Nr 159/21 maja 2020

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na PG po 25.05.2020 r. – komunikat dla studentów i wykładowców

Władze Politechniki Gdańskiej, w uzgodnieniu z Samorządem Studentów PG, podjęły decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu uczelni i nowej organizacji zajęć w semestrze letnim. Zmiany dotyczą także przyznawania miejsc i powrotów studentów do akademików.

Najważniejsze informacje płynące z decyzji podjętej przez władze uczelni w dn. 19 maja 2020 r. dotyczą terminów i zasad wznowienia zajęć dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wynika z niej, że studenci i wykładowcy wrócą na uczelnię nie wcześniej niż 1 czerwca 2020 r. Będzie to jednak dotyczyć wyłącznie tych kierunków, w programie których znajdują się zajęcia laboratoryjne – wymagające fizycznej obecności studenta na terenie uczelni.

Docelowy kształt programu realizacji zajęć na poszczególnych kierunkach pozostanie w gestii dziekanów wydziałów.

Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i ćwiczenia na wszystkich kierunkach wszystkich wydziałów PG, i wszystkie inne zajęcia organizowane dotychczas w formie zdalnej, będą nadal realizowane w takiej formule aż do końca głównej części semestru (muszą zakończyć się najpóźniej do 5 lipca 2020 r.).

Zalecenie o zdalnej realizacji zajęć przed rozpoczęciem wakacji dotyczy również wykładów oraz ćwiczeń, które zostały w okresie pandemii zawieszone i nie odbywały się nawet w formie zdalnej.

Władze uczelni zaleciły władzom wydziałów, żeby takie zajęcia zorganizować jeszcze w czerwcu w formie zdalnej, a w sytuacji, gdy potrzebne byłoby zrealizowanie ich w formie tradycyjnej (czyt. przy fizycznej obecności na uczelni studentów i wykładowców), dokończenie ich będzie możliwe najwcześniej od 31 sierpnia 2020 r. W skrajnych przypadkach będą one przesuwane na kolejny rok akademicki.

W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia semestru letniego będą opublikowane w najbliższych dniach na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG (najpóźniej 3 czerwca). Studenci na pewno nie będą musieli jednak odrabiać zajęć poprzez obecność na uczelni.

Zajęcia laboratoryjne

Decyzją władz uczelni, możliwe będzie odrabianie zajęć laboratoryjnych – wymagających obecności studentów na uczelni – począwszy od 1 czerwca 2020 r. (nie dotyczy to jednak wszystkich wydziałów). Za ich realizację i przekazanie informacji o harmonogramie realizacji tych zajęć studentom i wykładowcom odpowiadają dziekani (będą one umieszczane na wydziałowych stronach internetowych).

Informacje nt. realizacji zajęć laboratoryjnych wraz ze szczegółowym harmonogramem ich odrabiania będą przekazane studentom i wykładowcom najpóźniej do piątku 22 maja 2020 r. (do końca dnia), poprzez komunikaty na wydziałowych stronach internetowych, czyli na 10 dni przed ewentualnym wznowieniem zajęć laboratoryjnych (od 1 czerwca).

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w formie mieszanej, tj. część egzaminów i zaliczeń odbędzie się zdalnie, a część w formie tradycyjnej.

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji podstawowej i poprawkowej, a także formę ich przeprowadzania (tradycyjna lub zdalna), będą ustalane przez dziekanów (w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia i starostami lat). Następnie zostaną opublikowane na stronach internetowych wydziałów (najpóźniej do 3 czerwca 2020 r.).

Powrót do akademików

Biorąc pod uwagę wciąż obowiązujący w Polsce stan pandemii, akademiki PG będą przygotowane na powrót studentów w oparciu o aktualne zalecenia sanitarne GIS. Jednocześnie należy pamiętać, że powrót do domów studenckich powinien odbywać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zasady powrotów i udostępniania miejsc w domach studenckich PG:

 • studenci przebywający w akademikach od początku pandemii będą mogli pozostać w nich do 5 lipca 2020 r.;
 • studenci, którzy opuścili akademiki przed wprowadzeniem w Polsce stanu pandemii (lub podczas obowiązywania tego stanu), a którzy nie będą musieli do nich wracać przed 5 lipca 2020 r., będą mogli wrócić po swoje rzeczy od 21 maja 2020 r. (czwartek). Rzeczy będzie można albo zabrać ze sobą, albo umieścić w dedykowanej przechowalni;
 • studenci, którzy wyjechali z akademików, ale planują powrót i ponowne zakwaterowanie na czas trwania sesji egzaminacyjnej (bądź odrabiania zajęć laboratoryjnych) będą mogli kwaterować się w nich od niedzieli 24 maja 2020 r.;
 • studentom, którzy w trakcie pandemii rozwiązali umowy z właścicielami stancji zewnętrznych, a będą zobligowani do pojawienia się na uczelni i nie będą mieli możliwości znalezienia noclegu w Gdańsku, będą przydzielane okresowo wolne miejsca w akademikach PG (w miarę dostępności). Decyzje w tym zakresie będą podejmowane indywidualnie przez kierownictwo Osiedla Studenckiego PG.

Osoby powracające do akademików zobowiązane są do zapoznania się z dedykowanym komunikatem [TUTAJ]

Z kolei Dom Studencki nr 11, przeznaczony decyzją wojewody pomorskiego na użytek władz sanitarnych w razie pogłębienia stanu epidemii, pozostanie na razie wyłączony z użytkowania. Studenci, którzy zamieszkiwali go przed wprowadzeniem stanu pandemii będą kwaterowani w pozostałych domach studenckich.

Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracują elektroniczny system do badania wirusa SARS

Dzięki grantowi przyznanemu w konkursie Narodowego Centrum Nauki (NCN) w konkursie „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania COVID-19”, interdyscyplinarny zespół naukowców pod kierownictwem dr. hab. Roberta Bogdanowicza, prof. PG z Politechniki Gdańskiej zrealizuje nowatorski projekt badawczy, tworząc elektroniczną platformę analityczną służącą do bardzo czułego badania wirusa SARS, odpowiedzialnego za obecną pandemię COVID-19.

Zespół złożony z naukowców z Politechniki Gdańskiej (WETI) we współpracy z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM, Gdańsk), przy wsparciu specjalistów od modelowania komputerowego z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego (Caltech, USA) stworzy impedancyjną platformę pomiarową (iCovid), która posłuży do badania mechanizmów atakowania ludzkich komórek przez wirusa SARS-CoV-2.  

Konkurs NCN był przeprowadzony w ekspresowej formule przy zachowaniu najwyższych standardów oceny. Na przygotowanie aplikacji naukowcy mieli zaledwie dwa tygodnie. Pomimo tego badacze złożyli w sumie 262 wnioski na łączną kwotę 140 mln zł. Finansowanie na łączną kwotę ponad 12 mln zł przyznano jedynie 19 projektom. Dofinansowanie projektu naukowców z PG wyniosło 536 400 zł. 

Nowe laboratorium chemiczne z unikatową aparaturą badawczą za 4,5 mln zł

Na Wydziale Chemicznym PG uruchomione zostało Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas wyposażone w urządzenia analityczne, które stwarzają nowe możliwości identyfikacyjne oraz pozwalają na uzyskanie unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków.

Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego przez śp. prof. Jacka Namieśnika. Za pozyskane 4,5 mln zł zakupiony został dwuwymiarowy chromatograf cieczowy ze spektometrem ruchliwości jonów sprzężony z kwadrupolem połączonym z analizatorem czasu przelotu. 

Nowa aparatura znajdzie zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych (w przypadku, gdy tylko jedna z cząsteczek (enancjomerów) posiada właściwości terapeutyczne, a druga jest zbędna lub wywołuje niepożądane skutki) oraz żywnościowych. Ponadto, aparatura znajdzie zastosowanie przy badaniu szlaku metabolicznego substancji psychoaktywnych w próbkach biologicznych oraz przy oznaczaniu dużej liczby związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i typowaniu biomarkerów chorób lub stanów zapalnych w materiale o charakterze biologicznym.

Pełna treść artykułu wraz z materiałem zdjęciowym dostępna jest na stronie internetowej w Aktualnościach

Dwa nowe programy dla naukowców PG – JOINING NETWORKS i SUPPORTING CONFERENCES

Dofinansowanie międzynarodowych konferencji naukowych i poprawa rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w światowym obiegu naukowym to niektóre z możliwości oferowanych w dwóch nowych programach dla naukowców PG w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

PROGRAM JOINING NETWORKS

 • termin realizacji programu: l. 2020–2026;
 • cel: poprawa rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w światowym obiegu naukowym w wyniku wsparcia udziału uczelni w sieciach naukowych i organizacjach uczelni wyższych o wysokiej renomie, jak również wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i transfer wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w nauce i szkolnictwie w ramach tych sieci i organizacji;
 • korzyści: finansowanie kosztów podróży międzynarodowych, niezbędnych dla zainicjowania udziału PG w sieci lub organizacji szkół wyższych, a także opłat członkowskich oraz kosztów udziału PG w działalności sieci lub organizacji szkół wyższych;
 • regulamin uczestnictwa w programie i wniosek o uzyskanie dofinansowania można znaleźć w Zarządzeniu Rektora PG nr 28/2020 z 14.05.2020 r.

PROGRAM SUPPORTING CONFERENCES

 • cel: wsparcie budowy międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka badawczego poprzez promocję środowiska naukowego uczelni i jego osiągnięć;
 • korzyści: dofinansowanie organizacji na Politechnice Gdańskiej międzynarodowej konferencji naukowej o znaczącej randze, wielkości (min. 400 uczestników) i zasięgu co najmniej europejskim; tematyka konferencji musi odpowiadać obszarowi badawczemu co najmniej jednego z centrów POB;
 • regulamin uczestnictwa w programie i wniosek o uzyskanie dofinansowania można znaleźć w Zarządzeniu Rektora PG nr 29/2020 z 14.05.2020 r.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 29.05.2020 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Kasprzyk. Tytuł rozprawy: „Synteza, struktura chemiczna i właściwości termoplastycznych biopoli(etero-uretanów) syntezowanych z surowców pochodzenia roślinnego”; promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (PG).

Komunikaty

Głosowania PG – realizacja głosowań zdalnych dla osób spoza społeczności PG

Opracowana przez CUI aplikacja Głosowania PG umożliwia przeprowadzanie anonimowych głosowań w trybie zdalnym. Mając na uwadze konieczność udziału w głosowaniach m.in. recenzentów spoza PG, do głosowania można zaprosić również osoby spoza społeczności Uczelni. Wystarczy, że organizator głosowania zaprosi zewnętrznego uczestnika, podając jego adres e-mail w panelu aplikacji. W ramach głosowania zaproszona osoba otrzyma mailem link pozwalający jej oddać głos.

W przygotowanej instrukcji dostępny jest screencast ukazujący ten sposób uczestniczenia w głosowaniu.

Kalendarium

21 maja 10.00–11.30
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Spotkanie online z firmą Strabag

Biuro Karier PG zaprasza studentów i absolwentów na spotkanie online z firmą STRABAG.
21 maja 18.00–19.00
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia/szczegoly/-/asset_publisher/T5NI687o8S8r/content/-ciekawinauki-%E2%80%93-pszczoly-pod-okiem-sztucznej-inteligencji-%5Bonline%5D?

#CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.