Nr 206/24 czerwca 2021

Z życia uczelni

PG wśród najlepszych uczelni technicznych w kraju – ranking Perspektywy 2021

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła 3. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 6. w klasyfikacji wszystkich uczelni w kraju. PG znalazła się na podium najlepszych uczelni technicznych w Polsce po raz pierwszy w historii.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 r. i jest najważniejszym, a także najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia on wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk.

W tegorocznej edycji Politechnika Gdańska zajęła 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję wśród uczelni w północnej Polsce. Z kolei w klasyfikacji polskich uczelni technicznych Politechnika Gdańska po raz pierwszy znalazła się na podium, zajmując wraz z Politechniką Wrocławską 3. miejsce. Liderem okazała się ponownie Politechnika Warszawska, a drugie miejsce w rankingu zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

W tegorocznej edycji badania brano pod uwagę 27 wskaźników zgrupowanych w siedmiu kryteriach: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycja absolwentów na rynku pracy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Przedstawiciele pomorskich uczelni w ministerialnej Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał Radę do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju – jednego z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu. Zadaniem Rady będzie m.in. identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan. Nominacje do Rady otrzymały 32 osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci czołowych polskich uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych.

Pomorskie uczelnie, w tym Związek Uczelni im. Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański), reprezentować będzie w Radzie prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, a także Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni PG.

Przewodniczącą Rady została Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021). Więcej informacji na temat zadań Rady oraz Planu dla Pracy i Rozwoju można znaleźć na stronie ministerstwa

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 16.06.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • nadania stopnia doktora z wyróżnieniem w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,
 • powołania przedstawicieli doktorantów w skład komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów na okres do 30 czerwca 2022 r.,
 • zgłoszenia kandydatur na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk oraz członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk,
 • oceny działalności Politechniki Gdańskiej za 2020 rok,
 • ustalenia programów studiów dla kierunków: Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury, Matematyka oraz Nanotechnologia prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Oceanotechnika, Projektowanie i budowa jachtów, Transport i logistyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023,
 • zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor, omówił wizję rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił informacje o projekcie Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG poinformowała o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Prestiżowe stypendia FNP dla badaczek z PG

Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska z Wydziału Chemicznego oraz doktorantka mgr inż. Karolina Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej znalazły się w prestiżowym gronie laureatów programu stypendialnego START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Trójstronna współpraca CI TASK, Działu Technologii Kosmicznych ILSL oraz IMGW

W ramach współpracy z ILSL i IMGW, CI TASK dostarczy wsparcia w obszarze prognozowania meteorologicznego w zakresie organizacji lotów rakiet sondujących. Dzięki rozwijanemu od 2018 r. w CI TASK modelowi WRF METEOPG, Instytut Lotnictwa będzie miał dostęp do prognoz prędkości wiatru w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej, co z kolei wpłynie na wzrost bezpieczeństwa lotów rakiet sondujących. Zabezpieczenie meteorologiczne testów poligonowych rakiet budowanych przez ILOT będzie odbywało się we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Portal pogodowy METEOPG jest zasilany danymi z wysokorozdzielczej wersji niehydrostatycznego mezoskalowego modelu HRWRF (High Resolution Weather Research and Forecasting). W modelu HRWR została zastosowana zoptymalizowana parametryzacja fizyki dla terenu Europy Środkowej oraz wysokorozdzielcze dane geograficzne zawierające pola topografii, szorstkości podłoża, zagospodarowania terenu i pokrycia terenu, które opracował prof. Mariusz Figurski.

Silnikiem obliczeniowym systemu jest superkomputer Tryton, o architekturze klastrowej, składający się z ponad 1600 serwerów o całkowitej mocy obliczeniowej 1.5 PFLOPS. Do obliczeń wykorzystano model pogodowy WRF 4.2.1, który został sparametryzowany i przygotowany dla bardzo gęstej siatki obliczeniowej o rozdzielczości 500 m.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie METEOPG

Webinarium o projekcie BE OPEN oraz repozytorium TOPOS

Dn. 28.06.2021 r. w godz. 11.30–12.30 odbędzie się webinarium poświęcone projektowi BE OPEN (European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport), który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu Horyzont 2020. W ramach projektu utworzono repozytorium TOPOS (the Transport Observatory / fOrum for Promoting Open Science) mające za zadanie gromadzić materiały, które dotyczą różnych aspektów transportu (np. technologie, planowanie, kwestie finansowe) i jednocześnie opublikowane są w wolnym dostępie. W ramach projektu powstała również platforma umożliwiająca wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących transportu pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami agencji rządowych i organizacji pozarządowych.

W trakcie godzinnego webinarium prowadzący: dr Anna Wałek, mgr Magdalena Szuflita-Żurawska oraz dr Piotr Krajewski z Biblioteki PG opowiedzą o najważniejszych jego elementach i przedstawią najbardziej przydatne funkcje repozytorium.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. W celu dołączenia do szkolenia, które odbędzie się na platformie Teams, wystarczy skorzystać z linku https://link.pg.edu.pl/BEOPEN

Międzynarodowy konkurs EUREKA w NCBiR na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs EUREKA na międzynarodowe projekty badawcze, którego celem jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze realizowane wspólnie przez co najmniej 2 partnerów z 2 różnych państw uczestniczących w konkursie;
 • tematyka projektów: bez ograniczeń tematycznych; projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel;
 • do NCBiR mogą wnioskować naukowcy z Politechniki Gdańskiej jako członkowie konsorcjum naukowego, w skład którego musi wejść minimum jeden przedsiębiorca z Polski;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych i krajowych upływa 24.09.2021 r., (godz. 15:59:59 CEST);
 • Informacje o konkursie znajdują się na stronie EUREKA;
 • osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz.

Kompletny wniosek krajowy do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 14.09.2021 r. 

Kształcenie i dydaktyka

Czerwona Róża 2021 – wybrano zwycięzców w etapie uczelnianym

Dn. 15.06.2021 r. zakończył się uczelniany etap Konkursu Czerwonej Róży 2021. Komisja konkursowa, złożona z prodziekanów wszystkich wydziałów PG, w obecności prorektora ds. kształcenia prof. Marka Dzidy i koordynatora konkursu prof. Zygmunta Kurałowicza, po zapoznaniu się osiągnięciami kandydatów i wysłuchaniu prezentacji wybrała:

Zwycięzcy etapu uczelnianego będą reprezentować PG podczas etapu głównego konkursu zaplanowanego na 15.11.2021 r. i rywalizować o Laur Czerwonej Róży. Nagrodą dla najlepszego studenta jest samochód osobowy, a dla zwycięskiego koła naukowego nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł.

Uroczysta gala, podczas której poznamy zwycięzców odbędzie się 21.11.2021 r. na UG. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie http://czerwonaroza.org.pl/.

Dydaktyczne Piątki – podsumowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich

Osiem miesięcy spotkań, 275 uczestników, 34 tematy, 58 godzin szkoleń metodycznych, 32 godziny warsztatów i 12 godzin szkoleń z obsługi platformy eNauczanie – w piątek, 18 czerwca w budynku Hydromechaniki odbył się finał pierwszej edycji programu szkoleń dla nauczycieli Politechniki Gdańskiej „Dydaktyczne Piątki”, przeprowadzonego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Komunikaty

Ankieta dotycząca znajomości języków obcych wśród kadry administracyjnej

Szanowni Państwo,

dziękuję za udział w ankiecie dotyczącej kompetencji językowych, która została przeprowadzona w dn. 22.03–30.04 br. Wyniki, które w ten sposób pozyskaliśmy, zostaną gruntownie przeanalizowane, a ich konsekwencją będą kolejne kroki podejmowane w kierunku umiędzynarodowienia Uczelni.

Potrzeba zwiększania umiejętności językowych kadry administracyjnej będzie istotnym elementem realizowanym w przyszłych działaniach rekrutacyjnych celem osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat rezultatu określonego przez Władze Uczelni – znajomości języka angielskiego na poziomie B2* wśród połowy pracowników jednostki i C1* u minimum jednej osoby z każdej jednostki administracyjnej.

prof. Dariusz Mikielewicz
prorektor ds. organizacji i rozwoju

* zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Szkolenia dla kadry akademickiej PG – Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry akademickiej PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • 8.07.2021 – Wprowadzenie do Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA;
 • 9.07.2021 – Jak przygotować się do złożenia wniosku na prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA;
 • 12.07.2021 – Możliwości aplikowania o granty badawcze dla indywidualnych naukowców – Akcje Marii Skłodowskiej Curie w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA:

– granty na przyjęcie naukowca z zagranicy,
– granty na wyjazd naukowca do jednostki zagranicznej.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej, czas trwania szkolenia wynosi około 3h.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenia dla pracowników PG

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • 21–22.07.2021 – Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • 26–27.07.2021 – Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes;
 • 2–4.08.2021 – Zarządzanie ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® – poziom Foundation
 • 4.08.2021 – Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Projekt „Dostępna Szkoła” – trwa rekrutacja

Partnerzy Projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wydział Architektury PG i Stowarzyszenie Młodych Lubuszan zapraszają do udziału w III turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

 • podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności;
 • zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Architektury w Aktualnościach.

Projekt nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Kalendarium

29 czerwca 11.00–13.00
https://webinarium500.webinar.pg.edu.pl/meeting-for-candidates-admission-to-the-doctoral-school-gdansk-tech

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniu 29 czerwca, o godz. 11:00 (UTC+2) , odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów, dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PG na r.a. 2021/2022. Dostęp na hasło: PhD
1 lipca–2 lipca
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.
7 lipca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej