Nr 168/17 września 2020

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczyste Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2.10.2020 r. o godz. 11.15.

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w tym roku w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników Uroczystego Posiedzenia Senatu, natomiast wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w Inauguracji, dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale YouTube.

Posiedzenie Senatu rozpocznie się powitaniem i przemówieniem inauguracyjnym prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Po nim nastąpi wręczenie Orderów Odrodzenia Polski. Następnie będzie miało miejsce wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz wręczenie tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej”.

W kolejnej części posiedzenia goście wysłuchają wystąpień inauguracyjnych dziekanów, a po nich odbędzie się immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich dziewięciu wydziałów. Tę część posiedzenia zakończy przekazanie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej.

Na zakończenie uroczystości prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz prezes gdańskiego oddziału PAN, wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Jak COVID-19 wpływa na badania naukowe?”.

O oprawę muzyczną uroczystości jak zawsze zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Spotkanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z rektorami uczelni publicznych

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej uczestniczył w spotkaniu rektorów uczelni publicznych w ramach inicjatywy NKN Forum. W trakcie spotkania poruszano m.in. takie zagadnienia jak efekty wdrażania ustawy czy wpływ COVID-19 na system nauki i szkolnictwa wyższego. Rektor PG podczas panelu poświęconego ustrojowi uczelni mówił o idei uniwersytetu przedsiębiorczego i dostosowywaniu zapisów statutu do zmieniających się potrzeb.
Spotkanie rektorów wybranych na kadencję 2020–2024 z Wojciechem Murdzkiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, wiceminister Anną Budzanowską i Sebastianem Skuzą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów odbyło się 10.09.2020 r. w Akademii Sztuk Pięknych Warszawie.

Poszczególne panele konferencji poświęcono następującym zagadnieniom: efekty wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki), ustrój uczelni, kształcenie; programy strategiczne, tzw. inicjatywy doskonałości.

Prof. Krzysztof Wilde został zaproszony do dyskusji w sesji poświęconej ustrojowi uczelni, podczas której mówił m.in. o obecnym modelu organizacyjnym PG i ukierunkowaniu uczelni w stronę uniwersytetu przedsiębiorczego.

Uniwersytet przedsiębiorczy, w kierunku którego zmierzamy, istnieje po to, aby rozwiązywać problemy społeczno-gospodarcze regionu. Składa się z centrum zarządczego, które tworzą rektor, rada uczelni, senat oraz rady dyscyplin naukowych. Jest to centrum definiujące cele i wyznaczające zadania (podobnie jak w biznesie), a z drugiej strony pełniące funkcję służebną, ponieważ zajmuje się również poszukiwaniem środków i dostosowywaniem do potrzeb w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. W nowym rozwiązaniu wokół tego centrum znajdują się wydziały (stałe jednostki), centra badawcze (elastyczne, ale sformalizowane jednostki skupione wokół danego problemu) oraz struktury, w ramach których wspierana jest swobodna organizacja ludzi w celu realizacji ciekawego projektu – mówi prof. Krzysztof Wilde.

Podczas panelu omawiano i oceniano również statuty uczelni.

Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że szkielet statutu uczelni powinien pozostawać stały, ale wiele elementów można w nim poprawiać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb – mówi prof. Wilde. – W przypadku naszej uczelni zbieramy od społeczności akademickiej wnioski o korekty w statucie, które są systematycznie analizowane. Wnioski, które uzyskają poparcie senatu, zostaną wprowadzone. Obecnie korygujemy proporcje składu rady uczelni, gdzie mamy statutowo zapisanych po trzech członków z uczelni i z otoczenia zewnętrznego oraz przedstawiciela samorządu studenckiego. Uważamy, że silniejszy głos powinien zostać przekazany na zewnątrz i po głosowaniu będziemy zmierzać w kierunku modelu: pięć osób z zewnątrz oraz po jednym przedstawicielu uczelni i studentów.

Odrębną część spotkania z rektorami stanowiła dyskusja na temat wpływu COVID-19 na system szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestniczyły w niej wiceminister Anna Budzanowska i Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Spotkanie z ambasador Węgier

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju oraz prof. Edmund Wittbrodt spotkali się 3.09.2020 r. z Orsolyą Zsuzsanną Kovács, ambasador Węgier w Polsce. Podczas wizyty na Politechnice Gdańskiej ambasador towarzyszył Pál Attila Illés, zastępca szefa misji. Spotkanie dotyczyło planowanego na 22.10.2020 r. odsłonięcia tablicy upamiętniającej pomoc niesioną w 1956 r. przez studentów Politechniki oraz gdańszczan Węgrom walczącym o suwerenność swojego kraju. Uchwałę w tej sprawie Senat PG podjął 16.10.2019 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy na terenie uczelni ma zostać połączona z otwarciem konsulatu generalnego Węgier w Gdańsku. Jak poinformowała ambasada, udział w uroczystości wstępnie zadeklarował Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier.

Nauka

Ostatni nabór 2020 do Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants

Celem naboru jest wsparcie projektów regionalnych obejmujących zasięgiem rejon krajów wyszehradzkich, krajów Partnerstwa Wschodniego i zachodnie Bałkany.

Warunku konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 1.10.2020 r.;
 • wnioski do sprawdzenia oraz zgłoszenie w formie elektronicznej i wydruku papierowego należy składać w Dziale Projektów do 24.09.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie Visegrad Funds;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Partnerstwa strategiczne ERASMUS+ – dodatkowy konkurs w związku z COVID-19

Celem naboru jest wsparcie beneficjentów w organizacji nauczania na odległość i nauczania zdalnego w dobie pandemii oraz powiększenie ich potencjału w tym zakresie. Nabór prowadzony jest w dwóch formach: Partnerships for Digital Education Readiness i Partnership for Creativity.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 29.10.2020 r.;
 • wnioski do sprawdzenia oraz zgłoszenie w formie elektronicznej i wydruku papierowego należy składać w Dziale Projektów do 22.10.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie FRSE;
 • webinarium o programie dofinansowania odbędzie się dn. 17.09.2020 r. w godz. 10.00–13.30; formularz rejestracyjny i program szkolenia dostępne są na stronie wydarzenia;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech” w ramach POIR 2014–2020

W ramach konkursu finansowane będą badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs dotyczy rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa 10.09–6.11.2020 r. (do godz. 16.00), konkurs nie jest podzielony na rundy,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 29.09.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBiR,
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Patryk Żyła, Dział Projektów.

Granty Interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Celem naboru jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków jest prowadzony w systemie ciągłym i trwa do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania środków;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem złożenia wniosku, jednak nie później niż do 18.12.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 14.09.2020 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbyła się obrona pracy doktorskiej inż. Martyny Mroczyńskiej. Tytuł rozprawy: „Virulence, antifungal susceptibility and molecular mechanisms of echinocandin resistence among Candida isolates recovered from clinical specimens”. Promotor: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska (PG).

Kształcenie i dydaktyka

Webinarium Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Dn. 23.09.2020 r. odbędzie się Webinarium Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. Webinarium dotyczyć będzie tematyki związanej z kształceniem zdalnym z przedmiotów matematycznych na uczelniach technicznych, w szczególności:

 • kształcenia zdalnego z przedmiotów matematycznych na uczelniach technicznych w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
 • lepszego i skuteczniejszego uczenia matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Webinarium odbędzie się w formie dwóch paneli dyskusyjnych, w których zabiorą głos zaproszeni goście, przedstawiciele uczelni krajowych i zagranicznych. Wszyscy uczestnicy będą mogli zadawać pytania poprzez chat Webinarium. Pod koniec każdego z paneli przewidziany będzie czas na odpowiedzi na nadesłane pytania.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Webinarium; obowiązują zapisy – formularz zgłoszeniowy.

Politechnika Otwarta

Naukowe Podróże – filmowe spotkania z pasjonatami nauki

Z myślą o odkrywaniu ciekawych miejsc, wynalazków, zabytków i projektów badawczych, Politechnika Otwarta przygotowała cykl filmów pt. „Naukowe podróże”, które miały swoje premiery w lipcu i sierpniu. Oglądać je można na kanale YouTube.

Dostępne odcinki:

 • „Podróż w czasie” – opowiada o XVIII-wiecznych dziennikach z podróży po Europie gdańszczanina Nathaniela Gerlacha. Osiem tomów cennych zapisków przechowuje Biblioteka PG, która we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku zainicjowała projekt ich tłumaczenia;
 • „Podróż w kosmos” ( I i II) – prezentuje projekty kosmiczne powstałe na PG;
 • „Podróż w głąb Ziemi” – przybliża unikatową kolekcję minerałów, skał i skamieniałości z całego świata, które gromadzi pracownia geologii na WILiŚ PG;
 • „Podróż polarna” – prezentuje badania prowadzone w rejonach Arktyki i Antarktyki przez naukowców PG.

Kanał YouTube Politechniki Otwartej działa od początku lipca. Publikowane na nim będą m.in. transmisje wydarzeń (np. #CiekawiNauki) oraz materiały popularnonaukowe.

Bliższe informacje znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/otwarta/.

Komunikaty

Webinarium z Planów Zarządzania Danymi

Dn. 17.09.2020 r. w godz. 10.00–11.00 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie, które przeprowadzi mgr Aleksander Mroziński z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG, skierowane jest przede wszystkim do naukowców reprezentujących nauki ścisłe.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Program szkolenia oraz link znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/openscience/szkolenia.

Web of Science – szkolenia

We wrześniu br. rozpocznie się kolejna edycja szkoleń online organizowanych przez firmę Clarivate Analytics. Celem szkoleń jest prezentacja narzędzi, m.in. Web of Science i InCites oraz zademonstrowanie ich praktycznego zastosowania w działalności naukowej.

Terminy szkoleń (konieczna rejestracja):

Szkolenia z obsługi oprogramowania Lectora

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 • temat: Szkolenie z obsługi oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • termin: 18–19.11.2020 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat. Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

23 września 15.00–17.00
https://cnm.pg.edu.pl/oknmut2020/strona-glowna

Webinarium OKNMUT 2020

Webinarium dotyczyć będzie tematyki związanej z kształceniem zdalnym z przedmiotów matematycznych na uczelniach technicznych.
30 września 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej.
2 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.