Nr 172/15 października 2020

Z życia uczelni

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej, którzy z zaangażowaniem kształcą kolejne pokolenia studentów, składamy życzenia wielu osiągnięć naukowych i dydaktycznych, wzajemnego szacunku, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz dużo zdrowia.

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej,
Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Gdańskiej
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność na Politechnice Gdańskiej 

V edycja Budżetu Obywatelskiego PG

Do 26.10.2020 r. można zgłaszać propozycje projektów inwestycyjnych i remontowych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. Powinny one uwzględniać kryterium gospodarności oraz być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Na uczelnianym kanale w serwisie YouTube zamieszczono film na temat założeń BO PG i realizacji projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Żółta strefa w całej Polsce. Funkcjonowanie uczelni i zasady bezpieczeństwa

Decyzją rządu, od soboty 10.10.2020 r. wszystkie miasta i powiaty w Polsce znajdą się w tzw. żółtej strefie, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dodatkowo, w strefie czerwonej nadal pozostaje Sopot. Władze uczelni apelują do społeczności akademickiej PG o zwracanie szczególnej uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne i zasady funkcjonowania uczelni w trakcie pandemii.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników PG, władze uczelni apelują o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. żółtą strefą.

Najważniejsze obostrzenia i wytyczne obowiązujące w żółtej strefie, których należy bezwzględnie przestrzegać na terenie kampusu i innych obiektów PG:

 • obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach i na zewnątrz: zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej; maseczek nie muszą nosić wyłącznie osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie,
 • konieczność zachowania dystansu społecznego, regularne dezynfekowanie rąk,
 • ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w lokalach gastronomicznych (1 osoba na 4 m2 w obydwu strefach),
 • ograniczenia przy organizacji konferencji (również naukowych), targów i kongresów – maks. 1 os. na 2,5 m2 w strefie żółtej (w czerwonej – zakaz),
 • zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki przez właścicieli miejsc, które nie mają na to zezwoleń,
 • wydarzenia sportowe i kulturalne: strefa żółta – 25 proc. widowni; strefa czerwona – bez publiczności.

Dodatkowo, decyzją władz uczelni wstrzymane do odwołania zostały również odwiedziny gości zewnętrznych w akademikach Politechniki Gdańskiej.

Jednocześnie władze przypominają stałym mieszkańcom domów studenckich PG o konieczności zachowania zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania.

Pełen wykaz zasad dla osób przebywających w strefie czerwonej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow. Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej i zasad funkcjonowania Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie: www.pg.edu.pl/koronawirus.

Nauka

Skuteczniejsza walka z guzami nerek dzięki naukowcom i studentom PG

Naukowcy i studenci z Politechniki Gdańskiej opracowali system TITAN (Technology In Tumor ANalysis) do rozpoznawania złośliwości guzów nerek. Dzięki niemu możliwa będzie dokładniejsza diagnoza, a także zmniejszenie liczby niepotrzebnych operacji narażających zdrowie i życie pacjentów.

Zespół Radiato.ai, który opracował system TITAN, tworzą:

 • pracownicy badawczo-dydaktyczni WFTiMS: dr inż. Patryk Jasik (Team Leader)i dr inż. Paweł Syty (Product Owner),
 • studenci WFTiMS i WETI: Aleksander Obuchowski (Head AI Architect), Roman Karski (Data Scientist), Barbara Klaudel (Medical Image Specialist), Bartosz Rydziński (Backend Developer) i Mateusz Anikiej (Devops).

W zespole pracował również lekarz Mateusz Glembin z Oddziału Urologii szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, gdzie system będzie w najbliższym czasie testowo wdrażany.

System został stworzony w ramach programu e-Pionier, prowadzonego przez Excento, spółkę celową Politechniki Gdańskiej. Tematyka projektu wpisuje się w dwa priorytetowe obszary badawcze PG – Centrum BioTechMed oraz Centrum Technologii Cyfrowych.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Rozmowa z prof. Andrzejem Czyżewskim w ramach nowego cyklu #LudziePG

#LudziePG to nowy cykl redakcyjny, w którym można poznać życiorysy i dokonania naukowców naszej uczelni, pracujących na co dzień nad innowacyjnymi projektami badawczymi.

W drugim odcinku cyklu wystąpił prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, który opowiedział o działalności naukowo-badawczej: swojej i pracowników katedry, w tym o najważniejszych projektach i wynalazkach. Okazja do rozmowy nadarzyła się dzięki przyznaniu prof. A. Czyżewskiemu tytułu Osobowości Roku 2020 na Politechnice Gdańskiej.

Mocno się staram, żeby pracownikom katedry nie zabrakło pomysłów na innowacyjne projekty naukowo-techniczne, ale ich realizacja często jest uzależniona od możliwości uczelni. W naszym przypadku widać, że z każdym rokiem te możliwości są coraz większe.

Pełna treść wywiadu została opublikowana na stronie głównej PG  
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/prof-andrzej-czyzewski-z-nagroda-osobowosci-roku-2020-na-pg-ludziepg-odc-2

Prof. M. Figurski ekspertem Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej

Prof. Mariusz Figurski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG został powołany na eksperta naukowego w Parlamentarnej Grupie ds. Przestrzeni Kosmicznej w bieżącej kadencji Sejmu. Grupa składa się naukowców oraz przedstawicieli biznesu, którzy wspólnie pracują na rzecz rozwoju polskiego sektora technik satelitarnych i poszerzania współpracy na arenie międzynarodowej.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Lucyna Nyka nagrodzona za osiągnięcia w globalizacji edukacji inżynierskiej

Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury, została wybrana do rangi Fellow w organizacji the World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE) z siedzibą w Melbourne, Australia. Status Fellow przyznano w uznaniu za „wybitny wkład w edukację inżynieryjno-techniczną, wybitne osiągnięcia w globalizacji edukacji inżynierskiej oraz za szeroką działalność w instytucie”.

Badania naukowe prof. L. Nyki koncentrują się wokół zagadnień historycznych hydrografii, nadwodnych przestrzeni publicznych i budynków oraz miejskich krajobrazów. Jest zaangażowana w szereg transdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących ekologii środowiska miejskiego i procesów renaturalizacji miast. Jest naukowcem biorącym udział w wielu europejskich projektach badawczych. Obecnie jest zaangażowana m.in. w projekt H20202 „SOS Climate Waterfront”, polegający na łączeniu badań i innowacji w badaniach obszarów nadwodnych w kontekście zmian klimatycznych.

Pełna informacja na stronie internetowej PG.

Wydział Architektury honorowym patronem międzynarodowego Conscious Cities Festival 2020

Wydział Architektury PG został honorowym patronem międzynarodowego wydarzenia Conscious Cities Festival 2020 zorganizowanego przez The Centre for Conscious Design (CCD).

Podczas polskiej edycji webinarium pt. Sensing our City, które odbędzie się 22.10.2020 r. w godz. 15.00–17.30, odbędzie się dyskusja na temat przyszłości miast, cyfryzacji miejskiej, wpływie przestrzeni miejskich na zdrowie i dobrostan mieszkańców, procesów partycypacyjnych oraz inkluzji.

Więcej informacji, w tym link do rejestracji, podano na stronie Wydziału Architektury w Aktualnościach.

Konkurs NAWA „Welcome to Poland”

Celem programu „Welcome to Poland” jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
 • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Jeden Wnioskodawca (tj. Politechnika Gdańska) może złożyć w konkursie maksymalnie trzy wnioski. Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 17.12.2020 r.;
 • wnioski do weryfikacji formalnej oraz zgłoszenie projektu z systemu Moja PG w formie elektronicznej i papierowej należy składać w Dziale Projektów do 10.12.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Komunikat: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)

ERC opublikowała wstępne terminy konkursów, które będą ogłoszone w nowym programie ramowym UE, badań i innowacji Horyzont Europa (2021–2027). Planowane terminy konkursów:

 • ERC Starting Grant 2021: 12.01–9.03.2021;
 • ERC Consolidator Grant 2021: 21.01–20.04.2021;
 • ERC Advanced Grant 2021: 20.05–31.08.2021.

Ostateczne daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków mogą jeszcze ulec zmianie.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Złożenie wniosku możliwe jest po zalogowaniu na portal KE – Funding and Tenders Opportunities Portal.

Osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 28.10.2020 o godz. 13.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Martynow. Tytuł rozprawy: „Aktywność biologiczna koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi”. Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (PG).

Dn. 30.10.2020 o godz. 11.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pajor. Tytuł rozprawy: „The antimicrobial potential of bacteria isolated from honey: from screening to the production of biologically active metabolite by Paenibacillus alvei strain MP1”. Promotor: dr hab. inż. Piotr Szweda (PG).

Obrony prac doktorskich na WFTiMS

Dn. 23.10.2020 r. o godz. 11.15 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Ryżyńskiej pt. „Synthesis and physical properties of selected intermetallics endohedral cluster compounds". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk.

Wstęp na salę tylko dla członków komisji i kandydatki. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 21.10.2020 r.

 

Dn. 6.11.2020 r. o godz. 13.00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Michaliny Walas pt. „Wytwarzanie, struktura i właściwości luminescensyjne tlenkowych szkieł i szkło-ceramik tellurowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG, promotorem pomocniczym dr Anna Synak (UG).

Wstęp na salę tylko dla członków komisji i kandydatki. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 4.11.2020 r.

Obrona pracy doktorskiej na WZiE

Dn. 22.10.2020 r. o godz. 11.30, w sali 107 audytorium Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Malwiny Studzińskiej pod tytułem: „Model systemu zarządzania usługami według metodologii design-thinking”. Promotor: prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka, promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Zieliński.

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez aplikację Zoom pod linkiem:https://zoom.us/j/94566886747?pwd=RWZmcS9waHFvK25WeUV6ZTNsT1g3QT09.

Komunikaty

Dostępy testowe do e-źródeł

Wydawnictwo Routledge umożliwia darmowy dostęp do wybranych monografii z różnych dyscyplin naukowych, w tym ekonomii i materiałoznawstwa. Po wybraniu konkretnego tytułu serwis przekierowuje na stronę zakupu książki. Aby ją otworzyć należy wybrać opcję "Preview this title". Dostęp do książek potrwa do końca października 2020 r. 

Firma Gale oferuje bezpłatny dostęp do Gale Reference Complete do końca 2020 r. Baza GRC zapewnia dostęp do największego pakietu czasopism i materiałów referencyjnych Gale. Dostęp obejmuje cztery kolekcje: Gale Academic OneFile, Gale eBooks, Gale General OneFile, Gale OneFile: News. Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów w sieci PG oraz zdalnie przez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/galetrial/.

Planowane zawieszenie otwartego publikowania w programie Springer – aktualizacja

Ze względu na brak środków program otwartego publikowania w wydawnictwie Springer z dn. 9.10.2020 r. miał zostać zawieszony. Wydawca dn. 8.10.2020 r. zaoferował jednak na własne ryzyko kontynuację programu do 21.10.2020 r., aby dać dodatkowy czas na rozmowy ICM z MNiSW w sprawie uzupełnienia finansowania. Niezależnie od wyniku rozmów artykuły do 21.10.2020 r. mogą być publikowane w ramach programu.

W przypadku zawieszenia lub wyczerpania programu po 21.10 system MyPublication będzie oferował polskim autorom wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub modelu otwartym na koszt autora (standardowy “open choice”). Wydawnictwo Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu mogły zostać włączone do niego później.

Więcej informacji można znaleźć na stronie WBN https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/.

Szkolenie NCN dla wnioskodawców (on-line)

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na szkolenie on-line pt. ”Szkolenie dla Wnioskodawców”, które poprowadzi dr inż. Aleksandra Friedl – Koordynator Dyscyplin ST. Szkolenie obejmuje ofertę konkursową NCN, ograniczenia w składaniu wniosków, opis dokumentacji konkursowej, opis procesu oceny, konstrukcję wniosku i rozliczenie projektu.

Tematyka:

 • konkursy NCN / konkursy międzynarodowe,
 • harmonogram konkursów,
 • przygotowanie wniosku,
 • procedura oceny wniosku,
 • rozliczanie projektów,
 • kontakt z pracownikami.

Szkolenie odbędzie się 20.10.2020 r. w godz. 10.00–13.00, wymagana wcześniejsza rejestracja, liczba uczestników jest ograniczona.

Kalendarium

12 października–26 października
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Budżet obywatelski PG 2021 – I etap

Od 12 do 26 października br. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach piątej edycji BO PG.
15 października 18.00–19.30
http://bit.ly/zapisy_google_i_fb

O niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i FB

Dr hab. Jan Kreft, prof. uczelni (WZiE) opowie o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google'a i Facebooka. Omówi nową inkarnację władzy – społecznych algorytmów, które mają wpływ na każdą sferę życia społecznego.
21 października 10.00–12.15
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe

Dni informacyjne w NCBR – Small Grant Scheme 2020 Call

Kontakt w sprawie szkolenia na Politechnice Gdańskiej: Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów
21 października 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej