Nr 199/6 maja 2021

Z życia uczelni

Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. zrównoważonego rozwoju

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG uczestniczył 29.04.2021 r. w seminarium “UN Sustainable Development Goals in Universities”, podczas którego omawiano zagadnienia związane z celami zrównoważonego rozwoju. W wirtualnym spotkaniu, zorganizowanym przez Baltic Sea Region University Networks (BSRUN), udział wzięli członkowie sieci uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego. Politechnika Gdańska aktywnie uczestniczy w pracach tej sieci i planuje pogłębiać tę współpracę.

Podczas seminarium podkreślano, że wychodzenie z kryzysu będzie wymagać ożywienia napędzanego transformacjami oraz inwestycjami publicznymi wspierającymi zieloną infrastrukturę, cyfryzację oraz odpowiedzialną konsumpcję i produkcję. Powinny temu towarzyszyć zwiększone wysiłki i inwestycje mające na celu poprawę edukacji i umiejętności w całej Europie i na świecie oraz przyspieszenie konwergencji standardów życia.

Uczestnicy seminarium zwracali uwagę na kluczową rolę uniwersytetów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju poprzez nakierowaną na poszczególne obszary edukację, badania i innowacje w ramach pełnionej przez uczelnię misji społecznej. Podkreślano konieczność dokładanego zrozumienia, w jaki sposób uczelnie mogą efektywnie uczestniczyć w realizacji SDGs w ich codziennych działaniach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

WZiE PG z dofinansowaniem projektu w ramach programu SPINAKER

Projekt „Innowatorzy Przyszłości „InnoFuture” opracowany przez pracowników WZiE PG otrzymał dofinansowanie w wys. 635 920 zł przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu SPINAKER.

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie „Innowatorzy Przyszłości „InnoFuture” wychodzą naprzeciw potrzebie utrzymania dynamiki rozwoju w obszarze internacjonalizacji, w tym rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowy Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia realizowany przy wykorzystaniu blended learning oraz zwiększenia liczby studentów zagranicznych, zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR.

Projekt został opracowany przez zespół w składzie: dr Katarzyna Stankiewicz, dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG, dr Michał Tomczak dr Barbara Geniusz-Stepnowska, dr inż. Sebastian Wilczewski, Leszek Sobolewski, dr inż. Karol Flisikowski, mgr inż. Mariusz Krzyżanowski – kierownik projektu.

VI konkurs GOSPOSTRATEG – spotkanie informacyjne 11.05.2021 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne na temat konkursu GOSPOSTRATEG, które odbędzie się online na platformie MS Teams dn. 11.05.2021 r. w godz. 10.00–13.00. W agendzie spotkania zaplanowano cztery bloki:

 • informacja o Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG;
 • VI konkurs na projekty otwarte – omówienie zasad aplikowania i oceny projektów;
 • najczęściej występujące błędy we wnioskach o dofinansowanie składanych w III konkursie na projekty otwarte – wnioski na przyszłość;
 • pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy spotkania będą mogli na żywo zadawać pytania dot. konkursu. Istnieje też możliwość przesłania pytań z wyprzedzeniem (na adres tomasz.skorupski@ncbr.gov.pl) w terminie do 7.05.2021 r., co pozwoli wcześniej przygotować szczegółowe wyjaśnienia i usprawni przebieg całego spotkania.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy kierować na adres: dorota.toczyska@ncbr.gov.pl.

Webinarium – IEEE Authorship and Open Access Symposium for Poland

Dn. 20.05.2021 r. w godz. 15.00–16.00 odbędzie się seminarium internetowe poświęcone najlepszym praktykom w zakresie przygotowywania manuskryptu do publikacji oraz sprawdzonym metodom zwiększania szans autora na publikację: IEEE Authorship and Open Access Symposium for Poland: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research.

Webinarium poprowadzi prof. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), który omówi proces recenzowania i przesyłania zgłoszeń do IEEE oraz podpowie, na co zwracają uwagę redaktorzy i recenzenci czasopism. Ponadto specjaliści z IEEE zaprezentują, jak zwiększyć widoczność i wpływ swoich badań za pomocą programów otwartego publikowania w IEEE.

Zainteresowani udziałem w webinarium proszeni są o wcześniejszą rejestrację.

VI konkurs GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

 • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • obszar pułapki braku równowagi;
 • obszar pułapki demograficznej;
 • obszar pułapki słabości instytucji.

Jak aplikować?

 • termin składania wniosków rozpoczyna się 7.05.2021 r. i upływa 7.07.2021 r. o godz. 16.00;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI;
 • wnioski w systemie LSI zostaną udostępnione w późniejszym terminie;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 23.06.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 30.06.2021 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Komunikaty

VIII Ogólnouczelniane Seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG

Dział Jakości zaprasza dn. 13.05.2021 r. wszystkich zainteresowanych, którym bliska jest tematyka jakości kształcenia na debatę „Dzień Jakości PG”. Seminarium odbędzie się zdalnie na MS Teams w godz. 12.00–14.00.

Tegoroczne tematy:

 1. Platforma eNauczanie PG i jej powiązania z systemami Uczelni jako element strategii działań w zakresie zdalnego nauczania na Politechnice Gdańskiej.
 2. Dlaczego rola wykładowcy i forma wykładu wymaga (rewolucyjnej) zmiany? Dydaktyka akademicka w przebudowie.
 3. Przyszłość kształcenia na PG: motywacja dydaktyków.
 4. Karty przedmiotów.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości będą reprezentanci różnych grup interesariuszy PG: władze, pracownicy i studenci PG. Spotkanie poprowadzi prof. Jacek Kropiwnicki – przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Więcej informacji o tym wydarzeniu i poprzednich edycjach „Dnia Jakości PG” jest dostępnych na stronie internetowej https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/seminaria.

Pytania należy kierować na adres: jakosc@pg.edu.pl.

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. PRELUDIUM 20 i OPUS 21 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.06.2021 r. najpóźniej do 6.06.2021 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Biblioteka PG poleca e-książkę Toma Hockadaya pt. "University Technology Transfer"

W kompleksowym i szczegółowym przewodniku "University Technology Transfer: What It Is and How to Do It” Tom Hockaday, uznany na całym świecie ekspert w dziedzinie transferu technologii, przedstawia swoje obserwacje, opinie i sugestie, dotyczące tej kwestii. Wyjaśnia również, jak rozwijać, strategicznie prowadzić i finansować uniwersyteckie biura transferu technologii, działając jednocześnie zgodnie z główną misją uczelni.

Obecnie o wartości jednostek naukowych w świecie decydują m.in. silne i profesjonalnie zorganizowane centra transferu technologii. Współczesne trendy wskazują nawet, że waga transferu technologii przesuwa się wręcz do centrum koncepcji funkcjonowania uniwersytetów, jak to jest widoczne chociażby w Oxford University, macierzystej uczelni autora książki.

Książka w wersji elektronicznej jest dostępna na platformie ProQuest Ebook Central. Więcej informacji o sposobie korzystania z zasobów elektronicznych spoza PG znajduje się na stronie Biblioteki PG.

 

Kalendarium

7 maja 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: English sounds in technology

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „English sounds in technology – pronunciation workshop”
11 maja 10.00–13.00
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-na-temat-vi-konkursu-w-programie-gospostrateg2

Spotkanie informacyjne GOSPOSTRATEG VI

Szkolenie dotyczy możliwości i zasad aplikowania do programu NCBiR GOSPOSTRATEG VI. Pod koniec spotkania będzie możliwość zadawania pytań. NCBiR zachęca do wcześniejszego przesyłania pytań e-mailowo (do 7.05.21 r.).
13 maja 13.00–14.00
https://bit.ly/3f8BJnV

Spotkanie z cyklu: „Za kulisami biznesu” – Dariusz Antończyk

Gościem spotkania będzie Dariusz Antończyk – manager ds. szkoleń i doskonalenia na region Europy Środkowo-Wschodniej w Lloyd’s Register. Temat: ISO i certyfikacja systemów zarządzania.
14 maja 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Wykładowca na tropie niewiedzy studenta

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Wykładowca na tropie niewiedzy studenta. Podstawy neurobiologiczne wpływu strachu na przywoływanie śladów pamięciowych”
19 maja 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej