Nr 171/8 października 2020

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbyła się w tym roku w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników Otwartego Posiedzenia Senatu, natomiast wszyscy chętni mogli wziąć udział w uroczystości dzięki transmisji online.

Podczas przemówienia inauguracyjnego prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, omówił m.in. największe osiągnięcia uczelni w minionym roku w kontekście uzyskania statusu uczelni badawczej, opowiedział o planowanych inwestycjach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Politechniką w najbliższym czasie. Rektor poruszył również kwestię organizacji nauki i funkcjonowania uczelni w czasie pandemii.

Najważniejszym uczelnianym wyróżnieniem – Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej został uhonorowany Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W kolejnej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe:

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy naukowej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego otrzymał prof. Henryk Krawczyk, rektor PG w l. 2008–2016;
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej otrzymał dr inż. Tadeusz Jerzy Szymański.

Po raz pierwszy został też wręczony tytuł „Osobowość Roku Politechniki Gdańskiej 2020”, którym został uhonorowany prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI. Wyróżnienie przyznano „w uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju, promocji nauki i technologii, za wybitny i niekwestionowany dorobek naukowy w dziedzinie technologii multimedialnych połączony z udokumentowaną działalnością w zakresie komercjalizacji tego dorobku naukowego, przynoszącej wymierne i znaczące efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu”.

Po wręczeniu odznaczeń słowo skierowane do wspólnoty akademickiej w krótkich nagraniach filmowych przekazali Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska.

Kolejne punkty uroczystości:

 • wystąpienia inauguracyjne dziekanów;
 • immatrykulacja studentów;
 • wręczenie nagrody dla najlepszego studenta PG, którą otrzymał inż. Bartłomiej Borzyszkowski (WETI).

Na zakończenie odbył się wykład pt. „Jak COVID-19 wpływa na badania naukowe”, wygłoszony przez prof. Grzegorza Węgrzyna z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i członka korespondenta PAN.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Transmisję z uroczystości można obejrzeć na kanale YouTube. Pełną relację z uroczystości można przeczytać na stronie internetowej PG

Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa UG

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowani zostali pierwsi demokratycznie wybrani rektorzy gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 r. w Polsce:

 • prof. Edmund Wittbrodt, rektor Politechniki Gdańskiej w l. 1990–1996 oraz minister edukacji narodowej w l. 2000–2001,
 • prof. Stefan Angielski, rektor Akademii Medycznej w l. 1990–1993,
 • prof. Zbigniew Grzonka, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w l. 1990–1996.

Jak podkreślają władze UG, akt nadania godności honorowych Rektorom Seniorom ma symboliczny wymiar, związany z budową silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku.

Uroczystość odbyła się 5.10.2020 r. w Dworze Artusa w Gdańsku.

Przypomnijmy, że Senat UG uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu doktora honoris causa UG „za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie” podjął 27.02.2020 r.

Jednoznacznie pozytywne recenzje w postępowaniu o nadanie prof. E. Wittbrodtowi tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

Prof. Edmund Wittbrodt jest obecnie profesorem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym PG. Jest też pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ESA i POLSA. Z profilem naukowym profesora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

V edycja budżetu obywatelskiego PG – start 12 października 2020 r.

W dn. 12–26.10.2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych w ramach V edycji budżetu obywatelskiego PG. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i będą zrealizowane do końca 2020 r.

Do rozdysponowania jest kwota 500 tys. zł, w tym:

 • 350 tys. zł na realizację projektów pracowniczych,
 • 150 tys. zł na realizację projektów studenckich.

W ramach poprzednich czterech edycji BO PG do realizacji przeznaczonych zostało 13 projektów pracowniczych i 17 studenckich, na sfinansowanie których przeznaczono łącznie dwa miliony złotych.

Harmonogram budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2021:

 • 12.10.2020, od godz. 9.00 – rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów,
 • 26.10.2020, do godz. 12.00 ­– zakończenie przyjmowania propozycji projektów,
 • 9.11.2020, po godz. 12.00 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania,
 • 16.11.2020, od godz. 0.00 – rozpoczęcie głosowania,
 • 23.11.2020, do godz. 23.59 – zakończenie głosowania,
 • 30.11.2020, po godz. 12.00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów,
 • 7.12.2020, do godz. 12.00 ­– termin składania pisemnych odwołań,
 • 14.12.2020, po godz. 12.00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji,
 • styczeń–grudzień 2021 – realizacja zwycięskich projektów.

Bliższe informacje na temat BO PG, w tym regulamin, szczegółowy harmonogram i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 30.09.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu, Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej,
 • wprowadzenia zmiany w Statucie Politechniki Gdańskiej,
 • zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej,
 • harmonogramu wyboru członków Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej na kadencję 2021–2024,
 • zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym PG,
 • wydania opinii na temat Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej,
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 374/2019/XXIV z 16.10.2019 r. w sprawie umieszczenia w Gmachu Głównym PG tablicy upamiętniającej pomoc niesioną w 1956 r. przez studentów PG oraz gdańszczan Węgrom walczącym o suwerenność swojego kraju,
 • nadania Auli w Gmachu Głównym PG imienia Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera oraz umieszczenia tablicy upamiętniającej Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Janusz Nieznański przedstawił projekt Strategii Politechniki Gdańskiej do 2030 r., a prorektor ds. nauki prof. Sławomir Milewski poinformował o działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Kanclerz PG mgr inż. Mariusz Miler przekazał informacje o realizowanych i planowanych inwestycjach Politechniki Gdańskiej. Studentka Karolina Matuszewska poinformowała o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Absolwent Wydziału Architektury PG laureatem międzynarodowego konkursu

Międzynarodowe jury konkursu TEAM20 na Taiwanie przyznało honorowe wyróżnienie pracy mgr. inż. arch. Bahaa Bou Kalfouny za dyplom pt. The independent producers. Praca dyplomowa dotyczyła poszukiwania łączności pomiędzy wyizolowanym architektonicznie, społecznie i gospodarczo slumsem Hay-AL Tanak z centrum Bejrutu z resztą miasta. Dyplomant zaproponował działania przestrzenne poprawiające jakość życia jego mieszkańców poprzez rozwiązania architektoniczne wpływające korzystnie na środowisko, relację między ludźmi i miejscami ich zamieszkania.

Nagrodzona praca magisterska postała pod opieką dr hab. inż. arch. Doroty Wojtowicz-Jankowskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury PG.

Bliższe informacje na stronie Wydziału Architektury PG.

XIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT 2020

W dn. 7–8.09.2020 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się XIII edycja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT 2020 poświęcona wyzwaniom i uwarunkowaniom poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 r. W związku z epidemią koronawirusa konferencję zrealizowano w formie zdalnej. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 osób z 16 krajów. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania 70 referatów w 11 sesjach tematycznych.

Organizatorzy konferencji:

 • Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG,
 • Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Patroni honorowi:

 • Rektor Politechniki Gdańskiej,
 • Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Minister Infrastruktury,
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Patronat medialny objął magazyn „Autostrady”. Realizacja konferencji możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Doskonała nauka” oraz firm DUORS, Transprojekt, Amber-one i Saferoad.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/gambit/.

Nabór wniosków do projektu "Dostępna Szkoła"

Partnerzy Projektu "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia": Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wydział Architektury PG i Stowarzyszenie Młodych Lubuszan zapraszają do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

 • podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności;
 • zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

W pierwszej turze rozdysponowane będą granty na łączną kwotę ok. 15 mln PLN; wartość grantu wynosi od 900 tys. PLN do 1,5 mln PLN. Nie jest wymagany wkład własny. 

Termin składania wniosków wstępnych: 5–22.10.2020 r.

Działanie w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Więcej informacji na stronie Wydziału Architektury PG.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie programy badawcze

Narodowe Centrum Nauki (NCN) i niemiecka agencja Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ogłaszają konkurs dwustronny BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

Konkurs organizowany jest przez zgodnie z procedurą oceny wspólnej, co oznacza, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

Konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 15.12.2020 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenie w formie elektronicznej i wydruk papierowy należy złożyć w Dziale Projektów do 1.12.2020 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 8.12.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

I termin: 25.09–30.10.2020 r.

Obszary tematyczne modułu Dziedzictwo Narodowe:

 • zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
 • spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
 • polska kultura cyfrowa;
 • kontynuowanie prac dokumentacyjnych oraz edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Obszary tematyczne modułu Fundamenty:

 • Walka o granice II Rzeczypospolitej.

II termin: 21.12.2020–31.01.2021 r.

Obszary tematyczne modułu Dziedzictwo Narodowe:

 • dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii;
 • przekłady literatury obcej w Polsce;
 • kontynuowanie prac dokumentacyjnych oraz edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Obszary tematyczne modułu Fundamenty:

 • patriotyzm w świadectwach osobistych.

Zgłoszenia wniosków z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów (przed wysłaniem wniosku w systemie OSF) najpóźniej do:

I – 23.10.2020 r.
II – 22.01.2021 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Komunikaty

Planowane zawieszenie otwartego publikowania w programie Springer

Finansowanie licencji krajowych jest obecnie zapewnione do dn. 15.11.2020 r. Licencja krajowa Springer umożliwia publikację 1866 artykułów w modelu Open Access. Przewiduje się, że limit ten zostanie wyczerpany już w najbliższych dniach, ok. 9.10.2020 r., program publikowania Springer ulegnie wówczas zawieszeniu. W tym czasie system MyPublication nie będzie oferował bezpłatnej publikacji otwartej polskim autorom. Będą mieli oni wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na koszt autora (standardowy „open choice”).

Program publikowania Springer zostanie ponownie uruchomiony przed końcem roku, jeśli uda się odpowiednio szybko uzyskać dodatkowe finansowanie z MNiSW. Springer z powodów technicznych nie przewiduje, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu mogły zostać do niego włączone w późniejszym czasie.

Kalendarium

10 października 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia

Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.
12 października–26 października
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Budżet obywatelski PG 2021 – I etap

Od 12 do 26 października br. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach piątej edycji BO PG.
13 października 12.30–15.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie dla pracowników Politechniki Gdańskiej

”Jak przygotować się do złożenia wniosku na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA”
15 października 18.00–19.30
http://bit.ly/zapisy_google_i_fb

O niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i FB

Dr hab. Jan Kreft, prof. uczelni (WZiE) opowie o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google'a i Facebooka. Omówi nową inkarnację władzy – społecznych algorytmów, które mają wpływ na każdą sferę życia społecznego.
21 października 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej