Nr 200/13 maja 2021

Z życia uczelni

Dwusetny numer Biuletynu Informacyjnego Politechniki Gdańskiej

Za nami dwieście wydań Biuletynu Informacji Politechniki Gdańskiej, który w tej wersji ukazuje się od 1 września 2016 r. Okrągłe wydanie numeru zbiegło się z odświeżeniem szaty graficznej biuletynu. W zmienionej odsłonie jest on wizualnie spójny z nową stroną internetową uczelni. 

Nad biuletynem pracuje ponad 60 korespondentów wydziałowych i w jednostkach administracji centralnej.

Co roku ukazuje się około 40 wydań w wersji elektronicznej. Jak wynika ze statystyk dostępnych w serwisie Google Analytics, każdy opublikowany w ciągu 2020 roku czytało średnio ponad 1000 osób. Taka tendencja kształtuje się od samego początku – pierwsze wydanie miało ponad 1200 czytelników, najbardziej poczytne numery odnotowywały około 1400 odsłon, a ostatni opublikowany biuletyn, numer 199 – niemal 900 wejść. W sumie w ciągu prawie pięciu lat zanotowano ponad 250 tysięcy odsłon strony biuletyn.pg.edu.pl.

Pierwsze spotkanie Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej projektu IDUB

Dn. 6.05.2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (International Scientific Effectiveness Board, ISEB) – gremium doradczego powołanego przez rektora Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Radę tworzą eksperci doświadczeni w procesach reorganizacji i zarządzania uczelnią:

 • Francisco José Mora Más (Rector, Universitat Polytecnica de Valencia, Hiszpania) – przewodniczący,
 • Mika Hannula (Vice-Rector for Partnerships and Strategic Engagement, University of Turku, Finlandia),
 • Sławomir Smoleń (profesor, Hochschule Bremen, Niemcy),
 • Eugenijus Valatka (Rector, Kaunas University of Technology, Litwa),
 • Roberto Zanino (Vice-Rector for European Relations, Politecnico di Torino, Włochy),
 • Marc Zolver (Vice-President for International Affairs, CentraleSupélec / Université Paris-Saclay, Francja).

Dominującym tematem dyskusji stała się konsolidacja uczelni w kontekście planów federacyjnych Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenia członków Rady i reprezentowanych przez nich uczelni są źródłem bardzo cennej wiedzy eksperckiej na temat szans i problemów związanych z procesami konsolidacyjnymi.

Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Politechnikę Gdańską reprezentował rektor Krzysztof Wilde i prorektorzy. W spotkaniu wzięła również udział dr Monika Wieczerzak z Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. W trakcie spotkania miały miejsce dwie prezentacje Uczelni:

 • „Introduction to Gdańsk Tech” – prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji,
 • „IDUB Project at Gdańsk Tech” – prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki.

W dyskusji po prezentacjach wzięli udział wszyscy członkowie Rady.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. zarządzania uniwersytetem

Zagadnienia związane z zarządzaniem nowoczesnym uniwersytetem były tematem seminarium ”University Governance Reforms – Expectations and Experiences”, zorganizowanego przez Baltic Sea Region University Network (BSRUN). W spotkaniu online udział wzięli członkowie sieci uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego oraz zaproszeni goście. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Spotkanie, które odbyło się zdalnie 6.05.2021 r. miało na celu zapoznanie uczestników z analizowanymi scenariuszami realizowanymi na Łotwie w związku z wprowadzaniem w tym kraju nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, doświadczeniami z transformacji po wdrożeniu analogicznych ustaw na Uniwersytecie w Oulu i Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Politechnice Gdańskiej.

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił działania Politechniki Gdańskiej związane z powołaniem Związku Uczelni im. Fahrenheita oraz sprawdzaniem możliwości powstania federacji uczelni w przyszłości. Prorektor omówił kwestie synergii zarówno na polu działalności naukowej, jak i dodatkowych aktywności trzech uczelni testujących potencjał federalizacji – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Nauka

Dr inż. Paweł Lubomski powołany przez MEiN do „Zespołu doradczego do spraw otwartych danych naukowych’’

Dn. 20.04.2021 r. Minister Edukacji i Nauki powołał „Zespół doradczy do spraw otwartych danych naukowych’’. W jego składzie znalazł się dr inż. Paweł Lubomski – dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG i kierownik projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie repozytorium Otwartych Danych Badawczych na platformie MOST Wiedzy. Zdeponowane dane udostępniane są bezpłatnie w ramach idei Open Research Data. Projekt realizowany jest we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

WZiE uzyskał dofinansowanie z NAWA na promocję międzynarodową

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii dofinansowanie w wys. 398 705,12 zł na projekt pt. „Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsce dla studentów zagranicznych” w ramach programu „Welcome to Poland”. Łączne dofinansowanie dwóch wydziałowych projektów (Spinaker i Welcome to Poland) przyznanych w kwietniu i maju 2021 r. przez NAWA przekracza 1 mln zł.

Projekt potrwa 2 lata (06.2021–06.2023) i ma na celu rozwój Wydziału w obszarze internacjonalizacji, głównie poprzez:

 • zacieśnianie współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji WZiE, regionu i kraju;
 • wsparcie działań informacyjno-promocyjnych WZiE w celu rekrutacji kandydatów z państw wschodnich;
 • podniesienie poziomu obsługi międzynarodowych kandydatów i studentów WZiE.

W skład zespołu projektowego wchodzą: dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG, mgr Barbara Jacewicz, lic. Anna Kolka, mgr Dominika Tabasz, mgr inż. Mariusz Krzyżanowski, mgr Paweł Jacewicz – kierownik projektu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Aktualnościach.  

Konkurs Agencji Badań Medycznych na rozwój leków technologii RNA

Konkurs dotyczy opracowania innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych polskiej szczepionki mRNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek mRNA na terenie Polski (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski innowacyjnych szczepionek i terapii opartych o RNA oraz udostępnienie ich pacjentom. 

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw (Wnioskodawców jednopodmiotowych) oraz przedsiębiorstw (Liderów Konsorcjum), występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak: 

 • uczelnie wyższe; 
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
 • PAN; 
 • instytuty naukowe PAN;  
 • instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; 
 • podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; 
 • podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; 
 • podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak aplikować?

Konkurs NCN MINIATURA 5

Program MINIATURA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1.01.2009 r., a także nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można uzyskać dofinansowanie w wys. 5 000–50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego trwającego maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach działania naukowego można zaplanować koszty na realizację:

 • badań wstępnych/pilotażowych;
 • kwerend;
 • staży naukowych;
 • wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych.

UWAGA: nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w tym konkursie.

Jak aplikować:

 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej do 23.09.2021 r.;
 • nabór wniosków prowadzony jest w dn. 5.05–30.09.2021 r. do godz. 16.00;
 • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN;
 • kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Kształcenie i dydaktyka

Michał Żmudowski Ambasadorem Karier UE z ramienia Politechniki Gdańskiej

29 studentów z 48 polskich uczelni zostało Ambasadorami Karier UE w edycji 2021/2022. Studentem reprezentującym Politechnikę Gdańską został Michał Żmudowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Europejski Urząd Doboru Kadr (European Personnel Selection Office, EPSO) to program, którego celem jest promowanie możliwości kariery w UE i rozpowszechnianie informacji o charakterze pracy w instytucjach UE i możliwościach rekrutacyjnych. Zadanie to ambasadorzy mogą realizować m.in. dzięki udziałowi w targach pracy lub organizowaniu prezentacji dla innych studentów, aktywną obecność w Internecie i mediach społecznościowych, a także budowanie sieci współpracy między uczelniami.

Udział w programie daje możliwość nawiązania współpracy z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE oraz ze studentami z całej Europy. To czas zdobycia doświadczenia w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR, a także udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Międzynarodowa Szkoła Letnia w Wieżycy dla studentów architektury

IV edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej w Wieżycy odbędzie się w dn. 23–29.06.2021 r. Organizatorami szkoły są Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Katedra Projektowania Środowiskowego WA PG; oferta skierowana jest do studentów Wydziału Architektury PG kierunku architektura.

W czasie studiów terenowych przewidziano odkrywanie i dokumentowanie bogactwa krajobrazów i tradycji budowlanej wsi kaszubskiej. Studenci na rowerach eksplorować będą obszary gminy Somonino w sąsiedztwie siedziby KUL w Wieżycy i gromadzić informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. W czasie warsztatów projektowych zostaną opracowane zielone rozwiązania w celu ochrony wartości krajobrazowych i poprawy jakości życia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Architektury w Aktualnościach.

Komunikaty

Szkolenia dla pracowników PG – POWR 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry administracyjnej i menedżerskiej realizowane w ramach projektu POWR 3.5 "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 1. Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych w terminach 19–20.05.2021 r. oraz 21–22.06.2021 r.
 2. Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes w terminie 19–20.05.2021 r.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia-dla-kadry-administracyjnej-i-zarzadczej. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Webinarium z Planów Zarządzania Danymi

Dn. 18.05.2021 r. w godz. 10.00–11.30 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzą pracownicy Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Program szkolenia oraz link do rejestracji znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/openscience/szkolenia.

Kalendarium

13 maja 13.00–14.00
https://bit.ly/3f8BJnV

Spotkanie z cyklu: „Za kulisami biznesu” – Dariusz Antończyk

Gościem spotkania będzie Dariusz Antończyk – manager ds. szkoleń i doskonalenia na region Europy Środkowo-Wschodniej w Lloyd’s Register. Temat: ISO i certyfikacja systemów zarządzania.
13 maja 15.00–17.00
https://app.evenea.pl/event/us-ttos/

Funkcjonowanie CTT w Stanach Zjednoczonych – webinarium

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w webinarium. Naszymi gośćmi będą przedstawicielki centrów transferu technologii z prestiżowych amerykańskich uniwersytetów.
14 maja 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Wykładowca na tropie niewiedzy studenta

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Wykładowca na tropie niewiedzy studenta. Podstawy neurobiologiczne wpływu strachu na przywoływanie śladów pamięciowych”
15 maja 14.30–21.30
https://www.youtube.com/channel/UC8OBsv5wzaYcKCnJinDDo8A

Weekend Muzeów online na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy do udziału w Weekendzie Muzeów – wykładach online, podejmujących aktualne zagadnienia zdrowotne. Transmisja na żywo na kanale YouTube Politechnika Otwarta, z możliwością zadawania pytań prelegentom w komentarz
19 maja 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 maja 16.00–17.40
https://bit.ly/3yd6GQO

IV edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na szóste spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
26 maja 11.00–14.00
https://bit.ly/2QP37PL

Agencja Badań Medycznych – konkurs RNA

Szkolenie online podzielone na 3 moduły, uwzględniające zasady udziału w konkursie, istotne aspekty pomocy publicznej oraz kwestie związane z kształtem budżetu.