Nr 165/2 lipca 2020

Z życia uczelni

Shanghai Ranking's – Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020

Opublikowane zostały wyniki Światowego Rankingu Przedmiotów Akademickich 2020. Ranking podzielony został na 54 kategorie, obejmujące nauki przyrodnicze, inżynierię, nauki o życiu, nauki medyczne i społeczne. Łącznie w rankingu znalazło się ponad 4000 uniwersytetów.

W tegorocznej edycji przedmiotowego rankingu GRAS 2020 Politechnika Gdańska sklasyfikowana została w trzech dyscyplinach należących do jednego obszaru Engineering. Najwyższy wynik PG uzyskała w dyscyplinie Civil Engineering uzyskując najwyższy wynik spośród polskich uczelni. Wynik ten zapewnił nam pozycję w przedziale 201–300 w rankingu światowym.

Politechnika Gdańska sklasyfikowana została także w dwóch innych dyscyplinach: Chemical Engineering oraz Electrical&Electronic Engineering. Obie dyscypliny sklasyfikowano na pozycji 401–500 na świecie oraz 2. pozycji w Polsce.

Round University Ranking – Subject Rankings 2020

Round University Ranking – Subject Rankings to ranking przedmiotów uwzględniający ponad 1100 czołowych światowych uczelni wyższych w 6 obszarach: Humanities, Life Sciences, Medical Sciences, Natural Sciences, Technical Sciences, Social Sciences.

W tegorocznej edycji RUR – Subject Rankings, Politechnika Gdańska sklasyfikowana została odpowiednio na 533. pozycji w naukach technicznych oraz na 621. pozycji w naukach przyrodniczych.

Więcej informacji nt. wyników rankingu można znaleźć na stronie https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html#world-natural-2020.

Dr inż. Ewa Głowińska w audycji „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską”

Gościem czwartego odcinka z cyklu „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską” w Radiu Gdańsk była dr inż. Ewa Głowińska z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym PG, która w swojej pracy badawczej dąży do otrzymywania materiałów przyjaznych środowisku i organizmom żywym, takich, które będą mogły być wykonane w stu procentach z surowców roślinnych.

Zajmuję się grupą materiałową poliuretanową. Większość komponentów, które stosuje się do otrzymywania takich materiałów pochodzi z produktów ropopochodnych. W swoich pracach wszystkie elementy ropopochodne zastępuję surowcami roślinnymi. Na przykład z oleju sojowego możemy otrzymać produkt, który będzie dalej wykorzystywany przy otrzymywaniu poliuretanów – opowiadała w audycji dr inż. Ewa Głowińska. – Otrzymuję takie materiały poliuretanowe, które poddając wyższej temperaturze mogę formować na dowolne kształty. Z takiego materiału można wytworzyć np. etui, podkładkę, uszczelkę czy amortyzator.

Dr inż. Ewa Głowińska dotychczas uzyskała patenty na sposób modyfikacji epoksydowanego oleju sojowego do wykorzystania w syntezie biopoliuretanów i sposób otrzymania tych biopoliuretanów. Jej działania naukowe zostały dostrzeżone nie tylko przez środowisko naukowe, ale i przemysłowe.

Audycję można odsłuchać na stronie Radia Gdańsk. W tym samym miejscu dostępne są również poprzednie odcinki cyklu, gdzie gośćmi Radia Gdańsk byli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Szymon Krawczuk, student WETI, zastępca przewodniczącego SSPG ds. umiędzynarodowienia i nauki oraz dr Michał Kucewicz z Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na WETI PG..

Nauka

Naukowiec i doktorantka z WFTiMS stypendystami MNiSW

Dr inż. Michał Winiarski oraz doktorantka mgr inż. Marta Roman z Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG znaleźli się w gronie stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendyści zajmują się poszukiwaniem nowych materiałów.

Praca naukowa dr. inż. Michała Winiarskiego dotyczy otrzymywania i badania właściwości fizycznych nowych materiałów wykazujących silne korelacje pomiędzy elektronami, takich jak nadprzewodniki i materiały magnetyczne. Badania realizowane są we współpracy z zespołami z Johns Hopkins University, Louisiana State University, Princeton University, Clemson University (USA) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mgr inż. Marta Roman w ramach studiów doktoranckich zajmuje się badaniem fal gęstości ładunku (CDW, z ang. charge density wave) oraz ich oddziaływania z magnetyzmem w rodzinie trójskładnikowych węglików RNiC2 (R – metal ziem rzadkich). Promotorem doktoratu jest prof. Tomasz Klimczuk, a promotorem pomocniczym dr inż. Kamil Kolincio.

Więcej informacji oraz pełna lista stypendystów znajdują się na stronie MNiSW.

Politechnika Gdańska rozwija badania związane z pszczołami

W 2017 r. na Politechnice Gdańskiej powstał system monitorowania pasiek Smartula, którego twórcami są naukowcy i studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Dzięki trzem ulom, które stanęły na kampusie obok Wydziału Chemicznego, badania będą kontynuowane, a pszczoły zostaną poddane całodobowej obserwacji. System zbada m.in., czy owady przebywają w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i czy nie chorują.

Koordynacją wyboru pszczół oraz przewiezienia ich do Gdańska zajmował się z ramienia Politechniki Gdańskiej prof. Robert Tylingo z Wydziału Chemicznego. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest 12-letni Bolek Jacaszek, miłośnik przyrody i pasjonat pszczelarstwa.

Bliższe informacje o projekcie i systemie Smartula znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Rekrutacja standardowa do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej opublikowano ogłoszenie dotyczące rekrutacji standardowej na rok akademicki 2020/2021, w tym listy potencjalnych promotorów, zatwierdzonych przez rady dyscyplin/dziedzin. Nabór kandydatów do szkoły rozpocznie się dn. 24.08.2020 r. (poniedziałek).

Przewiduje się, że w związku z sytuacją epidemiczną kształcenie doktorantów rozpocznie się z miesięcznym opóźnieniem, tj. 2.11.2020 r. Więcej informacji podano w Aktualnościach na stronie Szkoły Doktorskiej (w języku polskim i angielskim).

IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl). Nabór wniosków trwa w dn. 15.06–30.07.2020 r. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24.07.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Konkurs MAESTRO 12

Konkurs MAESTRO 12 jest skierowany do doświadczonych naukowców i ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również na stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 15.09.2020 r.

Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 8.09.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Konkurs SONATA BIS 10

Konkurs SONATA BIS 10 skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Planowany projekt badawczy zakłada powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 15.09.2020 r. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 8.09.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Konkurs GOSPOSTRATEG IV

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Konkurs w ramach programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 • Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii (zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
 • Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu awatara (zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). Nabór wniosków będzie trwał w dn. 24.07–22.09.2020 r. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 15.09.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Konkurs MINIATURA IV

Program MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1.01.2008 r. a także nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. W ramach działania naukowego można zaplanować wydatki na realizację:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerend,
 • staży naukowych,
 • wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl. Nabór wniosków prowadzony jest w dn. 1.06–30.09.2020 r. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 23.09.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na PG po 25.06.2020 r.

Dn. 25.06.2020 r. ukazało się Zarządzenie Rektora PG nr 38/2020 dotyczące zasad prowadzenia zajęć na uczelni oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 wśród społeczności PG.

Najważniejsze informacje dotyczą organizacji ostatnich tygodni roku akademickiego w semestrze letnim:

 • wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne – zajęcia na wszystkich kierunkach organizowane dotychczas w formie zdalnej będą nadal realizowane w takiej formie aż do końca głównej części semestru (muszą zakończyć się najpóźniej do 5.07.2020 r.); za odrabianie zajęć laboratoryjnych, wymagających obecności studentów, odpowiedzialni są dziekani. Informacje dotyczące realizacji zajęć laboratoryjnych wraz ze szczegółowym harmonogramem ich odrabiania dostępne są na stronach internetowych wydziałów;
 • sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w formie zdalnej lub mieszanej;
 • egzamin dyplomowy – do 30.09.2020 r., na wniosek studenta, skierowany do dziekana, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad i środków ochrony bezpośredniej lub zdalnie, za pomocą uczelnianej platformy eNauczanie PG;
 • zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędzie się na podstawie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie; Centrum Sportu Akademickiego wznowiło zajęcia w sekcjach sportowych;
 • Biblioteka PG funkcjonuje na zasadach opisanych na stronie internetowej Biblioteki;
 • organizacja imprez, wydarzeń, zgromadzeń i konferencji na terenie uczelni jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody rektora.

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie pandemii dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/koronawirus

Komunikaty

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG z oprogramowania Lectora

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie z oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju PG. Terminy najbliższych szkoleń:

 • 22–23.09.2020 r.,
 • 28–29.09.2020 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

CiteScore 2019 już dostępny

CiteScore to wskaźnik bibliometryczny opisujący czasopisma (oraz inne wydawnictwa ciągłe, np. serie książkowe lub doniesienia z cyklicznych konferencji) zindeksowane w bazie Scopus. Podstawą do obliczenia CiteScore jest pięć podstawowych typów recenzowanych tekstów zindeksowanych w bazie Scopus:

 • artykuły naukowe,
 • rozdziały książek,
 • recenzje,
 • doniesienia konferencyjne,
 • artykuły stanowiące opisy datasetów.

Citescore za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich czterech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam czteroletni okres.

CiteScore 2019 otrzymało już ponad 5700 czasopism publikujących w modelu Open Access, a dzięki uwzględnieniu w obliczeniach publikacji z 2019 r. wskaźnik jeszcze szybciej odzwierciedla aktualną cytowalność czasopism.

Bliższe informacje na temat wskaźnika CireScore znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Odwołana Międzynarodowa Szkoła Letnia na temat algorytmów

Z powodu pandemii COVID-19 zaplanowane na 6–11.07.2020 r. zajęcia w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów zostały odwołane.