Nr 170/1 października 2020

Z życia uczelni

Rektor w Radiu Gdańsk

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej był 28.09.2020 r. Gościem Dnia Radia Gdańsk. W rozmowie z Arturem Kiełbasińskim rektor mówił m.in. o organizacji roku akademickiego i wyzwaniach, przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe i nauka w czasach pandemii.

Rektor był pytany m.in. o logistyczno-techniczną stronę organizacji zajęć dla studentów na uczelni, o jakość kształcenia zdalnego oraz o wpływ obecnej sytuacji na realizację badań i koszty prowadzenia działalności.

Prof. Krzysztof Wilde mówił także m.in. o wzroście liczby przyjętych studentów, w tym pochodzących z zagranicy oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i o Centrum Nowoczesnej Edukacji na PG.

Całą rozmowę można odsłuchać na stronie Radia Gdańsk

Nauka

Na PG powstaje nowoczesne laboratorium metrologiczne

W Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PG powstanie jedno z nowocześniejszych laboratoriów metrologicznych w północnej Polsce. To wynik porozumienia o współpracy między Wydziałem Mechanicznym i firmą Mitutoyo Polska, które rozpoczyna wspólne działania na rzecz korzystania z zaawansowanej aparatury pomiarowej i oprogramowania w ramach szeroko pojętej dydaktyki oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych. Dzięki umowie zawartej 24.09.2020 r. na uczelnię trafi sprzęt najnowszej generacji o wartości powyżej 1,2 mln zł.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG.

Arktyczna wyprawa badaczek za koło polarne

W dn. 24.08–17.09.2020 r. odbyła się wyprawa naukowa w rejony rezerwatu przyrody na Spitsbergenie z udziałem badaczek z Politechniki Gdańskiej: dr inż. Klaudii Kosek i dr inż. Małgorzaty Szopińskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz mgr inż. Joanny Potapowicz z Wydziału Chemicznego. Badaczki uczestniczyły w 43 Wyprawie Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ekspedycja naukowa ujęta była w programie badawczym, zawartym w projekcie grantowym Preludium (nr 2017/25/N/NZ9/01506), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Oznaczanie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowo-zachodniego Spitsbergenu", którego kierownikiem jest dr inż. Klaudia Kosek.  

Przedmiotem prowadzonych badań jest identyfikacja składników odżywczych na terenach Arktyki oraz ich wpływ na rozwój bakteriocenozy, na przykładzie zlewni rzeki Revelvy. Obszar badań terenowych usytuowany jest w regionie Ziemi Wedel-Jarlsberga, w południowej części Spitsbergenu.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG.

Absolwent Wydziału Architektury PG laureatem międzynarodowego konkursu

Międzynarodowe jury konkursu TEAM20 na Taiwanie przyznało honorowe wyróżnienie pracy mgr. inż. arch. Bahaa Bou Kalfouny za dyplom pt. The independent producers. Praca dyplomowa dotyczyła poszukiwania łączności pomiędzy wyizolowanym architektonicznie, społecznie i gospodarczo slumsem Hay-AL Tanak z centrum Bejrutu z resztą miasta. Dyplomant zaproponował działania przestrzenne poprawiające jakość życia jego mieszkańców poprzez rozwiązania architektoniczne wpływające korzystnie na środowisko, relację między ludźmi i miejscami ich zamieszkania.

Nagrodzona praca magisterska postała pod opieką dr hab. inż. arch. Doroty Wojtowicz-Jankowskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury PG.

Bliższe informacje na stronie Wydziału Architektury PG.

Nabór wniosków o stypendium w programie FNP-START

Do dn. 31.10.2020 r. trwa nabór wniosków o stypendium START przyznawane najzdolniejszym młodym badaczom przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. O stypendium mogą ubiegać się młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później).

W konkursie oceniane będą przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

Bliższe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie programy badawcze

Narodowe Centrum Nauki (NCN) i niemiecka agencja Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ogłaszają konkurs dwustronny BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

Konkurs organizowany jest przez zgodnie z procedurą oceny wspólnej, co oznacza, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

Konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Warunki konkursu:

  • nabór wniosków trwa do 15.12.2020 r. do godz. 16.00;
  • zgłoszenie w formie elektronicznej i wydruk papierowy należy złożyć w Dziale Projektów do 1.12.2020 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 8.12.2020 r.;
  • więcej informacji na stronie NCN;
  • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami OPUS 20, SONATA 16 oraz PRELUDIUM BIS 2 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesłać w terminie do 4.12.2020 r. na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje oraz materiały, które mają na celu pomóc naukowcom w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską, e-mail magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Kalendarium

2 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.
10 października 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia

Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.
15 października 18.00–19.30
http://bit.ly/zapisy_google_i_fb

O niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i FB

Dr hab. Jan Kreft, prof. uczelni (WZiE) opowie o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google'a i Facebooka. Omówi nową inkarnację władzy – społecznych algorytmów, które mają wpływ na każdą sferę życia społecznego.