Nr 189/25 lutego 2021

Z życia uczelni

Nagroda Polskiego Herkulesa dla prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG został wyróżniony w XVII edycji konkursu Builder Awards 2020 – Polski Herkules. Nagrodę redakcji miesięcznika „Builder” przyznano w uznaniu dotychczasowej wyróżniającej się działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej w dziedzinie inżynierii lądowej oraz za wieloletnie zaangażowanie w rozwój nowoczesnego budownictwa w Polsce.

Zwyczajowo, co roku redakcja „Buildera” wręcza nagrody laureatom podczas uroczystej gali, ale ze względu na sytuację epidemiczną w tegorocznej edycji konkursu było to niemożliwe.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach. Z listą wszystkich nagrodzonych można zapoznać się na stronie internetowej miesięcznika.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników Wydziału ETI.

Dn. 19.02.2021 r. z okazji Dnia Nauki Polskiej, w trakcie zdalnie odbywającej się uroczystości, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. W kategorii za znaczące osiągnięcia w działalności naukowo-wdrożeniowej nagrodzono zespół pracowników Katedry Systemów Multimedialnych WETI w składzie:

Wniosek w tej sprawie pt. Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego poparł Senat PG dn. 11.03.2020 r. Nagrodzone osiągnięcie związane jest ze zrealizowanym wcześniej w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR projektem IDENT, w wyniku którego wdrożono 100 opracowanych w PG wielomodalnych stanowisk biometrycznych do badań z udziałem ponad 10 tys. osób, w 60 oddziałach Banku PKO BP i opublikowano wyniki tych badań. Społecznym efektem tego osiągnięcia jest zapoczątkowanie prac nad wdrażaniem technologii biometrycznych w największym polskim banku, które są aktualnie nadal prowadzone, również przy udziale PG.

Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę CK STOS

Dn. 18.02.2021 r. na terenie budowy Centrum Kompetencji STOS PG (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) przy ul. Traugutta w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego. Prace przy budowie supernowoczesnego centrum informatycznego odbywają się zgodnie z harmonogramem, a inwestycja ma być gotowa najpóźniej w połowie przyszłego roku.

W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz, prof. Henryk Krawczyk – były rektor PG, inicjator budowy CK STOS oraz Mariusz Miler, kanclerz PG.

Gospodarzem uroczystości był prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Centrum Kompetencji STOS PG, którego budowa kosztować będzie 156 mln zł, zostało zaprojektowane przez studio architektoniczne Arch Deco z Gdyni, a za wykonanie robót budowlanych odpowiada sopocka spółka NDI.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Prawie 1 mln zł dla mentorów i na rozwój studenckich kół naukowych

W pierwszym naborze do programów Plutonium i Technetium, realizowanych w ramach zadań programu IDUB, prawie milion złotych zostanie przeznaczonych na wspieranie aktywności mentorów opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami oraz dofinansowanie badań prowadzonych przez naukowe koła studenckie.

Program Technetium wspiera aktywność mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB. Natomiast celem Plutonium jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

W obu konkursach łącznie złożono 30 wniosków, z których 17 uzyskało finasowanie.

W ramach Centrum BioTechMed finansowanie uzyskały projekty:

 1. Modyfikowane biochemicznie czujniki światłowodowe do wykrywania białka w sztucznym moczu; kierownik projektu: dr inż. Daria Majchrowicz (WETI), Koło Naukowe Studentów PG BioPhoton; przyznane środki: 134 400 zł
 2. System do obrazowania rezonansu fluoroscencyjnego; kierownik projektu: dr inż. Adam Mazikowski (WETI), Koło Naukowe Soliton; przyznane środki: 121 800 zł
 3. Badanie parametrów optycznych tkanek biologicznych i fantomów tkanek w funkcji temperatury; kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (WETI); przyznane środki: 24 970 zł
 4. Technologie eksploracji danych, uczenia maszynowego i modelowania matematycznego w różnych zastosowaniach; kierownik projektu: dr hab. Paweł Pilarczyk (WFTiMS); przyznane środki: 24 750 zł
 5. Sfinansowanie udziału uzdolnionych studentów studiów II stopnia w wybranych międzynarodowych konferencjach naukowych; kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub (WCh); przyznane środki: 24 200zł

W ramach Centrum Technologii Cyfrowych finansowanie uzyskały projekty:

 1. Zestaw do badań rekonfigurowalnej komunikacji satelitarnej; kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kulas (WETI), WiComm Yuniors; przyznane środki: 39 100 zł
 2. Rozbudowa cyfrowego sterownika poowego przeznaczonego do pracy w stacji DC; kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Kuczyński (WEiA), Studenckie Koło Stowarzyszenie Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej; przyznane środki: 59 800 zł
 3. Realizacja badań kosmicznych w ramach projektów Stardust oraz SimBa; kierownik projektu: mgr inż. Adam Dąbrowski (WIMiO), Koło naukowe SimLE; przyznane środki: 172 500 zł
 4. Światłowodowe czujniki do monitoringu temperatury i procesów elektrochemicznych w superkondensatorach; kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (WETI); przyznane środki: 25 000 zł
 5. Technologie Kosmiczne drogą rozwoju naukowego studentów PG; kierownik projektu: mgr inż. Adam Dąbrowski (WIMiO); przyznane środki: 25 000 zł
 6. Technologia druku 3D w zastosowaniu do realizacji prototypowych układów mikrofalowych; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI); przyznane środki: 24 200 zł
 7. Modelowanie układów wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem technik redukcji rzędów modelu i analizy wartości własnych; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI); przyznane środki: 24 750 zł

W ramach Centrum Materiałów Przyszłości finansowanie uzyskał projekt

 1. Bromofosfinoborany: synteza oraz zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek; kierownik projektu: dr hab. inż. Rafał Grubba (WCh); przyznane środki: 24 200 zł

W ramach Centrum EkoTech finansowanie uzyskały projekty:

 1. Obszary chronione – czy faktycznie? Badanie zlewni rzek i cieków wodnych na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (WCh); przyznane środki: 25 000 zł
 2. Detekcja uszkodzeń połączeń adhezyjnych w konstrukcjach betonowych ze zbrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym z zastosowaniem pomiarów drgań i analizy falkowej; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ); przyznane środki: 24 200 zł

oraz dwa wnioski interdyscyplinarne złożone w ramach Centrum EkoTech, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości:

 1. Nautilus – pojazd podwodny z napędem mięśniowym koła naukowego PIKSEL; kierownik projektu: dr inż. Cezary Żrodowski (WIMiO) przyznane środki: 24 750 zł
 2. Rozwój potencjału naukowego zespołu studentów z PGRacing Team oraz zaprezentowanie na arenie międzynarodowej publikacji i wyników innowacyjnych badań; kierownik projektu: dr inż. Bogdan Ścibiorski (WIMiO), Koło Naukowe Mechanik: PGRacing Team; przyznane środki: 143 908 zł

Matematyka dla neurobiologii – badania w Instytucie Matematyki Stosowanej

Dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska z Zakładu Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki prowadzi badania w neurobiologii matematycznej, realizowane m.in. w ramach grantu NCN SONATA „Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów” uzyskanego w maju 2020. Celem projektu jest zastosowanie i rozszerzenie wyników z niskowymiarowych układów dynamicznych w analizie złożonej dynamiki niektórych modeli aktywności komórek nerwowych odzwierciedlającej skomplikowane zjawiska obserwowane w rzeczywistych układach.

W zespole projektu jest również doktorant-stypendysta mgr Frank Llovera Trujillo ze Szkoły Doktorskiej PG. Część badań prowadzona jest we współpracy międzynarodowej (głównie z naukowcami z Francji i Stanów Zjednoczonych) i jest kontynuacją tematyki uprawianej przez dr Justynę Signerską-Rynkowską podczas stażu podoktorskiego w INRIA oraz Collège de France w Paryżu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca CI TASK i IMGW przy prognozowaniu pogody na konkurs Pucharu Świata

Podczas tegorocznych zawodów w skokach narciarskich, które odbyły się w Zakopanem, IMGW-PIB wraz z Centrum Informatycznym TASK stworzył specjalną prognozę pogody na konkurs walentynkowy. Prognoza objęła obszar Tatr i Podhala i został przygotowana z wykorzystaniem systemu WRF METEOPG, który rozwijany jest w CI TASK od 2018 r. Silnikiem obliczeniowym systemu jest superkomputer TRYTON, o architekturze klastrowej, składający się z ponad 1600 serwerów o całkowitej mocy obliczeniowej 1.5 PFLOPS.

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie CI TASK.

Program stypendialny PASIFIC

Polska Akademia Nauk uruchomiła prestiżowy program stypendialny PASIFIC współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MSCA COFUND. Jego celem jest umożliwienie 50 naukowcom dowolnej narodowości, posiadającym stopień doktora lub równoważny, odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Stypendyści programu PASIFIC zostaną wyłonieni w dwóch konkursach ogłoszonych w 2021 roku.

Kto może aplikować: naukowcy z całego świata, posiadający co najmniej stopień doktora lub równoważne doświadczenie akademickie, którzy spędzili w Polsce maksymalnie 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed zamknięciem konkursu.

Cele i budżet programu PASIFIC:

- szansa na zatrudnienie wybitnych naukowców z całego świata;
- możliwość wzmocnienia i poszerzenia współpracy międzynarodowej;
- 60,000 EUR budżetu na projekt plus 20% kosztów pośrednich (ok. 33,000 EUR);
- utworzenie sieci wspierających instytuty PAN w kwestiach administracyjnych związanych z realizowaniem programów w ramach Horizon Europe.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.pasific.pan.pl oraz w ogłoszeniu na Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170.

Kształcenie i dydaktyka

Dydaktyczne Piątki – oferta CNE PG, marzec 2021 r.

5.03.2021 (piątek)
13.00–14.30 – Błędy wykładowców oczami studentów. Porażka jako sposób osiągania mistrzostwa – opowieści o wpadkach dydaktycznych i lekcjach z tego płynących; prowadzący: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, mgr Mirosław Wołowik

9.03.2021 (wtorek)
14.00–15.00 – Podstawowe elementy e-kursu przypisanego do przedmiotu. Kopiowanie i archiwizacja e-kursów; prowadząca: dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG

12.03.2021 (piątek)
13.00–14.30 – Kiedy student się uczy? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki studentów (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną); prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

26.03.2021 (piątek)
13.00–14.30 – Niezwykła moc zadawania pytań w nauczaniu; prowadząca: mgr Olga Ludyga

 

Link do spotkań: https://tinyurl.com/ycct45h5.

Komunikaty

Rezerwacje poza sezonem w OW Czarlina

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że od 1.03.2021 r. od godz. 8.00 będzie można dokonywać rezerwacji na pobyty wiosenne poza sezonem (tj. 15.04–6.06.2021 r.). Rezerwacje na pobyty jesienne poza sezonem (tj. 20.09–31.10.2021 r.) rozpoczną się 7.04.2021 r. od godz. 8.00. Rezerwacji w pierwszym dniu (1.03 oraz 7.04) można dokonywać wyłącznie pocztą elektroniczną. Szczegóły dotyczące rezerwacji znajdują się na stronie: www.domki.pg.edu.pl

Cykl otwartych szkoleń CABI dla początkujących naukowców

Zespół ekspertów CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) oraz gość specjalny – dr Alsayed Mashaheet opublikowali program webinariów, który obowiązuje do końca czerwca 2021 r. Na każdą serię, w formie bloków tematycznych, przypada kilka szkoleń. Każdy cykl zawiera punkty do dyskusji, wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i porady ukierunkowane na wsparcie odbiorcy w procesie związanym z publikowaniem i badaniami.

Uczestnictwo w webinariach jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkie szkolenia są w j. angielskim. Terminy i opisy szkoleń oraz formularze rejestracyjne można znaleźć na stronie https://www.cabi.org/webinars/.

Szkolenie dot. obsługi systemu MojaPG (moduł Projekty – uzupełnianie danych projektów)

Pracownicy Działu Projektów PG zapraszają na szkolenie online dot. obsługi systemu MojaPG moduł Projekty – uzupełnianie danych projektów. Spotkanie skierowane jest do pracowników Politechniki Gdańskiej, którzy pełnią funkcje kierowników projektów oraz do członków zespołów projektowych. Terminy do wyboru:

 • 2.03.2021 r., godz. 10.00;
 • 8.03.2021 r., godz. 13.00.

Spotkanie poprowadzi kierownik Działu Projektów mgr inż. Waldemar Dzienisz. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres annwnuk@pg.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie "Efektywna komunikacja dla kadry administracyjnej PG"

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry administracyjnej realizowane w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG": Efektywna komunikacja dla kadry administracyjnej Politechniki Gdańskiej, w terminie 28–29.04.2021 r. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia-dla-kadry-administracyjnej-i-zarzadczej. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Nowa witryna pomocy technicznej

Z myślą o podniesieniu jakości świadczonego wsparcia Centrum Usług Informatycznych rozpoczyna proces modyfikacji narzędzi używanych do bezpośredniej komunikacji. W pierwszym etapie zmian uruchomiono nową witrynę pomocy (adres pomoc.pg.edu.pl pozostaje bez zmian).

Zastosowane rozwiązanie umożliwia korzystanie użytkownikom z takich udogodnień jak kontekstowe wyszukiwanie informacji czy możliwość eksportu do plików PDF, natomiast pracownikom zespołu Helpdesk łatwiejszą aktualizację instrukcji oraz stworzenie nowoczesnej bazy wiedzy.

W kolejnym etapie prac planowane jest również wdrożenie nowoczesnego systemu obsługi zgłoszeń, który ułatwi użytkownikom korzystanie z formularzy zgłoszeniowych i kontrolę nad złożonymi zgłoszeniami, usprawni on także pracę Helpdesku.

Kalendarium

26 lutego 13.00–14.30
https://tinyurl.com/ycct45h5

Szkolenie CNE: Sprawdzone metody pracy zespołowej

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Jak zbudować system pracy zespołowej na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach (sprawdzone pomysły).
28 lutego–3 marca

AMP w narciarstwie alpejskim

Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim
2 marca 11.00–13.00
https://app.evenea.pl/event/badkliniczne-ctwt/

Badania kliniczne z udziałem ludzi

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na drugą część webinarium z dużą dawką praktycznej wiedzy, tym razem z zakresu badań klinicznych z udziałem ludzi. Obowiązuje rejestracja.
6 marca 10.00–15.15

Igrzyska Akademii ETI

Dziesiąte Igrzyska Akademii ETI odbędą się 6.03.2021 r. (sobota). Organizowany przez Wydział ETI PG konkurs informatyczny dla uczniów szkół średnich rozpocznie się o godz. 10:00 w sali 230 budynku WETI B.