Nr 160/28 maja 2020

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 20.05.2020 r., zorganizowanego w trybie wideokonferencji, podjęto uchwały w sprawie:

 • ustalenia programów studiów dla kierunków: Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury PG, Elektronika i telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oraz Matematyka prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami budowlanymi prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz Prawno-menedżerskie prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG;
 • zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Opracowanie innowacyjnego urządzenia do ilościowego pobierania krwi od pacjentów wraz z opracowaniem metod LC/MS/MS.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Janusz Nieznański przedstawił propozycje zmian w Statucie PG. Dziekan WFTiMS, prof. Wojciech Sadowski zaprezentował propozycję nowej struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Kierownik Działu Promocji, mgr Justyna Borkowska omówiła projekt Komunikacja marki Politechnika Gdańska – uczelnia badawcza. Przewodniczący Samorządu Studentów PG, Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Ponad 6,2 mln zł na projekty naukowców PG

Piętnaście projektów naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzyma finansowanie w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i SONATA 15 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Naukowcy pozyskali na realizację projektów badawczych łącznie ponad 6,2 mln zł.

OPUS 18:

 • Tlenki wysokoentropowe dla konwersji energii, kierownik projektu: dr hab. inż. Maria Gazda, WFTMiS, kwota projektu: 1 517 568 zł;
 • Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka, WILiŚ, kwota projektu: 1 194 000 zł;
 • Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii – zintegrowane podejście łączące symulacje molekularne i metody eksperymentalne, kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub, prof. PG, WCh, całkowita wartość projektu: 1 788 600 zł (dla PG 542 400 zł), konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN;
 • System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, WETI, całkowita wartość projektu: 928 680 zł (dla PG 687 720 zł), Konsorcjum z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN.

PRELUDIUM 18:

SONATA 15:

 • Właściwości magnetyczne wybranych związków zawierających metale przejściowe, kierownik projektu: dr inż. Michał Winiarski, WFTMiS, kwota projektu: 579 tys. zł;
 • Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów, kierownik projektu: dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska, WFTMiS, kwota projektu: 258,36 tys. zł.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

INFOLIGHT – inteligentne lampy uliczne z Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska została liderem konsorcjum, które zrealizuje projekt „INFOLIGHT – Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”. Jego celem będzie stworzenie Inteligentnej Platformy Oświetleniowej, z której będą mogły korzystać nowoczesne miasta i firmy zajmujące się zarządzaniem infrastrukturą oświetleniową.

Idea inteligentnego rozwoju miast (Smart City) jest coraz bardziej popularna na całym świecie, zwłaszcza w nowoczesnych aglomeracjach, a dzięki pracy naukowców Politechniki Gdańskiej możliwy będzie istotny wkład w jej rozwój. Naukowcy z PG zostali bowiem liderem konsorcjum (wraz z firmami REVA i SILED), któremu Naukowe Centrum Badań i Rozwoju zagwarantowało środki na realizację projektu „INFOLIGHT – Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”.

Celem projektu, którego pomysłodawcą jest prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, jest przeprowadzenie badań oraz prac rozwojowych i przedwdrożeniowych nad nowym produktem – Inteligentną Platformą Oświetleniową, w której skład jako urządzenia bazowe wchodzić będą lampy uliczne.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie internetowej.

Egzamin ACERT dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Dn. 23.06.2020 r. w Centrum Języków Obcych PG odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. Informacja o zapisach znajduje się na stronie szkoły w zakładce dla kandydatów i aktualnościach oraz na stronie CJO. Informacja jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

NCBiR ogłasza IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). Nabór wniosków potrwa w dn. 15.06–30.07.2020 r. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24.07.2020 r.

Bliższe informacje o konkursie można znaleźć na stronie NCBR.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak; sekcja krajowa Działu Projektów.

VIII konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że dn. 12.05.2020 r. wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłasza otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

Ścieżka 1 i 2:

 1. Neuroscience
 2. Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 3. Materials science and engineering
 4. Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 5. Quantum technology and Cybersecurity

Warunku konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 31.07.2020 r.;
 • zgłoszenia projektu w MojaPG i złożenia podpisanego wydruku należy dokonać w Dziale Projektów najpóźniej na 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku wspólnego; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej 7 dni przed tym terminem;
 • więcej informacji na stronie konkursu;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Inicjatywa EUREKA – Konkurs 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 18.05.2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA:

 • cel: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel;
 • nabór wniosków trwa do 18.09.2020 r.;
 • zgłoszenie projektu w MojaPG i złożenie podpisanego wydruku w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku wspólnego; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej 7 dni przed tym terminem.
 • więcej informacji na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 1.06.2020 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Gryndy. Tytuł rozprawy: „Budowa chemiczna i stereostruktura kompleksów wybranych pochodnych akrydyny z dwuniciowym DNA”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski (PG).

Dn. 23.06.2020 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Emilii Waraksy. Tytuł rozprawy: „Nowe narzędzia do badań próbek biologicznych pochodzących od koni oraz odżywek i suplementów diety w celu wykrycia, identyfikacji i oznaczenia substancji wykorzystywanych w dopingu”. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka (PG), dr hab. Ewa Kłodzińska (Instytut Sportu w Warszawie).

Obrony prac doktorskich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dn. 29.05.2020 r. o godz. 9.15 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Szultki. Tytuł rozprawy: „Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem elektrochemicznych zasobników energii”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, promotor pomocniczy: dr inż. Robert Małkowski. Obrona odbędzie się w formie wideokonferencji.

Dn. 29.05.2020 r. o godz. 12.30 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Izdebskiego. Tytuł rozprawy: „Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, promotor pomocniczy: dr inż. Robert Małkowski. Obrona odbędzie się w formie wideokonferencji.

Komunikaty

Szkolenie NCN dla wnioskodawców z obszaru NZ

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na szkolenie z obszaru NZ podczas którego omówione zostaną dokumentacja konkursowa oraz proces oceny i konstrukcji wniosku. Zajęcia poprowadzi dr Monika Pobiega.

Terminy szkoleń:

 • 29.05.2020 r. (piątek), godz. 10.00–13.00 oraz
 • 3.06.2020 r. (środa), godz. 10.00–13.00.

Tematyka szkolenia:

 • omówienie konkursów NCN,
 • konkursy międzynarodowe,
 • harmonogram konkursów,
 • procedura oceny wniosku,
 • ograniczenia w składaniu wniosków,
 • dokumentacja konkursowa,
 • konstrukcja wniosku,
 • ocena ekspertów i recenzentów,
 • najczęściej popełniane błędy i rozwiązywanie problemów,
 • kwestie etyczne,
 • data management plan.

Zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o rejestrację na stronie NCN.  

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami Opus 19 oraz Preludium 19 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl. Termin przesyłania planów upływa 5.06.2020 r.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje oraz materiały, które mają na celu pomóc naukowcom w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Kalendarium

28 maja 18.00–19.30

Czy leci z nami pilot? – zarządzanie w kryzysie

Zapraszamy na spotkanie z Arkadiuszem Dawidowskim – dyrektorem zarządzającym firmy ForSpa, konsultantem rynku spa&wellness, twórcą koncepcji obiektów spa w całej Polsce.