Nr 201/20 maja 2021

Z życia uczelni

Wizyta sekretarza stanu MON Marcina Ociepy na Politechnice Gdańskiej

Dn. 11.05.2021 r. Politechnikę Gdańską wizytował sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Marcin Ociepa. Oprócz sekretarza MON w delegacji wizytującej Politechnikę Gdańską znaleźli się m.in.: dyr. płk Jacek Najs (MON), dyr. Rafał Sobolewski (NCBiR) oraz posłanka Magdalena Sroka. Delegację podjęły władze uczelni: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor PG ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa reprezentował dziekan: prof. Andrzej Seweryn, a Centrum Morskich Technologii Militarnych PG: Andrzej Ogonowski (dyrektor CMTM PG) i Paweł Zariczny (CMTM PG).

Pierwsza część wizyty poświęcona została na rozmowy o trwających projektach badawczych naukowców PG w zakresie obronności kraju i wdrażania nowoczesnych technologii wojskowych, które opracowują i udoskonalają pracownicy CMTM. Następnie udano się na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, gdzie goście obejrzeli wybudowany w 2015 r. basen modelowy PG, służący na co dzień m.in. do badań własności nautycznych konstrukcji pływających. Tam odbyła się prezentacja skonstruowanego na PG pojazdu podwodnego OPM „Głuptak”, przeznaczonego m.in. do działań związanych z identyfikacją i niszczeniem min morskich.

Kolejny krok „w stronę morza”. PG stawia na morską energetykę wiatrową

Dn. 18.05.20201 r. władze Politechniki Gdańskiej podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy i wspólnych badań oraz rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Ponadto, uczelnia w najbliższym czasie zamierza otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów dot. morskiej energetyki wiatrowej wspólnie z partnerskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w tym zakresie – Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Politechnika Gdańska zainicjuje wkrótce także utworzenie naukowo-badawczego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, które będzie blisko współpracować z branżą morską, m.in. poprzez wykonywanie badań i zleceń dla podmiotów zewnętrznych.

Liderzy zespołów w procesie konsolidacji gdańskich uczelni

„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” to projekt realizowany wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

Dn. 12.05.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Uczelni Fahrenheita, podczas którego powołano ekspertów w 21 obszarach podlegających konsolidacji. Liderami 14 z nich zostali specjaliści z Politechniki Gdańskiej:

 • prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji/ Lider Zespołu ds. przygotowania scenariuszy federacyjnych i projektu Statutu Federacji,
 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju/ Lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych,
 • Mariusz Miler, kanclerz PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia systemów informatycznych
 • Anna Kanarska, z-ca kanclerza ds. pracowniczych/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kadrami,
 • Krzysztof Kaszuba, dyrektor CSA PG/ Lider Zespołu ds. konsolidacji w obszarach sportowej działalności uczelni związkowych,
 • dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zasobów bibliotecznych, repozytoriów oraz baz danych bibliograficznych,
 • Piotr Lewandowski, kwestor PG/ Lider Zespołu ds. studium wykonalności integracji systemów księgowych,
 • Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji/ Lider Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych,
 • dr Agnieszka Lendzion/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania na odległość,
 • Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii/ Lider Zespołu ds. konsolidacji centrów transferu technologii oraz działalności uczelnianych spółek celowych,
 • Katarzyna Zygmunt, kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów/ Lider Zespołu ds. organizacji biura Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita,
 • Wojciech Łabiak, radca prawny/ Lider Zespołu ds. spraw legislacyjnych i prawnych Związku Fahrenheita,
 • Anna Gerlach, główny specjalista w Biurze Kanclerza/ Lider Zespołu ds. wspólnej obsługi domów akademickich,
 • Ewa Walaszczyk, kierownik Działu Zamówień Publicznych/ Lider Zespołu ds. wspólnych zamówień publicznych.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • prof. Adriana Zaleska-Medynska/ Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych,
 • prof. Adam Prahl/ Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych,
 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. PG/ Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji,
 • Ewa Weronis/ Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.

Liderami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali:

 • prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza/ Lider Zespołu ds. określenia obszarów synergii w badaniach naukowych,
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni/ Lider Zespołu ds. przygotowania biura wspólnej organizacji krajowej i zagranicznej przyjeżdżających pracowników i studentów,
 • dr Joanna Śliwińska, kierownik Sekcji ds. Komunikacji/ Lider Zespołu ds. mediów elektronicznych.

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nauka

Spotkanie przedstawicieli szkół doktorskich PG i GUMed-u

Dn. 5.05.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej oraz Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania było omówienie zasad funkcjonowania i organizacji kształcenia doktorantów, w ramach działań obu uczelni zmierzających do zwiększenia interdyscyplinarności.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Międzynarodowa konferencja (online) „Workers and Firms in Global Production Networks"

W dn. 27–28.05.2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja (online) „Workers and Firms in Global Production Networks – Policy Implications”, organizowana przez grupę badawczą z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG pod kierunkiem prof. Joanny Wolszczak-Derlacz. Tematyka konferencji dotyczy głównie skutków fragmentaryzacji produkcji i wartości dodanej w handlu międzynarodowym obserwowanych na rynkach pracy.

Wykłady gościnne:

 • Pol Antràs (Harvard University),
 • Daniel Baumgarten (University of München – LMU),
 • Holger Görg (Kiel Institute for the World Economy),
 • Bart Los (University of Groningen).

Informacje organizacyjne:

Listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2021/2022

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej opublikowano listy potencjalnych promotorów (z liczbą nowych doktorantów, których mogą przyjąć w tej edycji), zatwierdzonych przez rady dyscyplin/dziedzin, dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022. 

Obrony prac doktorskich na Wydziale Architektury

Dn. 8.06.2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny Janiak pt. „Architektura zintegrowana z zielenią. Szpalery drzew liściastych jako ochrona przeciwsłoneczna budynków”.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sylwia.chudobska@pg.edu.pl.

Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Dn. 22.06.2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. arch. Roberta Juchnevica pt. „Optymalizacja procesu projektowania przy użyciu współczesnych sposobów zapisu myśli architektonicznej”.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sylwia.chudobska@pg.edu.pl.

Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. PRELUDIUM 20 i OPUS 21 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.06.2021 r. najpóźniej do 6.06.2021 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Szkolenia dla pracowników PG

Trwa rekrutacja na szkolenia kierowane do wszystkich pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG":
 • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych, w termine 21–22.06.2021 r.
 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting”, w termine 28.06.2021 r.
Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat oraz licencję na oprogramowanie. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Egzamin ACERT dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Dn. 22.06.2021 w Centrum Języków Obcych PG odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

W celu zapisania się na egzamin pisemny należy wypełnić tabelę i odesłać ją najpóźniej do dn. 8.06.2021 na adres edyta.slaska@pg.edu.pl.

Kalendarium

20 maja 16.00–17.40
https://bit.ly/3yd6GQO

IV edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na szóste spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
20 maja 18.00–20.00
https://bit.ly/2RklWuE

Otwarte spotkanie Rethinking Economics Gdańsk

Zapraszamy na kolejne otwarte seminarium Rethinking Economics Gdańsk: Czy państwo może zbankrutować? Mity o długu publicznym. Gościem seminarium będzie Gracjan R. Bachurewicz.
21 maja 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Doświadczenia wynikające z pracy metodą projektu

„Dydaktyczne Piątki” w Centrum Nowoczesnej Edukacji: „Doświadczenia wynikające z pracy metodą projektu zamawianego przez klienta zewnętrznego”
26 maja 11.00–14.00
https://bit.ly/2QP37PL

Agencja Badań Medycznych – konkurs RNA

Szkolenie online podzielone na 3 moduły, uwzględniające zasady udziału w konkursie, istotne aspekty pomocy publicznej oraz kwestie związane z kształtem budżetu.
27 maja 18.00–20.00
https://bit.ly/3frwKPv

XXXVIII Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej

Zapraszamy na spotkanie naukowe online: Wieczór z Ekonomią, organizowane przez prof. Piotra Dominiaka, którego gościem będzie prof. Dominik Antonowicz z UMK w Toruniu.