Nr 191/11 marca 2021

Z życia uczelni

Związek Uczelni Fahrenheita – wspólna strategia informatyczna zarządzania uczelniami

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni uniwersytetowi możliwość korzystania z niego w ramach własnych struktur organizacyjnych. Współpraca realizowana jest w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, w skład którego – poza PG i UG – wchodzi jeszcze Gdański Uniwersytet Medyczny.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Andrzej Seweryn dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG

Dziekanem nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG został prof. Andrzej Seweryn, uznany naukowiec z zakresu inżynierii mechanicznej, związany dotychczas przez całą swoją karierę zawodową z Politechniką Białostocką.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn urodził się 9.11.1962 roku w Hajnówce. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nadała mu Rada Naukowa IPPT PAN w 1992 r., a doktora habilitowanego na Politechnice Warszawskiej w 1997 r. W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych z rąk prezydenta RP.

Po ukończeniu studiów w 1986 r. pracował w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych jako konstruktor, a następnie na ponad 30 lat związał się z Politechniką Białostocką. W latach 1988–2021 był zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, początkowo na stanowisku asystenta i adiunkta, a następnie profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Od 1 stycznia 2021 r. związał się z nowo utworzonym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a od 1 marca objął funkcję dziekana tego wydziału.

Prof. Andrzej Seweryn nieprzerwanie, od 2003 r., jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2016–2020 był także członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Regularnie pracował i jednocześnie przewodził zespołom ministerialnym, m.in. był członkiem Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. W latach 2012–2020 był Przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, a w 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego tego grona.

Prof. Andrzej Seweryn posiada bogaty dorobek publikacyjny, na który składa się ok. 350 publikacji naukowych. W 2020 r. został zaliczony do grona 2 proc. najlepszych naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów (The World’s Top 2% Scientists) na podstawie rankingu opracowanego przez Stanford University.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Unikatowa platforma do produkcji białek wykorzystująca psychrotolerancyjne drożdże

Politechnika Gdańska zawarła umowę z gdańską firmą Blirt SA, specjalizującą się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów oraz odczynników dedykowanych do stosowania w Life Scence. Umowa licencyjna na wynalazek z dziedziny biotechnologii stworzony przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Łódzkiej dotyczy platformy, która umożliwia produkcję białek z wykorzystaniem systemu ekspresji genów w wyselekcjonowanym gatunku drożdży przystosowanym do wzrostu w niskich temperaturach. To unikatowe rozwiązanie może znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji biofarmaceutyków czy enzymów działających w niskich temperaturach przydatnych do produkcji np. związków zapachowych lub środków piorących w zimnej wodzie.

Wynalazek został zgłoszony w europejskiej procedurze patentowej EPO w 2018 r. W skład zespołu badawczego ze strony Politechniki Gdańskiej (Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego) weszli: 

Natomiast twórcami wynalazku z Politechniki Łódzkiej (Instytut Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności) są:

 • prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr hab. inż. Aneta Białkowska,
 • mgr inż. Ewa Gromek,
 • dr inż. Joanna Krysiak,
 • dr inż. Tomasz Florczak.

Nad przygotowaniem i negocjacją warunków obydwu umów pracowali: mgr inż. Robert Bajko z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, radca prawny Joanna Ratasiewicz z Biura Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej i Projektów PG oraz rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska z Zespołu Rzeczników Patentowych PG.

Politechnikę Gdańską podczas podpisania umowy reprezentował prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, natomiast firmę Blirt SA Marian Popinigis, prezes zarządu oraz dr inż. Krzysztof Kur, wiceprezes.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Międzynarodowy konkurs AAL 2021 Call

NCBiR ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowym konkursie pt. „Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”, organizowanym w ramach Active and Assisted Living Programme (AAL).

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawczo-rozwojowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspierających osoby starsze, realizowane wspólnie przez co najmniej trzy zespoły badawcze pochodzące z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie (w tym partnera z sektora biznesu – MŚP oraz partnera będącego użytkownikiem końcowym opracowanego rozwiązania);
 • kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Dania, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych upływa 21.05.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Naukowcy z WIMiO PG edytorami wydań specjalnych czasopism „Coating”, Machines”, „Materials”

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG prowadzą w charakterze Guest Editor następujące numery specjalne czasopism naukowych:

 • Coatings – Special Issue "Recent Developments of Electrodeposition Coatings II" (IF=2.436; Cite Score: 2.718; 100 pkt) – dr inż. Michał Bartmański, dr inż. Beata Majkowska-Marzec i prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński;
 • Machines – Special Issue "Advances and Trends in Non-conventional, Abrasive and Precision Machining 2021"  (WoS; Scopus; 20 pkt) – dr hab. inż. Mariusz Deja i dr. Angelos P. Markopoulos (National Technical University of Athens, Grecja);
 • Materials (IF=3.057; Cite Score: 3.5; 140 pkt):

– Special Issue "Electroceramic Thin Films: Technology, Properties and Applications" – prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj i dr hab. inż. Agata Lisińska-Czekaj,
– Special Issue "Underwater Processing of Materials" – dr hab. inż. Dariusz Fydrych i dr inż. Jacek Tomków,
– Special Issue "Technologies for Joining and Forming Thin-Walled Structures in the Construction of Transportation Vehicles" – dr hab. inż. Dariusz Fydrych, dr inż. Andrzej Kubit (Politechnika Rzeszowska), dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie) i prof. Jan Slota (Technical University of Košice, Słowacja).

Informacji dotyczących zakresu tematycznego, wymagań oraz możliwości uzyskania zniżki APC udzielają edytorzy poszczególnych numerów specjalnych.

Nagroda Metals 2020 Outstanding Reviewer dla dr inż. Aleksandry Świerczyńskiej z WIMiO

Dr inż. Aleksandra Świerczyńska z Zespołu Inżynierii Spajania z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa znalazła się w gronie pięciu najlepszych recenzentów wyróżnionych przez redakcję czasopisma „Metals” nagrodą 2020 Outstanding Reviewer Award, spośród ok. 4200 recenzentów aktywnie działających w czasopiśmie. Nagroda przyznawana jest w uznaniu za zaangażowanie w działalność opiniotwórczą: wysoką jakość i terminowość recenzji artykułów naukowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.mdpi.com/journal/metals/awards.pdf/0/pdf_59_2020_2_award.pdf.

Drapieżne czasopisma – nowa zakładka na stronie Biblioteki PG

Na stronie Biblioteki PG pojawiła się nowa zakładka „Drapieżne czasopisma” (Predatory Journals), która zawiera najważniejsze informacje na temat tzw. drapieżnych wydawców. Ta nazwą określa się wydawców, którzy obiecują szybki proces publikacji (najczęściej w tzw. „złotym otwartym dostępie”) i stosunkowo niską opłatę, nie zachowując przy tym należytych standardów obowiązujących czasopisma naukowe.

Obecnie autorzy coraz częściej zobowiązani są do publikowania w Open Access, dlatego m.in. w ramach IDUB uruchomiono programy finansujące publikowanie w tym modelu. Naukowcy Politechniki Gdańskiej mogą skorzystać z programu Oxygenium Supporting Open Access Publications, z którego można pozyskać środki na sfinansowanie opłat za publikację artykułów w otwartym dostępie w czasopismach i wydawnictwach, które wymagają uiszczenia tzw. opłat autorskich (APC – Article Processing Charges).

Awanse naukowe

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. Victor Eremeev (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Jarosław Górski (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (WILiŚ)
 
HABILITACJA
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. inż. Mariusz Marć (WCh)

Kształcenie i dydaktyka

Automatyczna archiwizacja e-kursów dydaktycznych

Dział Zarządzania Jakością i Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania informują, że dn. 22.03.2021 r. (30 dni od zakończenia sesji poprawkowej semestru zimowego 2020/2021) na platformie eNauczanie PG zostanie przeprowadzona automatyczna archiwizacja e-kursów dydaktycznych, które nie miały wskazanych przez prowadzących terminów archiwizacji. Po tej dacie w zarchiwizowanych kursach nie będzie możliwości wprowadzania modyfikacji, ponadto zostanie zablokowany dostęp studentom do tych e-kursów. Działanie zostało zaplanowane zgodnie z uczelnianą procedurą nr 10.

Zarządzanie archiwizacją e-kursów zostało opisane w dokumencie „Informacje związane z zakończeniem przedmiotu realizowanego w formie e-kursu (eNauczanie PG)”, zaś szczegółowa instrukcja dotycząca Centrum Archiwizacji została zmieszczona na stronie https://support.pg.edu.pl/display/HPPG/Centrum+Archiwizacji. Dodatkowe instrukcje i przykłady dotyczące realizacji e-kursów znajdują się również w „Szablonie e-kursu do zajęć”: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5775.

Szkolenie CNE: Kiedy student się uczy?

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne piątki”: Kiedy student się uczy? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki studentów (na podstawie wiedzy neurobiologicznej).

Zagadnienia, które zostaną podjęte podczas szkolenia:

 • neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych;
 • techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy, sposoby przeciwdziałania prokrastynacji;
 • przywoływanie, testy samosprawdzające, wizualizacje, metafory;
 • efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie;
 • odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci;
 • proces czy efekt?
 • mózgowy układ nagrody;
 • różne tryby uczenia się;
 • nieskuteczne metody uczenia się.

Szkolenie odbędzie się 12.03.2021 r. w godz. 13.00–14.30 w aplikacji Microsoft Teams: https://tinyurl.com/ycct45h5. Poprowadzi je dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG.

Komunikaty

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych – webinarium

Dn. 24.03.2021 r. w godz. 10.00–11.00 odbędzie się webinarium poświęcone pierwszej w kraju bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Baza tworzona jest przez pracowników Biblioteki PG w ramach projektu MOST Danych.

Program spotkania obejmuje:

 • prezentację serwisu;
 • założenia i cel powstania bazy polityk wydawniczych;
 • sposób gromadzenia danych;
 • praktyczne przykłady wyszukiwania czasopism.

Baza jest narzędziem, które dostarcza informacji z zakresu otwartego publikowania, gromadzi w jednym miejscu informacje dotyczące reprezentowanej dyscypliny przez czasopisma, ich aktualnej punktacji, zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz modelu publikacyjnego. Dodatkowo zawiera opis polityki wydawniczej, która pozwala na jednoznaczne określenie zasad samoarchiwizacji, co w praktyce może ułatwić naukowcom podejmowanie decyzji publikacyjnych, a bibliotekarzom w znaczący sposób pomoże skrócić czas poszukiwania niezbędnych informacji. Baza stanowi uzupełnienie treści zawartych na platformie Sherpa RoMEO, będąc jedynym źródłem kompleksowych informacji na temat czasopism, które nie są zarejestrowane w zagranicznym serwisie.

Udział w webinarium jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji na stronie Biblioteki PG. Link do wydarzenia zostanie przesłany bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przed rozpoczęciem spotkania.

Szkolenie z oprogramowania Lectora dla kadry dydaktycznej i administracyjnej

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG": Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych.

Terminy szkoleń:

 • 23–24.03.2021 r.,
 • 13–14.04.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Likwidacja księgarni PWN na Politechnice Gdańskiej

Tylko do 19.03.2021 r. (piątek) będzie można zakupić książki i podręczniki w księgarni PWN, która mieści się w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30 na mapie kampusu). Potem nastąpi jej likwidacja.

W związku z likwidacją wszystkie produkty zostały objęte 25% zniżką. Zmienione zostały też godziny funkcjonowania księgarni:

 • do 12.03.2021 r. – poniedziałek–piątek w godz. 9.00–17.00,
 • w dn. 15–19.03.2021 r. – w godz. 9.00–15.00.

Wczasy w OW Czarlina w sezonie 2021

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że do 19.03.2021 r. (piątek) do godz. 15.00 przyjmowane będą jeszcze zgłoszenia na dwutygodniowe wczasy w sezonie 2021. Szczegóły dotyczące wczasów oraz elektroniczny wniosek dostępne są na stronie www.domki.pg.edu.pl.

Kalendarium

16 lutego 18.00–19.30
http://bityl.pl/e0d58

XXXV Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej

Gościem "Wieczoru z Ekonomią" będzie Magda Gacyk – autorka „Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach”, Wydawnictwa Agora 2020.
12 marca 13.00–14.30
https://tinyurl.com/ycct45h5

Szkolenie CNE: Kiedy student się uczy?

„Dydaktyczne Piątki” w CNE: Szkolenie dla nauczycieli akademickich „Kiedy student się uczy? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki studentów (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną)”
12 marca–14 marca

AMP w Badmintonie

AMP w Badmintonie – Półfinał A
16 marca 11.00–13.30
https://bit.ly/3rbMnPH

2 termin webinarium: Badania kliniczne z udziałem ludzi

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na drugą edycję webinarium z dużą dawką praktycznej wiedzy z zakresu badań klinicznych z udziałem ludzi. Obowiązuje rejestracja.
17 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
19 marca 09.00–16.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty

Zapraszamy na Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty. Czeka na Ciebie wiele atrakcji, takich jak: spotkania z wykładowcami, studentami i absolwentami, czaty, warsztaty i webinary.