Nr 202/27 maja 2021

Z życia uczelni

Letnia sesja egzaminacyjna na Politechnice Gdańskiej w trybie zdalnym

Letnia sesja egzaminacyjna rozpocznie się 16.06.2021 r. i odbędzie się w formie zdalnej:

 • egzaminy i zaliczenia w sesji letniej odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • w sytuacji, gdy prowadzący zajęcia chciałby przeprowadzić zaliczenie lub egzamin w formie stacjonarnej, powinien uzyskać akceptację studentów danego kierunku. Po uzyskaniu akceptacji, decyzję o stacjonarnej formule podejmuje wówczas dziekan wydziału, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną i możliwości sanitarne do przeprowadzenia takiego egzaminu;
 • nauczyciel akademicki ma obowiązek skontaktować się ze starostą, aby ustalić sposób przeprowadzenia egzaminu, maksymalnie do 7 dni przed rozpoczęciem sesji (czyli do 9.06.2021 r.);
 • w sytuacjach wyjątkowych Samorząd Studentów PG zachęca do kontaktu z Rzecznikiem Praw Studenta PG pod adresem: rps@sspg.pl;
 • tryb przeprowadzenia sesji poprawkowej (zdalny, stacjonarny lub hybrydowy) nie został jeszcze ustalony; o decyzji w tej sprawie uczelnia poinformuje w osobnym komunikacie, uwzględniającym aktualną sytuację epidemiczną w kraju;
 • obrony prac dyplomowych: w przypadku, gdy student chciałby obronić pracę dyplomową stacjonarnie, może uzyskać taką możliwość za zgodą dziekana danego wydziału, do którego musi zwrócić się z odpowiednim wnioskiem.

Powyższe reguły przeprowadzania sesji letniej uwzględniają zasady określone w Zarządzeniu Rektora nr 1/2021, które są zgodne z aktualnymi, powszechnymi regulacjami prawnymi, obecnie określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dn. 25.02.2021 r. ws. „czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz.U. z 2021 r., poz. 363). W przypadku zmian przepisów powszechnych, mających ewentualny wpływ na zmianę powyższych zasad, zostaną one określone w drodze kolejnego zarządzenia rektora PG.

PG po raz kolejny sklasyfikowana w Round University Rankings

W najnowszym rankingu Round University Rankings Politechnika Gdańska znalazła się wśród sześciu sklasyfikowanych uczelni z Polski.

Round University Ranking (RUR) to globalny ranking uniwersytetów, który mierzy wyniki wiodących uniwersytetów na świecie według 20 wskaźników w 4 kluczowych obszarach: nauczanie, badania, różnorodność międzynarodowa i stabilność finansowa. Ranking jest publikowany przez Agencję Rankingu RUR z siedzibą w Moskwie, Rosja.

Wszystkie dane są dostarczane przez firmę Clarivate Analytics, która zbiera je poprzez ankietę Global Institutional Profiles Project (GIPP). Ankieta ta jest przeprowadzana corocznie na wiosnę i aktualnie obejmuje ponad 850 instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie.

W najnowszej edycji rankingu sklasyfikowano 869 uniwersytetów, w tym 6 uczelni z Polski.

Politechnika Gdańska odnotowała wzrost w klasyfikacji światowej zajmując 634. miejsce, 5. miejsce wśród polskich uczelni (w zeszłorocznej edycji rankingu zostaliśmy sklasyfikowani na 642 miejscu). Najwyżej w zestawieniu uplasował się Uniwersytet Jagielloński (358), a tuż za nim Uniwersytet Warszawski (363).

Zwycięstwo w rankingu RUR 2021 należy do uczelni z USA – na podium stanęły Harvard University, California Institute of Technology (Caltech) oraz Stanford University.

PG w Global Ranking of Academic Subjects 2021 (Shanghai Ranking)

W tegorocznej edycji Global Ranking of Academic, Politechnika Gdańska sklasyfikowana została w dyscyplinie Electrical & Electronic Engineering zajmując miejsce w przedziale 401–500. Ranking ocenia uczelnie pod względem 54 dyscyplin naukowych, biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak: liczba artykułów opublikowana w najważniejszych czasopismach naukowych, liczba cytowań, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach danej uczelni.

Więcej informacji na stronie https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0211.

Kolejna gmina skorzysta ze Standardów Dostępności opracowanych na PG

Politechnika Gdańska i gmina Kartuzy zawarły umowę licencyjną na wdrożenie Standardów Dostępności. Tym samym Kartuzy dołączyły do grupy miast, które deklarują tworzenie rozwiązań architektonicznych dostępnych dla wszystkich użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, tj. niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z dziećmi w wózkach czy kobiet ciężarnych.

Politechnikę Gdańską podczas podpisania umowy reprezentował prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, natomiast gminę Kartuzy burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Nad przygotowaniem i negocjacją warunków umowy pracowali: mgr Mateusz Puchalski z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, radca prawny Joanna Ratasiewicz z Biura Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej i Projektów PG oraz rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska z Zespołu Rzeczników Patentowych PG.

Standardy Dostępności jest to zbiór wytycznych do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, których twórcą jest dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG z Wydziału Architektury, pełnomocnik rektora PG ds. dostępności oraz członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dotychczas umowę licencyjną na Standardy Dostępności zawarły z Politechniką Gdańską następujące miasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Starogard Gdański, Konin, Poznań oraz Środa Wielkopolska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 19.05.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską części subwencji z budżetu na rzecz Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;
 • przyjęcia regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Biotechnologia prowadzonego na Wydziale Chemicznym PG oraz programu dla studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami budowlanymi prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu oraz Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych.

Kanclerz mgr inż. Mariusz Miler przedstawił informacje dotyczące planu zakupu nieruchomości od Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Joanna Mytnik, dyrektor CNE, przedstawiła działalność Centrum Nowoczesnej Edukacji. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, zaprezentował projekt Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Prof. Krzysztof Wilde, rektor, przekazał informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Prof. Kazimierz Darowicki przedstawił informacje o powołaniu Centrum Technologii Wodorowych, a prof. Zbigniew Korczewski o powołaniu Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG poinformowała o działalności Samorządu Studentów PG. 

Nauka

"Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki" – panel dyskusyjny KRASP

Dn. 12.05.2021 r. odbył się panel dyskusyjny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), którego celem było upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących Otwartej Nauki. Adresatami wydarzenia byli rektorzy oraz osoby zarządzające instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także cała społeczność akademicka.

Część pierwszą, zawierającą wykłady wprowadzające moderował prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Ta część konferencji zawierała wystąpienia prof. Johana Roorycka (Executive Director of cOAlition S) “Wykład wprowadzający – cOAlition S” oraz prezentację Kostasa Glinosa (Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission) poświęconą ewolucji idei Otwartej Nauki.

Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG, pełnomocnik rektora ds. otwartej nauki, zabrała głos w ostatnim panelu konferencji „Wdrażanie polityk otwartej nauki w uczelniach”, omawiając rozwiązania w zakresie otwartego dostępu wprowadzane na Politechnice Gdańskiej.

Wszystkie wystąpienia można obejrzeć na kanale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na YouTube.

EIG CONCERT-Japan 8 konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan – międzynarodową inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy realizowane wspólnie przez 3 zespoły badawcze z co najmniej 3 krajów: jeden z Japonii i dwa z różnych krajów europejskich;
 • termin naboru wniosków upływa 9.07.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów. Osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Wspólne projekty badawcze Polski i Portugalii – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Portugalii do FCT, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Portugalii. Wnioski złożone w Polsce i w Portugalii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

Warunki aplikowania:

 • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego;
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG (obecnie istnieje już możliwość w pełni elektronicznego obiegu zgłoszenia projektu oraz jego akceptacji);
 • wnioski należy składać w terminie do 16.07.2021 r. do 15.00;
 • wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do 2.07.2021 r.;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

Polskie Powroty – nabór wniosków NAWA

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2021 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • młody naukowiec (ścieżka Junior scientist);
 • doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek wspólnie przez Powracającego Naukowca i Instytucję zatrudniającą. Powracający Naukowiec może występować tylko w jednym Wniosku złożonym w danym Naborze. Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Powracającym Naukowcem.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 14.05–29.07.2021 r. do godz. 15.00;
 • wnioski można składać jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG (obecnie istnieje już możliwość w pełni elektronicznego obiegu zgłoszenia projektu oraz jego akceptacji);
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Awanse naukowe

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA)
prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn (WCh)
prof. dr hab. inż. Jarosław Guziński (WEiA)
 
HABILITACJA
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Piotr Chrostowski (WILiŚ)

Kształcenie i dydaktyka

GIRLS GO Engineering – konkurs o stypendium dla studentek gdańskich uczelni

Na arenie międzynarodowej istnieje silna nierównowaga płci w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Celem Synopsys EMEA jest inspirowanie kobiet do poszukiwań technologicznych, aby mogły wnieść większy wkład w rozwój technologii i mieć bardziej znaczący udział w tej dziedzinie. Firma wychodzi z ambitną inicjatywą wsparcia i wzmocnienia pozycji kobiet inżynierów – GIRLS GO Engineering. Uczestniczki konkursu mogą starać się stypendium na rok akademicki 2021/2022 w wysokości do 1500 $.

Uczestniczki konkursu muszą spełnić następujące wymogi:

 • studiować na gdańskiej uczelni na trzecim lub wyższym roku (kierunki: informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika, telekomunikacja, układy scalone);
 • osiągać dobre wyniki w nauce, ponadto posiadać umiejętności przywódcze i prezentacyjne;
 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się;
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać szczegółowy zapis ocen wygenerowanych przez uczelnię na adres emea_diversity@synopsys.com (w temacie e-maila należy wpisać „lokalizacja, imię i nazwisko”); termin przesyłania zgłoszeń upływa 31.07.2021 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Zakwalifikowane kandydatki zostaną zaproszone na ostateczną rozmowę z organizatorami. Wyniki selekcji zostaną ogłoszone w połowie września br.

Dydaktyczne Piątki – oferta CNE PG (czerwiec 2021 r.)

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza nauczycieli akademickich na kolejne szkolenia w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”.

Plan spotkań w czerwcu:

 • 11.06.2021 – Grywalizacja przedmiotów na Politechnice Gdańskiej; link do spotkań na platformie MS Teams; godz. 13.00–14.30;
 • 18.06.2021 – finałowy „Dydaktyczny Piątek” – spotkanie na kampusie PG.

Zespół Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na uroczyste zakończenie pierwszego sezonu „Dydaktycznych Piątków” połączone z przedpremierowym pokazem filmu edukacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zostaną podane wkrótce.

Kalendarium

26 maja 11.00–14.00
https://bit.ly/2QP37PL

Agencja Badań Medycznych – konkurs RNA

Szkolenie online podzielone na 3 moduły, uwzględniające zasady udziału w konkursie, istotne aspekty pomocy publicznej oraz kwestie związane z kształtem budżetu.
27 maja 18.00–20.00
https://bit.ly/3frwKPv

XXXVIII Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej

Zapraszamy na spotkanie naukowe online: Wieczór z Ekonomią, organizowane przez prof. Piotra Dominiaka, którego gościem będzie prof. Dominik Antonowicz z UMK w Toruniu.
28 maja 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: O żarcie i zabawie na zajęciach ze studentami

„Dydaktyczne Piątki” w Centrum Nowoczesnej Edukacji: „O wizytach Herkulesa, podręcznikach na wesoło i escape roomach, czyli o żarcie i zabawie na zajęciach ze studentami”
16 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 czerwca 00.00–23.59
https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/2021/info

III Ogólnopolska konferencja Implanty 2021

III ogólnopolska konferencja "Implanty 2021" organizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.
1 lipca–2 lipca
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.