Nr 208/8 lipca 2021

Z życia uczelni

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski

Na zdjęciu: pierwszy z  lewej – prof. Jacek Chróścielewski, trzeci z lewej – prof. Lech Rowiński, Michał Bąkowski, wicewojewoda pomorski, Marek Stępa z Urzędu Miasta Gdyni i Sławomir Łosowski, muzyk, założyciel zespołu Kombi, prof. Ryszard Katulski, prof. Kazimierz Darowicki, prof. Krzysztof Goczyła, prof. Marek Krawczuk, minister Andrzej Dera oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 

Sześciu naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało uhonorowanych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie:

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 30.06.2021 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W imieniu prezydenta RP aktu dekoracji dokonał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera, w towarzystwie II wicewojewody pomorskiego Michała Bąkowskiego. W uroczystości wziął udział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dr Beata Krawczyk-Bryłka nową dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej

Dn. 1.06.2021 r. stanowisko dyrektora programu International MBA in Strategy, Programme and Project Management objęła dr Beata Krawczyk-Bryłka, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, psycholog biznesu, doktor nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i przedsiębiorczości, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.
Nowa dyrektor jest zaangażowana w realizację programu MBA jako wykładowca (prowadząc przedmioty: Business Negotiations & Conflict Resolution oraz Managerial Talent Diagnosis), a także jako Quality Lead, odpowiedzialny za moduł: People Management & Self Development oraz koordynator procesu Capstone Projects.
Dyrektor International MBA PG zapowiedziała, że jednym z ważnych elementów nowej strategii zarządzania będzie zbudowanie silnej społeczności MBA Politechniki Gdańskiej. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, absolwentami i ekspertami to wielka wartość dla wszystkich interesariuszy. Ważna jest też integracja uczestników programu MBA ze środowiskiem Politechniki Gdańskiej, prowadzenie dyskusji na styku nauki i biznesu i stymulowanie się do wzajemnego rozwoju.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Posiedzenie władz PG – podsumowanie działalności uczelni i realizacji programu IDUB

Władze Politechniki Gdańskiej dokonały rozliczenia działalności uczelni za poprzedni rok, podsumowały realizację ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, a także omówiły założenia dotyczące utworzenia statutu Związku Uczelni Fahrenheita oraz przyszłe wyzwania uczelni w zakresie HR i systemu wspierania pracowników uczelni.

W 2020 r. w ramach programu IDUB wdrożono blisko 30 nowych programów wspierających rozwój i kompetencje naukowców:

Działania w obrębie utworzonych w 2019 r. czterech centrów badawczych PG (BioTechMed, EkoTech, Materiały Przyszłości oraz Technologie Cyfrowe) otrzymały łączne wsparcie w wysokości nieco ponad 14 mln zł. Z kolei spośród wydziałów uczelni największymi beneficjentami nowych programów były:

 • Wydział Chemiczny – 4,2 mln zł;
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 2,78 mln zł;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 2,37 mln zł.

Podczas posiedzenia w Sopocie władze uczelni przedstawiły również założenia kierunkowe statutu federacji uczelni o roboczej nazwie Uczelnie Fahrenheita (PG, GUMed i UG) oraz możliwe kierunki przyszłej integracji w odniesieniu do PG. Zakładają one m.in., że uczelnie zachowają swoją autonomię, a uwspólnienie działań odbywać się będzie w obszarach, które będą dla wszystkich stron oznaczać oczywiste korzyści.

Ponadto władze uczelni dyskutowały również o wdrożeniu nowych rozwiązań w zakresie HR. Omówiono przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, które stosowane są na wybranych polskich i zagranicznych uczelniach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nowy film promocyjny o Politechnice Gdańskiej

Wyzwaniem dla twórców filmu było opracowanie i realizacja scenariuszy historii kilku młodych, ambitnych pasjonatów z różnych obszarów technologicznych, którzy spełniają swoje marzenia związane z rozwojem cywilizacji, naprawą świata lub rozwiązywaniem kluczowych problemów ludzkości. Marzenia i aspiracje naukowe mogą być zrealizowane dzięki Politechnice Gdańskiej – uczelni badawczej, która zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju, doskonałą atmosferę nauki, pozwala rozwinąć skrzydła i wspiera w procesie odkrywania świata technologii.

Dla potrzeb filmu opracowano cztery różne historie, pod kątem specyfiki centrów naukowych powołanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Kluczowe wartości marki „Politechnika Gdańska”, jakie powinny być zapamiętane przez odbiorców filmu to przede wszystkim:

 • innowacyjna uczelnia badawcza, realizująca najwyższej jakości projekty na poziomie światowym;
 • renomowane centrum nauki i kształcenia politechnicznego, o wieloletniej tradycji i dorobku;
 • najlepsze miejsce do studiowania dla młodych, wybitnie zdolnych pasjonatów, którzy marzą
  o własnym rozwoju.

Reprezentantki WZiE PG w Pomorskim Zespole do spraw Kobiet

Dn. 24.06.2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Pomorski Zespół do spraw Kobiet. W jego składzie, wśród 22 reprezentantów z biznesu i nauki, znajdują się:

 • dr hab. Ewa Lechman, prof. uczelni (WZiE);
 • Dorota Sobieniecka-Kańska – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, członkini Rady Konsultacyjnej WZiE;
 • Małgorzata Wokacz-Zaborowska – dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, członkini Rady Konsultacyjnej WZiE;
 • Beata Ligman – trenerka/coach, właścicielka Ligmanstudio, wykładowczyni programu International MBA WZiE PG.

Pomorski Zespół do spraw Kobiet działa przy Zarządzie Województwa Pomorskiego jako organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny w szczególności w zakresie monitoringu i analizy potrzeb związanych z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płac i awansu zawodowego kobiet.

Senat

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 7.07.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli akademickich;
 • zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Budżetu;
 • ustalenia programów studiów dla następujących kierunków: Automatyka, cybernetyka i robotyka; Elektronika i telekomunikacja oraz Informatyka prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Inteligentny chmurowy system przetwarzania mowy wraz z wynikami badań diagnostycznych i parametrów klinicznych pacjentów akronim INVOICEMED.

Mgr Piotr Lewandowski, kwestor PG przekazał informacje o sprawozdaniu finansowym Politechniki Gdańskiej za 2020 r. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił informacje o projekcie Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Prof. Sławomir Milewski omówił działalność Uczelni w ramach programu IDUB. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG zaprezentowała projekt Forum Uczelni Technicznych oraz poinformowała o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Młodzi naukowcy ze stypendiami ministra edukacji i nauki

Troje młodych naukowców oraz dwoje doktorantów z Politechniki Gdańskiej znalazło się wśród laureatów stypendiów ministra edukacji i nauki.

Stypendyści MEiN z Politechniki Gdańskiej:

Złożonych zostało 1897 wniosków o przyznanie stypendium. Z 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium, minister edukacji i nauki wyłonił grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którym przyznał stypendium. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5390 zł.

Trzej naukowcy z grupy badawczej Illume członkami Komitetu Technicznego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)

Komitet Techniczny Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE – International Commission on Illumination) – TC 2-95: Measurement of Obtrusive Light and Sky Glow powołał do swego składu troje nowych członków z Politechniki Gdańskiej działających w grupie badawczej Illume w ramach Centrum EkoTech:

CIE jest pozarządową organizacją działającą na rzecz współpracy i wymiany informacji w kwestiach związanych z barwą, percepcją, fotobiologią i technologią światła naturalnego i sztucznego.

Głównym celem nowego komitetu technicznego jest dostarczanie wytycznych i dobrych praktyk dotyczących metod pomiaru niepożądanego sztucznego światła i łuny świetlnej oraz odpowiedniej specyfikacji przyrządów pomiarowych niezbędnych do walidacji kryteriów oceny jego wpływu na środowisko, w tym oszacowania błędu pomiaru.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór do Szkoły Doktorskiej na PG

Przypominamy, że 8.07.2021 r. upływa termin składania aplikacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Szkoła oferuje bezpłatne kształcenie w języku angielskim w 12 dyscyplinach. Każdy doktorant otrzyma stypendium doktoranckie, ponadto ma możliwość udziału w wielu projektach oraz skorzystania z dodatkowej oferty stypendialnej z projektów IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Na kandydatów czeka łącznie 100 miejsc. Udział w rekrutacji wymaga wniesienia opłaty w wys. 150 zł. Kandydat przed rejestracją w systemie musi znaleźć potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować.

Najważniejsze terminy:

Uwaga! Rozmowy dla dyscyplin ekonomia i finanse (EiF) oraz nauki o zarządzaniu i jakości (ZiJ) odbędą się wyjątkowo 6.09.2021.

Dodatkowe informacje:

Umiędzynarodowienie

Ponad 1,3 mln zł na międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane na WFTiMS oraz WZiE

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii otrzymały finansowanie dla realizacji międzynarodowych projektów dydaktycznych.

Obydwa projekty: ScienceApp (WFTiMS) i Innowatorzy Przyszłości (WZiE) realizowane będą w ramach programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego). Projekty zostaną w całości sfinansowane przez NAWA, która przyznała środki na rzecz promocji międzynarodowej Wydziału ZiE także w ramach programu Welcome to Poland.

ScienceApp

Doświadczenie i opinie studentów oraz wykładowców na temat nauczania mieszanego i zdalnego zebrane podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane w celu dalszego rozwijania nowoczesnych technologii edukacyjnych, sprzyjających umiędzynarodowieniu Wydziału i całej uczelni.

Innowatorzy Przyszłości

Czynności związane z rekrutacją na uczelniach zagranicznych oraz udział studentów z zagranicy w zajęciach będą miały istotne znaczenie dla promocji PG na międzynarodowym rynku edukacyjnym, umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów oraz może przyczynić się do utrwalenia wizerunku uczelni jako nowoczesnej placówki oferującej atrakcyjne programy kształcenia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Egzamin ACERT z jęz. angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej (31.08.2021)

W dniu 31.08.2021 r. w Centrum Języków Obcych PG odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Egzamin przeprowadzony zostanie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Aby zapisać się na egzamin pisemny należy odesłać uzupełnioną tabelę w terminie do 24.08.2021 r. na adres edyta.slaska@pg.edu.pl.

Nowe edycje Journal Citation Reports oraz CiteScore

Na początku lipca br. opublikowano nowe edycje Journal Citation Reports (JCR) od Clarivate Analytics oraz CiteScore od firmy Elsevier (Scopus):

 • baza JCR – zawiera w tegorocznej edycji 20 942 czasopism z 113 krajów, w tym 207 tytułów po raz pierwszy z przypisanym wskaźnikiem JIF; wśród indeksowanych czasopism znalazło się 4 672 czasopism publikowanych w modelu Gold Open Access;
 • CiteScore 2020 – zawiera 25 990 aktywnych tytułów, obejmujących 330 dyscyplin naukowych (w porównaniu z ub. rokiem nastąpił wzrost liczby tytułów o 3%).

Warto pamiętać, że w ub. roku zmienił się sposób obliczania wskaźnika.  

Najważniejsze nowości:

 • w celu ujednolicenia standardów jakości do JCR zostały włączone dwie bazy wchodzące w skład Web of Science Core Collection, jednak dotąd nie uwzględniane w JCR – Arts and Humanities Citation Index oraz Emerging Sources Citation Index;
 • ze względu na różnice w liczbie cytowań pomiędzy czasopismami w poszczególnych bazach, „nowym” czasopismom nie nadano wskaźnika JIF;
 • wprowadzono nową metrykę Journal Citation Indicator reprezentującą średni znormalizowany dla kategorii wpływ cytowań dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat.

Wskaźniki z najnowszych edycji wykazów zostały wprowadzone do bazy czasopism w portalu MOST Wiedzy (JIF dostępny po zalogowaniu), gdzie można porównać je z wartościami z ubiegłych lat, zestawić z punktacją MEiN oraz sprawdzić, w jakim modelu wydawany jest dany tytuł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki PG w Aktualnościach.

Szkolenie: Możliwości aplikowania o granty badawcze dla indywidualnych naukowców

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

Termin – 12.07.2021 r.
TematMożliwości aplikowania o granty badawcze dla indywidualnych naukowców – Akcje Marii Skłodowskiej Curie w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA: granty na przyjęcie naukowca z zagranicy, granty na wyjazd naukowca do jednostki zagranicznej
(szkolenie zdalne)

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenie: Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

Termin – 26–27.07.2021 r.
Temat Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes (szkolenie zdalne)

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Szkolenie: Oprogramowanie wspierające dydaktykę i pracę zdalną

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG z zakresu oprogramowania wspierającego dydaktykę i pracę zdalną realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: 

 • 4.08.2021  Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line „ClickMeeting” (szkolenie zdalne);
 • 23–24.08.2021  Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych (szkolenie zdalne).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Szkolenie: Specjalista ds. projektów B+R

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

Termin – 18–20.08.2021 r.
Temat Specjalista ds. projektów B+R (szkolenie zdalne)

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Wydania Biuletynu Informacyjnego podczas przerwy wakacyjnej

Informujemy, że kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się po przerwie wakacyjnej, we wrześniu. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Zespół Redakcyjny życzy wszystkim udanych wakacji i odpoczynku.