Nr 186/4 lutego 2021

Z życia uczelni

Gdański Nobel dla prof. Jacka Tejchmana

Profesor Jacek Tejchman został laureatem prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Nagrodę, zwaną gdańskim Noblem przyznano profesorowi za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

Prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Obecnie (od 2000 r.) kieruje Katedrą Budownictwa i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Równocześnie prowadzi aktywną, międzynarodową współpracę naukową z uczelniami w Karlsruhe, Grenoble, Grazu, Wiedniu i Delft.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych prof. J. Tejchmana należą budownictwo lądowe, ekobudownictwo i inżynieria materiałowa. Prowadzi badania naukowe dotyczące przede wszystkim konstrukcji inżynierskich (betonowych, żelbetowych, kompozytowych i stalowych), mechaniki gruntów i skał, mechaniki pękania oraz mechaniki materiałów sypkich.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

„Siema!”. PG pomogła w organizacji 29. finału WOŚP w Gdańsku

Politechnika Gdańska aktywnie włączyła się w organizację gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku to właśnie na PG zlokalizowany został główny, gdański sztab dla wolontariuszy WOŚP, a także „bank” orkiestry.

Dodatkowe informacje na temat gdańskiego finału WOŚP znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.  

Komercjalizacja i innowacje

Webinar: Zostań ekspertem merytorycznym w projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Excento Sp. z o.o. zaprasza naukowców, którzy planują zostać ekspertami merytorycznymi na bezpłatny webinar, który odbędzie się 9.02.2021 r. o godz.12.00. Webinar ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad działania projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Operatorem projektu jest Excento – spółka celowa Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie poprowadzą:

 • Krzysztof Malicki – ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • Piotr Markowski – kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw.

Uczestnicy webinaru poznają obszary zaangażowania w projekcie przewidziane dla pracowników oraz zespołów naukowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości ich udziału w projekcie oraz najważniejsze korzyści. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem zadań w projekcie przewidzianym dla pracowników oraz zespołów naukowych w zależności od charakteru ich uczestnictwa.

Formularz rejestracyjny – https://app.evenea.pl/event/ugrantywebinar1/.

Nauka

Centrum Informatyczne TASK partnerem w projekcie Krajowy Magazyn Danych

Projekt pod nazwą “Krajowy Magazyn Danych – Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 4.2 4/4.2/2020.

Jednym z partnerów biorących udział w projekcie, koordynowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jest Centrum Informatyczne TASK.

Projekt jest naturalną kontynuacją rozwijanych w latach 2007–2012 projektów KMD i KMD2, które zaowocowały m.in. stworzeniem Usługi Powszechnej Archiwizacji w sieci PIONIER. KMD ma być nowoczesną usługą magazynowania danych w sposób bezpieczny, elastyczny i wydajny. Dodatkowym elementem wzbogacającym usługę będą aplikacje, które ułatwią zarządzanie, przetwarzanie i analizę składowanych danych.

Lista wszystkich partnerów projektu:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe;
 • Akademickie Centrum Komputerowym Cyfronet AGH;
 • Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej;
 • Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe;
 • Politechnika Częstochowska;
 • Politechnika Białostocka;
 • Politechnika Świętokrzyska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Wartość dofinansowania projektu to około 153 mln PLN.

Korekty w Programie kształcenia w Szkole Doktorskiej

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, w zakładce "Program kształcenia", zostały opublikowane korekty w Programie kształcenia, obowiązującym od roku akademickiego 2020/2021. Poprawki polegają na zmianie w tabeli określającej moduły kształcenia (rozdział 4).

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, w zakładce "Rekrutacja standardowa na r. a. 2021/2022", zostały opublikowane Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022. Zakładka jest w trakcie budowy i będzie na bieżąco aktualizowana. Zakładka dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.

Wkrótce rozpocznie się akcja zbierania ankiet od osób zainteresowanych pełnieniem funkcji promotora. Informacja na ten temat pojawi się na stronie Szkoły Doktorskiej, a także zostanie przesłana na wydziały. Przewidywany początek rekrutacji to czerwiec 2021.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami – CANALETTO z NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Wnioski złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

 • matematyka, fizyka, chemia,
 • kosmos,
 • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko,
 • nanotechnologia i zaawansowane materiały,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
 • medycyna i zdrowie.

Informacje organizacyjne:

 • termin naboru wniosków upływa 19.03.2021 r.;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 5.03.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 12.03.2021 r.;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach PSF 2021 Call

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (PSF) na rok 2021.

Priorytetem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Główne zasady:

 • projekty muszą angażować partnerów z co najmniej trzech państw członkowskich RPMB, w tym partnera wiodącego;
 • maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 65 tys. euro;
 • propozycje projektów mogą zgłaszać osoby, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy z państw członkowskich RPMB, a także członkowie Grup Ekspertów RPMB i Sieci RPMB.

Informacje organizacyjne:

 • termin naboru wniosków: 15.02–31.03.2021 r.;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24.03.2021 r. do godz. 15.00;
 • strona internetowa konkursu: https://cbss.org/psf/latest-project-call/;
 • osoba do kontaktu: Paulina Dyguła, Dział Projektów.

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich

Cele konkursu:

 • opracowanie nowych procedur terapeutycznych w obszarze chorób rzadkich w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych;
 • zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki, opieki i terapii;
 • konsolidacja środowiska naukowców i klinicystów.

Projekty składane w ramach konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we Wniosku kodu ORPHA, który odpowiada badanej chorobie rzadkiej. Konsorcjum może składać się maksymalnie z 4 członków. Wymogi dotyczące konsorcjum zostały określone w Regulaminie konkursu:

 • konsorcjum musi zostać utworzone przez złożeniem wniosku;
 • partnerzy powyżej 4 członków konsorcjum mogą świadczyć usługi jako podwykonawcy;
 • każdy z Partnerów powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia i poprawy stanu zdrowia osób zdiagnozowanych z chorobami rzadkimi;
 • nowy Konsorcjant może dołączyć do projektu już realizowanego zgodnie z zasadami zawartymi w umowie dofinansowania;
 • wyboru Konsorcjantów dokonuje Lider projektu z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Informacje organizacyjne:

 • termin naboru wniosków upływa 31.03.2021 r.;
 • aplikować można składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny ABM;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 17.03.2021 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 24.03.2021 r.;
 • szczegółowe informacje znajdują się na stronie ABM;
 • osoby do kontaktu: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Wyróżnienie pracy dyplomowej studentki WZiE w konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW

Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła laureatów VII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską na temat rynku kapitałowego.

Wśród laureatów znalazła się studentka analityki gospodarczej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG – Magdalena Kusowska, której praca licencjacka pt. „Ocena skuteczności strategii kontrariańskiej i momentum na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych” otrzymała wyróżnienie. Promotorem studentki był dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni.

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie GPW. 

Komunikaty

Podziękowanie za uzupełnienie kart przedmiotów

Szanowni: Nauczyciele, Koordynatorzy, Administracjo,

dziękuję Państwu za mobilizację sił i opracowanie kart przedmiotów oraz ich publikację w katalogu ECTS.

W ciągu miesiąca udało się poprawić widoczność sylabusów w semestrach:

 • zimowym 2020/2021 (bieżący semestr) z 53% na 94% zamkniętych i opublikowanych kart,
 • letnim 2019/2020 (poprzedni semestr) z 61% na 87%,
 • zimowym 2019/2020 (ubiegłoroczny semestr) z 68% na 92%.

Nadal mogą Państwo uzupełniać zaległe karty, zwłaszcza z semestru letniego.

Opracowanie kart przedmiotów jest ważnym obowiązkiem osób odpowiedzialnych za przedmioty. Sylabusy dopełniają informację o ofercie studiów dla kandydatów i stanowią punkt odniesienia zarówno dla studentów, jak i PKA.

W razie pytań należy kontaktować się z właściwym koordynatorem ds. katalogu ECTS lub z Działem Zarządzania Jakością (jakosc@pg.edu.pl).

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
prorektor ds. organizacji i rozwoju PG 

Szkolenia online od EBSCO

W lutym 2021 r. firma EBSCO zaplanowała serię szkoleń online. Podczas sesji trenerzy EBSCO opowiedzą o rozwiązaniach, produktach i ich aktualizacjach. Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Tematyka szkoleń w lutym 2021 r.:

 • Narzędzia EBSCOhost przydatne przy pisaniu pracy magisterskiej – 10.02.2021, godz. 11.00;
 • Poznaj Academic Research Source – bogatą bazę czasopism i e-książek – 11.02.2021 r., godz. 13.00;
 • Jak wykorzystać platformę EBSCOhost do nauki języków obcych? – 16.02.2021, godz. 14.00;
 • Zasoby EBSCO dla nauk z zakresu środowiska, ekologii i ochrony zasobów naturalnych – 17.02.2021, godz. 13.00;
 • Flipster – nagradzane źródło e-wydań czasopism – 18.02.2021, godz. 14.00;
 • Modele zakupu e-książek EBSCO – 25.02.2021, godz. 10.30.

Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Powiadomienia e-mailowe w systemie EZD oraz graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów informuje, że:

 1. w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) została uruchomiona funkcjonalność dotycząca przesyłania przez system powiadomień w postaci wiadomości e-mail o pojawieniu się na koncie danego pracownika nowej koszulki;
 2. w repozytorium dokumentów została zamieszczona instrukcja dotycząca dodania graficznego symbolu podpisu elektronicznego do pliku PDF w aplikacji Szafir.

Kalendarium

5 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/39EGVi1

Panel Dyskusyjny: Egzaminowanie w pandemii

Dyskusja moderowana na bazie materiałów wypracowanych w module o tej samej nazwie na kursie na eNauczaniu „Dydaktyczne Piątki”. Doświadczenia i przemyślenia uczestników, problemy, pytania, dyskusja.
9 lutego 13.00–14.30
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie online dot. obsługi systemu MojaPG moduł Projekty

Szkolenie online skierowane do kierowników projektów i zespołów projektowych.
10 lutego 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/badawcza/ogloszenia

Szkolenie z oferty programowej finansowanej ze środków IDUB

Szkolenie dotyczące oferty programowej IDUB, procedury składania i etapów oceny wniosków.
10 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
12 lutego 11.00–14.00
http://bityl.pl/2vcmi

Dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne

Szkolenie on-line, platforma ZOOM
12 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/3anP49C

Szkolenie CNE: Praca zespołowa na eNauczaniu

CNE PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Narzędzia Moodle wspierające pracę zespołową studentów: wiki, warsztat, słownik
17 lutego 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie dot. grantów ERC w Programie Horyzont Europa

Szkolenie online dla pracowników PG. Prowadzący spotkanie: Renata Downar-Zapolska. Rejestracja e-mailowa na szkolenie: annwnuk@pg.edu.pl. Agenda spotkania i więcej informacji na stronie Działu Projektów PG.
19 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/36AgA2x

Szkolenie CNE: Ćwiczenia rachunkowe zdalnie

CNE PG zaprasza na udział w kolejnym szkoleniu ASYNCHRONICZNYM – materiały w formie e-learningowej dostępne są na kursie „Dydaktyczne Piątki” na eNauczaniu. Zapraszamy do aktywnego udziału (dyskusji na forach).
19 lutego 13.00–14.30
https://bit.ly/2NSnXfb

Szkolenie CNE: Niezwykła moc pytań w nauczaniu

CNE PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: W jaki sposób wspierać studentów pytaniami. Tworzenie kontekstu do zadawania pytań. Budowanie relacji. Grupy wielokulturowe.
19 lutego 17.00–18.30
https://bit.ly/2MgTlDZ

KAWIARENKA METODYCZNA 1

Otwieramy cykl comiesięcznych spotkań, by rozmawiać o inspirujących książkach dotyczących metodyki szkoły wyższej przy kawie/herbacie.
24 lutego 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie dot. składania wniosku w Programie Horyzont

Omówienie struktury nowego programu ramowego UE Horyzontu Europa (HE) i zasad udziału w programie. Informacje o planowanych konkursach w HE. Prowadząca: Renata Downar-Zapolska, rejestracja e-mailowa: annwnuk@pg.edu.pl.
26 lutego 13.00–14.30
https://tinyurl.com/ycct45h5

Szkolenie CNE: Sprawdzone metody pracy zespołowej

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Jak zbudować system pracy zespołowej na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach (sprawdzone pomysły).