Nr 196/15 kwietnia 2021

Z życia uczelni

PG nawiązała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. ASP Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podpisali 30.03.2021 r. porozumienie na mocy którego obydwie uczelnie nawiążą bliską współpracę w ramach organizacji międzynarodowego forum krajobrazowego Transforming Cityscape with Art w Gdańsku, które odbędzie się w dn. 13–17.10.2021 r.

Forum organizowane jest przez Instytut Le:Notre, Europejską Radę Szkół Architektury Krajobrazu (ECLAS), Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej; na mocy zawartego porozumienia Politechnika Gdańska została w ramach tego wydarzenia partnerem naukowym ASP w Gdańsku.

Współpraca PG i ASP obejmuje również m.in. partnerstwo merytoryczne i dydaktyczne przy międzynarodowym konkursie studenckim „The Port Island of the Future. Art-driven revitalisation of the local cityscape” („Wyspa Portowa przyszłości. Napędzana sztuką rewitalizacja lokalnego miastobrazu”), realizowanym w ramach Forum.

Za wypełnienie założeń porozumienia odpowiedzialni będą naukowcy obydwu uczelni: dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP) i prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (PG). Porozumienie będzie obowiązywać do końca roku akademickiego 2021/2022.

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Profesor Wanda Szczepuła patronką nowego gdańskiego tramwaju

Profesor Wanda Szczepuła, mikrobiolog i pierwsza w historii Politechniki Gdańskiej kobieta z tytułem profesorskim została patronką gdańskiego tramwaju.

W uroczystym nadaniu imienia wzięli udział m.in.: Piotr Borawski, z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG, prof. Janusz Rachoń, rektor PG w latach 2002–2008, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego oraz rodzina i przyjaciele patronki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Profesor Waldemar Kamrat powołany do Komitetu Sterującego NCBiR

Dn. 25.03.2021 r. prof. Waldemar Kamrat z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG został powołany przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki na członka Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do najważniejszych zadań Komitetu Sterującego należy:

 • przygotowywanie dla Ministra Edukacji i Nauki projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań Centrum.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Aktualnościach

Zielona waluta dla Gdańska – międzynarodowy projekt prośrodowiskowy „Greencoin”

Międzynarodowy projekt badawczy „Greencoin”, realizowany pod kierownictwem mgr. inż. arch. Kacpra Radziszewskiego z Wydziału Architektury, otrzymał 8,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu „Greencoin” potrwa trzy lata. Dofinansowanie z NCBR zostało przyznane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w konkursie “IdeaLab Call for Full Proposals”. Celem badań jest opracowanie alternatywnej do systemu monetarnego waluty, nagradzającej i kształtującej prośrodowiskowe zachowania mieszkańców Gdańska.

Projekt jest prowadzony w międzynarodowym konsorcjum w skład którego wchodzą:

 • Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Stavanger University,
 • Oslo Metropolitan University.

Do zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej, który zostanie rozbudowany w kolejnych etapach projektu, należą:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zielone laboratorium i poczekalnia dla pasażerów na pętli tramwajowej w Oliwie

W ramach międzynarodowego projektu badawczego SUGI FWE Nexus Crunch, koordynowanego przez Uniwersytet Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w którym biorą udział poszukujące ekologicznych rozwiązań miasta z całego świata (m.in. Eindhoven, Tajpej, Miami, Uppsala), naukowcy z PG i urzędnicy gdańskiego ratusza przygotowali koncepcję „zielonej poczekalni” na pętli w Gdańsku Oliwie.

Dzięki tej współpracy pętla tramwajowa w Gdańsku Oliwie stanie się bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym wizualnie miejscem dla pasażerów korzystających z komunikacji publicznej podczas pandemii. Przysłuży się także badaniom nad przepływem ludzi i proekologicznym rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

NCBiR i NCN ogłaszają wspólną inicjatywę ARTIQ Centra Doskonałości AI

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze AI. Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane jest niniejsze badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące. Lista Instytucji opublikowana zostanie na stronie internetowej NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI.

Budżet i dofinansowanie:

 • maksymalne dofinansowanie całości projektu: 20 000 000 PLN, w tym 5 000 000 PLN na badania podstawowe z NCN oraz 1 000 000 PLN na tworzenie spółek celowych z NCBR oraz 14 000 000 PLN na badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe z NCBR;
 • wymagany wkład własny Instytucji w wysokości 100 000 PLN średnio rocznie.

W ramach środków własnych Instytucja Hostująca zobowiązuje się do:

 • zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań, w tym przestrzeń biurową / laboratoryjną niezbędną do przeprowadzenia badań;
 • zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej oraz wsparcia dla centrum, w tym wsparcia związanego z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce (może to obejmować opiekę nad dziećmi i / lub pomoc dla partnera Lidera w znalezieniu odpowiedniego lokum – jeżeli dotyczy);
 • zapewnienia zatrudnienia pełnoetatowego; koordynatora administracyjnego dedykowanego wyłącznie dla centrum na cały okres finansowania projektu, posługującego się biegle językiem polskim i angielskim.

Informacje organizacyjne:

 • w naborze dofinansowane zostaną maksymalnie 3 projekty;
 • jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie po jednym wniosku na jednostkę organizacyjną;
 • termin składania wniosków upływa 11.05.2021 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 23.04.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 26.04.2021 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach NCBiR i NCN;
 • osoby do kontaktu: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów. 

II konkurs – Fundusze Wyszehradzkie 2021

Fundusze Wyszehradzkie ogłosiły 2 terminy konkursów na granty:

 • do 1.06.2021 r.;
 • do 1.10.2021 r.

Informacje organizacyjne:

 • cele konkursów zostały określone na stronach: Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Strategic Grants;
 • projekty będą w całości finansowane przez Fundusze Wyszehradzkie z możliwością dofinansowania 15% kosztów pośrednich;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie My Visegrad;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 17.05.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 24.05.2021 r.
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze realizowane wspólnie przez co najmniej 3 zespoły badawcze pochodzące z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie, obejmujące następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

– modelling for materials engineering, processing, properties and durability,
– innovative surfaces, coatings and interfaces, 
– high performance composites,
– functional materials,
– new strategies for advanced material-based technologies for health applications,
– materials for additive manufacturing;

 • informacje o konkursie znajdują się na stronie M-ERA.NET;
 • do NCBiR mogą wnioskować naukowcy z Politechniki Gdańskiej tylko jako członkowie konsorcjum naukowego, w skład którego musi wejść przynajmniej jeden przedsiębiorca z Polski;
 • termin naboru wstępnych wniosków międzynarodowych upływa 15.06.2021 r.;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów. 

Konkurs w ramach współpracy Polska–Berlin/Brandenburgia

NCBiR ogłosił piąty konkurs w ramach współpracy Polska–Berlin/Brandenburgia, którego celem jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.

Informacje o konkursie:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w obszarze „Photonics, microelectronics and quantum technologies as key enabling technologies for the digital transformation, energy transition, smart mobility and life sciences”, przez konsorcjum z Polski (min. jedna uczelnia oraz jeden przedsiębiorca) oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia;
 • zakończenie naboru wniosków: 21.06.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

II konkurs INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny konkursu należy:

 • utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do II konkursu 2 tematy:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*.

* konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym

Informacje organizacyjne:

 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI;
 • wnioski w systemie LSI zostaną udostępnione w późniejszym terminie;
 • termin składania wniosków: 7.05–6.07.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 22.06.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 29.06.2021 r.;
 • osoby do kontaktu: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów. 

VI konkurs GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Konkurs nr VI obejmuje cztery zagadnienia badawcze:

 • pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • pułapka braku równowagi;
 • pułapka demograficzna;
 • pułapka słabości instytucji.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem

Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Informacje organizacyjne:

 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI;
 • wnioski w systemie LSI zostaną udostępnione w późniejszym terminie;
 • termin składania wniosków: 7.05–7.07.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 23.06.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 30.06.2021 r.;
 • osoby do kontaktu: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów.

Umiędzynarodowienie

Nabór wniosków w programie ERASMUS+

Trwa nabór wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+. O dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Aktualnie prowadzone są nabory wniosków Programu Erasmus+ na rok 2021 w zakresie:

Akcja 2

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20.05.2021 r.;
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20.05.2021 r.;
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20.05.2021 r.;
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 20.05.2021 r.;
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20.05.2021 r.;
 • Działanie Erasmus Mundus – 26.05.2021 r.;
 • Niekomercyjne imprezy sportowe – 20.05.2021 r.

Zgłoszenia należy składać w Dziale Projektów w terminie do 14.05.2021 r. Dodatkowe informacje: Paulina Dyguła, Dział Projektów.

Komunikaty

Webinarium na temat publikowania otwartego w czasopismach ACS

W dn. 27.04.2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się webinarium na temat publikowania otwartego w czasopismach ACS. Jest to możliwe w ramach umowy zawartej z ACS przez konsorcjum, którego uczestnikiem jest również Politechnika Gdańska.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony proces zgłaszania publikacji do sfinansowania oraz warunki, które muszą spełnić autorzy. Webinarium odbędzie się w języku angielskim, udział w nim jest bezpłatny, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja –https://connect.acspubs.org/Readandpublish2021.

Szkolenie "Efektywna komunikacja dla kadry administracyjnej PG"

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry administracyjnej i menedżerskiej realizowane w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG" – Efektywna komunikacja dla kadry administracyjnej Politechniki Gdańskiej.

Planowane terminy szkoleń:

 • 28–29.04.2021 r. – szkolenie dla kadry administracyjnej;
 • 25–26.05.2021 r. – szkolenie dla kadry administracyjnej;
 • 17–18.06.2021 r. oraz 24–25.06.2021 r. – szkolenie dla kadry menedżerskiej.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej.


Więcej informacji:  https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia-dla-kadry-administracyjnej-i-zarzadczej

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Nowa usługa IT – aplikacja „Krótkie linki”

Centrum Usług Informatycznych PG oddało do dyspozycji aplikację służącą do skracania adresów URL (odnośników) uczelnianych zasobów internetowych. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku skracania długich w brzmieniu adresów webinariów w MS Teams, stron internetowych lub artykułów.

Do tej pory, w celu osiągnięcia takiego efektu, pracownicy zmuszeni byli sięgać po narzędzia zewnętrzne, takie jak TinyURL. Obecnie analogiczny rezultat można uzyskać za pomocą uczelnianej aplikacji „Krótkie linki”: app.link.pg.edu.pl. Dodatkowo, użycie zdefiniowanych aliasów jest zliczane, można dla nich szybko wygenerować kod QR, np. w celu zamieszczenia w materiałach informacyjnych.

Opis aplikacji dostępny jest w katalogu usług na stronie CUI: cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/krotkie-linki. Wsparcie w postaci instrukcji użytkownika oferowane jest pod adresem support.pg.edu.pl/x/lwIWAQ

Kalendarium

15 kwietnia 16.00–17.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Kolokwia i egzaminy z zadaniami otwartymi

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Przykład sposobu organizacji kolokwiów i egzaminów online z zadaniami otwartymi”
16 kwietnia 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Jak efektywnie pracować ze studentami metodą case study

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Jak efektywnie pracować ze studentami metodą case study”
16 kwietnia 18.00–19.30
https://forms.office.com/r/kNcxihQw5Z

Wykład dla studentów PG: Jak się uczyć, żeby się nauczyć

„Śpij, biegaj i oglądaj seriale, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną)” – wykład dla studentów Politechniki Gdańskiej
21 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 kwietnia 13.15–14.15
https://bit.ly/3x40aeH

Nowoczesne zarządzanie biznesem – wykłady z praktykami

Zapraszamy na drugi cykl organizowany w ramach przedmiotów prowadzonych przez prof. Marię Jastrzębską oraz dr. inż. Marcina Potrykusa (Wydział ZiE PG). Wykłady odbędą się w formie zdalnej i są otwarte dla wszystkich.
22 kwietnia 16.00–17.40
https://bit.ly/3g9yxus

4 edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na piąte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
29 kwietnia 13.00–14.00
https://bit.ly/3wNZ5XY

Spotkanie z cyklu: „Za kulisami biznesu” – Magdalena Głomska

Otwarte spotkanie z cyklu: "Za kulisami biznesu". Gościem będzie Magdalena Głomska, CEO/Dyrektor Zarządzający „Digital & Brand”. Temat spotkania: Jak zamienić pracę w korporacji na własny biznes w czasie Covid?
30 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar ST

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin ST. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny ST w NCN dr Tomasz Szumełda.