Nr 205/17 czerwca 2021

Z życia uczelni

Rektorzy i przedstawiciele biznesu o współpracy na rzecz rozwoju regionu

Jak skutecznie i długofalowo zbudować współpracę na linii nauka–biznes oraz jaką rolę pełnią gdańskie uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, które odbyło się 9.06.2021 r. na Politechnice Gdańskiej.

W pierwszej części spotkania wzięli udział rektorzy trzech czołowych uczelni regionu: prof. Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska), prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki (Gdański Uniwersytet Medyczny) i prof. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański). Webinarium prowadził Piotr Markowski, reprezentujący politechniczną spółkę celową Excento.

Goście rozmawiali o zmieniającej się roli uczelni wyższych, głównych celach i wyzwaniach, a także o budowaniu coraz ściślejszej współpracy pomiędzy nauką i biznesem.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Seminarium Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego

Dn. 11.06.2021 r. odbyło się kolejne seminarium Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego – BSRUN (Baltic Sea Region University Network), pt. „Reformy zarządzania uczelniami w Polsce – oczekiwania i doświadczenia”.

Temat seminarium został wywołany zainteresowaniem partnerów łotewskich, którzy próbują wprowadzić nowe prawo o szkolnictwie wyższym w swoim kraju. Na tym etapie zrodziło się w wiele pytań i wątpliwości dotyczących m.in. zdefiniowania kompetencji oraz uprawnień rad uczelni. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju zaprosił do wzięcia udziału w spotkaniu prof. Tomasza Klimczuka, członka Rady Uczelni oraz prof. Macieja Duszczyka, przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach spotkania prof. Maciej Duszczyk zaprezentował uczestnikom reformę polskiego szkolnictwa wyższego w sposób bardziej szczegółowy, omawiając szczegółowo zmiany w ostatnich latach i Ustawę 2.0. Uczestnicy seminarium dyskutowali na temat autonomii uniwersytetów po reformie (w tym autonomii finansowej); finansowaniu reformy, sposobie wyboru/mianowania rektora, organach zarządzających, ich składzie i mianowaniu członków, dodatkach za uczestnictwo/opłatach za posiedzenia/wynagrodzeniach członków rady. W dwugodzinnym spotkaniu obaj przedstawiciele rad udzielali wyczerpujących odpowiedzi na różnorodne pytania w tym zakresie.

Nowa dyrektor Programu International MBA Politechniki Gdańskiej

Po 15 latach pełnienia funkcji dyrektora programu International MBA PG przez dr Barbarę Geniusz-Stepnowską stanowisko dyrektora objęła dr Beata Krawczyk-Bryłka, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, specjalista w obszarze psychologii biznesu, zarządzania kapitałem ludzkim i przedsiębiorczości; prodziekan ds. kształcenia w l. 2008–2012.

Dr Beata Krawczyk-Bryłka jest związana z politechnicznym programem International MBA od 2013 r. w roli wykładowcy i koordynatora filaru „People Management & Self Development”.

Dr Beata Krawczyk-Bryłka: Jako dyrektor programu MBA będę kontynuowała swoją misję: wspieranie studentów poprzez rozwijanie ich umiejętności interpersonalnych, rozbudzanie ich ciekawości i odpowiedzialności za siebie i środowisko społeczne, w którym funkcjonują. W oparciu o moje wartości, kompetencje i otwartość na współpracę zadbam o dalszy rozwój naszego programu.

Nauka

Interdyscyplinarna współpraca badawcza architektki i prawniczki w ramach ILLUME

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” nr 5/2021 ukazał się artykuł naukowy autorstwa dr inż. arch. Karoliny Zielińskiej-Dąbkowskiej (Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury PG, kierownik ILLUME – grupy badawczej w ramach Centrum Badawczego EcoTech na Politechnice Gdańskiej) i dr Katarzyny Szlachetko (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji UG, kierownik autorskiego Programu Badawczego ‘Good Light Law’ przy Instytucie Metropolitalnym) pt. „O (bez)skuteczności prawa polskiego wobec antropogenicznych zanieczyszczeń światłem sztucznym (ang. man-made light pollution)”.

Artykuł zostanie również zamieszczony w Systemie Informacji Prawnej LEX – największej bazie elektronicznej informacji prawnej, z którego korzystają sądy powszechne i administracyjne, organy administracji publicznej, teoretycy i praktycy prawa.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Architektury w Aktualnościach.

Szkolenia dla kadry akademickiej PG – Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry akademickiej PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: 

 • 8.07.2021 – Wprowadzenie do Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA;
 • 9.07.2021 – Jak przygotować się do złożenia wniosku na prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA;
 • 12.07.2021 – Możliwości aplikowania o granty badawcze dla indywidualnych naukowców – Akcje Marii Skłodowskiej Curie w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA:

– granty na przyjęcie naukowca z zagranicy,
– granty na wyjazd naukowca do jednostki zagranicznej.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej, czas trwania szkolenia około 3h.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Webinarium nt. innowacji i nowych technologii w przetwórstwie surowców mineralnych

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza 23.06.2021 r. na wykład online dr. Dariusza Lelinskiego – dyrektora globalnego firmy FLSmidth Flotation, spotkanie poprowadzi prof. dr hab. inż. Jan Hupka.

Obowiązuje rejestracja poprzez portal Evenea.

W pierwszej części spotkania odbędzie się prezentacja dr. D. Lelinskiego (w języku angielskim), zaś w drugiej krótka sesja pytań i odpowiedzi.

Abstract

Mineral processing as an integral part of the mining industry is facing numerous challenges: shortage of fresh water, increased cost of energy, handling of produced data and data mining, rising cost of mining life cycle, transition to electric vehicles.

Innovation is the best solution for these challenges. FLSmidth approach to innovation, staged process to select and develop R&D projects will be presented. In the last part of the presentation our answers to the market challenges and demands will be presented using flotation product line as an example. Evolutionary (nextSTEP™, WEMCO® nextGEN, and Adjustable Radial Crowders) and revolutionary (Reflux Flotation Cell™ and coarseAIR™) technologies will be described in detail.

Konkurs PO WER: Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.4 POWER. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków: 20.05–8.07.2021 r. do godz. 14.00;
 • najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR;
 • wyniki konkursu będą znane na przełomie września i października 2021 r.;
 • osoba do kontaktu: Kamila Szydłowska, Dział Projektów.

Konkurs MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 wynoszą 20 mln zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej;
 • pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Warunki aplikowania:

Konkurs SONATA BIS 11

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 wynoszą 150 mln zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej;
 • pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownikiem projektu nie może być osoba, która została wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Warunki aplikowania:

Obrona doktorska na WZiE

Dn. 24.06.2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Karwowskiej pt. „Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie”.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Zoom). Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską proszone są o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Gdańską.

Kształcenie i dydaktyka

Nabór do Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 21.06.2021 r. rozpocznie się nabór do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Szkoła oferuje bezpłatne kształcenie w języku angielskim w 12 dyscyplinach. Każdy doktorant otrzyma stypendium doktoranckie, ponadto ma możliwość udziału w wielu projektach oraz skorzystania z dodatkowej oferty stypendialnej z projektów IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Na kandydatów czeka łącznie 100 miejsc. Udział w rekrutacji wymaga wniesienia opłaty w wys. 150 zł. Kandydat przed rejestracją w systemie musi znaleźć potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować.

Najważniejsze terminy:

 • 21.06–8.07.2021 do godz. 9.00 – nabór do Szkoły Doktorskiej w systemie rekrutacyjnym PG;
 • 22.06.2021 r. – egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla zarejestrowanych wcześniej kandydatów do Szkoły Doktorskie nieposiadających certyfikatu językowego wymaganego przez szkołę (Centrum Języków Obcych PG);
 • 29.06.2021, godz. 11.00 – spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

XIX Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

W dn. 22–24.09.2021 r. odbędzie się XIX Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych organizowana przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym co dwa lata przez różne uczelnie techniczne całego kraju, którego celem jest doskonalenie jakości kształcenia matematycznego na uczelniach technicznych oraz integracja środowiska nauczycieli akademickich.

Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne Konferencja odbędzie się w formie online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Konferencji:

Komunikaty

Nowa funkcjonalność w MojaPG – eZgłoszenia projektów

Dn. 1.06.2021 została uruchomiona nowa funkcjonalność MojaPG w module Projekty. Osoba zgłaszająca projekt do finansowania po uzupełnieniu wymaganych pól w systemie MojaPG oraz po zatwierdzeniu ich przez pracownika Działu Projektów może wygenerować eZgłoszenie projektu. Dzięki tej funkcjonalności zgłaszający projekt może go zatwierdzić elektronicznie i bezzwłocznie przekazać do dalszej akceptacji. Po wygenerowaniu eDokumentu, można też śledzić na bieżąco dalszy proces akceptacji eZgłoszenia przez osoby do tego uprawnione.

Do podpisywania eDokumentów w MojaPG nie jest wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Nowa funkcjonalność znacznie usprawnia pracę i skraca czas podpisywania zgłoszeń. Na etapie testów średni czas podpisywania zgłoszenia został skrócony o ponad 1 dzień roboczy.

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z instrukcjami przygotowanymi przez CUI PG, które dotyczą:

Dział Projektów dziękuje wszystkim uczestnikom testów nowej funkcjonalności elektronicznego obiegu zgłoszeń projektów.

Szkolenia dla pracowników PG

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • 21–22.07.2021 – Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych,
 • 4.08.2021 – Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting”,
 • 29–30.06.2021 – Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

17 czerwca 13.00–15.00
https://app.evenea.pl/event/futureofchemistry-pg/

Future of bench chemistry – webinarium

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w webinarium poświęconym najnowszym trendom i osiągnięciom w obszarze nauk chemicznych wspieranych sztuczną inteligencją (AI). Wymagana rejestracja.
18 czerwca 00.00–23.59
https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/2021/info

III Ogólnopolska konferencja Implanty 2021

III ogólnopolska konferencja "Implanty 2021" organizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.
29 czerwca 11.00–13.00
https://webinarium500.webinar.pg.edu.pl/meeting-for-candidates-admission-to-the-doctoral-school-gdansk-tech

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniu 29 czerwca, o godz. 11:00 (UTC+2) , odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów, dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PG na r.a. 2021/2022. Dostęp na hasło: PhD
1 lipca–2 lipca
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.
7 lipca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej