Nr 193/25 marca 2021

Z życia uczelni

Pierwszy ogólnopolski Wirtualny Dzień Politechniki Gdańskiej – podsumowanie

Dzień otwarty Politechniki Gdańskiej w tym roku odbył się w formie online. Każdy z ośmiu wydziałów przygotował bogatą ofertę dla przyszłych studentów.

Dzięki ogólnopolskiej kampanii reklamowej film zapowiadający ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty (WDO) Politechniki Gdańskiej został wyświetlony na YouTube i FB ponad 100 tys. razy. WDO rozpoczął się audycją na żywo z niezwykłego studia telewizyjnego na Dziedzińcu Fahrenheita. Wszystkich uczestników witał prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie: ponad 4,3 tys. rejestracji na poszczególne wydarzenia, w tym rekordowo dużo na webinaria i szkolenia oferowane przez Centrum Nowoczesnej Edukacji, ponad 30 tys. użytkowników strony wirtualna.pg.edu.pl i ok. 38 tys. wirtualnych odbiorców koncertu zespołu Bitamina.

Pełna relacja z Wirtualnego Dnia Otwartego na PG dostępna jest na stronie internetowej w Aktualnościach.

Gdańsk Tech zamiast GUT

Dn. 23.03.2021 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora nr 19/2021 w sprawie stosowania nazwy „Gdańsk Tech” jako skróconej nazwy Politechniki Gdańskiej w języku angielskim.

Nazwa ta powinna być stosowana m.in. w anglojęzycznych tekstach informacyjnych i promocyjnych Politechniki Gdańskiej, w tym umieszczanych na stronie internetowej Uczelni, oraz w umowach sporządzonych w języku angielskim dla skrótowego oznaczenia Uczelni jako strony umowy. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem skróconej nazwy także w anglojęzycznym logotypie Politechniki Gdańskiej.

W związku z wprowadzeniem nowego skrótu nazwy Uczelni należy zaprzestać stosowania skrótu „GUT” w nowych tekstach anglojęzycznych i przystąpić do stopniowej zmiany skrótu „GUT” na „Gdańsk Tech” w aktualnych tekstach na stronie internetowej Uczelni, w dokumentach do pobrania i innych tekstach, gdzie jest to właściwe i możliwe.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 17.03.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. Krzysztofowi Wilde przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej;
 • ustalenia zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na rok akademicki 2021/2022 oraz określenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej PG;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Adaptacyjny system radionawigacyjny VHF, Onkologia precyzyjna w raku piersi – nowe technologie dla poprawy rokowania, leczenia i powrotu do zdrowia oraz Organizacyjna nauka na błędach – Total Learning Management (TLM)

Prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia, przedstawił podsumowanie rekrutacji na studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021, a prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, przekazał informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG przekazała informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Urbanistka z PG dwukrotną laureatką nagrody ministra za rozprawę doktorską

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury PG została laureatką dwóch konkursów o nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, a także w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020. Nagrodzona została rozprawa doktorska pt. „Rozwój przestrzenny małych miast w kontekście procesu metropolizacji na przykładzie województwa pomorskiego”, którą laureatka przygotowała pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa, kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PG.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

NCN ogłosił nabór wniosków w międzynarodowym konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Do konkursu mogą być składane projekty mieszczące się tematyce Cultural Transformations in the Digital Age (topic 1) lub Digitalisation and Social Transformation (topic 2).

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze, realizowane wspólnie przez co najmniej cztery zespoły badawcze pochodzące z co najmniej czterech różnych krajów biorących udział w konkursie;
 • kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania;
 • nabór skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 7.05.2021 r. (14.00 CET);
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCN na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze spełniające kryterium badań podstawowych realizowane wspólnie przez co najmniej 3 zespoły badawcze pochodzące z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie, obejmujące następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:
 1. Modelling for materials engineering, processing, properties and durability,
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces,
 3. High performance composites,
 4. Functional materials,
 5. New strategies for advanced material-based technologies for health applications,
 6. Materials for additive manufacturing;

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 31.03.2021 o godz. 9.00 w Audytorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, sala 211 bud. 40 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dąbrowskiego (w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS). Tytuł rozprawy: „Badania nierównomierności rozpływu płynu w mini i mikrowymiennikach ciepła”; promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, promotor pomocniczy: dr inż. Michał Klugmann.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 7.04.2021 o godz. 9.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Klaudii Suliborskiej (w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS). Tytuł rozprawy: „Określenie mocy przeciwutleniającej wybranych przeciwutleniaczy z wykorzystaniem metod elektrochemicznych”; promotor: dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski (PG).

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Covid-19. Zasady bezpieczeństwa na kampusie PG

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej w kraju w dn. 24.03–5.04.2021 r. ograniczona zostaje praca stacjonarna na rzecz pracy zdalnej administracji PG pod warunkiem zachowania ciągłości funkcjonowania jednostek.

Informacje i instrukcje dotyczące zasad postępowania w związku z Covid-19 znajdują się na stronie: pg.edu.pl/koronawirus:

Jednocześnie informujemy, że trwają szczepienia przeciwko Coivid-19 wśród nauczycieli akademickich. Aktualne informacje o szczepieniach dostępne są na oficjalnej stronie „Szczepimy się”.

Ogólne informacje i zalecenia związane z postępowaniem w związku z Covid-19, a także listę aktualnych zaleceń i ograniczeń obowiązujących w kraju można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus. Osoby, które źle się czują i podejrzewają zakażenie koronawirusem, mogą zapisać się na test online. Formularz kwalifikacyjny do testu dostępny jest na oficjalnej stronie gov.pl/dom.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa: noszenie maseczek, zachowanie min. 1,5 m dystansu od innych osób i dezynfekcję rąk podczas przebywania na kampusie, a także pozostanie w domu, gdy ma się objawy wskazujące na zachorowanie na Covid-19. Przypominamy, że w budynkach na terenie kampusu zlokalizowane są punkty do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury, a także dystrybutory płynu do dezynfekcji.

Kształcenie i dydaktyka

XX edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich obronionych w roku kalendarzowym 2020, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością. Termin zgłaszania prac upływa 30.04.2021 r.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, harmonogram i karta zgłoszenia, dostępne są na stronie Wydziału Elektrotechniki i  Automatyki  https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego.

Komunikaty

Profesor Piotr Lorens Architektem Miasta Gdańska

Prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury PG został wybrany Architektem Miasta. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o dobrą jakość architektury i urbanistyki w Gdańsku oraz koordynowanie rozwoju przestrzeni zielonych. Naukowiec pokieruje nowym biurem w Urzędzie Miejskim, które powstaje z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz referatu Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Szkolenia Elsevier dla pracowników naukowych oraz doktorantów PG, GUMed i UG

Elsevier zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w cyklu spotkań online, dotyczących wiedzy z zakresu publikowania prac naukowych, a w szczególności publikacji w czasopismach naukowych. Każde szkolenie poświęcone będzie poszczególnym etapom przygotowania oraz publikacji artykułu naukowego – od planowania i pisania, poprzez wybór dobrego czasopisma do jego publikacji, aż po proces recenzji.

Terminy i tematyka szkoleń:

Szkolenia przeprowadzi dr inż. Katarzyna Gaca-Zając – absolwentka University of Strathclyde, specjalizująca się w chemii polimerów oraz badaniu kinetyki reakcji chemicznych. Obecnie dr K. Gaca-Zając pracuje jako starszy konsultant klienta w firmie Elsevier, odpowiada za rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalistka w zakresie baz danych oraz rozwiązań firmy Elsevier dla naukowców.

Pracownicze Plany Kapitałowe na PG

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Powołany przez Rektora Zespół ds. wyboru instytucji finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Politechniki Gdańskiej wskazał Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA do zarządzania i prowadzenia PPK.

Do PPK automatycznie zapisani zostaną pracownicy w wieku 18–55 lat, chyba że przed 7.04.2021 r. złożą deklarację rezygnacji z PPK. Osoby po 55. roku życia, ale przed 70. rokiem życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność każdego pracownika i będą podlegały dziedziczeniu.

Środki odkładane w PPK pochodzą z trzech źródeł:

 • pracownik przekazuje do PPK 2% wynagrodzenia;
 • pracodawca wpłaca na konto PPK pracownika 1,5% wynagrodzenia;
 • z Funduszu Pracy każda z osób przystępujących do PPK otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Możliwe są również dodatkowe (dobrowolne) wpłaty na PPK: finansowane przez pracownika – do 2% jego wynagrodzenia. Osoby zainteresowane dodatkowym oszczędzaniem składają pisemną deklarację w tym zakresie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. PRELUDIUM 20 i OPUS 21 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.06.2021 r. najpóźniej do 6.06.2021 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Szczegółowych informacji udziela mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, e-mail magdalena.szuflita@pg.edu.pl; pytania można również kierować na adres open-data@pg.edu.pl.

Szkolenie online z narzędzia Writefull

W dn. 1.04.2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się webinarium prezentujące najważniejsze funkcje pakietu narzędzi Writefull służącego do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Szkolenie „Create your perfect article in English using Writefull” zostanie przeprowadzone w języku angielskim, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

Pracownicy oraz studenci Politechniki Gdańskiej mogą korzystać z wszystkich narzędzi i opcji Writefull w ramach dostępu wykupionego do 31.08.2021 r. Informacje o poszczególnych elementach pakietu oraz instrukcja instalacji znajdują się na stronie Biblioteki PG https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/writefull.

Kalendarium

25 marca 17.30–19.20
https://aibay.ai/seminarium-ai-bay-25-03-2021/

Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Event

Zatoka Sztucznej Inteligencji AI Bay i Hub Innowacji Cyfrowych DIH4.AI zapraszają na kolejne seminarium składające się z 3 ciekawych wykładów. Tym razem tematyką spotkania będzie rozwój medycyny.
6 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar NZ

Szkolenie dotyczyć będzie składania wniosków do programów NCN z dyscyplin NZ. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny NZ w NCN dr Mateusz Sobczyk.
9 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar HS

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin HS. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynatorka dyscypliny HS w NCN dr Anita Bielańska.
14 kwietnia–16 kwietnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/1/

IV Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja naukowa online, podczas której zostaną zaprezentowane doświadczenia polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych.
21 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
30 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar ST

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin ST. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny ST w NCN dr Tomasz Szumełda.