Nr 187/11 lutego 2021

Z życia uczelni

ProtoLab II – warsztat techniczny już otwarty

Do dyspozycji użytkowników oddana została ostatnia z trzech prototypowni – Protolab II. Kompleksowo wyposażony warsztat techniczny znajduje się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Studenci, dyplomanci, uczestnicy projektu e-Pionier oraz kadra naukowa Politechniki Gdańskiej może korzystać z warsztatu bezpłatnie.

ProtoLab II jest częścią inicjatywy Space4makers w GPNT, gdzie na powierzchni 400 m2 powstała przestrzeń do prototypowania dedykowana dla startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wynalazców. Warsztat wyposażony został w wielkogabarytowe maszyny do obróbki drewna i metalu, jak ploter CNC, tokarko-frezarka, prasa ręczna. Do dyspozycji użytkowników jest też stanowisko do druku 3D oraz zaplecze w postaci elektronarzędzi.

Dostęp do ProtoLab II możliwy jest, podobnie jak w pozostałych prototypowniach, przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu, po uprzednim zarejestrowaniu się i otrzymaniu karty dostępu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

„Szkoła start-up” powstaje na Politechnice Gdańskiej

Decyzją rektora na Politechnice Gdańskiej uruchomiony zostanie program akceleracyjny „Szkoła start-up”, wspierający przedsiębiorczość wśród studentów i pracowników uczelni. Zespoły, które pozytywnie ukończą program szkoleniowy będą miały szansę uzyskać grant w wysokości 50 tys. zł. Środki te można będzie wykorzystać na prace przedwdrożeniowe lub przygotowania do założenia spółki.

Celem utworzenia programu akceleracyjnego jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz merytoryczne przygotowanie zespołów złożonych ze studentów lub pracowników Politechniki Gdańskiej do powoływania własnych spółek spin-off/spin-out.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nabór do Rady Młodych Naukowców

Do 22.02.2021 r. trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres nabordoRMN@nauka.gov.pl. Zgłoszenia przesłane lub uzupełniane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Do Rady Młodych Naukowców mogą zgłaszać się naukowcy, którzy spełniają definicję młodego naukowca oraz posiadają znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej pięciu publikacji naukowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych.

Naukowcy z WZiE PG edytorami wydania specjalnego „Telecommunications Policy”

Dr hab. Ewa Lechman, prof. PG oraz dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG zostały zaproszone do pełnienia roli guest editors w wydaniu specjalnym czasopisma „Telecommunications Policy” (Elsevier, 5-year IF=2.56). Dodatkowo rolę edytora pełni prof. Antonio Rodriguez Andres z University la Rioja oraz VSB Ostrava.

Tytuł wydania specjalnego brzmi Digital technologies as ageing population policy-supportive tool. Towards Responsible Ageing Population Policy concept”.

„Telecommunications Policy” to uznane międzynarodowe czasopismo publikujące prace z pogranicza technologii cyfrowych oraz nauk społecznych. Planowane wydanie specjalne będzie dotyczyć zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych dla potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Konkurs SHENG 2

Narodowe Centrum Nauki z chińską agencją National Natural Science Foundation of China ogłaszają międzynarodowy konkurs SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze:

 • przedmiot i cel dofinansowania: polsko-chińskie projekty badawcze w zakresie badań podstawowych w zakresie wybranych dyscyplin naukowych: HS6 (HS6_001-HS6_007, HS6_013-HS6_014), ST4, ST5, ST8 lub NZ1-NZ9;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych upływa 15.03.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Międzynarodowy konkurs sieci JPIAMR z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki realizowane wspólnie przez co najmniej trzy zespoły badawcze pochodzące z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie;
 • kraje biorące udział w konkursie: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych upływa 16.03.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Międzynarodowe konkursy V4–Japonia w dziedzinie zaawansowanych materiałów

Program V4–Japonia to współpraca pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów: 

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawczo-rozwojowe dziedzinie zaawansowanych materiałów realizowane wspólnie przez zespoły, składające się z przynajmniej trzech partnerów: jeden z Japonii i dwóch z różnych państw V4 uczestniczących w konkursie (Czechy, Węgry, Polska, Słowenia);
 • termin naboru wniosków międzynarodowych upływa 9.04.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Międzynarodowy konkurs sieci JPI Urban Europe 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

 • przedmiot i cel dofinansowania: międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych realizowane przez konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie;
 • kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych wstępnych upływa 15.04.2021 r.;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z następujących krajów partnerskich: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. W konkursie mogą wziąć udział również zespoły z krajów współpracujących (jako trzeci zespół oprócz zespołu z Polski i zespołu z kraju partnerskiego): Luksemburga, Belgii – Flandrii, Belgii – Walonii; Chorwacji:

 • przedmiot i cel dofinansowania: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z krajów partnerskich i współpracujących w ramach konkursu Weave-UNISONO;
 • projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk;
 • nabór wniosków międzynarodowych: od stycznia do października 2021 r w zależności od kraju wiodącego;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Nowe specjalności na Wydziale ETI

Politechnika Gdańska, wspólnie z czterema innymi uczelniami wyższymi, przystąpiła do realizacji projektu AI TECH – Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. W lutym 2021 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki rozpocznie się realizacja nowych specjalności (studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne), na kierunkach INFORMATYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. WETI oferuje nowoczesne kształcenie na specjalnościach: uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie WETI

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. SONATINA 5, SHENG 2 i Weave-UNISONO Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Szczegółowych informacji udziela mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, e-mail magdalena.szuflita@pg.edu.pl; pytania można również kierować na adres open-data@pg.edu.pl.

Szkolenie z oprogramowania Lectora dla kadry dydaktycznej i administracyjnej

Trwa rekrutacja na szkolenie realizowane w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG": Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych, które odbędzie się w terminach:

 • 23–24.03.2021 r.
 • 13–14.04.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Finansowanie zajęć profesorów wizytujących i pracodawców

Informujemy, że w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG” możliwe jest dalsze zapraszanie profesorów wizytujących oraz pracodawców (praktyków) spoza PG na 21 następujących kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia:

 • WA: architektura, gospodarka przestrzenna,
 • WCh: biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria i technologie nośników energii,
 • WEiA: automatyka, robotyka i systemy sterowania, elektrotechnika,
 • WFTiMS: fizyka techniczna, matematyka, nanotechnologia,
 • WILiŚ: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, transport, budownictwo,
 • WIMiO: energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, oceanotechnika,
 • WZiE: analityka gospodarcza, zarządzanie.

Finansowanie udziału może dotyczyć nawet pojedynczych godzin zajęć, obecnie prowadzonych przede wszystkim zdalnie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

Informacji udziela również mgr Łukasz Fusiara (Biuro Projektu POWER), power-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 19. 

Oprogramowanie naukowe w CI TASK

Centrum Informatyczne TASK odnowiło licencje na oprogramowanie naukowe:

 • Matlab – nowe wersje na okres 1.01–31.12.2021 r. Użytkownicy mają dostęp do najnowszej wersji 2020b na superkomputerze Tryton oraz lokalnie, na swoich komputerach (np. laptopie lub stacji roboczej). Matlab to środowisko obliczeniowe przeznaczone do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych i wizualizacji. Zakres zastosowań pakietu obejmuje różne dziedziny nauki i techniki, w tym: biologię, medycynę, chemię, ekonomię i meteorologię. W CI TASK zainstalowane są wszystkie ważniejsze moduły m.in. SIMULINK, Bioinformatics Toolbox, Neural Network Toolbox, Signal Processing Toolbox, Control System Toolbox, Global Optimization Toolbox, Image Processing Toolbox, MATLAB Compiler, MATLAB Compiler SDK, Optimization Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Simulink Control Design, Statistics and Machine Learning Toolbox, System Identification Toolbox, Simulink Design Optimization, a ich zbiór jest systematycznie poszerzany w zależności od wymagań użytkowników.
 • Pakiet SIMULIA, w skład którego wchodzi m.in. aplikacja Abaqus – licencja jest ważna do 31.12.2021 r. Użytkownicy mogą korzystać z  najnowszej wersji 2020 na superkomputerze Tryton oraz lokalnie, na swoich komputerach (np. laptopie lub stacji roboczej). Abaqus to pakiet inżynieryjny, stosowany do oceny wytrzymałościowej elementów maszyn i konstrukcji, a także do symulacji zagadnień nieliniowych mechaniki ciała stałego i płynów.
 • Mathematica – licencja jest ważna do 31.12.2021 r. Użytkownicy mają dostęp do najnowszej wersji 12.2.0 na superkomputerze Tryton oraz lokalnie, na swoich komputerach (np. laptopie lub stacji roboczej). Mathematica to pakiet oprogramowania do obliczeń numerycznych i symbolicznych oraz analizy i wizualizacji danych. Posiada możliwości współpracy z szeregiem aplikacji inżynierskich i naukowych.

Dostęp do powyższych aplikacji, a także pozostałych zasobów Centrum, w tym pakietów Ansys, ArcGIS, GaussianHyperWorks, MSC.Software, Numeca, Siemens NX, Tecplot, Intel Parallel Studio, a także mocy obliczeniowej superkomputera Tryton, posiadają wszyscy zarejestrowani użytkownicy CI TASK.

Rejestracja jest bezpłatna i można jej dokonać pod adresem: rejestracja.

Kalendarium

11 lutego 14.00–15.30
http://bityl.pl/NgM6F

Platforma eNauczanie: quizy i Q&A

CNE PG zaprasza na szkolenie dotyczące tworzenia quizów (poziom podstawowy i zaawansowany) oraz sesji Q&A (rozwiązywanie problemów). Szkolenie przeprowadzi dr Iwona Mokwa-Tarnowska. Link: http://bityl.pl/XwT6Y
12 lutego 11.00–14.00
http://bityl.pl/2vcmi

Dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne

Szkolenie on-line, platforma ZOOM
12 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/3anP49C

Szkolenie CNE: Praca zespołowa na eNauczaniu

CNE PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Narzędzia Moodle wspierające pracę zespołową studentów: wiki, warsztat, słownik
17 lutego 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie dot. grantów ERC w Programie Horyzont Europa

Szkolenie online dla pracowników PG. Prowadzący spotkanie: Renata Downar-Zapolska. Rejestracja e-mailowa na szkolenie: annwnuk@pg.edu.pl. Agenda spotkania i więcej informacji na stronie Działu Projektów PG.
18 lutego 16.00–17.40
https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/

Rzecznicy Talentów – webinarium

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza 18.02.2021 na trzecie spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
19 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/2NSnXfb

Szkolenie CNE: Niezwykła moc pytań w nauczaniu

CNE PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: W jaki sposób wspierać studentów pytaniami. Tworzenie kontekstu do zadawania pytań. Budowanie relacji. Grupy wielokulturowe.
19 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/36AgA2x

Szkolenie CNE: Ćwiczenia rachunkowe zdalnie

CNE PG zaprasza na udział w kolejnym szkoleniu ASYNCHRONICZNYM – materiały w formie e-learningowej dostępne są na kursie „Dydaktyczne Piątki” na eNauczaniu. Zapraszamy do aktywnego udziału (dyskusji na forach).
19 lutego 17.00–18.30
https://bit.ly/2MgTlDZ

KAWIARENKA METODYCZNA 1

Otwieramy cykl comiesięcznych spotkań, by rozmawiać o inspirujących książkach dotyczących metodyki szkoły wyższej przy kawie/herbacie.
24 lutego 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie dot. składania wniosku w Programie Horyzont

Omówienie struktury nowego programu ramowego UE Horyzontu Europa (HE) i zasad udziału w programie. Informacje o planowanych konkursach w HE. Prowadząca: Renata Downar-Zapolska, rejestracja e-mailowa: annwnuk@pg.edu.pl.
26 lutego 13.00–14.30
https://tinyurl.com/ycct45h5

Szkolenie CNE: Sprawdzone metody pracy zespołowej

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Jak zbudować system pracy zespołowej na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach (sprawdzone pomysły).