Nr 180/10 grudnia 2020

Z życia uczelni

Pomóżmy innym! PG otwiera uczelniane Centrum Wolontariatu

Dn. 5.12.2020 r. władze Politechniki Gdańskiej na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Centrum Wolontariatu powołały Centrum Wolontariatu PG (CWPG). Jednocześnie podpisano z władzami miasta deklarację o współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

W ramach CWPG utworzono obszary pomocowe:

 • wolontariat edukacyjny – polega przede wszystkim na regularnych korepetycjach i zajęciach dla uczniów gdańskich szkół, mających trudności w nauce lub przygotowujących się do egzaminów maturalnych;
 • wolontariat akcyjny – skierowany do osób, które chciałyby pomagać przy organizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych, naukowych lub sportowych;
 • wolontariat wielokulturowy – w ramach którego organizowane będą cyklicznie warsztaty integracyjne dla polskich i zagranicznych studentów PG, a studenci wolontariusze pomogą swoim zagranicznym kolegom i koleżankom poznać jak najlepiej Gdańsk i PG (możliwy będzie tu również wolontariat zagraniczny).

Studenci i doktoranci zainteresowani dołączeniem do CWPG i udziałem w akcjach pomocowych proszeni są o wypełnienie formularza na stronie https://pg.edu.pl/centrum-wolontariatu. Ponadto, osoby zainteresowane dołączeniem w przyszłości (uczelnia planuje rozszerzyć działalność centrum o wolontariat pracowniczy) mogą zapisać się do newslettera, dzięki któremu będą otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnie prowadzonych działaniach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Ewaluacja działalności publikacyjnej pracowników PG za lata 2017–2020

Przeprowadzona w ostatnich tygodniach analiza efektywności publikacyjnej Politechniki Gdańskiej w ostatnich czterech latach wskazuje, że osiągnięcie przez Uczelnię zadowalającego, ostatecznego wyniku efektywności publikacyjnej będzie wymagać zintensyfikowania działań pracowników naukowych w tym obszarze. Analizę przeprowadzono w ujęciu za dwa okresy: lata 2017–2018 oraz 2019–2020. W kolejnych miesiącach podjęte zostaną dodatkowe działania mające na celu poprawę tego wskaźnika.

Poniższy wykres zawiera wykaz 20 najlepszych katedr, których pracownicy już teraz spełniają wymóg odpowiednio wysokiego poziomu wypełnienia slotów. Statystyki innych katedr oraz wykaz pracowników, którzy w ostatnich dwóch latach wykazali się najwyższą aktywnością na poszczególnych wydziałach można znaleźć w repozytorium.

Władze Politechniki Gdańskiej gratulują pracownikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Państwa działalność w tym obszarze ma ogromne znaczenie w budowaniu wizerunku Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka naukowego w kraju i na świecie.

Katedry TOP 20 w latach 2019–2020 (normalizacja względem najwyższej (Pu) per slot za publikacje w ramach limitu slotów):

Katedry TOP20

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Laureatki konkursu NCN – Miniatura 4

Sześć projektów z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Łączna wartość zwycięskich projektów z PG wynosi prawie 290 tys. zł.

Dofinansowanie z NCN otrzymają cztery projekty z Wydziału Chemicznego oraz po jednym z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Architektury:

 • „Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych zbrojonych niemetalicznymi prętami kompozytowymi w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości”, kierownik projektu: dr inż. Beata Zima (WILiŚ); wartość projektu: 48 950 zł;
 • „Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym (Human Centric Lighting)”, kierownik projektu: dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska (WA), wartość projektu: 49 500 zł
 • „Superhydrofobowe gąbki impregnowane głębokimi cieczami eutektycznymi do usuwania składników ropy naftowej z wody”, kierownik projektu: dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska (WCh), wartość projektu: 49 500 zł;
 • „Zielone polimery cyklodekstrynowe do selektywnej adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych”, kierownik projektu: dr inż. Koleta Hemine (WCh), wartość projektu: 49 995 zł;
 • „Nowe bio-poliole poliestrowe przeznaczone do otrzymywania pianek poliuretanowych – synteza i charakterystyka”, kierownik projektu: dr inż. Paulina Parcheta (WCh), wartość projektu: 41 800 zł;
 • „Nowe katalizatory 2D MXenes do wytwarzania gazu syntezowego na drodze suchego reformingu metanu”, kierownik projektu: dr inż. Izabela Wysocka (WCh), wartość projektu: 49 500 zł.

W konkursie Miniatura można ubiegać się o środki na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe lub wyjazdy konsultacyjne. Lista rankingowa znajduje się na stronie NCN.

Innowacyjne laboratorium sztucznej inteligencji na Politechnice Gdańskiej

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG otwarto laboratorium AI Living Lab powołane przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej i VoiceLab.AI w ramach tzw. Hubu Innowacji Cyfrowych. W pracowni prowadzone będą badania naukowe nad rozwojem sztucznej inteligencji, ponadto będzie ona udostępniana również do współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym.

Laboratorium służyć będzie również kształceniu studentów na specjalizacji „Sztuczna inteligencja” (studia II stopnia kierunku inżynieria biomedyczna). Te nowe, specjalistyczne studia, rozpoczną się na wydziale ETI PG w lutym 2021 r., a w programie znajdzie się 14 przedmiotów dotyczących AI.

Przygotowanie i wyposażenie laboratorium było możliwe dzięki środkom własnym wydziału ETI, Katedry Inżynierii Biomedycznej PG, dotacji MNiSW w ramach rozwoju infrastruktury informatycznej WETI (zakup serwera) oraz środkom z projektu DIH4.AI. Naukowcy zaznaczają, że w pełni korzystać z zasobów w laboratorium będzie można dopiero po zakończeniu epidemii lub ograniczeniu restrykcji z nią związanych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

LOTOS i Politechnika Gdańska stworzą ekologiczne asfalty

Konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska i spółka LOTOS Asfalt, podpisało pod koniec listopada umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego. Wartość projektu wynosi ponad 5 mln zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG Aktualnościach.

Konkurs "Seed money call for Swedish organizations in the Baltic Sea region"

Szwedzki Instytut zapewnia finansowanie wspólnych projektów, w których szwedzkie organizacje wspólnie z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego, stawiają czoła wyzwaniom ponadnarodowym.

Główne zasady:

 • partnerstwo musi obejmować członków z co najmniej trzech krajów kwalifikujących się do wsparcia, z których jednym jest Szwecja (jako główny wnioskodawca),
 • projekt może uzyskać maksymalnie 500 000 SEK,
 • realizacja projekt nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy,
 • zgłoszenia składa się online.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków będzie trwał do 11.02.2021 r.,
 • zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 4.02.2021 r.,
 • więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie Interreg South Baltic,
 • osoba do kontaktu: Paulina Dyguła, Dział Projektów.

INFOSTRATEG – I konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:

A. TEMAT 2 – rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:

 • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
 • raka piersi u kobiet,
 • raka prostaty u mężczyzn;

B. TEMAT 11 – weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków trwa w dn. 4.01–26.02.2021 r. Zgłoszenia projektów w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy składać w Dziale Projektów do 12.02.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 19.02.2021 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBiR. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Joanna Baum, Dział Projektów.

Komunikaty

Szkolenia z Web of Science

W grudniu odbędzie się kolejna edycja szkoleń internetowych Akademia Web of Science. Eksperci z Clarivate Analytics objaśnią, jak korzystać z zasobów i wyszukiwać informacje, aby w pełni wykorzystać potencjał platformy Web of Science.

 • Najważniejsze innowacje i zmiany w Web of Science w 2020 r. – 14.12.2020 r., godz. 11.00;
 • Przedstawiamy nową platformę Web of Science – 14.12.2020 r., godz. 13:00 i 16.12.2020 r., godz. 10.00;
 • Rozwiązania Clarivate dla wyszukiwania informacji i rozwoju badań w wybranym temacie – 15.12.2020 r., godz. 11.00.

Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Dodatkowe informacje, w tym linki do rejestracji, znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Kalendarium

10 grudnia 20.00–22.00

Pomorska Liga Akademicka – piłka ręczna kobiet

Pomorska Liga Akademicka w piłce ręcznej kobiet Politechnika Gdańska – Uniwersytet Gdański
11 grudnia 10.00–14.00

„Lean w nauce i praktyce”

CLIP-HUB to forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących obszarów związanych z produkcją, innowacjami, logistyką i współpracą (szczególnie międzyorganizacyjną).
11 grudnia 13.00–15.30
https://bit.ly/2IZlvBp

Grywalizacja w dydaktyce akademickiej

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na ostatnie w tym roku seminarium z cyklu "Dydaktyczne piątki".
14 grudnia 20.30–22.00

Pomorska Liga Akademicka – siatkówka mężczyzn

Pomorska Liga Akademicka w siatkówce mężczyzn Politechnika Gdańska – Uniwersytet Gdański
16 grudnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 grudnia 14.00–16.00
https://app.evenea.pl/event/triz-pg/

Webinarium o metodologii TRIZ

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu metodologii TRIZ, które odbędzie się 17.12.2020 na platformie Microsoft Teams. Obowiązkowa rejestracja uczestników.