Nr 181/17 grudnia

Życzenia świąteczne

Pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w zdrowiu, w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz sukcesów zawodowych i wytrwałości w realizacji planów, a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą
Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Proekologiczny kampus. Porozumienie PG z miastem Gdańsk

Politechnika Gdańska zawarła z miastem Gdańsk porozumienie o współpracy w ramach projektu Gdańska Polityka Wodna. Głównym obszarem współpracy będą badania nad możliwościami architektonicznego i urbanistycznego kreowania przestrzeni zlokalizowanych wzdłuż Potoku Królewskiego, zwłaszcza terenu kampusu PG jako „Laboratorium innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, technologicznych i krajobrazowych – Eko-Tech Kampus PG”.

W ramach porozumienia, które 27.11.2020 r. podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, zespoły badawcze pracowników, studentów oraz doktorantów zostaną włączone w proces projektowy dotyczący zagospodarowania przestrzeni nadwodnych w ramach opracowania Biura Rozwoju Gdańska „Polityka potoków i małych rzek. Zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej”. Opracowanie uwzględnia m.in. tereny leżące wzdłuż Potoku Królewskiego, a więc przebiegające w znacznej części przez kampus.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PG w rankingu UI GreenMetric 2020

Politechnika Gdańska znalazła się na 231 miejscu na 912 uczelni (II miejsce w Polsce) w tegorocznej edycji UI GreenMetric World University Rankings, odnotowując tym samym awans z 247 miejsca (na 780 uczelni) w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu.

Ranking ocenia stan uczelni pod kątem zrównoważonego rozwoju i ekologii. Ranking GreenMetric uwzględnia takie czynniki jak: stopień zazielenienia uczelni, zużycie energii elektrycznej, kwestie związane z transportem, zużyciem wody czy gospodarowaniem odpadami. Duże znaczenie dla organizatorów mają również działania badawcze i edukacyjne związane ze zmianą klimatu.

Najbardziej „zieloną” uczelnią z Polski okazał się UAM w Poznaniu zajmując 222 miejsce.

Więcej informacji na stronie: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/.

V edycja budżetu obywatelskiego – wyniki

Ogłoszona została ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji w tegorocznej edycji BO PG – dwóch pracowniczych i dwóch studenckich. Najwięcej głosów zdobyły i zostały zakwalifikowane do finansowania następujące projekty pracownicze:

Z projektów studenckich do finansowania zakwalifikowane zostały:

Łączny koszt realizacji projektów przeznaczonych do realizacji wynosi 464 tys. zł. Pozostała rezerwa w wysokości 36 tys. zł pozwoli na ewentualne prace dodatkowe w ramach zakwalifikowanych projektów. Zgodnie z harmonogramem BO PG 2021, zwycięskie projekty mają zostać zrealizowane do końca 2021 roku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Nauka

Nowe prośrodowiskowe rozwiązania inżynierii chemicznej

Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego prowadzi badania nad nowymi rozwiązaniami wpisującymi się w ideę tzw. zielonej chemii – ograniczania oddziaływania na środowisko procesów chemicznych. Naukowiec osiąga najwyższe wyniki publikacyjne (200 pkt) na Wydziale Chemicznym i jest w czwórce najwyżej punktowanych naukowców na Politechnice Gdańskiej pod względem wymaganego wypełnienia slotów publikacyjnych.

Prof. G. Boczkaj prowadzi obecnie badania w dwóch dużych projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

 • projekt dotyczący opracowania innowacyjnych rozwiązań dedykowanych przemysłowi chemicznemu, szczególnie rafineryjnemu;
 • projekt mający na celu uzyskanie nowych rodzajów cieczy głęboko eutektycznych, które mogą stać się alternatywą dla substancji chemicznych, np. rozpuszczalników organicznych uznawanych za szkodliwe dla środowiska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Dział Spraw Naukowych przypomina, że do 31.12.2020 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z definicją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora, albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Młody naukowiec może wskazać we wniosku swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30.11.2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/). Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu plik PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez rektora PG lub upoważnionego prorektora. Za podpisanie elektroniczne wniosku będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych.

Informacje dla wnioskodawców:

 • wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy --> zarejestrowany użytkownik OSF --> login: dobn123);
 • wnioski do podpisu należy przysłać na adres malmakow@pg.edu.pl, najpóźniej do 28.12.2020 r.;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Makowiecka, Dział Spraw Naukowych;
 • procedura przyznawania stypendiów opisana jest na stronie MNISW;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych.

Luiza Leszkowska z WETI na liście TOP 15 ekspertek 5G

Mgr inż. Luiza Leszkowska z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI znalazła się w gronie TOP15 ekspertek w Polsce zajmujących się technologią 5G. To pierwsze tego typu ogólnopolskie zestawienie, przygotowane przez Fundację „Perspektywy”.

Celem listy jest wyróżnienie, docenienie, a przede wszystkim wypromowanie kobiet specjalizujących się w różnych obszarach sieci 5G (technicznym, biznesowym, prawnym lub administracji publicznej). Obok L. Leszkowskiej w zestawieniu znalazły się m.in.: szefowe największych, wiodących firm z branży telekomunikacyjnej czy ekspertki z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Departamentu Telekomunikacji w Kancelarii Rady Ministrów.  

Luiza Leszkowska dwa lata temu ukończyła studia magisterskie na kierunku telekomunikacja i elektronika. Za pracę magisterską – projekt miniaturowej anteny wykorzystywanej w technologii satelitarnej, otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu technologii mikrofalowej, antenowej i radiolokacyjnej polskiej sekcji IEEE.

Doktorantka obecnie przygotowuje się do złożenia wniosku w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym jednym z warunków uzyskania finansowania projektu jest kierowanie projektem przez kobietę.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

I konkurs INFRASTARt

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych. Cele szczegółowe Programu:

 • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych;
 • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R;
 • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.
Nabór wniosków będzie trwał w dn. 11.01–11.03.2021 r.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 4.03.2021 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Warunki konkursu:

 • zaplanowane zatrudnienie dla kierownika projektu badawczego (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę) w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora;
 • zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF;
 • termin składania wniosków upływa 15.03.2021 r.;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8.03.2021 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

XII konkurs w Programie LIDER

LIDER jest skierowany do młodych naukowców, a jego celem jest poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Program adresowany jest do osób, które:

 • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi, nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat;
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach, posiadają patenty lub wdrożenia;
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która zatrudni wszystkich członków zespołu badawczego;
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Polski dłużej niż 3 miesiące.

Termin naboru: 18.01– 18.03.2021 r.; wnioski należy przesyłać w systemie LSI.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 11.03.2021 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na WZiE

Dn. 17.12.2020 r. o godz. 9.30 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Franciszka Kutrzeby pt. „Skills mismatch in the context of technological change”. Promotorzy: dr hab. Ewa Lechman, prof. PG, dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG.

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez aplikację Zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/98648484144?pwd=WjJPRmNTOE16VmdBcC9EV0NoRkxjdz09; meeting ID: 986 4848 4144, passcode: 945059.

Komunikaty

Uzupełnienie kart przedmiotów w portalu MojaPG i katalogu ECTS

W związku z nieukończeniem i nieopublikowaniem kart przedmiotów w portalu MojaPG i katalogu ECTS, do nauczycieli akademickich, którzy nie przygotowali jeszcze kart z semestru bieżącego oraz letniego i zimowego 2019/2020, został wysłany e-mail z prośbą o uzupełnienie do 20.12.2020 r.

Aktualnie karty nieukończone są niedostępne dla studentów, kandydatów i innych interesariuszy, w tym instytucji akredytujących.

Zgodnie z Regulaminem studiów na Politechnice Gdańskiej karty przedmiotów powinny być wypełnione w portalu MojaPG przez nauczycieli odpowiedzialnych za przedmioty i opublikowane w katalogu ECTS przez koordynatorów ds. katalogu ECTS najpóźniej w ciągu 14 dni od przyjęcia danego programu studiów, natomiast w przypadku przedmiotów fakultatywnych wprowadzanych do modułów na dany semestr – najpóźniej w ciągu 14 dni przed uruchomieniem zapisów studentów w portalu MojaPG.

Oba terminy wskazane w Regulaminie zostały przekroczone.

W przypadku pytań należy skontaktować się z właściwym koordynatorem ds. katalogu ECTS (zgodnie z Pismem okólnym Rektora PG nr 55/2020) lub ewentualnie z Działem Zarządzania Jakością (jakosc@pg.edu.pl).

Deponowanie danych badawczych w repozytorium MOST DANYCH

Udostępnienie danych powstałych w toku procesu badawczego coraz częściej stanowi jeden z warunków stawianych naukowcom przy publikacji artykułów naukowych lub przy składaniu wniosków grantowych. MOST DANYCH to repozytorium działające w ramach serwisu MOST Wiedzy, które funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi powszechnie standardami i umożliwia szybkie udostępnienie danych badawczych. Obecnie każdy pracownik Politechniki Gdańskiej posiadający profil naukowy w serwisie MOST Wiedzy ma możliwość zdeponowania swoich danych.

Aby dodać nowy dataset należy zalogować się do swojego profilu, a następnie przejść w tryb edycji. Udostępniona zostanie wówczas zakładka "Dane Badawcze", gdzie z kolei znajduje się przycisk "Dodaj dane badawcze", który przekierowuje do formularza deponowania danych.

Więcej informacji o tym, jak przesłać oraz opisać zbiór danych, można znaleźć na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/openscience/repozytorium-otwartych-danych-badawczych.  

Przerwa świąteczna

Informujemy, że kolejny numer Biuletynu Informacyjnego PG, ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną, ukaże się 7 stycznia 2021 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

17 grudnia 14.00–16.00
https://app.evenea.pl/event/triz-pg/

Webinarium o metodologii TRIZ

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu metodologii TRIZ, które odbędzie się 17.12.2020 na platformie Microsoft Teams. Obowiązkowa rejestracja uczestników.