Nr 158/14 maja 2020

Z życia uczelni

Zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Nowe terminy sesji egzaminacyjnej

Dn. 12.05.2020 r. władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wprowadzeniu zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Ewentualny powrót studentów na uczelnię w dn. 25.05.2020 r., a także forma przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, będą uzależnione od sytuacji epidemicznej i przyszłych wytycznych rządu. 

Zmiany dotyczą:

 • korekty terminu sesji podstawowej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020;
 • dopuszczeniu możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie trwania sesji oraz w przerwie między sesją podstawową i poprawkową.

Uaktualniony kalendarz akademicki PG (szczegóły podano w Piśmie Okólnym Rektora PG nr 19/2020):

 • 15.06.2020 – zakończenie większości zajęć dydaktycznych,
 • 16.06–5.07.2020 – sesja podstawowa (z możliwością prowadzenia uzupełniających zajęć dydaktycznych),
 • 5.07–30.08.2020 – wakacje, czas wolny dla studentów i dydaktyków (z możliwością odbywania praktyk studenckich),
 • 31.08–6.09.2020 – cd. sesji podstawowej,
 • 7–11.09.2020 – możliwość odrobienia zajęć dydaktycznych,
 • 12–20.09.2020 – sesja poprawkowa.

Nie podjęto jeszcze decyzji o ewentualnym przywróceniu zajęć stacjonarnych na PG oraz powrocie studentów na uczelnię dn. 25.05.2020 r. (czyli w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Będzie ona oparta o aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz przyszłe decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poparte wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Te same środki ostrożności będą determinować decyzję władz uczelni o formie przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim (w sposób tradycyjny bądź zdalny).

Politechnika Gdańska zbuduje przystań żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej

Dn. 30.04.2020 r. Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę przystani żeglarskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie (przy ul. Nadwiślańskiej 9). Zgodnie z warunkami przetargu przystań ma być gotowa najpóźniej w ciągu dwóch lat, czyli do połowy 2022 r.

Celem inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie naukowcom i studentom PG odbywania terenowych praktyk i zajęć dydaktycznych, ale przystań posłuży też naukowcom PG z różnych wydziałów, którzy będą mogli prowadzić tam projekty badawcze i badania naukowe.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • budowę pomostu stałego na palach o powierzchni 151,8 m2,
 • budowę pomostu pływającego o powierzchni 95 m2,
 • budowę miejsc cumowniczych dla jachtów,
 • budowę slipu o powierzchni 32 m2,
 • rewitalizację ciągu pieszo-rowerowego o długości 64 m i szerokości 3 m wzdłuż brzegu Martwej Wisły,
 • budowę dojazdu i miejsc postojowych o utwardzonej nawierzchni,
 • dostarczenie energii elektrycznej i wody dla obiektów przystani.

Firmy zainteresowane budową przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej mogą składać oferty do 18.05.2020 r.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie głównej w Aktualnościach; ogłoszenie o przetargu na stronie Działu Zamówień Publicznych.

Chóry Politechnik z całej Polski pod batutą prof. M. Mroza w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II

Przedstawiciele czternastu chórów uczelni technicznych z całej Polski wspólnie zaśpiewają kompozycję Juliusza Łuciuka „O ziemio polska”. Premiera wykonania opublikowana zostanie 18.05.2020 r. – w dniu setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.

Reprezentanci zespołów działających na Politechnikach w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu zostali wytypowani i przygotowani przez swoich dyrygentów i w domach nagrywają swoje partie głosowe.

Projekt „Ogólnopolski Wirtualny Chór Politechnik” to inicjatywa prof. Mariusza Mroza, dyrygenta Chóru Akademickiego PG. Ideą wydarzenia jest zjednoczenie artystyczne w trudnym okresie pandemii koronawirusa poprzez uczczenie urodzin papieża Polaka oraz wymiana doświadczeń pomiędzy dyrygentami chórów politechnik w zakresie pracy z zespołami w sposób zdalny.

Utwór, który zaproponowałem jest wybrany nieprzypadkowo – tłumaczy prof. Mariusz Mróz. –Słowa kompozycji „O ziemio polska” zostały zaczerpnięte z powitalnego przemówienia wygłoszonego przez papieża na lotnisku Okęcie, dn. 8.06.1987 r.

Realizacją nagania audio-wideo, które dn. 18.05.2020 r. zostanie opublikowane na kanale YouTube Politechniki Gdańskiej, zajmuje się doktorant Katedry Systemów Multimedialnych PG, mgr inż. Bartłomiej Mróz.

Drugie płuca od studentów Politechniki Gdańskiej

Z pierwszym dniem maja zakończyła się zbiórka pieniędzy na sprzęt niezbędny w walce z koronawirusem, zorganizowana przez studentów Politechniki Gdańskiej na portalu zrzutka.pl. Studenci uzbierali 44 777 zł, które zostały przekazane Szpitalowi Św. Wojciecha w Gdańsku. Szpital dostał ofertę na zakup respiratora w granicach 50 tys. zł.

Akcja studentów to jedna z wielu form pomocy ze strony społeczności akademickiej PG dla personelu medycznego trójmiejskich szpitali. O wszystkich inicjatywach PG w walce z pandemią można przeczytać na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia/politechnika-pomaga.

II edycja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ruszyła kolejna edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie. Politechnika Gdańska jest jedną z pięciu uczelni technicznych w Polsce biorących udział w tym projekcie.

Uczestnicy II edycji projektu będą mogli podczas 288 godzin szkoleniowych w systemie stacjonarnym i e-learningowym przygotować się do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Przewidziane są także materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowych na realizację celów projektu.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów: zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI. Zawody odbywają się na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania i na 3 kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Rekrutacja do projektu trwa do 15.06.2020 r. Więcej informacji na stronie www.cmi.edu.pl.

Nauka

Patent na wynalazek współautorstwa naukowców PG i Złoty OTIS dla spółki DetoxED

Zestaw do wykrywania bisfenolu A w materiale biologicznym współautorstwa naukowców z Politechniki Gdańskiej uzyskał patent. Test diagnostyczny, który ma przyczynić się do minimalizowania narażenia na kontakt z tą substancją endokrynnie czynną będącą jedną z przyczyn chorób cywilizacyjnych, powstał przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Co więcej, DetoxED Sp. z o.o., spółka spin-off stworzona przez pracowników PG i GUMedu, którzy opracowali wynalazek, została także laureatem konkursu Złoty OTIS 2020. Nagrodę przyznano za „projekty nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych zmierzających do zmniejszania narażenia społeczeństwa na kontakt z pochodnymi rozkładu plastiku”.

Opatentowany wynalazek umożliwia monitorowanie narażenia na kontakt z tą jedną z najczęściej występujących w substancji endokrynnie czynnych (EDC).

Związki endokrynnie czynne to substancje, które swoją strukturą przypominają budowę ludzkich hormonów. Po przedostaniu do organizmu naśladują ich działanie lub wpływają na ich wiązanie i rozkład, oddziałują na docelowe receptory hormonalne, potrafią zaburzyć wydzielanie naturalnych hormonów i transportujących je białek. Gospodarka hormonalna działa wówczas nieprawidłowo, przez co znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia m.in. zaburzeń płodności, wad rozwojowych dzieci, otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, a nawet nowotworów hormonozależnych, takich jak np. rak piersi czy rak prostaty, a więc tych wszystkich chorób, które uznajemy obecnie za cywilizacyjne – tłumaczy dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. PG z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie http://zlotyotis.pl/laureaci-nagrody-zaufania-zloty-otis-2020-lista-nagrodzonych/.

Konkurs GOSPOSTRATEG II

Drugi konkurs w ramach programu GOSPOSTRATEG ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 • odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
 • mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (zamawiający – Ministerstwo Finansów).

Warunki udziału w konkursie:

 • wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej w systemie LSI (ncbr.gov.pl);
 • termin naboru wniosków – 23.03–22.05.2020 r.;
 • zgłoszenie projektu z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów (przed wysłaniem wniosku na konkurs za pośrednictwem systemu LSI) – w terminie do 15.05.2020 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkurs Tango IV

Celem konkursu TANGO IV jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych. Projekty powinny uwzględniać szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Warunki udziału w konkursie:

 • termin naboru do rundy III konkursu: 16.04–30.06.2020 r.
 • zgłoszenia projektu z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów – przed wysłaniem wniosku w systemie LSI (ncbr.gov.pl) – w terminie do 23.06.2020 r.
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkurs sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research)

Dział Projektów informuje, że w aktualnie otwartym konkursie sieci JPND, dotyczącym rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, wnioski międzynarodowe, które zostaną zakwalifikowane do II etapu oceny, mogą zostać rozszerzone o zespoły badawcze z Polski. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołów badawczych zakwalifikowanych do drugiego etapu proszone są o kontakt z dr Małgorzatą Zawiślak do dn. 12.05.2020 r.

Termin złożenia full-proposals upływa 30.06.2020 r., a termin złożenia wniosku UNISONO w systemie ZSUN/OSF upływa 7.07.2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie NCN.

Dokumenty należy składać w Dziale Projektów 14 dni przed planowanym złożeniem kompletnego wniosku w systemie. Kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium (NAWA)

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Warunki udziału:

 • nabór wniosków trwa do 23.07.2020 r.;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 16.07.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”:

 • cel: dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami;
 • konkurs zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z takich podmiotów (maks. 4);
 • środki przeznaczone na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 40 mln zł;
 • termin naboru wniosków o dofinansowanie – 8.06–25.09.2020 r.;
 • zgłoszenia projektu z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów – przed wysłaniem wniosku w systemie LSI (ncbr.gov.pl) w terminie do 18.09.2020 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkursy w ramach programu ramowego UE HORYZONT 2020

 • Cel dofinansowania: 206 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze;
 • nabór wniosków trwa do 31.12.2020 r.;
 • składanie wniosków do Działu Projektów: do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu;
 • zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie MojaPG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie;
 • kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie Funding & tender opportunities.

Kultura

Chór Politechniki Gdańskiej w wirtualnej katedrze

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zaprasza do wysłuchania kolejnego utworu. Tym razem artyści stworzyli prawdziwie wirtualny chór w wirtualnej katedrze. Nagranie powstało w technologii 360°, dla uchwycenia pełni efektu, najlepiej odsłuchać nagranie w słuchawkach na smartfonie.

Wykonany utwór jest dziełem mistrza Giovanniego Pierluigi da Palestriny – Sicut Cervus. Został opublikowany w 1604 roku i uważany jest za wzór renesansowej polifonii, wyrażającej tęsknotę duchową.

Nagrania powstały w domach chórzystów, pod artystycznym kierunkiem dyrygenta chóru, prof. Mariusza Mroza. Dźwięk ambisoniczny został opracowany za pomocą IEM Plug-in Suite. Nagranie dostępne jest na kanale YouTube Akademickiego Chóru PG.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej w Aktualnościach

Komunikaty

Szkolenie on-line dla wnioskodawców organizowane przez Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie on-line pt. ”Szkolenie dla Wnioskodawców”, które poprowadzi dr Marta Buchalska, Koordynator Dyscyplin ST. Szkolenie obejmie ofertę konkursową NCN, ograniczenia w składaniu wniosków, opis dokumentacji konkursowej, opis procesu oceny, konstrukcje wniosku i rozliczenie projektu.

Termin: 19.05.2020 r., w godz. 10.00–13.00
Harmonogram:

 1. Konkursy NCN – krajowe i międzynarodowe
 2. Kalendarz konkursowy
 3. Procedura oceny wniosku – kto ocenia i na co zwraca uwagę
 4. Ograniczenia w składaniu wniosków
 5. Dokumentacja konkursowa – gdzie szukać informacji i jak je czytać
 6. Konstrukcja wniosku
 • kosztorys
 • części merytoryczne
 • dorobek kierownika i skład zespołu
 1. Rozliczanie projektów

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować na stronie https://ncn.clickmeeting.com/szkolenie-dla-wnioskodawcow-narodowe-centrum-nauki/register. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Kalendarium

15 maja 17.00–18.30
https://zie.pg.edu.pl/-/webinarium-%E2%80%9Esukcesja-z-sukcesem-komu-i-jak-przekazac-firme-%E2%80%9D?redirect=https%3A%2F%2Fzie.pg.edu.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fJVicbtwSoa2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p

Webinarium: Sukcesja z sukcesem: komu i jak przekazać firmę

Webinarium dla przedsiębiorców i studentów poprowadzą: MAŁGORZATA BIENIASZEWSKA, businesswoman i mentorka przedsiębiorców PIOTR KASPRZAK, specjalista ds. rachunkowości finansowej i podatkowej.
19 maja 18.00–19.30
https://zie.pg.edu.pl/-/przed-nami-xxxii-wieczor-z-ekonomia-on-line?redirect=https%3A%2F%2Fzie.pg.edu.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fJVicbtwSoa2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__colu

XXXII Wieczór z Ekonomią - on-line

Gościem wieczoru będzie prof. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego, a tematem autorska książka "Na błędnym kursie. Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020".
20 maja 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG - on-line

Posiedzenie Senatu PG
21 maja 18.00–19.00
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia/szczegoly/-/asset_publisher/T5NI687o8S8r/content/-ciekawinauki-%E2%80%93-pszczoly-pod-okiem-sztucznej-inteligencji-%5Bonline%5D?

#CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.