Nr 173/22 października 2020

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Gdańsk w czerwonej strefie. Funkcjonowanie uczelni i zasady bezpieczeństwa

Decyzją Rady Ministrów od 17.10.2020 r. w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Od tego dnia Gdańsk znajduje się w tzw. strefie czerwonej, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym władze Politechniki Gdańskiej wydały zarządzenie, które zawiera kompleksowy wykaz zasad postępowania w razie podejrzenia zakażenia oraz przebywania na terenie PG, a także procesu kształcenia w trybie zdalnym.

Podział na strefy w woj. pomorskim:

 • strefa czerwona: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk oraz powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski i wejherowski;
 • strefa żółta: powiat bytowski, człuchowski, malborski, nowodworski i sztumski.

Co oznacza znalezienie się w czerwonej strefie? Przede wszystkim więcej ograniczeń i wytycznych, które mają na celu skuteczniejszą walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z pełną ich listą można zapoznać się na stronie rządowej.

Nowe zasady funkcjonowania obejmują również uczelnie wyższe, w których w momencie włączenia danego miasta/powiatu do strefy czerwonej "obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych)".

Władze uczelni wydały 16.10.2020 r. zarządzenie, które zawiera m.in. kompleksową procedurę postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na Covid-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników PG. Zarządzenie zawiera również wytyczne dot. procesu kształcenia oraz przebywania na terenie kampusu uczelni.

Najważniejsze informacje dotyczące procesu kształcenia i funkcjonowania uczelni:

 • zajęcia praktyczne wymagające obecności studenta na uczelni nadal odbywać się będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • decyzję o utrzymaniu poszczególnych zajęć w trybie stacjonarnym podejmują dziekani wydziałów (szczegółowy wykaz takich zajęć ukazał się na stronach wydziałowych);
 • zasady te dotyczą również studentów niestacjonarnych, którzy od 17.10.2020 r. (sobota) przeszli na tryb kształcenia zdalnego z zachowaniem powyższych zasad;
 • pracownicy uczelni pracują nadal według dotychczasowych zasad, z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;
 • powyższe zasady obowiązują wyłącznie do czasu wyłączenia obszaru miasta Gdańska ze strefy czerwonej bądź zmiany ograniczeń w obrębie tej strefy.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników PG, władze uczelni apelują o bezwzględne stosowanie się do wytycznych obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. strefą czerwoną. Najważniejsze z nich to: obowiązkowe noszenie maseczek w przestrzeni publicznej (a zatem również na terenie kampusu PG i przestrzeniach wspólnych), konieczność zachowania dystansu społecznego, oraz regularne dezynfekowanie rąk.

W przygotowaniu są już dalsze działania mające na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania uczelni i procesu kształcenia. Decyzją władz uczelni już wcześniej wstrzymane do odwołania zostały odwiedziny gości zewnętrznych w akademikach.

Wszystkie komunikaty związane z funkcjonowaniem uczelni w okresie pandemii w roku akademickim 2020/2021 dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/koronawirus.

Z życia uczelni

26.10 upływa termin zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego PG

Do dn. 26.10.2020 r. pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach V edycji budżetu obywatelskiego PG. Na realizację projektów pracowniczych i studenckich przeznaczono łącznie pół miliona złotych.

W ramach ubiegłorocznej edycji BO PG obecnie realizowane są takie projekty, jak m.in. odnowienie wysłużonego sprzętu w OWPG Czarlina, szatnie przy boisku piłkarskim i automaty ze środkami higienicznymi w największych budynkach PG. Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski.

W serwisie YouTube zamieszczono film promujący tegoroczną edycję BO PG.

Harmonogram budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2021:

 • 26.10.2020, do godz. 12.00 ­– zakończenie przyjmowania propozycji projektów,
 • 9.11.2020, po godz. 12.00 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania,
 • 16.11.2020, od godz. 0.00 – rozpoczęcie głosowania,
 • 23.11.2020, do godz. 23.59 – zakończenie głosowania,
 • 30.11.2020, po godz. 12.00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów,
 • 7.12.2020, do godz. 12.00 ­– termin składania pisemnych odwołań,
 • 14.12.2020, po godz. 12.00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji,
 • styczeń–grudzień 2021 – realizacja zwycięskich projektów.

Bliższe informacje na temat BO PG, w tym regulaminszczegółowy harmonogram i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Nauka

Naukowiec nagrodzony za badania nad wytrzymałością materiałów

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska, która po raz 45. została przyznana młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe. Badacz został nagrodzony za cykl artykułów z zakresu identyfikacji parametrów wytrzymałościowych materiałów kompozytowych.

Bliższe informacje podano na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłaszają XXIII edycję konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą powalczyć o nagrody w wysokości 600 tys. zł.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Warunki konkursu:

 • projekty można zgłaszać do 29.10.2020 r.;
 • szczegółowe informacje dostępne są na stronach organizatorów: NCBR i PARP;
 • osoby do kontaktu: Patryk Żyła, Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze

BiodivRestore to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Tematyka konkursu:

 1. Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;
 2. Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;
 3. Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Warunki konkursu:

 • I etap: 7.12.2020 r. – termin składania wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals (uwaga: na etapie składnia wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów);
 • II etap:15.03.2021 r. – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals;
 • zgłoszenia w formie elektronicznej i wydruku papierowego należy składać w Dziale Projektów do 23.11.2020 r.; kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 30.11.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

NAWA „SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia”

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia
  na polskich uczelniach;
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Program jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej PO WER), III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.

Jeden Wnioskodawca (tj. Politechnika Gdańska) może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski. Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 15.12.2020 r.;
 • wnioski do weryfikacji formalnej oraz zgłoszenie projektu z systemu MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruku papierowego należy składać w Dziale Projektów do 8.12.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na WZiE (online)

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza dzieci na zajęcia online Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w semestrze zimowym 2020/2021. Zajęcia dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej (w wieku 10–13 lat) mają na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej.

Szczegółowe informacje:

Sport

Żeglarski Puchar Polski w klasie Omega Sport dla załogi z PG

W ostatnich w tym sezonie regatach żeglarskich w klasie Omega, które odbyły się jeziorze Niesłysz w dn. 10–11.10.2020 r., rozegrano Finał Pucharu Polski o Puchar Burmistrza Świebodzina. Zwycięstwo zdobyła załoga z Politechniki Gdańskiej w składzie: Marcin Styborski, Dawid Płotka i Jan Krasodomski.

Pełna relacja jest dostępna na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Dostępy testowe do e-źródeł

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z 30-dniowego bezpłatnego dostępu do czasopisma online „The Proceedings of the National Academy of Sciences”. PNAS to multidyscyplinarna seria naukowa; od momentu powstania, w 1914 roku, kontynuuje publikowanie nowatorskich raportów badawczych, komentarzy, recenzji, perspektyw, referatów z kolokwiów i działań Akademii. Tematyka publikacji obejmuje nauki biologiczne, medyczne, fizyczne i społeczne. Dostęp do czasopisma możliwy jest z komputerów w sieci PG oraz zdalnie przez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/pnas/.

 

Do połowy grudnia br. trwa również dostęp testowy do bazy MIT Press Direct. MIT Press to wydawnictwo uniwersyteckie Massachusetts Institute of Technology. Oferuje dostęp do kolekcji 3000 książek i czasopism za pomocą platformy MIT Press Direct. Użytkownicy mogą wybierać spośród kilku kolekcji tematycznych: kolekcja ekonomiczna, nauki ścisłe, nauki o środowisku i filozofia. Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów w sieci PG oraz zdalnie przez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/mit-press-direct/.

Szkolenia online poświęcone narzędziu Writefull

Writefull to specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę.

W listopadzie br. Biblioteka PG zapewni dostęp testowy do dodatków Writefull. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 28.10, 9.11 i 18.11. Będą prowadzone w języku angielskim przez twórców platformy oraz ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji i lingwistyki stosowanej, którzy omówią główne parametry i kluczowe cechy Writefull. Informacje o zapisach będą pojawiać się na stronie Biblioteki: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinaria.