Nr 179/3 grudnia 2020

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 25.11.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. arch. Jerzemu Uścinowiczowi (PB) tytułu naukowego profesora,
 • nadania mgr inż. Alicji Kwaśniewskiej stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,
 • zatwierdzenia kandydatów do Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej,
 • uchwalenia Strategii Politechniki Gdańskiej 2020–2030,
 • ustalenia programów studiów dla kierunków: Automatyka, cybernetyka i robotyka; Elektronika i telekomunikacja oraz Informatyka prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zarządzanie prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria danych prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Inżynieria i aparatura procesowa prowadzonych na Wydziale Chemicznym oraz Zamówienia publiczne prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu PIONIER-LAB-Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji IDUB.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Janusz Nieznański przedstawił projekt zmian w Statucie PG. Kwestor, mgr Piotr Lewandowski przekazał informacje o realizacji planu rzeczowo-finansowego w okresie styczeń–październik 2020 r. Prorektor ds. organizacji i rozwoju prof. Dariusz Mikielewicz przedstawił raport z przeprowadzonej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. Dyrektor szkoły doktorskiej prof. Michał Mrozowski omówił wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021. Lic. Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Niemal 5 mln zł dla młodych naukowców w I edycji programu ARGENTUM

Prawie 5 mln zł otrzymają młodzi naukowcy w ramach I edycji programu ARGENTUM. Przyznane środki finansowe umożliwią przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego oraz upowszechnienia wyników badań, w tym zakup aparatury badawczej, materiałów, drobnego sprzętu i pokrycie kosztów publikacji wyników. Część z projektów realizowanych w ramach programu ARGENTUM będzie podstawą do ubiegania się o środki międzynarodowe realizując tym samym cele programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W zakończonym naborze do programu złożono 53 wnioski, z których 20 otrzymało finansowanie:

 • w ramach CENTRUM EKOTECH:
 1. Preparation and characterization of new „green” absorbent materials for selective removal of impurities from biogas; kierownik projektu: dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska, przyznane środki: 299 425 zł;
 2. Design and development of a multiphase Brushless Doubly-Fed Induction Generator; kierownik projektu: dr inż. Roland Ryndzionek, przyznane środki: 299 521 zł;
 3. Linear and non-linear viscoelastic behavior of cold recycled bitumen-cement composites; kierownik projektu: dr inż. Mariusz Jaczewski, przyznane środki: 235 950 zł;
 4. An innovative method of monitoring artificial light pollution in natural and urban environments usign unmanned aerial vehicles (drones); kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Bobkowska, przyznane środki: 299 493,70 zł;
 5. Monitoring and diagnostic of reinforced concrete structures using integrated vibrational and acoustical effects: low frequency vibrations ultrasonic waves and vibro-acoustic modulation;  kierownik projektu: dr inż. Tomasz Ferenc, przyznane środki: 246 240 zł;
 6. Eco-Poly-Generation systems improving the performance of fossil fuel power plants cooperating with renewable energy source; kierownik projektu: dr inż. Paweł Ziółkowski, przyznane środki: 299 410 zł;
 7. New catalysts for resource recovery via dry reforming of waste plastics; kierownik projektu: dr inż. Izabela Wysocka, przyznane środki: 295 755 zł;
 8. Long term behavior of stabilized soil subbases with new generation additives; kierownik projektu: dr inż. Marcin Stienss, przyznane środki: 203 280 zł;
 • w ramach CENTRUM BIOTECHMED:
 1. DNA topoisomerase inhibitors with acridine and acridone scaffold as a novel antifungal agents; kierownik projektu: dr inż. Kamila Rząd, przyznane środki: 298 450 zł;
 2. High-Definition 3D Dosimetry and Quality Assurance for Boron-Neutron Capture Therapy Clinics;  kierownik projektu: dr inż. Marek Maryański, przyznane środki: 99 980 zł;
 3. Computations, measurements and analysis of relationships between blood flow, endothelial function and mechanoreceptors response in the arteries in order to model their behavior;  kierownik projektu: dr inż. Bartosz Sobczyk, przyznane środki: 269 415 zł;
 4. Mechanics of femur fracture fixations – numerical and experimental analysis;  kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Żerdzicki, przyznane środki: 299 533 zł;
 • w ramach CENTRUM MATERIAŁY PRZYSZŁOŚCI:
 1. CarboSpin: novel diamonized nanocarbon fibers for advanced electrochemical devices; kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, przyznane środki: 96 612 zł (opiekun benficjenta programu im. ULAMA NAWA);
 2. Phosphanylphosphaalkenes, a new class of compounds with C=P-P bond. Property studies and potential application; kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Ziółkowska, przyznane środki: 295 444 zł;
 3. One-electrode system for simultaneous conversion and storage of solar Energy; kierownik projektu: dr inż. Konrad Trzciński, przyznane środki: 270 700 zł;
 4. Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties; kierownik projektu: dr inż. Michał Bartmański, przyznane środki: 280 566,85 zł;
 5. Niobium and nitrogen containing bioactive glasses and glass-ceramics for bone-implant applications;  kierownik projektu: dr inż. Natalia Wójcik, przyznane środki: 273 430 zł;
 • w ramach CENTRUM TECHNOLOGII CYFROWYCH:
 1. Development and implementation of gain scheduled variable order fractional controllers for nuclear power plant load following control system; kierownik projektu: dr inż. Bartosz Puchalski, przyznane środki: 260 000 zł;
 2. Development of state observers for monitoring and control purposes in wastewater treatment plants under unstructured and parametric uncertainty; kierownik projektu: dr inż. Rafał Łangowski, przyznane środki: 108 395,75 zł;
 3. Expedited Design Optimization of High-Frequency Structures Using Machine Learning and Response Features;  kierownik projektu: dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska, przyznane środki: 215 120 zł.

Nowe nadprzewodniki i publikacja w prestiżowym czasopiśmie

Prof. Tomasz Klimczuk i doktorantka mgr inż. Karolina Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Materiałów Przyszłości PG odkryli dwa nowe związki nieorganiczne wykazujące niekonwencjonalne nadprzewodnictwo. Wyniki badań, których współautorami są naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Princeton i Uniwersytetu Rutgersa (USA), zostały opublikowane w czasopiśmie Advanced Functional Materials (IF = 16,84). Każdy nowy nadprzewodnik to krok w kierunku znalezienia materiału, który zastosowany w praktyce może przyczynić się m.in. do większej ochrony środowiska i niższych rachunków za prąd.

Po blisko dwóch latach interdyscyplinarnych badań, realizowanych w ramach grantów NCN Opus i Harmonia, polsko-amerykański zespół naukowców odkrył materiały, które wykazują nadprzewodnictwo przy niskowymiarowej i niecentrosymetrycznej strukturze oraz przy stosunkowo wysokiej, jak na nadprzewodniki tego rodzaju, temperaturze krytycznej (5–7K).

Bliższe informacje na ten temat na stronie internetowej PG w Aktualnościach

INFOSTRATEG – I konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:

A. TEMAT 2 – rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:

 • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
 • raka piersi u kobiet,
 • raka prostaty u mężczyzn;

B. TEMAT 11 – weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków trwa w dn. 4.01–26.02.2021 r. Zgłoszenia projektów w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy składać w Dziale Projektów do 12.02.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 19.02.2021 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBiR. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Joanna Baum, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Międzynarodowy kierunek studiów o technologiach kosmicznych

Politechnika Gdańska i Hochschule Bremen (HSB) będą wspólnie kształcić wysokiej klasy specjalistów w zakresie technologii kosmicznych. Projekt o nazwie SpaceBriGade zakłada utworzenie międzynarodowego kierunku studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim II stopnia. 15 studentów polskich oraz 15 niemieckich będzie uczyło się razem, naprzemiennie na obu uczelniach. Studia będą prowadzone w języku angielskim, a każdy ze studentów otrzyma specjalne stypendium, by sfinansować koszty pobytu i przejazdu do Niemiec.

Nowe studia będą bazowały na dotychczas prowadzonych przez obie uczelnie kierunkach studiów II stopnia tj. „Aerospace Technologies", „Computer Science" i „Electrical and Electronics Engineering” prowadzonych w Hochschule Bremen oraz „Technologie Kosmiczne i Satelitarne" prowadzonych przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG z Uniwersytetem Morskim z Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Uniwersytetem Gdańskim.

Projekt SpaceBriGade jest finansowany z środków POWER w ramach programu KATAMARAN ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Rekrutacja na międzynarodowy kierunek rozpocznie się w styczniu 2021 r.  

Pełna informacja dostępna jest na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami OPUS 20, SONATA 16 oraz PRELUDIUM BIS 2 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesłać w terminie do 4.12.2020 r. na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

Szczegółowych informacji udziela mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, e-mail magdalena.szuflita@pg.edu.pl; pytania można również kierować na adres open-data@pg.edu.pl.

Kalendarze na 2021 rok i inne nowości już w sprzedaży

W ofercie sklepu Politechniki Gdańskiej dostępne są autorskie kalendarze na 2021 rok. W sprzedaży są następujące rodzaje:

W sprzedaży pojawiły się także:

W stałej ofercie sklepu są także m.in. bombki choinkowe w kolorze czerwonym i granatowym sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniu zawierającym cztery sztuki.

Sklep stacjonarny [nr 2 na mapie kampusu] jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–14.00. Prosimy o zakładanie maseczek przed wejściem do sklepu i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Pełna oferta artykułów promocyjnych dostępna jest na stronie e-sklepu PG.

Kalendarium

4 grudnia 08.45–11.30
http://poldoc.pl/aktualnosci/322-wiser

WiSER – Women in Science and European Research

Popularyzacja kwestii gender equality w Europie w szkolnictwie wyższym w Polsce.
4 grudnia 13.00–15.30
https://bit.ly/2HpZNWA

Angażujące formy zadań: 20 sposobów na wzbudzenie motywacji

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Dydaktyczne piątki"
8 grudnia 12.00–13.30
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Spotkania online z pracodawcą – ProPoint Sp. z o.o. Sp.k.

Biuro Karier PG zaprasza na spotkanie online z przedstawicielami firmy ProPoint. Temat: Dzień pracy Robotyka. Rejestracja do udziału w spotkaniu odbywa się tylko poprzez platformę Career Center.
10 grudnia 09.00–15.00
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/zapraszamy-na-webinarium-dot-nowelizacji-ustawy-o-prawie-zamowien-publicznych-

Nowa ustawa Pzp w roku 2021

Kontakt na Politechnice Gdańskiej: Joanna Baum, Dział Projektów
11 grudnia 13.00–15.30
https://bit.ly/2IZlvBp

Grywalizacja w dydaktyce akademickiej

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na ostatnie w tym roku seminarium z cyklu "Dydaktyczne piątki".
16 grudnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej