Nr 16/1 grudnia 2016

Z życia uczelni

Budżet obywatelski: głosowanie na projekty od 4 do 11 grudnia br.

Społeczność akademicka naszej uczelni zgłosiła ponad 50 projektów do pierwszego budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Na początku grudnia uczelniana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ogłosi listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu. Głosy będzie można oddawać za pomocą interaktywnych kart w dniach 4–11.12.2016 r.
Lista projektów oraz karta do głosowania dostępne na stronie http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Profesorowie PG członkami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Profesorowie Józef Woźniak i Maciej Bagiński, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, zostali członkami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2017–2020.
Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki reprezentuje nauki techniczne (dyscyplina: telekomunikacja), natomiast prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński z Wydziału Chemicznego nauki chemiczne (dyscyplina: biotechnologia). Zadaniem komisji, w której będą zasiadać, jest zapewnienie rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych. Panom profesorom serdecznie gratulujemy.

Profesor WETI w Radzie do spraw Cyfryzacji

21.11.2016 r. minister cyfryzacji Anna Streżyńska powołała Radę do Spraw Cyfryzacji drugiej kadencji. W jej składzie znalazł się prof. Krzysztof Goczyła z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Rada do Spraw Cyfryzacji działa na mocy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Skład 19-osobowej Rady stanowią przedstawiciele: administracji publicznej, przedsiębiorców z branż związanych z Internetem, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką cyfryzacji, uczelni i jednostek naukowych, ekspertów technicznych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://mc.gov.pl/aktualnosci/nowy-sklad-rady-do-spraw-cyfryzacji.

Wyniki konkursu PRODOK 2016!

W tym roku już po raz dziewiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń z całego kraju od uczelni prowadzących studia doktoranckie. Politechnika Gdańska uplasowała się na 6. miejscu, zdobywając 107 pkt. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Politechnika Gdańska w gronie liderów mobilności

25.11.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja zamykająca II edycję programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS).
Politechnika Gdańska znalazła się w gronie liderów mobilności FSS za wyniki osiągnięte w okresie wdrażania projektów 2013–2016 w kategorii: liczba wysłanych studentów. Statuetkę i dyplom lidera mobilności odebrała w imieniu PG mgr Katarzyna Doerffer, uczelniany koordynator programu FSS, pracownik DMWA.
Program FSS działał na uczelni od roku akademickiego 2009/2010. Obejmował finansowanie mobilności studentów i pracowników pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. W roku akademickim 2015/2016 PG otrzymała na jego realizację prawie milion złotych.

Odeszli od nas

• dr inż. Piotr Brudło, st. wykładowca, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, zmarł 23.11.2016 r.
• prof. Ilona Kołodziejska, Wydział Chemiczny, zmarła 24.11.2016 r.

Nauka

ERA-NET EuroNanoMed III cofund – nabór wniosków

Do 16.01.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Temat konkursu: Regenerative medicine, Diagnostics,Targeted delivery systems. Wymagane międzynarodowe partnerstwo i udział przedsiębiorstwa. Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,4664,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-era-net-euronanomed-iii-cofund.html. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs Diamentowy Grant – VI edycja

Od 16.11.2016 do 16.01.2017 trwa nabór wniosków do konkursu w ramach programu Diamentowy Grant (MNiSW). Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl/. Więcej informacji na stronie Działu Projektów w zakładce Aktualności.

Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017–2018

Od 21.11.2016 do 21.02.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu polsko-białoruskiej współpracy na wymianę osobową. Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w danym roku budżetowym, z wyłączeniem finansowania samych badań. Więcej informacji podano na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html. Osoby do kontaktu: Małgorzata Makowiecka, Beata Toma, Dział Projektów.

Stypendia rządu francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017/2018. Termin składania wniosków upływa 5.03.2017 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Współpraca z Niemcami na rzecz zrównoważonego rozwoju na Wydziale Chemicznym

NCBiR przyznało dofinansowanie w wys. 3 124 873,72 zł (w tym 2 263 906,75 zł dla PG) na projekt pt.: "Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach”. Grant przyznano w II konkursie w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR). Projekt będzie realizowany pod kierownictwem prof. Kazimierza Darowickiego na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej wraz z partnerami tworzącymi międzynarodowe konsorcjum w składzie:
• PG,
• German Aerospace Center (DLR),
• Impact Clean Power Technology SA,
• PowerCell Germany GmbH,
• Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW).
Przedstawiony projekt badawczy obejmuje bardzo innowacyjną tematykę i został też wysoko oceniony (2. miejsce na 51 wniosków) zarówno przez NCBiR, jak i niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań.

Innowacje

EXCENTO otrzyma 12 mln zł na projekt na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego

Decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spółka celowa Politechniki Gdańskiej EXCENTO otrzyma dofinansowanie w wysokości 12 mln zł na rzecz realizacji projektu o wartości ponad 14 mln zł w ramach pilotażowego programu e-Pionier (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, spółka zostanie akceleratorem łączącym uzdolnione zespoły interdyscyplinarne, instytucje publiczne oraz inwestorów.
Celem projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” jest rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP procurement). Projekt e-Pionier, w którym potrzeby zgłaszać będą instytucje publiczne, ma zachęcić administrację do podejmowania innowacyjnych działań na rzecz społeczeństwa.

Państwowe Porty Lotnicze i ARP ogłaszają nabór na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) – przedsiębiorca zarządzający największym polskim portem lotniczym – Lotniskiem Chopina w Warszawie ogłaszają w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych. Celem naboru jest poszukiwanie rozwiązań odpowiadającym potrzebom spółki.

Warsztat stwarza możliwość przedstawienia własnego rozwiązania, ale także zaprezentowania swojej firmy PPL. Jest to okazja, aby dać się poznać i skontaktować z przedstawicielami dużej spółki skarbu państwa. Podczas warsztatu wybrane firmy mają szansę zaprezentować się gronu specjalistów PPL oraz porozmawiać z ich przedstawicielami oraz innymi przedsiębiorcami obecnymi na gali.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu dostępnymi na stronie http://www.ptt.arp.pl/warsztaty.

"Primum Cooperatio"

„Pracodawcy Pomorza” zamierzają promować przedstawicieli świata nauki, którzy przyczyniają się do wspierania i realizacji nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych. Z tego powodu ustanowiono Nagrodę „Primum Cooperatio”, czyli „Nade wszystko współpraca”.
Nagroda ta przyznawana jest naukowcowi, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Nagrodą zostaną wyróżnione osoby reprezentujące dowolne dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce.
Prosimy o zgłaszanie kandydatów do nagrody do 31.12.2016 r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza” lub elektronicznie na adres: sekretariat@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin znajdują się na stronie http://pracodawcypomorza.pl/.

Komunikaty

Zimowisko dla dzieci

Dział Osobowy przypomina, że 7.12.2016 r. (środa) upływa termin zgłaszania dzieci na zimowisko organizowane w Białym Dunajcu w terminie 15.01– 28.01.2017 r. Komunikat dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.gda.pl.

Kalendarium

1 grudnia 12.00–00.00

Konwent Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 12.00.
7 grudnia 13.15–16.00

Senat Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
14 grudnia 10.15–11.00

Kolęda na dobre święta

Spotkanie opłatkowe dla społeczności akademickiej PG, miejsce: plac przed Gmachem Głównym, godz. 10.15.
14 grudnia 11.15–13.00

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

miejsce: Aula, Gmach Główny, godz. 11.15.
6 grudnia 09.30–13.00

Seminarium prezentujące oprogramowanie MSC APEX

Zapraszamy na seminarium, które zostanie przeprowadzone w siedzibie CI TASK przez EC Engineering – polskiego przedstawiciela MSC Software. Więcej informacji podano na stronie http://task.gda.pl/.
6 grudnia 09.30–14.00

Szkolenie „Horyzont 2020 – fundusze dla naukowców i MŚP”.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA. Miejsce: Gmach Główny, sala 300. Godz. 09:30.
8 grudnia 00.00–00.00

Konferencja Programu Polska-Rosja

Konferencja w Gdańsku: Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020 oraz Program Współpracy Transgranicznej PWT LITWA-POLSKA-ROSJA 2007–2013. Więcej szczegółów na stronie http://www.lt-pl-ru.eu/pl,news,358.
3 grudnia 17.00–19.00

Mecz I Ligi Futsalu

Mecz I Ligi Futsalu: AZS Uniwersytet Zielonogórski – Politechnika Gdańska; miejsce: Zielona Góra.
4 grudnia 15.00–17.00

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet: Politechnika Gdańska – MUKS WSG SUPRAVIS SISU Bydgoszcz; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.
4 grudnia 18.00–20.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej: Politechnika Gdańska – Asseco II Gdynia; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.