Nr 198/29 kwietnia 2021

Z życia uczelni

Iconic Scholars – pierwsze granty dla najbardziej obiecujących naukowców Politechniki Gdańskiej

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG przyznał pierwsze granty w ramach programu Iconic Scholars. Finansowe wsparcie otrzymali:

 • dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG (WCh) – projekt dotyczy opracowania metody oznaczania wybranych biomarkerów popularnych ksenobiotyków (i ich metabolitów) w próbkach moczu zaabsorbowanego w żelu pieluchy jednorazowej noworodków i dzieci, które nie kontrolują jeszcze mikcji;
 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG (WCh) – projekt dotyczy opracowania efektywnych procesów chemicznego oczyszczania wody i ścieków za pomocą najbardziej perspektywicznych rozwiązań, polegających na wywołaniu ukierunkowanych reakcji utleniania albo redukcji z reaktywnymi formami tlenu lub wodoru.

Na realizację projektów badawczych wyróżnionych naukowców przeznaczono po 350 tys. zł.

Iconic Scholars to program, którego celem jest pozyskiwanie uczonych o światowej rozpoznawalności oraz wspieranie rozwoju pracowników Politechniki Gdańskiej o szczególnym potencjale w zakresie budowania znaczącej pozycji w nauce światowej. Wsparcie finansowe i organizacyjne najbardziej obiecujących naukowców uczelni może obejmować m.in. środki na zakup i utrzymanie aparatury badawczej oraz budowę i utrzymanie zespołu badawczego. Wnioski o wsparcie mogą składać prorektorzy, dziekani, przewodniczący rad dyscyplin i dziedzin naukowych oraz koordynatorzy centrów POB, natomiast przyznaje je rektor na podstawie negocjacji i oceny eksperckiej przeprowadzanej przez osoby wskazane przez rektora. Program przewiduje też premie m.in. za uzyskanie statusu Clarivate Highly Cited Researcher i za autorstwo lub współautorstwo publikacji typu ‘article’ w Nature lub Science.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PG liderem w 4 obszarach Times Higher Education Impact Rankings 2021

Ranking THE Impact jest jedynym światowym rankingiem, który opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju stworzonych przez ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDGs). W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings 2021 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w rankingu ogólnym oraz ośmiu poszczególnych Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Względem zeszłorocznej edycji PG odnotowała spadek w klasyfikacji ogólnej do przedziału 601–800 (miejsce w przedziale razem z Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym), jednocześnie jednak znalazła się w czołówce uczelni z Polski ujętych w rankingu ogólnym.

Politechnika Gdańska najlepiej wypadła w czterech obszarach SDGs, zajmując w każdym z nich pierwsze miejsce wśród krajowych uczelni:

 • obszar nr 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (przedział 101–200);
 • obszar nr 13 – Działania w dziedzinie klimatu (przedział 101–200);
 • obszar nr 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (przedział 301–400);
 • obszar nr 16 – Pokój, sprawiedliwości i silne instytucje (przedział 401–600).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie Times Higer Education Impact Rankings.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 21 kwietnia 2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów,
 • przyjęcia opinii przygotowanej przez prof. Krzysztofa Wilde w postępowaniu o nadanie prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej,
 • przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej,
 • przyjęcia Regulaminów: Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej,
 • ustalenia programów studiów dla kierunku Zarządzanie prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Inwestycje kapitałowe i zarządzanie finansami osobistymi prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Nowatorska metodologia lokalnych pomiarów kinetyki procesów elektrodowych w czasie rzeczywistym jako zaawansowane narzędzie diagnostyczne dla alternatywnych źródeł energii oraz Urządzenia dla konwersji energii wykorzystujące cienki elektrolit.

Mgr Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji, przedstawiła informacje o realizacji strategii promocji i komunikacji Politechniki Gdańskiej. Rektor, prof. Krzysztof Wilde omówił prace związane z działalnością Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, przekazał informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG, poinformowała o działalności Samorządu Studentów PG na rok 2021.

Nauka

Nabór w programie Indywidualnych Studiów Badawczych (ISB) oraz programie Radium

ISB oraz program RADIUM stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. Realizacja programów planowana jest od roku akademickiego 2021/22.

Adresaci programu: studenci studiów II stopnia.

Budżet projektu: maks. kwota dofinansowania w RADIUM wynosi 24 000 zł brutto, maks. okres realizacji wynosi 10 miesięcy, a warunkiem uczestnictwa w programie jest wcześniejsze uzyskanie zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB.

W ramach RADIUM można zaplanować koszty:

 • zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów,
 • zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 • usług obcych,
 • związane z upowszechnianiem badań.

Jak aplikować?

 • wnioski dotyczące ISB należy składać drogą elektroniczną na adres isb@pg.edu.pl w terminie 4–21.05 2021;
 • wniosek dotyczący RADIUM należy składać drogą elektroniczną na adres radium@pg.edu.pl w terminie od 26.04–18.06.2021.

Wnioski powinny być wysyłane z konta @student.pg.edu.pl. W razie pytań należy kontaktować się z Działem Kształcenia: isb@pg.edu.pl lub radium@pg.edu.pl

NCBiR ogłasza 2 Rundę konkursu nr 11/2020 na projekty obronnościowe

W konkursie można otrzymać dofinansowanie dla projektów w czterech programach:

 • Temat 4: System wzmocnienia naturalnych nawierzchni lotniskowych lotnisk wojskowych (kryptonim KRATA);
 • Temat 5: Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu (kryptonim PELIKAN);
 • Temat 6: Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych (kryptonim TUKAN);
 • Temat 7: Technologia hybrydowej naprawy lotniczych monolitycznych struktur metalowych.

Projekt po fazie badań naukowych powinien zakończyć się uzyskaniem minimum IV PGT, po którym instytucja podejmie decyzję o dalszym finansowaniu prac rozwojowych. Projekt może być realizowany przez grupę podmiotów w konsorcjum.

Maksymalne dofinansowanie całości projektu to 100% kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne. Nie określono w konkursie limitów finansowych, natomiast wskazano, że wydatki w projekcie powinny być obliczane i rozliczane zgodnie z polityką własną Beneficjenta oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wkład własny (rzeczowy lub finansowy), nie jest elementem wymaganym, lecz mile widzianym.

W projekcie dotyczącym dofinansowania w kwocie minimum 3 000 000 PLN należy zaplanować audyt zewnętrzny.

Warunki aplikowania:

 • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR;
 • termin składania wniosków upływa 24.05.2021 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 10.05.2021 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 17.05.2021 r.;
 • osoby do kontaktu: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów.

Wspólne projekty badawcze Polski i Francji PHC Polonium – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Francji do Campus France, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Warunki konkursu:

 • pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju;
 • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa;
 • wnioski należy składać w terminie do 22.07.2021 r. do godz. 15.00;
 • wnioski w Dziale Projektów należy składać w terminie do 9.07.2021 r;
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

Kształcenie i dydaktyka

Dydaktyczne Piątki – oferta CNE PG (maj 2021 r.)

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza nauczycieli akademickich na kolejne szkolenia w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”.

Plan spotkań w maju:

 • 7.05.2021 – English sounds in technology – pronunciation workshop, dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG (Wydział Filologiczny UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki);
 • 14.05.2021– Wykładowca na tropie niewiedzy studenta. Podstawy neurobiologiczne wpływu strachu na przywoływanie śladów pamięciowych, dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (CNE);
 • 21.05.2021 – Doświadczenia wynikające z pracy metodą projektu zamawianego przez klienta zewnętrznego, dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. PG (WiLiŚ), mgr Olga Ludyga (DMWA);
 • 28.05.2021 – O wizytach Herkulesa, podręcznikach na wesoło i escape roomach, czyli o żarcie i zabawie na zajęciach ze studentami, dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, prof. PG (WiLiŚ).

Link do spotkań na platformie MS Teams: https://tinyurl.com/dhcehsme; szkolenia odbędą się w godz. 13.00–14.30. 

Szkolenia CNE: Storytelling w edukacji, Metoda (IM)IPITHIA

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza 30.04.2021 r. w godz. 13.00–15.00 na „Dydaktyczny Piątek”. Szkolenie będzie dotyczyło dwóch tematów:

 1. Storytelling w edukacji – czy można opowiadać bajki studentom XXI wieku? – dr Barbara Dulba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; dodatkowe informacje na stronie internetowej PG w Wydarzeniach;
 2. Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów. Metoda (IM)IPITHIA – dr Dagmara Sokołowska, Uniwersytet Jagielloński; dodatkowe informacje na stronie internetowej PG w Wydarzeniach.

Szkolenie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams.

Komunikaty

Dofinansowanie do wypoczynku

Dział Osobowy przypomina, że 10.05.2021 r. (poniedziałek) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku. Komunikat dostępny jest na stronie https://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.edu.pl.

Dostęp testowy do kolekcji Computing and Artificial Intelligence

Computing and Artificial Intelligence: Global Origins of the Digital Age to w pełni przeszukiwalna cyfrowa kolekcja, która zawiera kronikę historii i wpływu informatyki w miarę jej rozwoju. Unikatowe źródła międzynarodowe opisują rozwój tej dyscypliny w l. 1957–1995.

Kolekcja jest wszechstronnym archiwum dokumentów komputerowych i sztucznej inteligencji, oferującym angielskie tłumaczenia artykułów naukowych, raportów medialnych i analiz rządowych. Interfejs bazy Readex umożliwia badaczom łatwe przeglądanie zbiorów według szerokiego zakresu tematów, w tym STEM i nauk humanistycznych.

Dostęp potrwa do 21.05.2021 r. i jest możliwy jest z komputerów w sieci PG oraz zdalnie przez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/readex/.

Łączenie kont PBN i ORCID – webinarium

W dn. 11.05.2021 r. w godz. 10.00–11.00 odbędzie się webinarium dotyczące wiązania profilu w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) z identyfikatorem ORCID, co jest niezbędne do uwzględnienia publikacji w przyszłorocznej ewaluacji dorobku naukowego. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione kolejne etapy zakładania konta w PBN, jego aktywacji i wiązania z ORCID. Zostaną również omówione najczęściej występujące problemy.

Szkolenie poprowadzą Piotr Krajewski oraz Magdalena Szuflita-Żurawska z Biblioteki PG. Aby wziąć udział w szkoleniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod adresem https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/laczenie-kont-pbn-i-orcid.

Szkolenia online od firmy Elsevier

Elsevier, jeden z największych wydawców oraz dostawca narzędzi Scopus i SciVal zorganizował w kwietniu i maju serię webinariów dotyczących e-zasobów, narzędzi oraz usług wspierających komunikację naukową. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe opisy szkoleń oraz linki znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Lista szkoleń:

 • Proces recenzji naukowej – 26.04.2021, godz. 12.00;
 • Publikowanie w Otwartym Dostępie z Digital Commons – 27.04.2021, godz. 11.00;
 • Dlaczego widoczność ma znaczenie? – 11.05.2021, godz. 11.00;
 • SciVal dla naukowca – kierunek ewaluacja, jak szukać informacji do procesów – 18.05.2021, godz. 11.00;
 • Otwarta nauka (OS) – narzędzia do odkrywania, promowania i udostępniania badań – 25.05.2021, godz. 11.00.

Kalendarium

29 kwietnia 13.00–14.00
https://bit.ly/3wNZ5XY

Spotkanie z cyklu: „Za kulisami biznesu” – Magdalena Głomska

Otwarte spotkanie z cyklu: "Za kulisami biznesu". Gościem będzie Magdalena Głomska, CEO/Dyrektor Zarządzający „Digital & Brand”. Temat spotkania: Jak zamienić pracę w korporacji na własny biznes w czasie Covid?
29 kwietnia 18.00–21.00

XXXVII Wieczór z Ekonomią

Zapraszamy na spotkanie naukowe online: Wieczór z Ekonomią, organizowany przez prof. Piotra Dominiaka. Gośćmi najbliższego spotkania będą: dr Dagmara Nikulin oraz prof. Ewa Lechman z WZiE PG.
30 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar ST

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin ST. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny ST w NCN dr Tomasz Szumełda.
30 kwietnia 14.00–15.00
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Wzmocnienie aktywności i kompetencji studenta

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów. Metoda (IM)IPITHIA”