmowane są do 20.09.2021 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.pg.edu.pl/international.

Szkolenie finansowane jest w ramach projektu Welcome to Poland 2019 nr PPI/WTP/2019/U/001 „Pogłębianie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych”.

Kalendarium

22 września–24 września
https://cnm.pg.edu.pl/oknmut2021/strona-glowna

XIX OKNMUT

XIX Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
22 września 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
1 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022