Nr 184/21 stycznia 2021

Z życia uczelni

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni PG w nowej kadencji

Dn. 12.01.2021 r. w Sali Senatu PG odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady Uczelni w ramach nowej kadencji na lata 2021–2024. W skład Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej wchodzi siedmiu członków wybranych przez Senat PG. Wyboru dokonano dn. 16.12.2020 r., a oficjalna inauguracja działalności Rady nastąpiła 1.01.2021 r. W skład Rady wchodzi pięć osób spoza uczelni, jedna osoba z uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Do głównych zadań Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, projektu statutu i planu rzeczowo-finansowego, monitorowanie zarządzania uczelnią i jej gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat) oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Skład Rady Uczelni PG na kadencję 2021–2024:

 • Wojciech Falkowski – prezes zarządu Ecol-Group Sp. z o.o.,
 • Inacio Golebski – prezes DNV GL Poland Sp. z o.o.,
 • Sławomir Halbryt – prezes zarządu Sescom SA, prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej,
 • Tomasz Klimczuk – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
 • Andrzej Synowiecki – prezes Radmor SA,
 • Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes NDI SA,
 • Karolina Matuszewska – przewodnicząca SSPG.

Dodatkowe informacje podano na stronie internetowej PG w Aktualnościach

ProtoLab III – prototypownia rozwiązań z dziedziny technologii kosmicznych i VR już otwarta

Protolab III to już trzecie tego typu laboratorium posiadające infrastrukturę techniczną umożliwiającą opracowanie i wykonanie dowolnego prototypu. Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy urządzenia do realizacji projektów m.in. z zakresu technologii kosmicznych i technologii rozszerzonej rzeczywistości (VR).

Z prototypowni mogą korzystać członkowie zespołów interdyscyplinarnych, które powstają w ramach projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, realizowanego przez Excento, z którego sfinansowano ProtoLab, studenci PG piszący pracę dyplomową, studenci wykonujący projekt indywidualny lub grupowy, studenci z kół naukowych, pracownicy PG zatrudnieni na umowę o pracę.

Laboratorium powstało w wyniku współpracy spółki celowej PG Excento z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Z ProtoLab III będzie można korzystać przez całą dobę, a sprzęt wypożyczać za pośrednictwem wirtualnej wypożyczalni.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach i na stronie spółki Excento.

CI TASK wspiera walkę z pandemią COVID-19

Na prośbę Grupy LOTOS SA Centrum Informatyczne TASK zestawiło łącza światłowodowe do powstającego na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19. Łącza umożliwią personelowi nowej placówki bezpieczny dostęp do szpitalnych systemów informatycznych znajdujących się w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Zasady zimowej sesji egzaminacyjnej i organizacji zajęć w semestrze letnim

Zimowa sesja egzaminacyjna

Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej, kończące poszczególne zajęcia i weryfikujące efekty uczenia się odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także obron prac dyplomowych i egzaminów.

Od tej zasady obowiązują jednak wyjątki:

 • możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad i środków ochrony bezpośredniej. Aby skorzystać z tej możliwości, student będzie zobowiązany złożyć wniosek do dziekana swojego wydziału;
 • w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie też przeprowadzenie poszczególnych egzaminów i/lub zaliczeń w formie stacjonarnej na terenie uczelni (dotyczy to również zaliczeń w Szkołach Doktorskich), bądź mieszanej – z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • decyzje w sprawie organizacji egzaminów i zaliczeń podejmują dziekani wydziałów w porozumieniu z nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot i starostą roku (w przypadku Szkół Doktorskich – dyrektorzy szkół).

Organizacja zajęć w semestrze letnim

W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej oraz w Szkołach Doktorskich realizowane będą tak jak do tej pory – w trybie zdalnym i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasada ta będzie obowiązywać do czasu ewentualnego odwołania stanu pandemii bądź zniesienia rządowych ograniczeń, nakazów i regulacji odnoszących się do walki z jej skutkami.

Dopuszczalne będzie jednak – zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – prowadzenie części zajęć w sposób mieszany (hybrydowy), czyli na terenie uczelni – z zachowaniem zasad i obostrzeń sanitarnych:

 • taka możliwość dotyczy jednak tylko takich przedmiotów, które nie mogą być realizowane zdalnie, a także części lub całości przedmiotów przewidzianych do realizacji na ostatnim roku studiów I stopnia lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w zależności od kierunku);
 • wykaz zajęć odnoszących się do powyższej zasady przygotowywać będą na bieżąco dziekani poszczególnych wydziałów (w zależności od ewentualnej zmiany sytuacji epidemicznej);
 • informacje dot. tych zajęć każdorazowo będą umieszczane na stronach wydziałowych;
 • podobna zasada obowiązuje w Szkołach Doktorskich, gdzie wykaz zajęć praktycznych (stacjonarnych) opracowywać będą dyrektorzy.

Ponadto, zajęcia wychowania fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego PG w semestrze letnim prowadzone będą również w formie hybrydowej, która zakłada:

 • prowadzenie zajęć stacjonarnych dla studentów zainteresowanych taką formą (zgodnie z zasadami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego);
 • możliwość odbywania zajęć w formie zdalnej dla studentów, którzy nie chcą, lub nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Szczegółowe informacje dot. organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej oraz zajęć w semestrze letnim podano w Zarządzeniu Rektora PG nr 1/2021 z 14.01.2021 r.

Nauka

CI TASK rozpoczął realizację projektu

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej zawarło dn. 30.12.2020 r. umowę o dofinansowanie projektu EuroHPC. Projekt będzie przez trzy lata realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (1.01.2021–31.12.2023 r.).

Projekt „Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL” realizowany jest w ramach konsorcjum, którego liderem jest Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, a partnerami Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej wraz z:

 • Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym;
 • Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Centrum Informatycznym Świerk;
 • Politechniką Wrocławską, Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym;
 • Uniwersytetem Warszawskim.

Celem międzynarodowej inicjatywy EuroHPC – European High-Performance Computing – jest utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy eksaskalowej – unikatowych na skalę światową, a zbudowanych z wykorzystaniem technologii rozwijanych w Europie. Ich moc obliczeniowa umożliwi obniżenie kosztów procesów badawczych przy równoczesnym skróceniu terminu realizacji badań naukowych. Realizowane przedsięwzięcie usprawni realizację badań naukowych poprzez budowę i udostępnienie polskiej nauce zasobów superkomputerowych umożliwiających przeprowadzanie obliczeń wielkiej skali.

Łączna wartość projektu wynosi 194 664 760,62 PLN, a łączne wydatki kwalifikowane 160 102 219,69 PLN.

Fundusz Wyszehradzki – I konkurs

Fundusze Wyszehradzkie ogłosiły 3 terminy konkursów na granty:

 • do 1.02.2021 r.;
 • do 1.06.2021 r.;
 • do 1.10.2021 r.

Projekty będą w całości finansowane przez Fundusze Wyszehradzkie z możliwością dofinansowania 15% kosztów pośrednich. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie My Visegrad.

Obecnie trwa nabór wniosków do 1.02.2021 r. Zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 25.01.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 25.01.2021 r.

Informacje o celach konkursów i warunkach aplikowania dostępne są na stronach:

Osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

"Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" – II tura rekrutacji

Partnerzy Projektu "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia": Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wydział Architektury PG i Stowarzyszenie Młodych Lubuszan zapraszają do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

 • podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności;
 • zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

W II turze rozdysponowane będą granty na łączną kwotę ok. 25 mln PLN; wartość grantu wynosi od 900 tys. PLN do 1,5 mln PLN. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków wstępnych: 25.01–2.02.2021 r. 

Działanie w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury PG.

Absolwentka Wydziału Architektury PG laureatką ogólnopolskiego konkursu projektowego

Karolina Jankowska, absolwentka Wydziału Architektury PG zdobyła I nagrodę w IX edycji konkursu organizowanego przez magazyn Architektura&Biznes „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” na najlepsze dyplomy architektoniczne. Nagrodzona praca pt. „Bastion Miś jako miejsce działań prośrodowiskowych. Projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego bazującej na idei upcylingu” została przygotowana pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Błażko, doc. PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach magazynu Architektura&Biznes i Wydziału Architektury PG w Aktualnościach.

Studenci Wydziału Architektury z honorowym wyróżnieniem w międzynarodowym konkursie

Studenci Wydziału Architektury: Julita Banaszak, Jakub Kruk, Jerzy Sroka, uzyskali honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Hyperloop Desert Campus” organizowanym przez Young Architects Competition.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury w Aktualnościach.

„Wiem na bank – Indeks na WZiE” – konkurs dla uczniów szkół średnich

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG i II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu zapraszają uczniów liceów i techników z całej Polski do udziału w X jubileuszowej edycji konkursu „Wiem na bank – Indeks na WZiE”, który odbędzie się w formie zdalnej. Dwóch laureatów konkursu otrzyma „indeks na WZiE”, który umożliwia przyjęcie na studia prowadzone na WZiE PG na preferencyjnych zasadach.

Celem głównym Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej.

Terminy:

 • zgłoszenia przyjmowane są do 3.02.2021 r.,
 • I etap konkursu: 10.02.2021 r. – test wyboru (10 osób z najlepszymi wynikami przechodzi do II etapu),
 • II etap:

– do 15.03.2021 r. – termin nadsyłania prac projektowych,
– 29–30.03.2021 r. – finał konkursu, prezentacja prac projektowych przed jury w formie zdalnej.

Dodatkowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin, dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Komunikaty

Nowy tryb ubiegania się o patronat Rektora PG

Zmianie uległ sposób ubiegania się o patronat/honorowy patronat Rektora PG. Zamiast obowiązujących do tej pory wniosków papierowych udostępniony został formularz internetowy.  Zasady uzyskiwania patronatu rektora oraz wniosek dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/uczelnia/wladze-uczelni/rektor-i-prorektorzy/pion-rektora.  

Oferta szkoleń dla wykładowców i doktorantów

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na trwający od listopada ub.r. cykl cotygodniowych webinariów metodycznych. Spotkanie online na platformie MSTeams dla wykładowców i doktorantów odbywają się w każdy piątek o stałej porze (w godz. 13.00–14.30). 

Tematy webinariów w styczniu i lutym 2021 r.:

 • 29.01 – Dobrostan (e-)wykładowcy, czyli jak zadbać o siebie w czasie pandemii (i zdalnego nauczania) oraz szkolenie asynchroniczne:  Projektowanie zdalnego środowiska egzaminacyjnego  – moduł na kursie „Dydaktyczne Piątki przy kawie”;
 • 5.02 – Projektowanie zdalnego środowiska egzaminacyjnego (panel dyskusyjny);
 • 12.02 – Wykorzystywanie Moodle do prowadzenia prac zespołowych podczas zajęć;
 • 19.02 – Niezwykła moc zadawania pytań w nauczaniu oraz szkolenie asynchroniczne:  Prowadzenie ćwiczeń rachunkowych w formie zdalnej  – moduł na kursie „Dydaktyczne Piątki przy kawie”;
 • 26.02 – System pracy zespołowej na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach – sprawdzone pomysły.

Strefa Sztuki na WZiE PG

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG powstała Strefa Sztuki, czyli przestrzeń wystawiennicza w holu na pierwszym piętrze budynku Wydziału. Inicjatywa zrodziła się z myślą o uzdolnionych plastycznie studentach, absolwentach i pracownikach Politechniki Gdańskiej, a także w celu nawiązania współpracy z innymi uczelniami, instytucjami i artystami trójmiejskimi.

Pierwsza wystawa przedstawia plakaty autorstwa Karoliny Podoskiej – doktorantki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i studentów Wydziału Grafiki tej uczelni.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Zarzadzania i Ekonomii w Aktualnościach.

Kalendarium

23 stycznia 16.15–18.00
https://zie.pg.edu.pl/-/turkusowa-organizacja-w-praktyce-%E2%80%93-spotkanie-z-markiem-sliboda?redirect=https%3A%2F%2Fzie.pg.edu.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fJVicbtwSoa2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_i

Spotkania z zarządzaniem

Gościem spotkania będzie Marek Śliboda, twórca i Prezes Zarządu Firmy „Marco” z Gliwic, określanej w literaturze jako organizacja turkusowa.
25 stycznia 12.00–13.00

Legalizacja pobytu

Webinarium dla studentów nt. "Legalizacja pobytu w Polsce"
28 stycznia 18.00–20.00
https://zie.pg.edu.pl/-/zapraszamy-na-xxxiv-wieczor-z-ekonomia-w-formie-zdalnej-?redirect=https%3A%2F%2Fzie.pg.edu.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fJVicbtwSoa2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTab

XXXIV Wieczór z Ekonomią

WZiE zaprasza na spotkanie online w ramach Wieczoru z Ekonomią. Gościem będzie dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, autor książki „Ludowa historia Polski” (VI miejsce w rankingu magazynu „Książki”).