Nr 204/10 czerwca 2021

Z życia uczelni

PG najlepsza wśród polskich uczelni w obszarze wpływu naukowego

W tegorocznej edycji Centre for Science and Technology Studies Leiden Ranking Politechnika Gdańska odnotowała znaczący wzrost w obszarze wpływu naukowego i uzyskała najlepszy wynik spośród 31 polskich uczelni ujętych w tym zestawieniu.

CWTS Leiden Ranking opiera się na danych bibliograficznych znajdujących się w bazie Web of Science (WoS), a tegoroczna edycja, obejmująca 1225 uniwersytetów z 69 krajów, skupia się na publikacjach z lat 2016–2019. Ranking klasyfikuje uczelnie według czterech wskaźników:

 • wpływu naukowego (scientific impact),
 • współpracy (collaboration),
 • liczbie publikacji o otwartym dostępie (open access) oraz
 • różnorodności płci (gender).

Ranking publikowany jest także z podziałem na pięć obszarów naukowych:

 • nauki medyczne i biomedyczne (biomedical and health sciences);
 • nauki o życiu i ziemi (life and earth sciences);
 • matematyka i informatyka (mathematics and computer science);
 • inżynieria i nauki fizyczne (physical sciences and engineering);
 • nauki społeczne i humanistyczne (social sciences and humanities).

Politechnika Gdańska wypadła bardzo dobrze w obszarze wpływu naukowego (scientific impact) odnotowując wzrost względem zeszłorocznej edycji (wynik 8,5%), gdzie analizowany jest udział publikacji należących do TOP10% publikacji na świecie względem łącznej liczby publikacji uczelni – wskaźnik PP (top10%). PG z wynikiem 9,2% uzyskała najlepszy wynik spośród 31 polskich uczelni, które znalazły się w rankingu. Wynik ten plasuje uczelnię na 251 pozycji w Europie (273 – zeszłoroczna edycja) oraz 613 na świecie (653 – zeszłoroczna edycja).

Ranking jako jedyny na świecie daje możliwość prezentacji wyników w trzech formach: tradycyjnej tabeli wyników, wykresu oraz mapy.

wykres Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Innowacyjny kompleks informatyczny STOS PG coraz bliżej uruchomienia

Na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta powstaje supernowoczesne Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Inwestycja będzie pełnić funkcję multidyscyplinarnego centrum gromadzenia i przetwarzania danych. Możliwości CK STOS będzie można również wykorzystywać w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii i medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki. Budynek będzie służył również studentom i otoczeniu biznesowemu. Moc obliczeniowa serwerów, które będą tu dostarczone, zapewni możliwość rozwoju w dziedzinie IT wielu firmom województwa pomorskiego.

Obecnie w budynku trwają m.in. prace instalacyjne, które będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie serwerowni oraz roboty konstrukcyjne. Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu, jest sopocka grupa NDI.

Koszt podstawowy inwestycji, która zakończy się w pierwszej połowie 2022 r., wynosi 155,7 mln zł. 90,1 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanej dzięki zaangażowaniu się w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt inwestycji przewyższy jednak 200 mln zł – różnica wynika z potrzeby uzupełnienia CK STOS o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie (w tym superkomputer), które uczelnia będzie sukcesywnie kupować i instalować w obiekcie w kolejnych latach.

Na uczelnianym kanale na portalu YouTube można obejrzeć film dokumentujący postępy prac budowlanych. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.  

Nauka

Cykl wykładów o sztucznej inteligencji w ramach kolejnego seminarium AI Bay

Klub Zatoka Sztucznej Inteligencji AI Bay oraz Digital Innovation Hub zapraszają na kolejne seminarium online poświęcone zagadnieniom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji. W programie m.in. o tym, jak AI może pomóc w znalezieniu wymarzonych wakacji.

Seminarium odbędzie się 10.06.2021 w godz. 17.30–19.30, w formule online. W programie przewidziano trzy wykłady:

 • 17.30–18.05: Jerzy Proficz, Projekty i rozwój infrastruktury Centrum Informatycznego TASK, PG; 
 • 18.05–18.40: Michał Maj, Algorytmy wyjaśnialnej sztucznej inteligencji dla sieci konwolucyjnych w R, Daftcode;
 • 18.40–19.15: Agnieszka Kukałowicz, Tomasz Krupa, Jak sztuczna inteligencja pomaga znaleźć wymarzone wakacje, Qtravel.ai.

W czasie i po wykładach przewidywana jest dyskusja.
Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji.

Nabór w programie Scandium Baltic Region Research Grants

Program Scandium stanowi element realizacji zadań w ramach którego możliwe jest sfinansowanie kosztów badań naukowych prowadzonych we współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcą może być pracownik PG zatrudniony w uczelni, który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem złożenia wniosku.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest planowana realizacja badań we współpracy z co najmniej jednym partnerem z kraju basenu Morza Bałtyckiego. W kryteriach oceny zawarta jest preferencja punktowa dla wniosków o finansowanie badań związanych tematycznie i merytorycznie z regionem Morza Bałtyckiego.

W projekcie można zaplanować koszty:

 • upowszechnienia wyników badań;
 • zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów oraz aparatury badawczej;
 • wynagrodzenia dla zespołu projektowego oraz personelu technicznego;
 • usług obcych;
 • wyjazdów służbowych do krajów partnerskich.

Warunki aplikowania:

 • kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000 PLN brutto;
 • okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesięcy;
 • nabór w programie trwa od 3.06–21.06.2021;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB; oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów;
 • wnioski będą oceniane wg kryteriów oceny merytorycznej umieszczonych w dokumentacji na stronie Uczelni Badawczej.

Dodatkowe informacje po polsku i angielsku znajdują się na stronie Uczelni Badawczej https://pg.edu.pl/badawcza/programy-idub/.

Konsultacje publiczne programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027

Dział Projektów zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027. Konsultacje trwają od 1 do 22 czerwca 2021 r.

Bliższe informacje znajdują się na stronie serwisu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT):

Osoba do kontaktu: Paulina Dyguła, Dział Projektów, tel. 58 348 65 83.

Komercjalizacja i innowacje

Aktualizacja "Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej"

Uchwałą Senatu PG z dn. 19.05.2021 r. został zaktualizowany "Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej" na Politechnice Gdańskiej.

Pierwotny regulamin został sformułowany w 2007 roku i od tamtej pory siedmiokrotnie wprowadzano do niego zmiany. Tegoroczna aktualizacja dostosowuje zapisy Regulaminu do bieżącego stanu prawnego, jak również wprowadza do niego nowe definicje i precyzuje procesy realizowane na Uczelni.

W pracę nad przygotowaniem aktualizacji Regulaminu zaangażowani byli:

W najnowszej wersji Regulaminu wprowadzono definicje pojęć „wyniki pracy intelektualnej”, „know-how” oraz „inne wyniki” w odniesieniu do rozwiązań, które mogą być chronione na podstawie prawa własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. W odniesieniu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doprecyzowana została także definicja „komercjalizacji pośredniej”.

Wprowadzono formalny obowiązek wykorzystania systemu MojaPG do procesu zgłaszania wynalazków oraz doprecyzowano zakres samego zgłoszenia. 

Kształcenie i dydaktyka

Studencki Dzień Jakości Kształcenia

Studencki Dzień Jakości Kształcenia zorganizowany przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej odbył się 8.06.2021 r. Była to kontynuacja projektu „Przyszłość Kształcenia na PG”. Wydarzenie miało formę trójstronnej debaty przedstawicieli studentów, nauczycieli oraz władz uczelni.
W trakcie wydarzenia poruszono następujące tematy:

 • podsumowanie zmian wprowadzonych w kontekście projektu ,,Przyszłość Kształcenia na PG'' w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • nowe wymagania dla modelowych programów studiów;
 • możliwości związane z dalszym wykorzystywaniem rozwiązań wprowadzonych w okresie pandemii;
 • komunikacja na Uczelni – problemy i wyzwania.

Kalendarium

11 czerwca 13.00–14.30
https://link.pg.edu.pl/XqzVk

Szkolenie CNE: Grywalizacja przedmiotów na PG

„Dydaktyczne Piątki” w Centrum Nowoczesnej Edukacji: „Grywalizacja przedmiotów na Politechnice Gdańskiej: doświadczenia wykładowców z WFTiMS, WZiE, WILiŚ”
16 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 czerwca 13.00–15.00
https://app.evenea.pl/event/futureofchemistry-pg/

Future of bench chemistry – webinarium

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w webinarium poświęconym najnowszym trendom i osiągnięciom w obszarze nauk chemicznych wspieranych sztuczną inteligencją (AI). Wymagana rejestracja.
18 czerwca 00.00–23.59
https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/2021/info

III Ogólnopolska konferencja Implanty 2021

III ogólnopolska konferencja "Implanty 2021" organizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.
1 lipca–2 lipca
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.