Nr 174/29 października 2020

Z życia uczelni

Apel środowiska akademickiego w sprawie wyroku TK

Przedstawiciele organizacji naukowych i studenckich apelują do polityków o podjęcie dialogu, który „będzie brał pod uwagę różne racje oraz poglądy i doprowadzi do niezwłocznego ustabilizowania sytuacji w naszym kraju”. Apel jest odpowiedzią na niepokoje społeczne wywołane ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r.

Sygnatariusze dokumentu:

  • Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
  • Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Pełna treść apelu znajduje się na stronie internetowej KRASP.

Odpowiedź władz PG na wniosek Samorządu Studentów ws. środowych manifestacji

Władze Politechniki Gdańskiej odniosły się przychylnie do wniosku Samorządu Studentów PG dotyczącego umożliwienia im publicznego przedstawienia swoich poglądów i przekonań.

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej zwrócił się w środę 28 października do władz uczelni z prośbą o przychylne spojrzenie na społeczne zaangażowanie części studentów PG.

„Członkowie społeczności studenckiej PG reprezentują różne poglądy. Każdy jej przedstawiciel posiadał jednak od zawsze wolność w ich głoszeniu i manifestowaniu. Odnosi się to również do środowego protestu, w którym chcieliby wziąć udział przedstawiciele naszej społeczności” – napisali studenci.

Poniżej publikujemy odpowiedź władz uczelni na wniosek studentów:

„W nawiązaniu do wniosku Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dn. 28 października 2020 r., prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG, w porozumieniu z Dziekanami poszczególnych wydziałów, odnosi się przychylnie do sugestii zawartych w piśmie.

Zdaniem władz uczelni, możliwość wyrażania swoich poglądów i przekonań jest w środowisku akademickim bardzo ważna. Rektor w porozumieniu z dziekanami stwarza zatem możliwość usprawiedliwionej nieobecności studentów podczas zajęć w dn. 28 października 2020 r.

Procedowanie tej decyzji w odniesieniu do społeczności studentów i pracowników PG leży w gestii Dziekanów, którzy odpowiadają za proces kształcenia na poszczególnych wydziałach”.

Prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej oraz Dziekani wydziałów

PG koordynatorem monitorującym sytuację epidemiczną na uczelniach w województwie pomorskim

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o powołaniu 16 wojewódzkich (regionalnych) koordynatorów, których zadaniem będzie monitorowanie sytuacji epidemicznej na uczelniach w poszczególnych regionach. Uczelnią koordynującą w województwie pomorskim będzie Politechnika Gdańska. Osobą powołaną przez ministerstwo na koordynatora na PG został prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej.

Koordynatorzy, we współpracy z wojewodą i władzami innych uczelni, będą zbierać i aktualizować dane dotyczące liczby potwierdzonych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz innych niepokojących zdarzeń związanych z epidemią występujących w szkołach wyższych (także w akademikach) w danym regionie.

Więcej informacji oraz lista uczelni koordynujących w poszczególnych województwach znajduje się na stronie internetowej MNiSW.

Politechnika Gdańska realizuje prace na rzecz środowiska akademickiego województwa pomorskiego w oparciu o specjalnie stworzoną do tego celu na PG usługę informatyczną.

Dziekan WILiŚ członkinią Rady Naukowej GDDKiA

Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, została powołana do grona ekspertów Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zadań i wyzwań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych w Polsce.

Rada Naukowa przy GDDKiA stanowi stały zespół opiniodawczy, którego celem jest doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora, w tym przede wszystkim: wydawanie opinii w zakresie związanym z planowaniem rozwoju sieci dróg krajowych; opiniowanie i doradztwo w sprawach związanych ze zmianą przepisów i wymagań technicznych, instrukcji i innych aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora oraz opiniowanie zagadnień przez niego określonych.

Pełna informacja dostępna na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Dyrektor CTWiT w zespole doradczym przy Ministerstwie Edukacji i Nauki

Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG został 2.10.2020 r. powołany do Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym, dzięki m.in. wprowadzeniu Konstytucji dla Nauki potrzebują nowych sposobów oceniania ich efektywności. Poza ewaluacją jakości kształcenia potrzebna jest także metoda oceniania transferu wiedzy i technologii.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Nauki: „Ewaluacja transferu będzie oparta na wskaźnikach. Poszukiwane będą parametry wykorzystujące dane zbierane już m.in. w ramach statystyki publicznej lub systemu POL-on. Przeprowadzenie ewaluacji co do zasady nie powinno wiązać się ze zwiększaniem obowiązków sprawozdawczych po stronie ocenianych podmiotów”.

Pełna informacja dostępna na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 21.10.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • zmiany przedstawiciela studentów w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31.12.2020 r.,
  • zaopiniowania wniosków o Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza,
  • ustalenia programów studiów dla następujących kierunków: Architektura oraz Gospodarka przestrzenna prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Janusz Nieznański poinformował o pracach nad Strategią Politechniki Gdańskiej. Prorektor ds. kształcenia, prof. Marek Dzida omówił wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021, a kierownik Działu Promocji, mgr Justyna Borkowska przedstawiła raport z ogólnopolskiej kampanii reklamowej dot. rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w kontekście uzyskania przez Politechnikę Gdańską statusu Uczelni Badawczej. Prorektor ds. nauki, prof. Sławomir Milewski poinformował o działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Student Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej na 2. Kongresie Zdrowie Polaków 2020

W dn. 26–27.10.2020 r. w Warszawie odbył się 2 Kongres Zdrowie Polaków 2020, w którym udział wzięli m.in. naukowcy z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

W ramach Kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów.

W przypadku naukowców z PG, dyskusja dotyczyła wdrażania technik multimedialnych w diagnostyce zaburzeń komunikacji, a także nowych technik przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych w mózgu dla poprawy pamięci i funkcji poznawczych. Udział w niej wzięli m.in. prof. Andrzej Czyżewski i dr Michał Kucewicz (WETI) oraz naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad sesją objął prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Pełna informacja dostępna na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Przedłużenie terminu naboru wniosków o stypendium w programie FNP-START

Z uwagi na rozwój pandemii Covid-19 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przesunęła termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) z 2.11.2020 r. na 18.12.2020 r.

Wnioski do Działu Spraw Naukowych należy składać w terminie do 7.11.2020 r. Informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2.11.2020 r.

Awanse naukowe

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (WCh)
prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski (WM)
HABILITACJE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Robert Małkowski (WEiA)
dr hab. inż. Marcin Abramski (WILiŚ)
dr hab. inż. Ewelina Korol (WILiŚ)
dr hab. inż. Leszek Matuszewski (WOiO)

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 13.11.2020 o godz. 9.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydz. Chem. PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Garwolińskiej. Tytuł rozprawy: „The application of novel analytical techniques for metabolomics analysis of human breast milk samples”. Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Weronika Hewelt-Belka (PG).

Komunikaty

Dostęp testowy do MIT Press Direct

Wydawnictwo uniwersyteckie Massachusetts Institute of Technology oferuje dostęp do kolekcji 3000 książek i czasopism za pomocą platformy MIT Press Direct. Użytkownicy mogą wybierać spośród pięciu kolekcji tematycznych: front list, nauki ekonomiczne, nauki ścisłe, nauki o środowisku, filozofia.

Dostęp do kolekcji możliwy jest z komputerów znajdujących się w sieci PG oraz zdalnie poprzez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/mit-press-direct/. Dostęp potrwa do 19.12.2020 r.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej z oprogramowania Lectora

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG".

Termin szkolenia: 18–19.11.2020 r.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie, w grupie liczącej do dziesięciu uczestników, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

25 listopada 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej