Nr 188/ 18 lutego 2021

Z życia uczelni

Nowy regulamin oceny nauczycieli akademickich

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu dn. 10.02.2021 r. pozytywnie zaopiniował regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, zawierający m.in. nowe kryteria oceny okresowej.

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie zgodnie z art. 128 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Ocena, która przeprowadzana jest raz na cztery lata lub na wniosek rektora, dokonywana jest w zakresie należytego wykonywania obowiązków przez pracowników badawczych, dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (określonych w art. 115 ww. Ustawy) oraz w zakresie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Przy ocenie pod uwagę brane są także m.in. ankiety oceny nauczyciela przeprowadzane wśród studentów i doktorantów pod koniec każdego cyklu zajęć dydaktycznych.

Oceny pracowników zatrudnionych na wydziałach dokonują wydziałowe komisje powołane w tym celu przez dziekanów, natomiast pracowników innych jednostek, w tym centrów dydaktycznych – kierownicy danej jednostki.

Szczegółowe kryteria oceny poszczególnych grup nauczycieli zawarte są w Zarządzeniu Rektora PG nr 6/2021 z dn. 10.02.2021 r.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 10.02.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Mazur-Mileckiej stopnia doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria biomedyczna;
 • przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Krzysztofa Wildego w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Merkiszowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej;
 • wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej;
 • wprowadzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej;
 • zaopiniowania Regulaminu oceny nauczycieli akademickich;
 • zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PG;
 • wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia rad dyscyplin naukowych na okres od dnia 10 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz ich liczebności;
 • zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu pt. Wielowymiarowe tkankopodobne dozymetry dla precyzyjnej onkologii radiacyjnej;
 • przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Wygraj Indeks organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju zreferował wyniki ankietyzacji oceny jakości e-nauczania w semestrze zimowym 2020/2021, a prof. Jan Buczkowski, pełnomocnik rektora ds. artystycznych, przedstawił aktualizację Księgi Identyfikacji Wizualnej. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG, przekazała informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Ekspert WZiE w zespole opracowującym nową Krajową Politykę Miejską

Dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. PG został powołany do zespołu opracowującego nową Krajową Politykę Miejską (KPM), który działa pod egidą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Naukowiec z Katedry Zarządzania WZiE PG będzie pracował w grupie zajmującej się cyfryzacją zarządzania miastami.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Stypendia NAWA dla naukowców WZiE

Dr inż. Wioleta Kucharska i dr Adam Marszk, adiunkci na Wydziale Zarządzania i Ekonomii otrzymali stypendium z Programu Stypendialnego im. Bekkera organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Dodatkowe informacje, w tym pełna lista nagrodzonych naukowców, znajdują się na stronie NAWA.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 15.02.2021 o godz. 9.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Bielan. Tytuł rozprawy: „TiO2-based magnetic nanocomposites with core-shell structure”. Promotor: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (PG).

Kształcenie i dydaktyka

Wyróżnienie prac dyplomowych absolwentek WZiE PG

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku dn. 10.02.2021 wyłoniło laureatów XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020. Wśród laureatek znalazły się dwie absolwentki Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG:

 • Marta Bogdziewicz (kierunek Analityka gospodarcza) za pracę pt. „Analiza wydatków na kulturę w krajach Unii Europejskiej jako wskaźnik dobrobytu”; promotor: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG – wyróżnienie za pracę magisterską;
 • Paulina Głodowska (kierunek Zarządzanie inżynierskie) za pracę pt. „Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej”; promotor: dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. PG – główna nagroda za pracę licencjacką.

Zwycięstwo zespołu PG w krajowym etapie Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych

Zespół reprezentujący Politechnikę Gdańską:

 • opiekun – dr inż. Karol Flisikowski (adiunkt WZiE PG),
 • studenci: Marta Sobolewska, Norbert Nieżorawski, Maciej Winnik

zdobył I miejsce w krajowym etapie V edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Zespół przygotował pracę pt. „Wpływ niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia elektryczne na jakość snu”. Dzięki wygranej zespół awansował do etapu międzynarodowego jako reprezentacja Polski.

Szczegółowe informacje i pełna lista laureatów znajdują się na stronie Konkursu.

Komunikaty

Webinarium z Planów Zarządzania Danymi

Dn. 26.02.2021 r. w godz. 10.00–11.30 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzą Magdalena Szuflita-Żurawska oraz Robert Szczodruch z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Program szkolenia oraz link znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/openscience/szkolenia.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na WZiE PG

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG zapraszają dzieci w wieku 10–13 lat do udziału w bezpłatnym programie edukacji ekonomicznej „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy”.

Celem programu jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych.

W bieżącym semestrze odbędą się następujące zajęcia:

 • Zarządzanie projektami,
 • Życie produktu,
 • Przedsiębiorczość w działaniu,
 • Gimnastyka umysłu, czyli jak uczyć się szybciej i osiągać lepsze efekty;
 • Walutowa wieża BABEL,
 • Ekologiczny znaczy trendy.

W program przewidziane są również spotkania z rodzicami z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Wszyscy uczestnicy EUD otrzymują dyplomy ukończenia programu. Na najlepszych studentów czekają atrakcyjne nagrody.

Zajęcia będą odbywać się we czwartki w godz. 17.00–18.30, przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. Program oraz harmonogram zajęć dostępne są na stronie portalu EUD; pierwsze zajęcia odbędą się 4.03.2021 r. Zapisy przyjmowane są do 28.02.2021; wymagana rejestracja za pomocą formularza dostępnego na stronie portalu; kontakt: Edyta.Drajska@zie.pg.edu.pl.

Kalendarium

18 lutego–21 lutego

AMP w snowboardzie

AMP w snowboardzie
18 lutego 16.00–17.40
https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/

Rzecznicy Talentów – webinarium

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza 18.02.2021 na trzecie spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
19 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/36AgA2x

Szkolenie CNE: Ćwiczenia rachunkowe zdalnie

CNE PG zaprasza na udział w kolejnym szkoleniu ASYNCHRONICZNYM – materiały w formie e-learningowej dostępne są na kursie „Dydaktyczne Piątki” na eNauczaniu. Zapraszamy do aktywnego udziału (dyskusji na forach).
19 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/2NSnXfb

Szkolenie CNE: Niezwykła moc pytań w nauczaniu

CNE PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: W jaki sposób wspierać studentów pytaniami. Tworzenie kontekstu do zadawania pytań. Budowanie relacji. Grupy wielokulturowe.
19 lutego 17.00–18.30
https://bit.ly/2MgTlDZ

KAWIARENKA METODYCZNA 1

Otwieramy cykl comiesięcznych spotkań, by rozmawiać o inspirujących książkach dotyczących metodyki szkoły wyższej przy kawie/herbacie.
23 lutego 09.15–11.00

Inauguracja studiów II stopnia i projektów badawczych na ETI

Inauguracja studiów II stopnia na WETI, prezentacja nagrodzonych projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu projekt grupowy i inauguracja studenckich projektów badawczych.
24 lutego 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie dot. składania wniosku w Programie Horyzont

Omówienie struktury nowego programu ramowego UE Horyzontu Europa (HE) i zasad udziału w programie. Informacje o planowanych konkursach w HE. Prowadząca: Renata Downar-Zapolska, rejestracja e-mailowa: annwnuk@pg.edu.pl.
26 lutego 13.00–14.30
https://tinyurl.com/ycct45h5

Szkolenie CNE: Sprawdzone metody pracy zespołowej

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Jak zbudować system pracy zespołowej na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach (sprawdzone pomysły).
28 lutego–3 marca

AMP w narciarstwie alpejskim

Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim
6 marca 10.00–15.15

Igrzyska Akademii ETI

Dziesiąte Igrzyska Akademii ETI odbędą się 6.03.2021 r. (sobota). Organizowany przez Wydział ETI PG konkurs informatyczny dla uczniów szkół średnich rozpocznie się o godz. 10:00 w sali 230 budynku WETI B.