Nr 18/15 grudnia 2016

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
zwracam się do Państwa z prośbą o zainteresowanie się treścią wydawanych zarządzeń oraz pism dotyczących spraw Uczelni, które są rozsyłane na wydziały oraz do centrów dydaktycznych i jednostek administracji centralnej.

Kierownicy poszczególnych jednostek są zobowiązani do przekazywania odpowiednich informacji do wiadomości wszystkich swoich pracowników. Jednocześnie przypominam, że wszystkie obowiązujące akty wewnętrzne dostępne są w Repozytorium Dokumentów PG – https://repos.pg.gda.pl/.

Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Mamy trzech laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów

Troje pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej zostało wyróżnionych przyznanymi w tym roku nagrodami Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015.

W kategorii „Rozprawy habilitacyjne” nagrodę otrzymała dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (WZiE). Docenione zostały dwa cykle jej publikacji: „Konwergencja płac i cen” oraz „Efektywność i produktywność szkół wyższych”.

Dwa pozostałe wyróżnienia przyznane zostały za rozprawy doktorskie. Otrzymali je dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka (WA) za pracę pod tytułem „Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska zabytkowych struktur architektonicznych w środowisku kulturowym delty Wisły” oraz dr Adam Dziekoński (WETI) za rozprawę „Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA”.

Nagroda Elsevier w dziedzinie nauk społecznych dla Politechniki Gdańskiej

1.12.2016 r. prof. dr hab. Piotr Dominiak – prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji odebrał z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina nagrodę Elsevier dla Politechniki Gdańskiej. Nagrodę przyznano w dziedzinie nauk społecznych „za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych". Pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii mają duży udział w tym sukcesie.

Awans naukowy

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych dr hab. inż. Beacie Jaworskiej-Szulc.

Podziękowania

W związku z odejściem na emeryturę, na posiedzeniu Senatu PG w dniu 7 grudnia br., rektor prof. Jacek Namieśnik, podziękował inż. Bożenie Hakuć, odznaczonej m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie w pracę na rzecz Politechniki Gdańskiej w latach 1979–2016 oraz za pełnienie funkcji p.o. dyrektora Biblioteki Politechniki Gdańskiej w latach 2000–2016.

Wydział Zarządzania i Ekonomii już wkrótce z nowym hasłem

Wydział się zmienia, czasy się zmieniają – zmienić się powinno również… nasze hasło. Do 15.12.2016 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii trwa konkurs, w którym swoją propozycję wydziałowego hasła może zgłosić każdy ze studentów i pracowników uczelni. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Propozycje można nadsyłać na adres Ewa.Hope@zie.pg.gda.pl.

Jakub Pankowski nagrodzony

Miło nam poinformować, że na VIII Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która odbyła się 3.12.2016 r. w Kartuskim Centrum Kultury, trener Sekcji Żeglarskiej PG Jakub Pankowski został wybrany jednym z trzech Pomorskich Nauczycieli Żeglarstwa Roku 2016. W nagrodę otrzymał Nagrodę PoZŻ Kryształowy Żagiel.

Ustawa 2.0

W związku z planami wprowadzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym trwają prace trzech, wyłonionych przez MNiSW, zespołów:
• zespół pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka przygotował całościowy projekt ustawy, który można znaleźć na stronie http://cpp.amu.edu.pl. Dyskusja na temat przedstawionych tez odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 20 grudnia br., w Auli PG, o godz. 12.00;
• zespół pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego przedstawił na kilku konferencjach główne założenia swojej propozycji, które można znaleźć na stronie http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0;
• zespół kierowany przez dr. hab. Arkadiusza Radwana zwraca się do wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni o wypełnienie ankiet identyfikujących stan polskiego szkolnictwa wyższego, a także zbierających informacje na temat projektowanych przez ten zespół założeń. Ankiety można znaleźć na stronie http://ustawa20.allerhand.pl/konsultacje/.

Nauka

ERA CoBioTech – nabór wniosków

Do 2.03.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Wymagane jest międzynarodowe partnerstwo i udział partnerów z przemysłu. Więcej informacji na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech-/aktualnosci/art,4736,otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-cofund-on-biotechnologies.html. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange – nabór wniosków

Do 5.04.2017 r. trwa nabór w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w programie Horyzont 2020. W ramach działania RISE finansowane są krótkoterminowe wymiany pracowników, które sprzyjają rozwojowi dalszej kariery zawodowej poprzez wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Więcej informacji podano na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc. Osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Nabór wniosków na rok 2017 w PO WER

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło harmonogram naboru wniosków na rok 2017 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach osi dotyczącej szkolnictwa wyższego będzie można złożyć wnioski na:
• utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących kierunków studiów I oraz II stopnia (IV, XI, XII 2017),
• umiędzynarodowienie kierunków studiów I oraz II stopnia (nie podano terminu),
• tworzenie programów studiów doktoranckich (IX 2017),
• programy stażowe dla studentów (II 2017),
• działania podnoszące kompetencje studentów (IV 2017),
• działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (VII 2017),
• wsparcie dla biur karier (IV 2017),
• oferty dotyczące 3 misji uczelni (X 2017).
Osoba do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów.

Stypendia rządu francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017/2018. Termin składania wniosków upływa 5.03.2017 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

WM współorganizatorem Kongresu VIVA HEALTH FUTURE

W dniu 25.11.2016 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie odbył się Pierwszy Kongres VIVA HEALTH FUTURE, wspólne przedsięwzięcie Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział w Gdańsku. Celem Kongresu była wymiana doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym gronie naukowców i klinicystów oraz dostawców nowoczesnych technologii medycznych, aby określić potencjał, szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W szczególności dotyczy to komórek macierzystych, technik digitalnych oraz technologii powierzchni i biotechnologii. Współorganizatorem ze strony Politechniki Gdańskiej był prof. Andrzej Zieliński – kierownik Zespołu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego PG.

Komunikaty

Kalendarze politechniczne na rok 2017 już w sprzedaży

Koniec roku zbliża się nieubłaganie, dlatego już teraz warto zaopatrzyć się w kalendarz na rok 2017 z widokiem na Politechnikę Gdańską. Nowiutkie kalendarze z autorską oprawą już czekają, aby zadomowić się u Państwa. W sklepie do wyboru kalendarze ścienne, książkowe i kieszonkowe. Aktualna oferta sklepu dostępna jest na stronie: www.pg.edu.pl/sklep.
Serdecznie zapraszamy.

Legitymacje zniżkowe SKM

Dział Osobowy przypomina, że legitymacje SKM uprawniające do zakupu biletów z ulgą 30% będą ważne do 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. ulga ta przestanie obowiązywać.

PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE – szkolenie na WM PG

W dniach 1–02.12.2016 r. na Wydziale Mechanicznym PG odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego – pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do pracowników WM. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach współpracy oraz porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku a Politechniką Gdańską. Celem szkolenia było ukazanie zasad i sposobów niesienia pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym oraz przełamywanie barier w ratowaniu życia ludzkiego. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) w Gdańsku – na co dzień czynnych ratowników medycznych i obejmowały zagadnienia dotyczące podstawowych czynności ratunkowych m.in. przy złamaniach kończyn oraz praktycznego użycia defibrylatora AED przy wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Inicjatorami spotkania byli dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. Dariusz Mikielewicz i pełnomocnik rektora PG ds. bezpieczeństwa wewnętrznego prof. Jerzy Ejsmont.

Spotkania PG – nowe narzędzie wspomagające organizację spotkań

Centrum Usług Informatycznych udostępniło nowe narzędzie wspomagające organizację spotkań. Usługa Spotkania PG dedykowana jest przede wszystkim osobom organizującym pracę różnych komisji i zespołów oraz biurom i sekretariatom jednostek. Organizator spotkania wysyła do wybranych osób zaproszenia z propozycjami terminów, a każdy z uczestników może wybrać odpowiedni dla niego termin. Na tej podstawie wybierany jest termin najbardziej dogodny dla większości uczestników.
Usługa dostępna jest przez przeglądarkę WWW w systemie Moja PG lub bezpośrednio pod adresem http://spotkania.pg.gda.pl/.
Dla użytkowników i organizatorów spotkań przygotowano instrukcję obsługi dostępną online pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/spotkania/. Wszelkich informacji i bieżącego wsparcia udziela zespół Helpdesk – http://cui.pg.edu.pl/helpdesk.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nowym narzędziem. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi proszone są o kontakt z zespołem Helpdesk celem nadania uprawnień.

Kalendarium

15 grudnia 18.00–20.00

Koncert świąteczny

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na KONCERT ŚWIĄTECZNY. Miejsce: hol przed Aulą GG.
17 grudnia 16.00–18.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej: Sklep Polski MKK Gniezno – Politechnika Gdańska; miejsce: Gniezno.
18 grudnia 18.00–20.00

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet: Politechnika Gdańska – KKS Olsztyn; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.
20 grudnia 09.45–14.00

Szkolenie

„Polityka Open Access i Open Research Data w programie Horyzont 2020", miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300. Rejestracja i program: www.rpkgdansk.pl.
20 grudnia 18.00–19.00

Koncert muzyki chóralnej zespołu wokalnego Art’n’Voices

W ramach Politechniki Otwartej z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice” koncert muzyki chóralnej zespołu wokalnego Art'n'Voices „KOLĘDY I NIE TYLKO…". Wstęp wolny, Aula GG.