Nr 197/22 kwietnia 2021

Nauka

Naukowcy z WZiE PG opracowali modele prognozowania ryzyka upadłości przedsiębiorstw

Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG i dr hab. Błażej Prusak, prof. PG opracowali formuły do obliczania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. 

Prognozowanie ryzyka upadłości firm jest jednym z głównych wyzwań współczesnych badań w ekonomii i finansach. Modele prognozowania upadłości mają olbrzymie znaczenie dla ekonomistów, którzy muszą w sposób ciągły prognozować sytuację finansową firm. Takie modele w prosty i szybki sposób pozwalają dostarczyć ostrzeżenie o potencjalnym ryzyku upadłości.

Model 1, którego autorem jest dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG jest przeznaczony dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oprócz sektora finansowego. Model 2 autorstwa dr. hab. Błażeja Prusaka, prof. PG służy do oceny ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Oba modele dostępne są na stronie https://prognozowanie.zie.pg.gda.pl/.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej WZiE PG w Aktualnościach.

Nabór wniosków w programie stypendialnym FRANCIUM

Program stanowi element realizacji zadań programu IDUB w ramach którego przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się doktorantom, w szczególności prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

Beneficjenci stypendium:

 • doktoranci II roku Szkoły Doktorskiej PG (Polacy i cudzoziemcy) posiadający w dorobku co najmniej jedną publikację o wartości min. 70 pkt;
 • w konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje wydane w roku akademickim 2019/2020.

Warunki finansowania i aplikowania:

 • stypendium naukowe projakościowe wynosi 2 000 PLN miesięcznie;
 • stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy – na dany rok akademicki, tj. w edycji 2020/2021 do września 2021 r.;
 • wniosek powinien zostać zaopiniowany przez promotora Wnioskodawcy przed złożeniem;
 • wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej na adres doctoral-school@pg.edu.pl, w tytule maila należy podać nazwę programu: FRANCIUM;
 • termin naboru wniosków: 19–30.04.2021 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni Badawczej.

Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021).

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze realizowane wspólnie przez 3 zespoły badawcze z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska–Kanada–Brazylia lub USA–Polska–Niemcy), obejmujące następujące tematy:
  • zmniejszanie słabości i nierówności,
  • budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  • wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  • rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  • zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej);
 • termin naboru wniosków upływa 14.06.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów. 

IX konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w IX polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie 3 lata.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze realizowane wspólnie przez organizacje badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa z Polski i Tajwanu, obejmujące następujące tematy:
  • Neuroscience,
  • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies,
  • Materials science and engineering,
  • Smart Vehicles (including AI and electromobility),
  • Quantum technology and Cybersecurity,
  • Space Research;
 • termin naboru wniosków upływa 15.06.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs w ramach współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia

NCBiR ogłosił piąty konkurs w ramach współpracy Polska–Berlin/Brandenburgia, którego celem jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.

Informacje o konkursie:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w obszarze „Photonics, microelectronics and quantum technologies as key enabling technologies for the digital transformation, energy transition, smart mobility and life sciences”, przez konsorcjum z Polski (min. jedna uczelnia oraz jeden przedsiębiorca) oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia;
 • zakończenie naboru wniosków: 21.06.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Wspólne projekty badawcze Polski i Słowacji – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy ze Słowacji do Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Słowacji. Wnioski złożone w Polsce i w Słowacji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe projekty lub zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju.

Informacje organizacyjne:

 • projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie MojaPG;
 • wnioski w Dziale Projektów należy składać w terminie do 11.06.2021 r.;
 • termin składania wniosków upływa 21.06.2021 r. do godz. 15.00;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nieprzewidziane i ważne zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • ekspertyzy, opracowania, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • zakup pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Informacje organizacyjne:

 • wniosek należy sporządzić w języku angielskim;
 • instytucja może złożyć maksymalnie 3 wnioski w naborze;
 • nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach: 1) 13.04–30.06.2021 r. do godz. 15.00; 2) 1.09–30.11.2021 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania alokacji;
 • wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej odpowiednio do 23.06.2021 r. i 23.11.2021 r.;
 • wnioski można składać jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • projekt należy również zgłaszać w systemie Moja PG;
 • więcej informacji podano na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

Komunikaty

Dostęp testowy do kolekcji Computing and Artificial Intelligence

Computing and Artificial Intelligence: Global Origins of the Digital Age to w pełni przeszukiwalna cyfrowa kolekcja, która zawiera kronikę historii i wpływu informatyki w miarę jej rozwoju. Unikatowe źródła międzynarodowe opisują rozwój tej dyscypliny w l. 1957–1995.

Kolekcja jest wszechstronnym archiwum dokumentów komputerowych i sztucznej inteligencji, oferującym angielskie tłumaczenia artykułów naukowych, raportów medialnych i analiz rządowych. Interfejs bazy Readex umożliwia badaczom łatwe przeglądanie zbiorów według szerokiego zakresu tematów, w tym STEM i nauk humanistycznych.

Dostęp potrwa do 21.05.2021 r. i jest możliwy jest z komputerów w sieci PG oraz zdalnie przez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/readex/.

Łączenie kont PBN i ORCID – webinarium

W dn. 11.05.2021 r. w godz. 10.00–11.00 odbędzie się webinarium dotyczące wiązania profilu w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) z identyfikatorem ORCID, co jest niezbędne do uwzględnienia publikacji w przyszłorocznej ewaluacji dorobku naukowego. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione kolejne etapy zakładania konta w PBN, jego aktywacji i wiązania z ORCID. Zostaną również omówione najczęściej występujące problemy.

Szkolenie poprowadzą Piotr Krajewski oraz Magdalena Szuflita-Żurawska z Biblioteki PG. Aby wziąć udział w szkoleniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod adresem https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/laczenie-kont-pbn-i-orcid.

Szkolenia online od firmy Elsevier

Elsevier, jeden z największych wydawców oraz dostawca narzędzi Scopus i SciVal zorganizował w kwietniu i maju serię webinariów dotyczących e-zasobów, narzędzi oraz usług wspierających komunikację naukową. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe opisy szkoleń oraz linki znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Lista szkoleń:

 • Proces recenzji naukowej – 26.04.2021, godz. 12.00;
 • Publikowanie w Otwartym Dostępie z Digital Commons – 27.04.2021, godz. 11.00;
 • Dlaczego widoczność ma znaczenie? – 11.05.2021, godz. 11.00;
 • SciVal dla naukowca – kierunek ewaluacja, jak szukać informacji do procesów – 18.05.2021, godz. 11.00;
 • Otwarta nauka (OS) – narzędzia do odkrywania, promowania i udostępniania badań – 25.05.2021, godz. 11.00.

Jak napisać artykuł naukowy? Szkolenie online z poradami ekspertów

Naukowcy z uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita (GUMed, PG i UG) mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych dotyczących pisania artykułów naukowych.

Szkolenie pt. „Jak napisać artykuł naukowy?”, zorganizowane przez wydawnictwo naukowe Elsevier, odbyło się 12.04.2021 r. w formule online. Wszyscy naukowcy, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, a chcieliby nabyć nową wiedzę bądź usystematyzować już posiadaną, mogą teraz skorzystać z kompletu materiałów szkoleniowych.

Z materiałami szkoleniowymi można zapoznać się na stronie organizatora, a hasło dostępu: f@H4dJm%.

Szkolenia dla pracowników PG

Trwa rekrutacja na szkolenia w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG".

Efektywna komunikacja:

 • 28–29.04.2021 r. – szkolenie dla kadry administracyjnej;
 • 25–26.05.2021 r. – szkolenie dla kadry administracyjnej;
 • 17–18.06.2021 r. oraz 24–25.06.2021 r. – szkolenie dla kadry menedżerskiej.

Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych:

 • 13–14.05.2021 r. – szkolenie dla wszystkich pracowników PG;
 • 19–20.05.2021 r. – szkolenie dla wszystkich pracowników PG.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. W przypadku szkoleń z oprogramowania Lectora uczestnicy otrzymają takżę licencję na oprogramowanie.

Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej.

Więcej informacji:  https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia-dla-kadry-administracyjnej-i-zarzadczej. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Kalendarium

22 kwietnia 10.00–14.00
http://bityl.pl/QTMia

Dzień Ziemi 2021

Z okazji Dnia Ziemi sprzątnijmy razem teren wokół akademików!
22 kwietnia 13.15–14.15
https://bit.ly/3x40aeH

Nowoczesne zarządzanie biznesem – wykłady z praktykami

Zapraszamy na drugi cykl organizowany w ramach przedmiotów prowadzonych przez prof. Marię Jastrzębską oraz dr. inż. Marcina Potrykusa (Wydział ZiE PG). Wykłady odbędą się w formie zdalnej i są otwarte dla wszystkich.
22 kwietnia 16.00–17.40
https://bit.ly/3g9yxus

4 edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na piąte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
23 kwietnia 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Kultura a uczenie się i nauczanie

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Kultura a uczenie się i nauczanie, czyli wykład dla grup wielokulturowych”
28 kwietnia 18.00–18.00
https://forms.office.com/r/wwTtRq31sG

Wykład dla studentów PG: Jak się uczyć, żeby się nauczyć

„Śpij, biegaj i oglądaj seriale, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną)” – wykład dla studentów Politechniki Gdańskiej
29 kwietnia 13.00–14.00
https://bit.ly/3wNZ5XY

Spotkanie z cyklu: „Za kulisami biznesu” – Magdalena Głomska

Otwarte spotkanie z cyklu: "Za kulisami biznesu". Gościem będzie Magdalena Głomska, CEO/Dyrektor Zarządzający „Digital & Brand”. Temat spotkania: Jak zamienić pracę w korporacji na własny biznes w czasie Covid?
30 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar ST

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin ST. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny ST w NCN dr Tomasz Szumełda.
30 kwietnia 13.00–14.00
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Storytelling w edukacji

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Storytelling w edukacji – czy można opowiadać bajki studentom XXI wieku?”
30 kwietnia 14.00–15.00
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Wzmocnienie aktywności i kompetencji studenta

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów. Metoda (IM)IPITHIA”