Nr 167/10 września 2020

Z życia uczelni

Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020–2024

Dn. 1.09.2020 r. rozpoczęła się nowa kadencja władz Politechniki Gdańskiej. Funkcję rektora nadal sprawować będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, a prorektorów ­– dotychczasowi prorektorzy. Na sześciu z dziewięciu wydziałów funkcję dziekana obejmą nowe osoby, zmienią się też prodziekani. Rozpocznie się również nowa kadencja Senatu PG.

Prof. Krzysztof Wilde będzie przez cztery lata sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Wybrany w wyborach, które odbyły się 9.04.2020 r. rektor, na prorektorów powołał osoby dotychczas pełniące te funkcje:

 • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia,
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju,
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

Kadencję 2020–2024 rozpocznie także Senat Politechniki Gdańskiej w nowym składzie, który tworzą kierownictwo uczelni, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów i doktorantów, a także przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni.

Sześcioma wydziałami Politechniki Gdańskiej pokierują nowi dziekani. W przypadku trzech wydziałów dziekani nie zmienią się:

Funkcję kanclerza PG będzie pełnić dotychczasowy kanclerz mgr inż. Mariusz Miler.

Na Politechnice Gdańskiej działają również cztery Centra Priorytetowych Obszarów Badawczych, powołane po otrzymaniu przez PG statusu uczelni badawczej. Kierują nimi pełnomocnicy rektora:

Biogramy władz uczelni, władz wydziałów i skład Senatu PG w kadencji 2020–2024 dostępne są na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia/o-uczelni

Politechnika Gdańska po raz pierwszy w Rankingu Szanghajskim

Politechnika Gdańska została po raz pierwszy ujęta w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU), zwanym Rankingiem Szanghajskim (w przedziale 801–900). Wśród tysiąca najlepszych uczelni z całego świata znalazło się osiem polskich szkół wyższych:

 • przedział 301–400 – Uniwersytet Warszawski,
 • przedział 401–500 – Uniwersytet Jagielloński
 • przedział 701–800 – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • przedział 801–900 – Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska,
 • przedział 901–1000 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

PG jako jedna z dwóch polskich uczelni uzyskała punkty w ramach wskaźnika HiCi (Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics – edycja 2019), ponieważ w ubiegłorocznej edycji Claritive Analytic pokazującej najczęściej cytowanych naukowców z całego świata, został ujęty śp. prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016–2019. Poza tym PG otrzymała najwyższy wynik (12,2 pkt) w ramach wskaźnika PCP (czyli za wynik ważony z pozostałych pięciu wskaźników podzielony przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni).

Pełna informacja dostępna jest na stronie internetowej PG, natomiast z wynikami oraz metodologią rankingu można zapoznać się na stronie http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2020–2024.  

Przewodniczącym KRPUT w nowej kadencji został prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Na funkcje wiceprzewodniczących KRPUT zostali wybrani także prof. Jerzy Lis, rektor elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor elekt Politechniki Łódzkiej.

KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. W jej skład wchodzą 22 uczelnie członkowskie oraz 6 uczelni stowarzyszonych.

Wyniki rekrutacji: ekonomia, mechatronika i gospodarka przestrzenna najpopularniejszymi kierunkami

Najpopularniejszymi kierunkami studiów na Politechnice Gdańskiej w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 okazały się ekonomia, mechatronika oraz gospodarka przestrzenna (na jedno miejsce przypadało ponad 15 osób). Największą liczbę kandydatów odnotowano na informatyce i budownictwie. O miejsce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ubiegało się łącznie ponad 25,8 tys. kandydatów, przyjęto 4385 osób.

Wyniki rekrutacji zostały opublikowane na kontach rekrutacyjnych kandydatów.

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie się we wrześniu. W najbliższym czasie na stronie pg.edu.pl/rekrutacja opublikowany zostanie komunikat, czy i na których kierunkach odbędzie się nabór dodatkowy.

Nowy wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej

W ramach integracji dwóch wydziałów funkcjonujących dotychczas osobno: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa powstanie nowy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Pełna integracja nastąpi najwcześniej jesienią 2021 r.

Idea zintegrowania Wydziałów Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa nie jest nowa, ponieważ działania naukowe, badawcze i dydaktyczne obydwu wydziałów od dawna były do siebie zbliżone. Wielokrotnie podczas obrad Senatu PG wskazywano, że ewentualne zintegrowanie wydziałów mogłoby przynieść wiele korzyści zarówno samej uczelni, jak również pomorskiej gospodarce. Wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0, a także uzyskanie przez PG statusu uczelni badawczej, przyspieszyło ten proces.

Analizę wydziałów zlecono pod koniec ub. roku zespołowi audytorskiemu pod przewodnictwem prof. Piotra Doerffera z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Raport, który powstał pod koniec kwietnia br. na podstawie analizy struktury i efektów pracy obydwu wydziałów, został następnie przeanalizowany przez radę i senat uczelni.

Podczas lipcowego posiedzenia senat PG przegłosował utworzenie nowego wydziału. Tym samym, począwszy od 1.01.2021 r., rozpocznie się integracja organizacyjna wydziałów, a kolejnym krokiem będzie połączenie strukturalne.

Pełna informacja dostępna jest na stronie głównej PG.

Rozbiórka hali WILiŚ. Kolejny krok w kierunku budowy Centrum Ekoinnowacji PG

Dn. 4.08.2020 r. rozpoczęła się rozbiórka liczącej blisko 70 lat hali naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Po zakończeniu prac teren zostanie przekazany pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG.

Uczelnia zyska w ten sposób nowy teren inwestycyjny, na którym zbuduje nowoczesne Centrum Ekoinnowacji (CEI), przeznaczone do badań nad rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii ochrony środowiska. CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech nowo powołanych Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Budowa Centrum pochłonie ok. 97 mln zł, a znaczną część środków (blisko 20 mln zł) udało się pozyskać z dotacji unijnej. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach, a realizacja inwestycji zakończy się najwcześniej w 2022 r.

Pełna informacja dostępna jest na stronie głównej PG.

Nowa odsłona witryny głównej Politechniki Gdańskiej

Dn. 10.09.2020 r. została uruchomiona nowa wersja głównej witryny internetowej Politechniki Gdańskiej. Celem wprowadzenia zmian było lepsze zaprezentowanie oferty uczelni, szczególnie w kontekście uzyskanego statusu Uczelni Badawczej, usprawnienie funkcjonalności witryny, poprawa jej czytelności na urządzeniach mobilnych i dostosowanie wyglądu do obowiązujących trendów. Projekt trwał kilka miesięcy i został podzielony na etapy:

 1. analiza oraz badanie opinii użytkowników,
 2. warsztaty w zakresie struktury strony,
 3. projekt nowej szaty graficznej.

Projekt graficzny nowej witryny, tzw. layoutu opracowała agencja Mamastudio we współpracy z prof. Janem Buczkowskim, pełnomocnikiem rektora ds. artystycznych i kierownikiem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury PG.

Po zebraniu uwag od użytkowników dotyczących witryny uczelni równolegle będą trwały prace nad przenoszeniem wszystkich treści do nowego systemu CMS. Sukcesywnie też projekt będzie przenoszony na witryny wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych.

Pełna informacja dostępna jest na stronie internetowej PG.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 2.09.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • nadania prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Czyżewskiemu (WETI) tytułu Osobowość Politechniki Gdańskiej 2020,
 • utworzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz zatwierdzenia projektu Statutu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita,
 • ustalenia programu studiów dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria biomedyczna prowadzonego na Wydziałach: Chemicznym; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Nowoczesne metody inżynierii oprogramowaniaprowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC-PLGrid EOSCKrajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencjiAutomated system of monitoring and reporting exposure of EU citizens to mixtures of emerging contaminants via water supply and treatment plantsLaboratorium PRACE2: współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europieoraz New Metrics and 3 D Imaging of Biological Damage from High-LET Exposure for Improved Treatment Planning and Verification of Cancer Radiotherapy.

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde, przedstawił propozycje zmian w Statucie PG oraz informacje o tematach wiodących senatu w roku akademickim 2020/2021. Mgr inż. Szczepan Gapiński poinformował o działalności Konwentu Gospodarczego PG, a stud. Jakub Brzoska, przewodniczący SSPG, przedstawił informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Organizacja zajęć na PG w roku akademickim 2020/2021 w modelu hybrydowym

Rok akademicki 2020/2021 na Politechnice Gdańskiej, który rozpocznie się tradycyjnie 1.10.2020 r., będzie się znacząco różnić się od poprzednich, ponieważ przeważająca liczba zajęć odbywać się będzie w formie zdalnej.

W związku z sytuacją epidemiczną władze PG podjęły decyzję o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w semestrze zimowym, tzn. przeważająca część zajęć dla studentów odbywać się będzie w formie zdalnej, a tylko niektóre prowadzone będą w murach uczelni.

Nowe zasady obowiązywać będą na razie tylko w październiku 2020 r., a decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach może ulec zmianie – w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywać przez cały semestr zimowy 2020/2021.

Nowy model kształcenia został oparty o aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym na poszczególnych wydziałach podany jest w TABELI. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów pojawią się wkrótce na stronach wydziałowych.

Zajęcia zaplanowane do przeprowadzenia w sposób tradycyjny dotyczyć będą głównie studentów I roku oraz ostatnich semestrów. Zajęcia zdalne odbywać się będą za pośrednictwem politechnicznej platformy e-nauczanie, natomiast przeważająca większość zajęć laboratoryjnych na poszczególnych kierunkach zostanie uruchomiona z opóźnieniem – najprawdopodobniej w listopadzie br.

Wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MNiSW i GIS, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w danym obiekcie. Za ostateczną formę prowadzenia zajęć oraz publikację informacji na ten temat na stronach odpowiedzialni są dziekani poszczególnych wydziałów.

Równolegle do wprowadzania nowych zasad kształcenia na PG w czasie pandemii, trwa proces przydziału miejsc w domach studenckich na nowy rok akademicki.

Akademiki będą otwarte, natomiast będą funkcjonować inaczej niż dotychczas – zgodnie z regulaminami i podwyższonymi wymogami bezpieczeństwa. Przed zamieszkaniem w domu studenckim student, doktorant lub pracownik uczelni zobowiązany będzie m.in. do złożenia oświadczenia dotyczącego jego stanu zdrowia, a także do ograniczenia wizyt osób z zewnątrz.

Wszelkie decyzje w sprawach kwaterowania w akademikach PG będą aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Osiedlem Studenckim: tel. 58 347 25 47, e-mail: akademiki@pg.edu.pl.

Nauka

Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech” w ramach POIR 2014–2020

W ramach konkursu finansowane będą badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs dotyczy rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa 10.09–6.11.2020 r. (do godz. 16.00), konkurs nie jest podzielony na rundy,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 29.09.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBiR,
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Patryk Żyła, Dział Projektów.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski (WA)
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)
prof. dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (WILiŚ)
 
HABILITACJE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA)
dr hab. inż. Marcin Gnyba (WETI)
dr hab. inż. Jacek Jakusz (WETI)
dr hab. inż. Sebastian Molin (WETI)
dr hab. inż. Piotr Szczuko (WETI)
dr hab. inż. Julian Szymański (WETI)
dr hab. inż. Grzegorz Szwoch (WETI)
dr hab. inż. Marek Adamowicz (WEiA)
dr hab. inż. Michał Grochowski (WEiA)
dr hab. inż. Robert Kowalak (WEiA)
dr hab. inż. Jarosław Łuszcz (WEiA)
dr hab. Anna Witkowska (WEiA)
dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń (WFTiMS)
dr hab. inż. Jacek Oskarbski (WILiŚ)
dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords (WILiŚ)
dr hab. inż. Rafał Andrzejczyk (WM)
dr hab. inż. Rafał Hein (WM)
dr hab. inż. Tomasz Muszyński (WM)
dr hab. inż. Paweł Dymarski (WOiO)
dr hab. inż. Bogdan Rozmarynowski (WOiO)
dr hab. inż. Rafał Leszczyna (WZiE)
 
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych:
dr hab. inż. Aleksander Orłowski (WZiE)
dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński (WZiE)

Obrony prac doktorskich na WFTiMS

Dn. 11.09.2020 r. o godz. 12.00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Stefanowskiej-Tur pt. „ Oddziaływanie elektronów z wybranymi prekursorami metalicznych i półprzewodnikowych nanostruktur wytwarzanych za pomocą skupionych wiązek elektronowych". Promotorem pracy jest dr hab. Paweł Możejko, prof. PG.

Wstęp w maseczkach. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 10.09.2020 r.

 

 Dn. 14.09.2020 r. o godz. 11.00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Ariela Lenarciaka pt. „Właściwości elektryczne i magnetyczne szkła Fe_2O_3 - SiO_2 - PbO". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. PG.

Wstęp w maseczkach. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 11.09.2020 r.

Kształcenie i dydaktyka

Program International MBA PG wśród najlepszych na świecie

Po raz drugi z rzędu Program International MBA prowadzony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG znalazł się w międzynarodowym rankingu QS, który klasyfikuje najlepsze programy MBA Executive na świecie. W tym roku został doceniony program studiów oraz rozwój kariery absolwentów MBA PG.

Program MBA „International MBA in Strategy, Programme and Project Management” na WZiE PG został sklasyfikowany w rankingu QS Executive MBA Rankings 2020 w przedziale 101+ uczelni z całego świata, znajdując się pośród prestiżowych uniwersytetów takich jak MIT (USA), Stanford (USA), London Business School (Wielka Brytania), Berkeley (USA) i IESE Business School (Hiszpania).

Dzięki atrakcyjności programu oraz rozwojowi kariery absolwentów po ukończeniu studiów (wzrost wynagrodzenia i uzyskane awanse) MBA PG uzyskał najwyższą pozycję przy wskaźnikach: Career Outcomes – 64. na świecie, 30. w Europie oraz Executive Profile – 69. miejsce na świecie i 26. w Europie. Są to dwa z pięciu kluczowych kryteriów, których punktacja klasyfikuje programy w rankingu.

Ranking QS EMBA 2020 skupia się na badaniu wkładu liderów biznesu i zarządzania w dany program MBA oraz sprawdza, w jaki sposób globalni pracodawcy postrzegają program dzięki któremu zyskują odpowiednio wyszkolonych specjalistów. Badanie opiera się również na dodatkowych wskaźnikach opracowanych specjalnie pod kątem programów MBA celem uzyskania jak najbardziej rzetelnych wyników.

Więcej informacji można uzyskać na stronach: Programu MBA PG i rankingu QS.

XIX edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej.

Do dn. 9.10.2020 r. można zgłaszać prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2019, które uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się innowacyjnością.

Autorzy zgłaszanych prac proszeni są o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia uczestnictwa oraz zapoznanie się z regulaminem Konkursu na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego.

Sport

Politechnika Gdańska podwójnym Akademickim Mistrzem Polski w koszykówce 3×3

W Warszawie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3. Ze stolicy zespoły Politechniki Gdańskiej wróciły z czterema złotymi medalami – dwoma w klasyfikacji generalnej oraz dwoma w klasyfikacji uczelni technicznych.

W rywalizacji udział wzięło 37 zespołów: dziewiętnaście męskich i osiemnaście żeńskich, reprezentujących 26 uczelni wyższych.

Jestem bardzo zadowolony, że wygraliśmy pierwsze historyczne akademickie mistrzostwa Polski 3×3. Sukces jest tym większy, że COVID-19 mocno pokrzyżował nasze plany i nie byliśmy pewni startu. Przez cały turniej graliśmy równo i w mojej opinii najlepiej ze wszystkich zespołów, co potwierdziliśmy na boisku. Gratuluję zawodnikom i zawodniczkom Politechniki Gdańskiej, które również wywalczyły złoty medal – powiedział Kazimierz Rozwadowski, trener męskiej drużyny Politechniki Gdańskiej.

Reprezentacja Politechniki wystąpiła w składzie:

 • kobiety: Sylwia Bujniak, Natalia Gwizdała, Martyna Pyka i Aleksandra Olęcka;
 • mężczyźni: Piotr Renkiel, Adam Wąsowicz, Jakub Rzepkowski, Mateusz Kulis.

Trenerami drużyn są Małgorzata Czerlonko oraz Kazimierz Rozwadowski.

Pełna relacja z mistrzostw dostępna jest na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG.

Reprezentanci PG zwycięzcami Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym

W Katowicach w dn. 29–30.08.2020 r. odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym kobiet i mężczyzn. Reprezentanci Politechniki Gdańskiej z zawodów wrócili z czterema drużynowymi złotymi medalami – w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji uczelni technicznych. Ponadto w klasyfikacjach indywidualnych nasi reprezentanci zdobyli jedenaście krążków, z czego aż dziesięć złotych (po pięć w obu klasyfikacjach).

W poszczególnych kategoriach wagowych pierwsze miejsce zajęli:

 • Paulina Szymanel (w kategorii do 52 kg),
 • Alicja Klińska (w kategorii 72 kg),
 • Piotr Konkol (w kategorii +120 kg),
 • Tomasz Domański (w kategorii 120 kg),
 • Kamil Linstedt (w kategorii do 66 kg).

Brązowy medal w klasyfikacji uczelni technicznych wywalczył Wojciech Groth w kategorii do 105 kg.

W indywidualnej klasyfikacji generalnej Paulina Szymanel zdobyła brązowy medal, natomiast Tomasz Domański srebrny medal. Alicja Klińska podczas tych zawodów ustanowiła akademicki rekord Polski w martwym ciągu.

Pełna relacja z regat dostępna jest na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG.

Żeglarze z PG zdobyli złoty medal w regatach Porta Puchar Polski Klasy Omega – Memoriał Juliusza Sieradzkiego

Pierwsze regaty z cyklu Porta Puchar Polski Klasy Omega – Memoriał Juliusza Sieradzkiego odbyły się w Pucku w dn. 15–16.08.2020 r. Wzięły w nich udział cztery załogi z Politechniki Gdańskiej: trzy w klasie Sport i jedna w klasie Standard.

Wyniki:

klasa Sport

 • I miejsce (złoty medal) – załoga POL 377 w składzie: Marcin Styborski, Jan Krasodomski i Paweł Leksycki;
 • VI miejsce – załoga POL 277 w składzie: Kacper Wysocki, Adam Głogowski i Jan Stremlau;
 • XIV miejsce – załoga POL 177 w składzie: Ola Jędryczka, Wirginia Fajfer i Stanisław Wawak.

klasa Omega Standard

V miejsce – załoga w składzie: Aleks Michalski, Alicja Bielachowicz i Michał Płaska.

Pierwszy turniej Energa 3×3 CUP

Pierwszy turniej Energa 3×3 Cup o Puchar JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofa Wilde odbył się w dn. 18–19.07.2020 r. Organizatorami wydarzenia było Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie 3R3, AZS Politechniki Gdańskiej oraz AZS Gdańsk.

Uczestniczące drużyny rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: OPEN, U17 oraz U23. Zwycięzcy:

 • Studio Budza (kategoria OPEN),
 • Pink Panteras (kategoria U17),
 • Kapitan Hak (kategoria U23).

Pełna relacja z turnieju dostępna jest na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG.

Kalendarium

30 września 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej.
2 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.