Nr 195/8 kwietnia 2021

Z życia uczelni

Prof. Piotr Grudowski i prof. Tomasz Korol ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dn. 26.03.2021 r. naukowcy Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG zostali wybrani na ekspertów do II zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA):

 • dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. uczelni w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości,
 • dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Do grona ekspertów wybierani są nauczyciele akademiccy, którzy posiadają uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w swoich dyscyplinach naukowych oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego. Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów ma na celu umocnienie poczucia wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Pełnia lista ekspertów PKA znajduje się na oficjalnej stronie PKA.

Nauka

WZiE PG dołączył do inicjatywy Responsible Research for Business and Management

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG dołączył do prestiżowego grona członków inicjatywy Responsible Research for Business and Management (Odpowiedzialne badania w biznesie i zarządzaniu) mającego na celu inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wiarygodnych i przydatnych badań w dziedzinie biznesu i zarządzania. Jest to wirtualna organizacja zrzeszająca uczelnie i szkoły biznesu z całego świata, mająca wsparcie centrów akredytacyjnych, w tym AACSB, EFMD, PRME.

Strategia działań oraz reprezentowane wartości WZiE PG zgadza się z wizją RRBM, w której do 2030 r. biznes i badania naukowe mają wspólnie rozwiązywać realne problemy.

Wartości RRBM:

 • służba społeczeństwu;
 • docenianie badań podstawowych i aplikacyjnych;
 • docenianie pluralizmu i współpracy multidyscyplinarnej;
 • solidna metodologia;
 • angażowanie interesariuszy;
 • wpływ na interesariuszy;
 • szerokie rozpowszechnianie wyników.

Dzięki współpracy z RRBM naukowcy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, najlepszymi praktykami, wydarzeniami poprzez główną platformę wymiany wiedzy. Ponadto będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych za pośrednictwem RRBM, m.in. w warsztatach metodycznych dla doktorantów i młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania ważne dla świata.

Nabór wniosków w programie stypedialnym Polonium International Doctoral Fellowships

Program Polonium stanowi element realizacji zadań projektu IDUB. W programie przyznawane są stypendia uzupełniające szczególnie uzdolnionym doktorantom.

Termin składania wniosków: 6–16.04.2021 r.

Beneficjenci: doktoranci I roku (Polacy i cudzoziemcy), którzy przed podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej zamieszkiwali na stałe poza granicami Polski.

Warunki finansowania i aplikowania:

 • stypendium wynosi maks. 5 000 zł brutto/mies. na okres maks. 48 mies. i będzie wypłacane przelewami na konto wskazane w systemie MojaPG;
 • stypendium jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych ale nie podlega składkom ZUS;
 • do wniosku należy dołączyć list motywacyjny (maks. 1500 słów);
 • wniosek powinien zostać zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora;
 • wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej na adres doctoral-school@pg.edu.pl, w tytule maila należy podać nazwę programu: POLONIUM.

Dodatkowe informacje w języku polskim i angielskim znajdują się na stronie internetowej PG.

Międzynarodowy konkursu QuantERA (NCBR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków na międzynarodowy konkurs na wnioski badawcze w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologie, zakres tematyczny Applied Quantum Science.

Warunki konkursu:

 • przedmiot i cel dofinansowania: międzynarodowe projekty badawcze odpowiadające tematyce: Applied Quantum Science realizowane przez konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie;
 • kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy;
 • termin naboru wstępnych wniosków międzynarodowych upływa 13.05.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów. 

Międzynarodowy konkursu QuantERA (NCN)

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

Warunki konkursu:

 • przedmiot i cel dofinansowania: międzynarodowe projekty badawcze odpowiadające tematyce: Quantum Phenomena and Resources lub Applied Quantum Science realizowane przez konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie;
 • kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy;
 • termin naboru wstępnych wniosków międzynarodowych upływa 13.05.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów. 

Wspólne projekty badawcze Polski i Austrii – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tzn. partnerzy z Austrii do OeAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Informacje organizacyjne:

 • projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk społecznych i humanistycznych;
 • wnioski należy składać w terminie do 21.05.2021 r. do godz. 15.00;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 7.05.2021 r.;
 • więcej informacji znajduj się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Nabór wniosków w programie Titanium Supporting International Patent Applications

Program Titanium stanowi element realizacji zadań programu IDUB. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Termin składania wniosków: 31.03–15.06.2021 r.

Beneficjenci: pracownicy, doktoranci lub studenci PG.

Budżet, warunki finansowania i aplikowania:

 • dofinansowanie jest przyznawane na wynalazki, do których Uczelni będą przysługiwać (w całości lub w części) prawa majątkowe, bez ograniczeń co do komercyjnego wykorzystania wynalazku;
 • dofinansowanie działań wynosi 18 tys. zł brutto, a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Koszty projektu obejmują m.in:

 • badania patentowe;
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków;
 • tłumaczenie dokumentacji zgłoszeniowej, opłaty urzędowe.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej na adres kuzniewski@pg.edu.pl i papierowej do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG.

Wspólne projekty badawcze Polski i Niemiec – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tzn. partnerzy z Niemiec do DAAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Informacje organizacyjne:

 • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
 • wnioski należy składać w terminie do 30.06.2021 r. do godz. 15.00;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 16.06.2021 r.;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Awanse naukowe

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. Jan Kreft (WZiE)

Komunikaty

Szkolenia online od EBSCO

W kwietniu 2021 r. firma EBSCO zaplanowała kolejne szkolenia online. Podczas sesji trenerzy EBSCO opowiedzą o rozwiązaniach, produktach i ich aktualizacjach. Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Tematyka szkoleń w kwietniu 2021 r.:

 • Business Source Ultimate – badania z zakresu zarządzania i biznesu zaczynają się tutaj! – 15.04.2021 r., godz.14.30;
 • Jak najlepiej wykorzystać ograniczenia, rozszerzenia i fasety na EBSCOhost – 21.04.2021 r., godz.14.00.

Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Kalendarium

9 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar HS

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin HS. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynatorka dyscypliny HS w NCN dr Anita Bielańska.
9 kwietnia 13.00–14.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Wciągający studentów kurs na eNauczaniu

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Dobre praktyki: jak może wyglądać wciągający studentów kurs na eNauczaniu. Podróż po kursie z fizyki”
14 kwietnia–16 kwietnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/1/

IV Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja naukowa online, podczas której zostaną zaprezentowane doświadczenia polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych.
15 kwietnia 13.00–15.00
https://app.evenea.pl/event/naukaibiznes-med/

Współpraca nauki i biznesu w obszarze projektów medycznych

Zapraszamy do rejestracji na kolejne webinarium związane z odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją wynalazków medycznych. Swoim doświadczeniem podzieli się z nami tym razem dr Rafał Kamiński z firmy OncoArendi.
15 kwietnia 16.00–17.30
https://tinyurl.com/dhcehsme

Szkolenie CNE: Kolokwia i egzaminy z zadaniami otwartymi

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Przykład sposobu organizacji kolokwiów i egzaminów online z zadaniami otwartymi”
21 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
30 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar ST

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin ST. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny ST w NCN dr Tomasz Szumełda.